آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد چابهار" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 منطقه آزاد چابهار 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه کاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 4,221,100 1,044,213,074,978 Rls. 101,111,407 $
2 1389 منطقه آزاد چابهار 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 14,270,529 507,032,315,498 Rls. 48,763,043 $
3 1389 منطقه آزاد چابهار 98870342 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري کاربا ساخت دا خل کمترا ز 14% (full c.k.d) بجز لاستيک 4,123,892 502,288,449,659 Rls. 48,771,488 $
4 1389 منطقه آزاد چابهار 98870416 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 21%ا لي 22%بجز لاستيک 5,088,180 486,902,468,327 Rls. 47,631,889 $
5 1389 منطقه آزاد چابهار 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 7,574,501 430,453,206,899 Rls. 41,518,141 $
6 1389 منطقه آزاد چابهار 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 8,907,438 337,218,475,782 Rls. 32,443,065 $
7 1389 منطقه آزاد چابهار 98870322 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 33% ا لي 34% بجز لاستيک 2,825,074 298,129,063,893 Rls. 29,454,555 $
8 1389 منطقه آزاد چابهار 85171210 گوشي تلفن همراه . 255,989 267,618,020,901 Rls. 25,932,690 $
9 1389 منطقه آزاد چابهار 98870436 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 61% و بيشتر بجز لاستيک 1,285,968 231,519,885,749 Rls. 21,969,518 $
10 1389 منطقه آزاد چابهار 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 3,855,256 187,713,256,929 Rls. 18,081,430 $
11 1389 منطقه آزاد چابهار 98870314 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ,باساخت دا خل 17%ا لي18%بجز لاستيک 1,468,900 160,451,756,671 Rls. 15,425,695 $
12 1389 منطقه آزاد چابهار 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 2,234,685 116,291,290,060 Rls. 11,276,209 $
13 1389 منطقه آزاد چابهار 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 3,065,072 109,318,487,820 Rls. 10,545,106 $
14 1389 منطقه آزاد چابهار 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 10,681,964 107,415,161,752 Rls. 10,406,565 $
15 1389 منطقه آزاد چابهار 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 1,751,323 93,162,239,915 Rls. 8,932,305 $
16 1389 منطقه آزاد چابهار 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 277,239 92,567,937,416 Rls. 8,981,472 $
17 1389 منطقه آزاد چابهار 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 305,131 88,069,746,835 Rls. 8,458,739 $
18 1389 منطقه آزاد چابهار 70109010 ظروف دهان گشادبرا ي نگاهدا شتن مرباکنسروميوه وا غذيه که نيازبه محافظت دا رندظروف ا ستريل شده ا زشيشه 7,667,098 72,870,944,437 Rls. 7,032,617 $
19 1389 منطقه آزاد چابهار 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 546,910 56,101,927,318 Rls. 5,404,309 $
20 1389 منطقه آزاد چابهار 98870345 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري کار،با ساخت دا خل 19% ا لي 20% بجز لاستيک 530,940 46,632,967,501 Rls. 4,485,233 $
21 1389 منطقه آزاد چابهار 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 191,898 44,699,195,124 Rls. 4,346,607 $
22 1389 منطقه آزاد چابهار 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 4,230,627 43,290,482,819 Rls. 4,173,572 $
23 1389 منطقه آزاد چابهار 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 4,037,790 41,208,962,858 Rls. 3,972,183 $
24 1389 منطقه آزاد چابهار 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 995,653 40,689,369,089 Rls. 3,923,788 $
25 1389 منطقه آزاد چابهار 98870327 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت داخل 43%الي 44%بجز لاستيك 377,150 40,196,510,691 Rls. 3,866,164 $
26 1389 منطقه آزاد چابهار 98870326 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 41% ا لي 42% بجز لاستيک 171,319 37,753,069,753 Rls. 3,742,374 $
27 1389 منطقه آزاد چابهار 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 1,068,943 35,618,102,388 Rls. 3,440,874 $
28 1389 منطقه آزاد چابهار 87033200 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تراكمي -احتراقي باحجم سيلندر 1500 سانتي مترمکعب تا2500 سانتي مترمکعب 614,056 33,224,519,740 Rls. 3,196,844 $
29 1389 منطقه آزاد چابهار 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 1,022,300 30,350,197,458 Rls. 2,921,658 $
