آمار کل " واردات از" کشور "ناميبيا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 ناميبيا 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 1,015 913,212,468 Rls. 88,284 $
2 1389 ناميبيا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 159 213,645,420 Rls. 20,674 $
3 1389 ناميبيا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 6,887 202,278,132 Rls. 19,679 $
4 1389 ناميبيا 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 29,800 171,118,328 Rls. 17,153 $
5 1389 ناميبيا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 170 106,528,584 Rls. 10,252 $
6 1389 ناميبيا 28444000 عناصر وايزوتوپها وترکيبات راديواکتيو غير از آنهايي که مشمول شماره هاي فرعي 284410 ، 284420 يا 284430 مي شوند؛ آلياژها ، ديسپرسيون ها (همچنين سرمت ها ) محصولات سراميکي ومخلوطهاي داراي اين عناصر ، ايزوتوپ ها يا ترکيبات آنها؛ فضولات راديو اکتيو 4 66,945,060 Rls. 6,408 $
7 1389 ناميبيا 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 100 33,793,349 Rls. 3,252 $
8 1389 ناميبيا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,900 23,044,560 Rls. 2,310 $
9 1389 ناميبيا 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 500 13,008,704 Rls. 1,304 $
10 1389 ناميبيا 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 53 10,895,000 Rls. 1,041 $
11 1389 ناميبيا 70181040 سنگهاي گرانبهاي بدلي ونيمه گرانبهاي بدلي تراش خورده وبصورت مكانيكي پوليش شده 70 8,115,306 Rls. 786 $
12 1389 ناميبيا 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 27 6,353,650 Rls. 613 $
13 1389 ناميبيا 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 900 5,985,600 Rls. 600 $
مجموع کل
1,774,924,161 ريال
مجموع کل
172,356 دلار
[1]