آمار کل " واردات از" کشور "مراکش" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 مراکش 31031000 سوپرفسفات ها 30,900,000 138,142,407,764 Rls. 13,439,285 $
2 1389 مراکش 28092010 ا سيد فسفريک بادرجه خلوص کمترا ز55درصد 10,276,419 104,303,825,776 Rls. 10,066,965 $
3 1389 مراکش 28091000 پنتا ا کسيد دي فسفر(ا نيدريدفسفريک ) 7,269,149 62,093,619,458 Rls. 5,943,679 $
4 1389 مراکش 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ک ا نسان 95,000 763,934,838 Rls. 73,698 $
5 1389 مراکش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 94,095 758,098,444 Rls. 72,943 $
6 1389 مراکش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 31,980 679,866,456 Rls. 66,583 $
7 1389 مراکش 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 20,980 569,234,688 Rls. 54,619 $
8 1389 مراکش 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 28,458 539,456,934 Rls. 53,348 $
9 1389 مراکش 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 265 25,894,573 Rls. 2,470 $
مجموع کل
307,876,338,931 ريال
مجموع کل
29,773,590 دلار
[1]