30 1389 منطقه آزاد چابهار 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 688,759 28,594,708,639 Rls. 2,766,854 $
31 1389 منطقه آزاد چابهار 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 131,421 25,443,565,608 Rls. 2,466,970 $
32 1389 منطقه آزاد چابهار 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 768,380 22,694,966,301 Rls. 2,187,244 $
33 1389 منطقه آزاد چابهار 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 577,818 20,497,963,903 Rls. 2,002,331 $
34 1389 منطقه آزاد چابهار 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 358,491 20,313,782,852 Rls. 1,967,944 $
35 1389 منطقه آزاد چابهار 98870334 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 57% ا لي 58% بجز لاستيک 135,328 19,783,223,046 Rls. 1,975,951 $
36 1389 منطقه آزاد چابهار 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 456,577 18,481,308,753 Rls. 1,791,516 $
37 1389 منطقه آزاد چابهار 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 128,290 17,922,218,234 Rls. 1,931,320 $
38 1389 منطقه آزاد چابهار 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 1,083,569 17,250,299,306 Rls. 1,674,552 $
39 1389 منطقه آزاد چابهار 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 1,785,910 16,803,824,205 Rls. 1,620,668 $
40 1389 منطقه آزاد چابهار 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 55,033 15,945,031,109 Rls. 1,548,786 $
41 1389 منطقه آزاد چابهار 40103500 تسمه همزمان بي انتها داراي محيط خارجي بيش از60وحداكثر 150 57,158 15,496,554,485 Rls. 1,492,748 $
42 1389 منطقه آزاد چابهار 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 218,080 15,442,779,312 Rls. 1,557,110 $
43 1389 منطقه آزاد چابهار 98870312 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 14%(full c.k.d ) بجز لاستيك 49,333 14,877,404,436 Rls. 1,474,763 $
44 1389 منطقه آزاد چابهار 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده بصورت توپ (...غيرا ز گلدوزيها وقلابدوزي هامشمول شماره 5810 ). متشكل از يك يا چند لايه از مواد نسجي كه با لايه گذاري از طريق به هم دوختن يا به نحو ديگر جور شده باشد 980,127 14,476,106,816 Rls. 1,393,822 $
45 1389 منطقه آزاد چابهار 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 221,644 13,966,877,256 Rls. 1,362,321 $
46 1389 منطقه آزاد چابهار 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 3,235 13,557,543,072 Rls. 1,313,939 $
47 1389 منطقه آزاد چابهار 87021000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با موتور پيستوني درونسوز ترا کمي - ا حترا قي 432,000 13,062,449,766 Rls. 1,323,986 $
48 1389 منطقه آزاد چابهار 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 48,860 12,913,218,714 Rls. 1,243,597 $
49 1389 منطقه آزاد چابهار 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 92,627 12,889,368,648 Rls. 1,243,639 $
50 1389 منطقه آزاد چابهار 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 267,626 12,746,934,697 Rls. 1,229,270 $
51 1389 منطقه آزاد چابهار 84821000 بلبرينگ. 42,289 12,743,517,171 Rls. 1,254,251 $
52 1389 منطقه آزاد چابهار 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 548,707 12,514,809,661 Rls. 1,208,171 $
53 1389 منطقه آزاد چابهار 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 189,327 11,834,903,763 Rls. 1,135,840 $
54 1389 منطقه آزاد چابهار 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 517,231 11,749,101,701 Rls. 1,138,346 $
55 1389 منطقه آزاد چابهار 85111000 شمع هاي جرقه زن 87,454 11,743,931,582 Rls. 1,128,798 $
56 1389 منطقه آزاد چابهار 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 402,405 10,728,411,858 Rls. 1,034,549 $
57 1389 منطقه آزاد چابهار 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 266,227 10,035,226,618 Rls. 969,803 $
58 1389 منطقه آزاد چابهار 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 197,500 9,862,982,882 Rls. 951,165 $
59 1389 منطقه آزاد چابهار 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 29,542 9,836,669,599 Rls. 945,632 $
60 1389 منطقه آزاد چابهار 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 189,849 9,650,204,587 Rls. 935,002 $
61 1389 منطقه آزاد چابهار 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 226,330 9,384,809,497 Rls. 907,487 $
