آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 17,000,000 163,445,685,060 Rls. 15,853,460 $
2 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,477,747 32,724,640,359 Rls. 3,162,315 $
3 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 461,628 6,299,063,193 Rls. 611,331 $
4 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20071010 پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 728,930 4,777,019,021 Rls. 460,583 $
5 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 38061000 کولوفان ها و ا سيدهاي رزيني 302,324 2,771,276,584 Rls. 267,376 $
6 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 323,835 2,167,195,536 Rls. 210,137 $
7 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 128,585 1,998,413,328 Rls. 199,124 $
8 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 246,360 1,747,892,643 Rls. 168,553 $
9 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 32,643 1,066,947,390 Rls. 102,928 $
10 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 134,100 846,716,263 Rls. 81,664 $
11 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 28272000 کلرورکلسيم 393,750 782,241,811 Rls. 75,051 $
12 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,750,000 654,924,044 Rls. 62,838 $
13 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 47,267 544,780,599 Rls. 52,446 $
14 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 22,363 491,221,547 Rls. 49,063 $
15 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 37,100 402,737,091 Rls. 38,777 $
16 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 10,910 394,208,000 Rls. 39,421 $
17 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 37,723 261,822,715 Rls. 25,021 $
18 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 16,500 224,130,728 Rls. 21,557 $
19 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 18,927 126,641,282 Rls. 12,554 $
20 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20060000 ا نوا ع ميوه , پوست ميوه و ساير ا جزا ء نباتات , پرورده (محفوظ شده ) در قند 19,550 114,096,100 Rls. 11,565 $
21 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 7,531 61,433,640 Rls. 5,911 $
22 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 33 32,687,269 Rls. 3,265 $
23 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 34060000 ا نوا ع شمع و ا شياء همانند 587 19,706,548 Rls. 1,997 $
24 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 810 19,706,548 Rls. 1,997 $
25 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 499 16,055,335 Rls. 1,627 $
26 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,341 15,305,086 Rls. 1,551 $
27 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 400 11,153,706 Rls. 1,131 $
28 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 386 10,111,189 Rls. 1,010 $
29 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 61169900 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي 446 8,822,932 Rls. 894 $
30 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 232 6,904,077 Rls. 690 $
31 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 48201000 دفاترثبت, دفاترحسابدا ري, دسته هاي ياددا شت, ودسته هاي کاغذيادآوري وا شياءهمانند..., 677 4,064,350 Rls. 412 $
32 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 140 2,430,808 Rls. 246 $
33 1389 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 100 907,301 Rls. 92 $
مجموع کل
222,050,942,083 ريال
مجموع کل
21,526,587 دلار
[1]