آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 منطقه آزاد کيش 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 416,848 77,805,125,705 Rls. 7,533,771 $
2 1389 منطقه آزاد کيش 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذکوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 234,800 49,434,908,845 Rls. 4,980,758 $
3 1389 منطقه آزاد کيش 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 282,127 46,720,620,196 Rls. 4,532,805 $
4 1389 منطقه آزاد کيش 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 299,390 46,637,890,752 Rls. 4,506,269 $
5 1389 منطقه آزاد کيش 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 32,302 43,114,478,040 Rls. 4,171,797 $
6 1389 منطقه آزاد کيش 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 136,726 29,464,600,868 Rls. 2,836,388 $
7 1389 منطقه آزاد کيش 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 3,747,041 29,156,780,971 Rls. 2,814,969 $
8 1389 منطقه آزاد کيش 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 468,398 27,449,856,560 Rls. 2,649,034 $
9 1389 منطقه آزاد کيش 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 76,760 26,111,656,523 Rls. 2,508,737 $
10 1389 منطقه آزاد کيش 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 151,331 24,354,990,277 Rls. 2,357,060 $
11 1389 منطقه آزاد کيش 55151100 ساير پارچه هاي تاروپودباف, غيرمذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط باا لياف ريون ويسکوز 359,615 19,018,903,626 Rls. 1,836,200 $
12 1389 منطقه آزاد کيش 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 258,980 18,815,425,939 Rls. 1,798,816 $
13 1389 منطقه آزاد کيش 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 35,528 17,842,268,806 Rls. 1,721,452 $
14 1389 منطقه آزاد کيش 33051000 شامپوها 165,912 15,121,815,542 Rls. 1,462,906 $
15 1389 منطقه آزاد کيش 85111000 شمع هاي جرقه زن 91,763 13,957,023,878 Rls. 1,346,798 $
16 1389 منطقه آزاد کيش 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 3,511 13,654,216,350 Rls. 1,292,827 $
17 1389 منطقه آزاد کيش 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 115,341 13,461,536,960 Rls. 1,304,975 $
18 1389 منطقه آزاد کيش 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 11,000 13,034,472,000 Rls. 1,243,391 $
19 1389 منطقه آزاد کيش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 335 13,018,844,930 Rls. 1,252,293 $
20 1389 منطقه آزاد کيش 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 29,210 12,333,759,003 Rls. 1,183,247 $
21 1389 منطقه آزاد کيش 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 44,051 12,192,032,485 Rls. 1,183,454 $
22 1389 منطقه آزاد کيش 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 42,598 11,878,058,868 Rls. 1,142,547 $
23 1389 منطقه آزاد کيش 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 999,929 10,647,126,156 Rls. 1,029,352 $
24 1389 منطقه آزاد کيش 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 33,280 10,620,910,856 Rls. 1,026,663 $
25 1389 منطقه آزاد کيش 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 9,392 9,556,407,918 Rls. 921,384 $
26 1389 منطقه آزاد کيش 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 2,104,381 9,449,970,142 Rls. 911,751 $
27 1389 منطقه آزاد کيش 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 17,306 8,654,498,442 Rls. 828,160 $
28 1389 منطقه آزاد کيش 84821000 بلبرينگ. 25,738 8,599,315,420 Rls. 828,721 $
29 1389 منطقه آزاد کيش 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 10,999 8,164,660,618 Rls. 789,962 $
30 1389 منطقه آزاد کيش 40103300 تسمه ا نتقال نيروبيا نتهابامقطع ذوزنقه شياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز180وحدا کثر240 48,426 8,015,765,795 Rls. 770,424 $
31 1389 منطقه آزاد کيش 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 39,000 7,700,507,849 Rls. 745,014 $
32 1389 منطقه آزاد کيش 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 28,196 7,569,095,943 Rls. 729,246 $
33 1389 منطقه آزاد کيش 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 8,320 7,184,186,233 Rls. 694,709 $
34 1389 منطقه آزاد کيش 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,562 6,884,841,582 Rls. 660,000 $
35 1389 منطقه آزاد کيش 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 312,610 6,777,125,417 Rls. 679,061 $
36 1389 منطقه آزاد کيش 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 40,553 6,507,982,470 Rls. 622,773 $
37 1389 منطقه آزاد کيش 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 9,654 6,209,876,006 Rls. 615,479 $
38 1389 منطقه آزاد کيش 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 7,854 6,061,155,159 Rls. 577,995 $
39 1389 منطقه آزاد کيش 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 9,615 5,887,928,434 Rls. 562,362 $