62 1389 منطقه آزاد چابهار 87013010 ترا کتور کشاورزي ,جرخ زنجيري , با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار 95,200 9,241,752,470 Rls. 885,037 $
63 1389 منطقه آزاد چابهار 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 190,637 8,917,263,535 Rls. 864,352 $
64 1389 منطقه آزاد چابهار 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 29,975 8,006,060,379 Rls. 786,888 $
65 1389 منطقه آزاد چابهار 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 25,060 7,679,361,428 Rls. 741,608 $
66 1389 منطقه آزاد چابهار 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 30,438 7,634,991,259 Rls. 749,985 $
67 1389 منطقه آزاد چابهار 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 99,237 7,634,754,643 Rls. 790,020 $
68 1389 منطقه آزاد چابهار 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 48,320 7,386,274,172 Rls. 714,869 $
69 1389 منطقه آزاد چابهار 84511000 ماشين هاي خشکشوئي 156,807 6,904,046,500 Rls. 666,900 $
70 1389 منطقه آزاد چابهار 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 138,254 6,844,317,131 Rls. 662,533 $
71 1389 منطقه آزاد چابهار 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 86,538 6,521,567,719 Rls. 701,030 $
72 1389 منطقه آزاد چابهار 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 127,611 6,351,884,446 Rls. 617,369 $
73 1389 منطقه آزاد چابهار 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 3,330 6,300,111,716 Rls. 606,597 $
74 1389 منطقه آزاد چابهار 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 55,150 6,273,374,591 Rls. 603,795 $
75 1389 منطقه آزاد چابهار 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 229,185 6,021,450,421 Rls. 579,197 $
76 1389 منطقه آزاد چابهار 73211130 فرگازي توکار 248,428 5,867,089,250 Rls. 565,838 $
77 1389 منطقه آزاد چابهار 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 75,145 5,629,363,873 Rls. 543,404 $
78 1389 منطقه آزاد چابهار 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 97,846 5,430,862,852 Rls. 585,236 $
79 1389 منطقه آزاد چابهار 85164000 ا توي برقي 69,715 5,170,656,322 Rls. 501,356 $
80 1389 منطقه آزاد چابهار 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 234,494 5,081,804,254 Rls. 491,661 $
81 1389 منطقه آزاد چابهار 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 13,245 5,036,528,303 Rls. 503,389 $
82 1389 منطقه آزاد چابهار 98870335 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيک 45,360 4,940,444,379 Rls. 466,124 $
83 1389 منطقه آزاد چابهار 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 42,955 4,399,493,494 Rls. 422,962 $
84 1389 منطقه آزاد چابهار 09024010 چاي سياه کوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 180,066 4,156,666,252 Rls. 407,666 $
85 1389 منطقه آزاد چابهار 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 399,294 4,109,716,116 Rls. 397,025 $
86 1389 منطقه آزاد چابهار 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 403,974 3,892,933,405 Rls. 383,808 $
87 1389 منطقه آزاد چابهار 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 46,852 3,856,841,041 Rls. 373,472 $
88 1389 منطقه آزاد چابهار 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 176,091 3,814,662,213 Rls. 368,626 $
89 1389 منطقه آزاد چابهار 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 471,980 3,686,403,315 Rls. 354,935 $
90 1389 منطقه آزاد چابهار 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 108,391 3,647,489,969 Rls. 352,892 $
91 1389 منطقه آزاد چابهار 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 11,333 3,476,572,185 Rls. 333,024 $
92 1389 منطقه آزاد چابهار 85256030 دستگاههاي گيرنده فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS 77,173 3,370,895,022 Rls. 321,558 $
93 1389 منطقه آزاد چابهار 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 190,720 3,338,380,124 Rls. 322,257 $
94 1389 منطقه آزاد چابهار 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 37,100 3,330,151,565 Rls. 319,369 $
95 1389 منطقه آزاد چابهار 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 170,802 3,291,995,772 Rls. 316,723 $
96 1389 منطقه آزاد چابهار 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 212,960 3,257,718,041 Rls. 313,561 $
