آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي حسن رود" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 5,050 1,231,114,950 Rls. 117,585 $
2 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 12081000 آرد و زبره دا نه سويا 99,000 1,185,232,378 Rls. 114,872 $
3 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 70,382 870,028,508 Rls. 87,212 $
4 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 97,940 840,458,785 Rls. 80,437 $
5 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 25,951 818,475,134 Rls. 82,044 $
6 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وکلوني ا زفلزا ت معمولي. 5,640 754,619,395 Rls. 72,511 $
7 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 39,000 737,174,857 Rls. 71,335 $
8 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 47,090 735,655,065 Rls. 70,968 $
9 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 40,000 710,172,115 Rls. 68,722 $
10 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 26,000 515,187,804 Rls. 49,225 $
11 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 39,956 513,320,556 Rls. 49,401 $
12 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 35,480 378,383,596 Rls. 37,101 $
13 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84594000 ساير ماشين هاي صيقل کردن جدار داخلي براي فلزا ت، که در جاي ديگرمذکورنباشد 20,000 359,136,469 Rls. 34,753 $
14 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 20,000 352,385,783 Rls. 34,100 $
15 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 10,053 314,828,447 Rls. 29,704 $
16 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 14,000 271,830,390 Rls. 26,130 $
17 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 12,030 264,684,030 Rls. 26,532 $
18 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 5,009 239,117,936 Rls. 23,969 $
19 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 6,485 234,282,384 Rls. 22,512 $
20 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 6,848 227,265,887 Rls. 22,274 $
21 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 25,800 223,012,113 Rls. 21,922 $
22 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 1,404 205,760,094 Rls. 19,957 $
23 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 65059000 کلاه وسايرپوشش هاي سر,کشباف ياقلاب باف, ياتهيه شده ا زتور,وغيره. 12,222 187,801,974 Rls. 18,086 $
24 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 4,500 159,574,704 Rls. 15,494 $
25 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,949 154,409,406 Rls. 14,926 $
26 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,275 133,721,280 Rls. 12,916 $
27 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 1,770 118,650,718 Rls. 11,385 $
28 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 8,069 117,954,241 Rls. 11,453 $
29 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 42032100 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا زچرم ياا زچرم دوباره ساخته شده مخصوص ورزش 3,784 117,413,598 Rls. 11,306 $
30 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 2,739 116,597,216 Rls. 11,286 $
31 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 767 107,764,080 Rls. 10,351 $
32 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 9,582 104,033,990 Rls. 10,033 $
33 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 1,005 83,476,547 Rls. 8,080 $
34 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 9,000 83,342,640 Rls. 8,040 $
35 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 3,752 82,877,445 Rls. 8,033 $
36 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 2,000 53,012,383 Rls. 5,065 $
37 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 49119100 تصاوير,گرا ورها,عکس ها 2,592 47,525,354 Rls. 4,613 $
38 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 9,540 47,011,124 Rls. 4,645 $
39 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 2,647 45,281,108 Rls. 4,392 $
40 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 61169900 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي 582 43,818,201 Rls. 4,221 $
41 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 66019900 چترباراني وچترآفتابي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 2,910 41,715,540 Rls. 4,020 $
42 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 67029000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن از ساير مواد. 1,691 40,254,622 Rls. 3,904 $
43 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 3,825 39,637,542 Rls. 3,844 $
44 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 1,420 36,472,656 Rls. 3,538 $
45 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 70200091 حباب شيشه اي براي فلاسك ياساير ظروف عادي 1,881 31,229,514 Rls. 3,032 $
46 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيک 1,153 29,867,168 Rls. 2,897 $
47 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 3,007 22,055,521 Rls. 2,123 $
48 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 1,198 21,427,340 Rls. 2,075 $
49 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 42023200 ا شياءا ز نوع قابل حمل درجيب ياکيف دستي,ا زورقهاي موا د پلاستيکي ياا زموا دنسجي 680 20,493,980 Rls. 1,990 $
50 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 600 19,427,906 Rls. 1,884 $
51 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 2,479 17,722,230 Rls. 1,732 $
52 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 2,350 17,588,739 Rls. 1,738 $
53 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 1,065 17,249,117 Rls. 1,658 $
54 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 606 16,193,475 Rls. 1,567 $
55 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 201 15,573,982 Rls. 1,508 $
56 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 785 15,549,731 Rls. 1,507 $
57 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 489 15,334,131 Rls. 1,478 $
58 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 555 15,153,687 Rls. 1,469 $
59 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 81122900 مصنوعات ا زکروم كه درجاي ديگر گفته نشده است 1,200 15,082,718 Rls. 1,447 $