40 1389 منطقه آزاد کيش 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 45,182 5,743,090,044 Rls. 552,206 $
41 1389 منطقه آزاد کيش 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 2,797 5,338,397,345 Rls. 511,440 $
42 1389 منطقه آزاد کيش 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 902,199 5,215,027,973 Rls. 500,971 $
43 1389 منطقه آزاد کيش 54024600 نخ هاي يک لاا زپلي ا سترها,باالياف حدوداجهت دارشده غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي ,بدون تاب ياباتابي كه از50دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 312,538 5,050,549,659 Rls. 488,259 $
44 1389 منطقه آزاد کيش 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 414 5,048,315,277 Rls. 487,807 $
45 1389 منطقه آزاد کيش 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 36,000 4,896,004,812 Rls. 475,970 $
46 1389 منطقه آزاد کيش 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 4,187 4,723,681,513 Rls. 458,168 $
47 1389 منطقه آزاد کيش 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 87,756 4,640,363,563 Rls. 447,872 $
48 1389 منطقه آزاد کيش 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 15,706 4,349,771,503 Rls. 419,441 $
49 1389 منطقه آزاد کيش 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 61,322 4,293,638,951 Rls. 415,815 $
50 1389 منطقه آزاد کيش 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاههاي كارت خوان 3,645 4,214,138,465 Rls. 406,613 $
51 1389 منطقه آزاد کيش 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 486 3,903,500,348 Rls. 388,950 $
52 1389 منطقه آزاد کيش 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 14,878 3,885,280,316 Rls. 375,337 $
53 1389 منطقه آزاد کيش 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 51,895 3,783,053,946 Rls. 377,522 $
54 1389 منطقه آزاد کيش 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 59,473 3,561,677,257 Rls. 343,570 $
55 1389 منطقه آزاد کيش 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 9,655 3,410,398,188 Rls. 326,119 $
56 1389 منطقه آزاد کيش 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 28,194 3,352,003,285 Rls. 322,849 $
57 1389 منطقه آزاد کيش 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 17,829 3,270,702,549 Rls. 314,322 $
58 1389 منطقه آزاد کيش 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 3,414 3,255,594,379 Rls. 313,778 $
59 1389 منطقه آزاد کيش 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 11,533 3,231,998,593 Rls. 309,733 $
60 1389 منطقه آزاد کيش 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 70,830 3,198,866,751 Rls. 310,802 $
61 1389 منطقه آزاد کيش 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 11,300 3,194,267,685 Rls. 307,536 $
62 1389 منطقه آزاد کيش 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 9,257 3,168,681,148 Rls. 316,488 $
63 1389 منطقه آزاد کيش 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 56,948 3,160,412,078 Rls. 305,450 $
64 1389 منطقه آزاد کيش 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 8,632 3,068,468,646 Rls. 296,069 $
65 1389 منطقه آزاد کيش 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 14,433 3,007,914,641 Rls. 290,307 $
66 1389 منطقه آزاد کيش 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 215,000 3,002,411,481 Rls. 291,661 $
67 1389 منطقه آزاد کيش 47079000 آخال وخرده ريز(بازيافتي)ا زسايرکاغذهاومقوا ها 1,900,000 2,929,572,842 Rls. 285,017 $
68 1389 منطقه آزاد کيش 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 8,402 2,892,677,052 Rls. 280,741 $
69 1389 منطقه آزاد کيش 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 74,000 2,807,065,209 Rls. 271,236 $
70 1389 منطقه آزاد کيش 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 331,000 2,788,037,112 Rls. 268,330 $
71 1389 منطقه آزاد کيش 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 44,912 2,718,334,791 Rls. 262,827 $
72 1389 منطقه آزاد کيش 40103500 تسمه همزمان بي انتها داراي محيط خارجي بيش از60وحداكثر 150 7,977 2,639,359,340 Rls. 259,371 $
73 1389 منطقه آزاد کيش 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 18,828 2,530,625,919 Rls. 242,550 $
74 1389 منطقه آزاد کيش 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 127,939 2,523,065,731 Rls. 243,517 $
75 1389 منطقه آزاد کيش 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 100,248 2,476,015,396 Rls. 238,228 $
76 1389 منطقه آزاد کيش 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 6,410 2,475,075,685 Rls. 238,815 $
77 1389 منطقه آزاد کيش 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 85,056 2,452,758,800 Rls. 236,158 $
78 1389 منطقه آزاد کيش 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 3,170 2,354,281,716 Rls. 226,014 $
79 1389 منطقه آزاد کيش 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 45,402 2,349,982,158 Rls. 226,519 $