97 1389 منطقه آزاد چابهار 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 779 3,250,241,242 Rls. 314,082 $
98 1389 منطقه آزاد چابهار 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 87,012 2,994,793,392 Rls. 288,364 $
99 1389 منطقه آزاد چابهار 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 8,109 2,898,873,703 Rls. 280,854 $
100 1389 منطقه آزاد چابهار 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 125,090 2,897,684,745 Rls. 281,356 $
101 1389 منطقه آزاد چابهار 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 29,992 2,838,155,862 Rls. 272,308 $
102 1389 منطقه آزاد چابهار 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 3,400 2,631,013,045 Rls. 253,217 $
103 1389 منطقه آزاد چابهار 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 72,000 2,445,002,588 Rls. 235,266 $
104 1389 منطقه آزاد چابهار 84136030 تلمبه هاي حلزوني 17,625 2,363,729,710 Rls. 229,266 $
105 1389 منطقه آزاد چابهار 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 243,000 2,313,816,945 Rls. 224,282 $
106 1389 منطقه آزاد چابهار 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 120 قوه ا سب بخار و کمتر 22,920 2,241,313,925 Rls. 215,056 $
107 1389 منطقه آزاد چابهار 27101930 گريس 48,136 2,239,026,171 Rls. 215,074 $
108 1389 منطقه آزاد چابهار 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 108,272 2,170,714,771 Rls. 210,633 $
109 1389 منطقه آزاد چابهار 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 90,000 2,035,063,000 Rls. 195,754 $
110 1389 منطقه آزاد چابهار 84501990 سايرماشينهاي رختشويي خانگي ياغيرخانگي باظرفيت حداكثر تا10kg,غيرمذکوردرجاي ديگر 77,655 2,009,811,066 Rls. 193,902 $
111 1389 منطقه آزاد چابهار 84501910 ماشين لباسشويي نيمه ا توماتيک دوقلو فاقد ا لمنت جهت خشک کردن 54,251 1,970,858,219 Rls. 189,457 $
112 1389 منطقه آزاد چابهار 85165000 فر (oven) ميکروويو 42,234 1,951,116,534 Rls. 188,917 $
113 1389 منطقه آزاد چابهار 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 65,642 1,941,604,907 Rls. 187,187 $
114 1389 منطقه آزاد چابهار 85362040 کليدهاي حفاظت موتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 40,600 1,925,613,492 Rls. 186,487 $
115 1389 منطقه آزاد چابهار 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 192,643 1,906,386,101 Rls. 183,512 $
116 1389 منطقه آزاد چابهار 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 120,675 1,881,763,648 Rls. 180,830 $
117 1389 منطقه آزاد چابهار 90072000 پروژکتورهاي سينماتوگرا في 2,500 1,870,896,380 Rls. 179,842 $
118 1389 منطقه آزاد چابهار 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 13,580 1,846,675,973 Rls. 182,289 $
119 1389 منطقه آزاد چابهار 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 10,134 1,837,265,686 Rls. 176,592 $
120 1389 منطقه آزاد چابهار 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 6,175 1,827,098,284 Rls. 182,123 $
121 1389 منطقه آزاد چابهار 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 48,432 1,795,542,747 Rls. 175,080 $
122 1389 منطقه آزاد چابهار 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 181,245 1,786,597,578 Rls. 171,771 $
123 1389 منطقه آزاد چابهار 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 15,064 1,784,668,586 Rls. 171,958 $
124 1389 منطقه آزاد چابهار 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 33,160 1,773,067,281 Rls. 172,401 $
125 1389 منطقه آزاد چابهار 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 64,504 1,742,131,339 Rls. 167,819 $
126 1389 منطقه آزاد چابهار 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 30,743 1,678,830,478 Rls. 163,684 $
127 1389 منطقه آزاد چابهار 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 37,322 1,645,570,374 Rls. 158,579 $
128 1389 منطقه آزاد چابهار 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 54,421 1,635,044,502 Rls. 158,629 $
129 1389 منطقه آزاد چابهار 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 54,650 1,621,393,716 Rls. 156,939 $
130 1389 منطقه آزاد چابهار 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 73,106 1,618,581,031 Rls. 159,345 $
131 1389 منطقه آزاد چابهار 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 177,651 1,595,358,754 Rls. 153,393 $
