آمار کل " واردات از" کشور "مصر" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 مصر 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 74,921,099 451,073,574,437 Rls. 44,220,957 $
2 1389 مصر 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 4,775,625 123,388,621,200 Rls. 12,010,845 $
3 1389 مصر 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 9,979,447 64,766,980,594 Rls. 6,258,284 $
4 1389 مصر 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 842,475 13,071,461,973 Rls. 1,268,313 $
5 1389 مصر 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 995,982 8,862,900,002 Rls. 866,541 $
6 1389 مصر 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 240,886 8,775,823,878 Rls. 848,846 $
7 1389 مصر 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 221,156 5,968,256,773 Rls. 573,361 $
8 1389 مصر 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 142,405 5,825,960,108 Rls. 565,925 $
9 1389 مصر 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 53,614 4,504,643,738 Rls. 436,853 $
10 1389 مصر 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 43,400 3,752,962,281 Rls. 375,672 $
11 1389 مصر 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 400,000 3,331,160,000 Rls. 322,444 $
12 1389 مصر 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 332,133 3,116,721,714 Rls. 300,372 $
13 1389 مصر 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 386,583 2,640,098,470 Rls. 254,811 $
14 1389 مصر 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 22,000 2,524,608,132 Rls. 242,681 $
15 1389 مصر 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 12,300 2,361,890,921 Rls. 227,518 $
16 1389 مصر 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 46,920 2,203,864,540 Rls. 212,196 $
17 1389 مصر 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 342,000 2,114,157,218 Rls. 205,422 $
18 1389 مصر 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 54,030 1,635,018,503 Rls. 158,529 $
19 1389 مصر 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 52,550 1,415,908,102 Rls. 136,778 $
20 1389 مصر 29153100 ا ستات ا تيل 176,000 1,330,000,000 Rls. 127,102 $
21 1389 مصر 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 338,000 1,018,454,633 Rls. 100,530 $
22 1389 مصر 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 103,132 1,004,091,468 Rls. 96,843 $
23 1389 مصر 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 7,440 964,647,833 Rls. 92,790 $
24 1389 مصر 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 22,564 875,521,419 Rls. 85,755 $
25 1389 مصر 57050000 سايرفرشهاوکف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 21,800 872,607,687 Rls. 83,649 $
26 1389 مصر 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 72,610 771,893,831 Rls. 75,152 $
27 1389 مصر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 195,290 744,641,457 Rls. 71,891 $
28 1389 مصر 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 785 727,067,390 Rls. 70,624 $
29 1389 مصر 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 99,708 678,437,445 Rls. 66,454 $
30 1389 مصر 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 17,250 618,472,848 Rls. 58,352 $
31 1389 مصر 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 89,600 612,175,872 Rls. 59,205 $
32 1389 مصر 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 20,771 610,871,707 Rls. 60,024 $
33 1389 مصر 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 48,000 600,011,272 Rls. 60,001 $
34 1389 مصر 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 2,850 475,242,401 Rls. 45,491 $
35 1389 مصر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 22,683 441,413,566 Rls. 42,239 $
36 1389 مصر 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 51,983 435,750,000 Rls. 41,956 $
37 1389 مصر 09091090 تخم را زيانه يا تخم باديان بجز رديفهاي 09091020 و 09091030 52,000 433,320,611 Rls. 41,684 $
38 1389 مصر 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 11,908 420,524,511 Rls. 40,618 $
39 1389 مصر 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 135,000 380,947,976 Rls. 36,775 $
40 1389 مصر 70181020 سايرمنجوقهاي شيشه اي 3,726 337,833,619 Rls. 32,481 $
41 1389 مصر 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,022 326,411,891 Rls. 31,482 $
42 1389 مصر 31026000 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي نيترا ت کلسيم و نيترا ت آمونيوم 46,000 253,006,620 Rls. 24,502 $
43 1389 مصر 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 2,245 250,674,980 Rls. 24,672 $
44 1389 مصر 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 543 247,933,802 Rls. 23,918 $
45 1389 مصر 32110000 سيکاتيف هاي (خشک کننده هاي ) آماده 5,740 221,530,000 Rls. 21,297 $
46 1389 مصر 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 923 177,906,258 Rls. 17,166 $
47 1389 مصر 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 615 157,936,554 Rls. 15,205 $
48 1389 مصر 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 4,200 157,297,205 Rls. 15,177 $
49 1389 مصر 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 7,373 133,463,705 Rls. 13,330 $
50 1389 مصر 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 580 96,809,916 Rls. 9,246 $
51 1389 مصر 68022100 سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام 23,000 76,303,971 Rls. 7,326 $
52 1389 مصر 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 54 71,578,037 Rls. 6,926 $
53 1389 مصر 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 4,075 65,121,746 Rls. 6,266 $
54 1389 مصر 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 285 55,991,806 Rls. 5,404 $
55 1389 مصر 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 222 48,497,801 Rls. 4,707 $
56 1389 مصر 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 125 46,659,294 Rls. 4,509 $
57 1389 مصر 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 200 41,126,700 Rls. 3,880 $
58 1389 مصر 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 689 39,763,937 Rls. 3,804 $
59 1389 مصر 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 13 30,418,244 Rls. 2,925 $
60 1389 مصر 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,441 30,102,389 Rls. 2,896 $
61 1389 مصر 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 466 23,946,775 Rls. 2,299 $
62 1389 مصر 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,000 20,515,562 Rls. 1,963 $
63 1389 مصر 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 125 13,864,741 Rls. 1,340 $
64 1389 مصر 69051000 سفال پوشش بام ا زسرا ميک. 9,440 13,261,361 Rls. 1,273 $
65 1389 مصر 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 500 12,430,242 Rls. 1,206 $
66 1389 مصر 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 202 11,847,257 Rls. 1,183 $
67 1389 مصر 25051010 شن وماسه دا را ي 95%وزني يا بيشترسيليس و6 %يا کمتر ا کسيد آهن 14,500 5,005,692 Rls. 491 $
68 1389 مصر 34022090 سايرفرآورده هاي تانسيو ا کتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي غيرمذکور 176 1,690,000 Rls. 163 $
مجموع کل
728,319,636,616 ريال
مجموع کل
71,130,521 دلار
[1]