80 1389 منطقه آزاد کيش 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 5,419 2,273,347,264 Rls. 217,608 $
81 1389 منطقه آزاد کيش 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 172,840 2,271,710,580 Rls. 218,944 $
82 1389 منطقه آزاد کيش 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 230,656 2,255,312,001 Rls. 217,760 $
83 1389 منطقه آزاد کيش 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 15,329 2,203,823,530 Rls. 214,407 $
84 1389 منطقه آزاد کيش 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,912 2,170,546,798 Rls. 208,316 $
85 1389 منطقه آزاد کيش 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 15,142 2,146,834,689 Rls. 207,167 $
86 1389 منطقه آزاد کيش 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 6,577 2,059,246,893 Rls. 199,449 $
87 1389 منطقه آزاد کيش 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 5,735 1,986,176,042 Rls. 190,318 $
88 1389 منطقه آزاد کيش 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,575 1,913,624,040 Rls. 190,676 $
89 1389 منطقه آزاد کيش 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 277 1,876,231,002 Rls. 180,083 $
90 1389 منطقه آزاد کيش 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 16,750 1,806,532,558 Rls. 174,317 $
91 1389 منطقه آزاد کيش 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 9,501 1,778,199,825 Rls. 171,342 $
92 1389 منطقه آزاد کيش 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 16,210 1,740,277,159 Rls. 167,089 $
93 1389 منطقه آزاد کيش 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي 138 1,716,727,843 Rls. 166,028 $
94 1389 منطقه آزاد کيش 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 10,646 1,703,446,358 Rls. 164,568 $
95 1389 منطقه آزاد کيش 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 26,669 1,657,368,533 Rls. 159,768 $
96 1389 منطقه آزاد کيش 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 312,760 1,631,410,488 Rls. 158,892 $
97 1389 منطقه آزاد کيش 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 241 1,590,494,068 Rls. 151,910 $
98 1389 منطقه آزاد کيش 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,083 1,574,321,621 Rls. 151,903 $
99 1389 منطقه آزاد کيش 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 126,250 1,528,782,031 Rls. 147,182 $
100 1389 منطقه آزاد کيش 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 127,972 1,512,401,545 Rls. 148,889 $
101 1389 منطقه آزاد کيش 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 55,470 1,508,629,689 Rls. 149,480 $
102 1389 منطقه آزاد کيش 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 52,362 1,489,893,117 Rls. 149,269 $
103 1389 منطقه آزاد کيش 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 6,372 1,450,042,736 Rls. 139,911 $
104 1389 منطقه آزاد کيش 27101920 روغن صنعتي 10,111 1,387,115,680 Rls. 134,222 $
105 1389 منطقه آزاد کيش 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,003 1,344,599,591 Rls. 131,919 $
106 1389 منطقه آزاد کيش 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 2,913 1,314,561,041 Rls. 127,413 $
107 1389 منطقه آزاد کيش 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 5,113 1,280,433,725 Rls. 123,437 $
108 1389 منطقه آزاد کيش 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,057 1,269,849,134 Rls. 124,052 $
109 1389 منطقه آزاد کيش 72261900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي کمتراز600mm ،غيرازرديف 72261100 24,475 1,266,147,533 Rls. 122,617 $
110 1389 منطقه آزاد کيش 64021910 کفش هاي دو ميدا ني زيرپيچ دار وميخ دار با رويه و تخت بيروني از كائوچو ياپلاستيك 12,419 1,261,370,312 Rls. 121,898 $
111 1389 منطقه آزاد کيش 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,636 1,258,659,457 Rls. 121,801 $
112 1389 منطقه آزاد کيش 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 37,760 1,181,529,525 Rls. 114,895 $
113 1389 منطقه آزاد کيش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,216 1,173,656,503 Rls. 112,428 $
114 1389 منطقه آزاد کيش 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 58,690 1,169,303,064 Rls. 112,846 $
115 1389 منطقه آزاد کيش 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 14,400 1,117,101,013 Rls. 107,727 $
116 1389 منطقه آزاد کيش 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 36 1,091,444,283 Rls. 105,342 $
117 1389 منطقه آزاد کيش 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 219,560 1,081,503,518 Rls. 104,362 $
118 1389 منطقه آزاد کيش 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 2,880 1,075,724,763 Rls. 103,794 $
119 1389 منطقه آزاد کيش 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 2,925 1,071,560,518 Rls. 103,025 $
120 1389 منطقه آزاد کيش 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 400 1,028,783,385 Rls. 99,265 $