60 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 130 13,470,015 Rls. 1,307 $
61 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 440 13,262,784 Rls. 1,286 $
62 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 90041000 عينک آفتابي 64 11,175,111 Rls. 1,080 $
63 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 2,640 10,864,854 Rls. 1,049 $
64 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 61171000 شال, ا شارپ, دستمال گردن,كاشكول، چادروروسري, مقنعه, تورصورت وهمانند کشباف ياقلاب باف 44 10,428,885 Rls. 1,005 $
65 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 48239020 --- كاغذ خو چسب 416 9,947,088 Rls. 965 $
66 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 524 9,833,575 Rls. 949 $
67 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 61072900 پيراهن خواب وپيژاما,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, از ساير موا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 34 9,385,996 Rls. 905 $
68 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 535 9,012,143 Rls. 873 $
69 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 70 8,749,289 Rls. 844 $
70 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 210 6,586,026 Rls. 633 $
71 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 420 5,586,326 Rls. 542 $
72 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 508 4,577,222 Rls. 452 $
73 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 61046900 شلوار حتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يا دخترا نه, کشباف ياقلاب باف ا زسايرموا دنسجي غيرمذکور 29 4,380,132 Rls. 422 $
74 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوک نمدي وياسايرنوکهاي متخلخل. 790 4,226,809 Rls. 410 $
75 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 96159000 سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گيره فردهنده, فرزن مووهمانند,غيرا زکالاي مشمول شماره 8516مي شوند واجزاء ومتعلقات 45 4,085,307 Rls. 395 $
76 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 26 3,780,384 Rls. 366 $
77 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 370 3,645,537 Rls. 352 $
78 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 305 3,541,379 Rls. 342 $
79 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 95030000 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 145 2,879,974 Rls. 278 $
80 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 180 2,642,195 Rls. 256 $
81 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 120 2,486,772 Rls. 241 $
82 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84701000 ماشين حساب الكترونيكي که قادرا ست بدون نيروي برق خارجي کارکند,ماشين هاي جيبي ضبط ،پخش ونمايش داده هاكه داراي اعمال محاسبه اي باشند 542 2,359,634 Rls. 229 $
83 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 20 2,291,480 Rls. 221 $
84 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 242 2,085,777 Rls. 201 $
85 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 65 1,963,382 Rls. 189 $
86 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 105 1,958,333 Rls. 190 $
87 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 82054000 آچارپيچ گوشتي. 87 1,879,732 Rls. 181 $
88 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 162 1,678,571 Rls. 163 $
89 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 42 1,556,124 Rls. 150 $
90 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 120 1,183,237 Rls. 114 $
91 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 25 1,171,780 Rls. 113 $
92 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 25 989,503 Rls. 95 $
93 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84729010 ماشين ا سکناس شمار 25 812,434 Rls. 78 $
94 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 45 699,405 Rls. 68 $
95 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 280 621,030 Rls. 60 $
96 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 46021290 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابه شكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازنخل رونده به غيرازصنايع دستي كپوبافي ا 15 531,207 Rls. 51 $
97 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 62160000 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش. 50 520,791 Rls. 50 $
98 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 62171000 متفرعات لباس دوخته ومهيا ,غيرمذکوردرجاي ديگر 45 499,959 Rls. 48 $
99 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 15 468,712 Rls. 45 $
100 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 10 393,718 Rls. 38 $
101 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 80 391,634 Rls. 38 $
102 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 73193000 سنجاق (باستثناءسنجاق قفلي)ا زآهن ياا زفولاد. 250 336,957 Rls. 33 $
103 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 30 312,475 Rls. 30 $
104 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 30 269,770 Rls. 26 $
105 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 95065910 را کت بدمينتونBADMINTON 10 249,980 Rls. 24 $
106 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 44 248,677 Rls. 24 $
107 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 436 236,243 Rls. 23 $
108 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 10 218,732 Rls. 21 $
109 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 66019100 چترباراني وچترآفتابي,دا را ي ميله يادسته تلسکوپي. 15 208,316 Rls. 20 $
110 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 10 177,069 Rls. 17 $
111 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 30 156,237 Rls. 15 $
112 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 87168000 وسايل نقليه غيرمذکور ,که بدون عمل مکانيکي را نده ميشوند 72 155,257 Rls. 15 $
113 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 34060000 ا نوا ع شمع و ا شياء همانند 15 124,990 Rls. 12 $
114 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 95065990 ساير را کتهابجزرا کت تنيس و بدمينتون 5 124,990 Rls. 12 $
115 1389 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 95069920 توپ پردا ر بدمينتونSHUTTLE COCKS اعم ازطبيعي يامصنوعي 8 62,495 Rls. 6 $
مجموع کل
14,415,908,718 ريال
مجموع کل
1,398,557 دلار
[1]