132 1389 منطقه آزاد چابهار 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 29,275 1,565,593,234 Rls. 151,081 $
133 1389 منطقه آزاد چابهار 34029020 پاك كننده هاي صنعتي . 67,636 1,534,839,457 Rls. 151,649 $
134 1389 منطقه آزاد چابهار 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 19,886 1,534,785,853 Rls. 147,297 $
135 1389 منطقه آزاد چابهار 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 133,625 1,522,524,970 Rls. 145,501 $
136 1389 منطقه آزاد چابهار 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 104,214 1,495,956,118 Rls. 143,907 $
137 1389 منطقه آزاد چابهار 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 46,424 1,494,994,650 Rls. 143,736 $
138 1389 منطقه آزاد چابهار 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 107,117 1,490,347,282 Rls. 143,920 $
139 1389 منطقه آزاد چابهار 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 101,402 1,488,961,674 Rls. 143,456 $
140 1389 منطقه آزاد چابهار 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 38,313 1,475,578,965 Rls. 141,980 $
141 1389 منطقه آزاد چابهار 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 41,713 1,434,302,058 Rls. 138,948 $
142 1389 منطقه آزاد چابهار 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 4,986 1,420,889,220 Rls. 141,001 $
143 1389 منطقه آزاد چابهار 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 13,300 1,408,266,649 Rls. 132,997 $
144 1389 منطقه آزاد چابهار 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 14,510 1,393,217,005 Rls. 134,258 $
145 1389 منطقه آزاد چابهار 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,087 1,381,550,972 Rls. 133,496 $
146 1389 منطقه آزاد چابهار 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 12,178 1,361,563,874 Rls. 133,104 $
147 1389 منطقه آزاد چابهار 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 4,363 1,357,882,846 Rls. 130,151 $
148 1389 منطقه آزاد چابهار 27101920 روغن صنعتي 25,494 1,313,089,051 Rls. 128,127 $
149 1389 منطقه آزاد چابهار 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 66,525 1,291,093,514 Rls. 124,385 $
150 1389 منطقه آزاد چابهار 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 6,025 1,267,213,251 Rls. 124,879 $
151 1389 منطقه آزاد چابهار 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 23,924 1,227,824,246 Rls. 119,550 $
152 1389 منطقه آزاد چابهار 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 58,969 1,215,021,397 Rls. 116,631 $
153 1389 منطقه آزاد چابهار 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 4,040 1,197,063,385 Rls. 118,662 $
154 1389 منطقه آزاد چابهار 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 62,575 1,189,786,167 Rls. 114,660 $
155 1389 منطقه آزاد چابهار 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 95,319 1,171,615,745 Rls. 113,589 $
156 1389 منطقه آزاد چابهار 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 39,528 1,169,593,087 Rls. 113,201 $
157 1389 منطقه آزاد چابهار 85366100 سرپيچ لامپ 298,309 1,149,461,740 Rls. 110,946 $
158 1389 منطقه آزاد چابهار 20058000 ذرت شيرين , محفوظ شده به جز در سرکه يا در جوهر سرکه يادرقند يخ نزده 177,000 1,126,669,626 Rls. 110,048 $
159 1389 منطقه آزاد چابهار 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 34,937 1,125,094,731 Rls. 110,043 $
160 1389 منطقه آزاد چابهار 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 27,715 1,100,605,770 Rls. 105,725 $
161 1389 منطقه آزاد چابهار 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 3,830 1,086,336,253 Rls. 104,335 $
162 1389 منطقه آزاد چابهار 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 65,357 1,076,729,008 Rls. 104,489 $
163 1389 منطقه آزاد چابهار 44111290 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 241,546 1,058,823,866 Rls. 102,351 $
164 1389 منطقه آزاد چابهار 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 121,007 1,032,960,625 Rls. 100,263 $
165 1389 منطقه آزاد چابهار 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 83,305 1,032,122,294 Rls. 99,300 $
166 1389 منطقه آزاد چابهار 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 90,100 982,994,360 Rls. 95,372 $