121 1389 منطقه آزاد کيش 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 6,057 1,024,784,190 Rls. 98,844 $
122 1389 منطقه آزاد کيش 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 20,986 1,003,299,677 Rls. 95,038 $
123 1389 منطقه آزاد کيش 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 838 991,837,718 Rls. 94,940 $
124 1389 منطقه آزاد کيش 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 2,963 989,027,383 Rls. 94,676 $
125 1389 منطقه آزاد کيش 34011140 صابون طبي 6,924 980,913,657 Rls. 97,788 $
126 1389 منطقه آزاد کيش 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 92,975 972,899,240 Rls. 93,440 $
127 1389 منطقه آزاد کيش 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 586 952,892,486 Rls. 96,281 $
128 1389 منطقه آزاد کيش 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 79,287 951,056,772 Rls. 92,590 $
129 1389 منطقه آزاد کيش 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 86,315 936,891,960 Rls. 91,084 $
130 1389 منطقه آزاد کيش 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 11,833 913,755,068 Rls. 88,723 $
131 1389 منطقه آزاد کيش 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 1,576 893,442,242 Rls. 86,167 $
132 1389 منطقه آزاد کيش 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 6,331 893,120,120 Rls. 86,719 $
133 1389 منطقه آزاد کيش 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 3,594 892,289,131 Rls. 86,372 $
134 1389 منطقه آزاد کيش 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 3,392 880,270,449 Rls. 85,301 $
135 1389 منطقه آزاد کيش 62129000 بندشلوا ر,بندجورا ب وا شياءهمانند حتي كشباف وقلاب باف 14,680 840,597,828 Rls. 80,888 $
136 1389 منطقه آزاد کيش 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 1,670 840,474,165 Rls. 81,096 $
137 1389 منطقه آزاد کيش 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 18,805 838,946,414 Rls. 80,694 $
138 1389 منطقه آزاد کيش 38021000 ذغال هاي ا کتيف شده 32,175 837,172,928 Rls. 80,490 $
139 1389 منطقه آزاد کيش 95030000 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 33,258 828,875,707 Rls. 80,292 $
140 1389 منطقه آزاد کيش 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 2,359 819,642,206 Rls. 80,213 $
141 1389 منطقه آزاد کيش 68129900 ساير الياف پنبه نسوز كارشده غيراز كروسيدوليت ،مخلوطها براساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت وكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاکه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 592 815,274,090 Rls. 81,235 $
142 1389 منطقه آزاد کيش 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 10,907 813,106,178 Rls. 78,950 $
143 1389 منطقه آزاد کيش 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 2,035 812,644,168 Rls. 79,138 $
144 1389 منطقه آزاد کيش 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 4,838 797,543,100 Rls. 76,953 $
145 1389 منطقه آزاد کيش 68051020 تسمه هاي سنباده با محيط 4متروكمتر 26,991 787,783,851 Rls. 76,007 $
146 1389 منطقه آزاد کيش 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 30,828 786,765,470 Rls. 75,746 $
147 1389 منطقه آزاد کيش 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 57,998 778,946,509 Rls. 75,390 $
148 1389 منطقه آزاد کيش 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 5,800 778,700,040 Rls. 75,157 $
149 1389 منطقه آزاد کيش 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 15,490 775,148,453 Rls. 74,815 $
150 1389 منطقه آزاد کيش 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 184,520 761,036,864 Rls. 72,935 $
151 1389 منطقه آزاد کيش 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 155,237 758,002,916 Rls. 73,791 $
152 1389 منطقه آزاد کيش 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, کفگير...ياا شياءسرميزهمانند,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 27,635 738,792,628 Rls. 71,560 $
153 1389 منطقه آزاد کيش 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 12,700 727,578,404 Rls. 70,283 $
154 1389 منطقه آزاد کيش 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 2,704 717,052,450 Rls. 69,385 $
155 1389 منطقه آزاد کيش 21032000 کچاب گوجه فرنگي و ساير سس هاي گوجه فرنگي 119,700 709,700,724 Rls. 68,385 $
156 1389 منطقه آزاد کيش 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,641 702,555,385 Rls. 68,409 $
157 1389 منطقه آزاد کيش 85123010 دستگاههاي علامت دادن سمعي جهت خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت وماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,800 701,915,379 Rls. 67,726 $
158 1389 منطقه آزاد کيش 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 24,730 681,318,656 Rls. 66,122 $
159 1389 منطقه آزاد کيش 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 12,508 620,016,191 Rls. 59,940 $