167 1389 منطقه آزاد چابهار 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 59,306 980,147,869 Rls. 94,964 $
168 1389 منطقه آزاد چابهار 85181000 ميکروفون و پايه آن 15,895 978,926,527 Rls. 94,638 $
169 1389 منطقه آزاد چابهار 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 18,396 970,328,894 Rls. 93,890 $
170 1389 منطقه آزاد چابهار 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 39,892 960,023,395 Rls. 93,161 $
171 1389 منطقه آزاد چابهار 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 3,100 954,657,529 Rls. 91,154 $
172 1389 منطقه آزاد چابهار 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 22,282 950,397,481 Rls. 90,973 $
173 1389 منطقه آزاد چابهار 48141000 کاغذ "ناهموا ر "(INGRAIN) پوشش ديوارياشيشه 91,816 944,692,135 Rls. 91,143 $
174 1389 منطقه آزاد چابهار 85291040 ا جزا ء وقطعات آ نتنهاي مربوط به دستگاههاي صوتي وتصويري 40,055 942,572,272 Rls. 90,438 $
175 1389 منطقه آزاد چابهار 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 52,322 939,407,830 Rls. 91,051 $
176 1389 منطقه آزاد چابهار 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 117,440 935,109,863 Rls. 89,897 $
177 1389 منطقه آزاد چابهار 44182010 در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت صنايع دستي شامل گره چيني (قطعات چوبي متشكل ازگره هاي هندسي قابل استفاده درسطوح ) 38,414 927,131,610 Rls. 89,524 $
178 1389 منطقه آزاد چابهار 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 5,187 925,254,482 Rls. 92,726 $
179 1389 منطقه آزاد چابهار 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 10,572 882,184,623 Rls. 86,656 $
180 1389 منطقه آزاد چابهار 24022000 سيگار حاوي توتون 21,349 865,591,128 Rls. 85,309 $
181 1389 منطقه آزاد چابهار 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 34,283 863,659,577 Rls. 85,550 $
182 1389 منطقه آزاد چابهار 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 13,509 850,208,532 Rls. 81,375 $
183 1389 منطقه آزاد چابهار 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 29,103 843,447,154 Rls. 81,207 $
184 1389 منطقه آزاد چابهار 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري و سوا ري کار 15,193 823,252,296 Rls. 79,762 $
185 1389 منطقه آزاد چابهار 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 33,500 823,132,132 Rls. 80,072 $
186 1389 منطقه آزاد چابهار 90292022 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب ،گيج بنزين وغيره برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 6,830 822,276,088 Rls. 78,735 $
187 1389 منطقه آزاد چابهار 33051000 شامپوها 20,050 822,247,531 Rls. 80,342 $
188 1389 منطقه آزاد چابهار 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 3,770 789,368,920 Rls. 75,701 $
189 1389 منطقه آزاد چابهار 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 33,756 775,893,430 Rls. 74,318 $
190 1389 منطقه آزاد چابهار 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 36,704 772,853,467 Rls. 75,785 $
191 1389 منطقه آزاد چابهار 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 10,341 769,251,155 Rls. 73,847 $
192 1389 منطقه آزاد چابهار 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 14,375 767,297,177 Rls. 74,250 $
193 1389 منطقه آزاد چابهار 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 10,956 761,441,869 Rls. 73,616 $
194 1389 منطقه آزاد چابهار 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذکوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 21,025 752,473,459 Rls. 72,527 $
195 1389 منطقه آزاد چابهار 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 1,496 749,741,901 Rls. 72,378 $
196 1389 منطقه آزاد چابهار 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 512,599 736,850,194 Rls. 70,836 $
197 1389 منطقه آزاد چابهار 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 30,404 713,034,129 Rls. 68,417 $
198 1389 منطقه آزاد چابهار 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 41,236 706,818,440 Rls. 70,199 $
199 1389 منطقه آزاد چابهار 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 30,000 705,348,739 Rls. 67,898 $
200 1389 منطقه آزاد چابهار 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 194,236 695,409,005 Rls. 67,522 $
مجموع کل
6,403,590,754,045 ريال
مجموع کل
620,212,129 دلار