160 1389 منطقه آزاد کيش 84134000 تلمبه هاي بتون 28,000 593,285,851 Rls. 57,250 $
161 1389 منطقه آزاد کيش 55151200 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريکسره پلي استر , مخلوط شده بارشته هاي سنتتيک يامصنوعي 11,180 591,344,091 Rls. 58,619 $
162 1389 منطقه آزاد کيش 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 271,000 582,047,559 Rls. 56,369 $
163 1389 منطقه آزاد کيش 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 6,869 577,866,332 Rls. 55,743 $
164 1389 منطقه آزاد کيش 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 289,000 577,341,225 Rls. 56,120 $
165 1389 منطقه آزاد کيش 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 11,038 548,883,957 Rls. 53,155 $
166 1389 منطقه آزاد کيش 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 7,000 521,474,902 Rls. 50,185 $
167 1389 منطقه آزاد کيش 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 3,537 519,319,022 Rls. 50,108 $
168 1389 منطقه آزاد کيش 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 7,448 518,422,402 Rls. 50,092 $
169 1389 منطقه آزاد کيش 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 665 513,674,093 Rls. 49,537 $
170 1389 منطقه آزاد کيش 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 10,697 509,756,721 Rls. 49,279 $
171 1389 منطقه آزاد کيش 90292022 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب ،گيج بنزين وغيره برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 105 500,635,437 Rls. 47,870 $
172 1389 منطقه آزاد کيش 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 13,122 500,490,459 Rls. 48,416 $
173 1389 منطقه آزاد کيش 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 13,200 491,652,317 Rls. 47,174 $
174 1389 منطقه آزاد کيش 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 6,660 488,295,047 Rls. 47,092 $
175 1389 منطقه آزاد کيش 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 85,730 470,380,981 Rls. 45,452 $
176 1389 منطقه آزاد کيش 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 9,900 469,648,973 Rls. 45,566 $
177 1389 منطقه آزاد کيش 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 1,849 467,475,780 Rls. 45,306 $
178 1389 منطقه آزاد کيش 90261010 فلومتر 428 458,339,631 Rls. 44,706 $
179 1389 منطقه آزاد کيش 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,085 451,230,816 Rls. 43,625 $
180 1389 منطقه آزاد کيش 33019010 ا بهاي مقطر خوشبوومحلولهاي ا بي روغنهاي ا سانسي 830 439,519,967 Rls. 42,088 $
181 1389 منطقه آزاد کيش 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 7,342 434,439,445 Rls. 43,414 $
182 1389 منطقه آزاد کيش 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 4,320 431,654,329 Rls. 41,172 $
183 1389 منطقه آزاد کيش 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 7,523 428,994,452 Rls. 41,445 $
184 1389 منطقه آزاد کيش 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 562 428,755,693 Rls. 41,039 $
185 1389 منطقه آزاد کيش 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 9,126 423,410,589 Rls. 41,377 $
186 1389 منطقه آزاد کيش 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 17,673 416,418,018 Rls. 40,434 $
187 1389 منطقه آزاد کيش 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 14,062 411,184,647 Rls. 39,721 $
188 1389 منطقه آزاد کيش 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 42,480 410,859,640 Rls. 39,706 $
189 1389 منطقه آزاد کيش 84159011 قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع 11,734 404,443,783 Rls. 39,640 $
190 1389 منطقه آزاد کيش 19053200 ويفل ها و ويفرها 25,406 402,294,987 Rls. 38,860 $
191 1389 منطقه آزاد کيش 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,856 400,004,300 Rls. 39,857 $
192 1389 منطقه آزاد کيش 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 7,550 399,913,868 Rls. 38,661 $
193 1389 منطقه آزاد کيش 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 280,000 381,323,906 Rls. 36,968 $
194 1389 منطقه آزاد کيش 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 2,403 352,357,125 Rls. 33,998 $
195 1389 منطقه آزاد کيش 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 10,352 330,024,639 Rls. 31,837 $
196 1389 منطقه آزاد کيش 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 525 323,020,260 Rls. 31,081 $
197 1389 منطقه آزاد کيش 87089210 صداخفه كن ها(انباره هاي اگزوز)، لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,734 306,484,564 Rls. 29,467 $
198 1389 منطقه آزاد کيش 29147000 مشتقات هالوژنه ... يا نيتروزه ستن ها و کينون ها 1,000 302,200,000 Rls. 28,512 $
199 1389 منطقه آزاد کيش 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 11,724 301,420,582 Rls. 29,022 $
200 1389 منطقه آزاد کيش 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 1,063 286,370,704 Rls. 27,677 $
مجموع کل
965,107,139,057 ريال
مجموع کل
93,435,448 دلار