آمار کل " واردات از" کشور "نروژ" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 نروژ 84138200 بالابرهاي آبگونها 71,205 120,298,032,839 Rls. 11,589,089 $
2 1389 نروژ 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 40,012 16,782,560,974 Rls. 1,609,671 $
3 1389 نروژ 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 43,741 9,082,300,000 Rls. 873,468 $
4 1389 نروژ 03032200 ماهي آزا د ا قيانوس ا طلس و ماهي ا زا د دا نوب (salmon danube and atlantic) ,يخ زده باسثنا ي جگرو تخم و مني ماهي 117,266 8,164,863,796 Rls. 789,720 $
5 1389 نروژ 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 538 6,209,878,610 Rls. 599,588 $
6 1389 نروژ 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 457,834 6,162,965,414 Rls. 593,330 $
7 1389 نروژ 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,610 5,938,600,578 Rls. 571,358 $
8 1389 نروژ 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 347,620 5,520,988,190 Rls. 530,711 $
9 1389 نروژ 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 1,219 5,441,130,734 Rls. 526,018 $
10 1389 نروژ 84263000 جرثقيل هاي چهارطاقي (portal or pedestal jib cranes ) 28,440 4,942,567,377 Rls. 476,300 $
11 1389 نروژ 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 9,508 4,387,635,031 Rls. 423,732 $
12 1389 نروژ 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 100,500 3,983,500,000 Rls. 379,996 $
13 1389 نروژ 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 398,170 3,401,276,624 Rls. 330,197 $
14 1389 نروژ 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 235 3,316,692,160 Rls. 319,992 $
15 1389 نروژ 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 9,750 3,080,333,226 Rls. 296,100 $
16 1389 نروژ 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,670 2,297,941,350 Rls. 226,879 $
17 1389 نروژ 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 6,000 2,271,005,706 Rls. 220,250 $
18 1389 نروژ 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 2,162 2,223,646,852 Rls. 215,961 $
19 1389 نروژ 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 637 2,174,390,049 Rls. 208,950 $
20 1389 نروژ 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 167,873 2,159,057,870 Rls. 215,070 $
21 1389 نروژ 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,208 2,029,697,961 Rls. 198,385 $
22 1389 نروژ 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 2,759 1,388,291,830 Rls. 136,428 $
23 1389 نروژ 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 2,660 1,279,864,387 Rls. 124,096 $
24 1389 نروژ 90261010 فلومتر 555 1,258,519,093 Rls. 121,027 $
25 1389 نروژ 84101100 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت حدا کثر 1000كيلو وات 383 1,200,977,351 Rls. 115,445 $
26 1389 نروژ 03037300 ماهي ليونوا ر (Lieus noirs) ,يخ زده 52,313 1,190,416,224 Rls. 114,609 $
27 1389 نروژ 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 52,002 1,005,809,050 Rls. 97,712 $
28 1389 نروژ 44111490 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 72,208 952,626,098 Rls. 92,184 $
29 1389 نروژ 44187910 پاركت بصورت پانل يا صفحه 72,432 898,708,996 Rls. 86,026 $
30 1389 نروژ 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 116,339 894,733,145 Rls. 86,103 $
31 1389 نروژ 73151900 ا جزا ءوقطعات زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 310 891,038,369 Rls. 88,039 $
32 1389 نروژ 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 40,000 872,845,243 Rls. 83,550 $
33 1389 نروژ 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 18,000 851,193,844 Rls. 81,901 $
34 1389 نروژ 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,920 846,357,677 Rls. 81,675 $
35 1389 نروژ 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 4,800 732,404,231 Rls. 73,153 $
36 1389 نروژ 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 64,000 700,060,824 Rls. 67,901 $
37 1389 نروژ 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 75 682,798,627 Rls. 65,660 $
38 1389 نروژ 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 15,440 593,201,903 Rls. 56,973 $
39 1389 نروژ 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 64,800 554,597,780 Rls. 52,844 $
40 1389 نروژ 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 1,078 534,942,100 Rls. 51,426 $
41 1389 نروژ 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 9,090 526,898,196 Rls. 51,030 $
42 1389 نروژ 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 2,024 519,250,838 Rls. 49,594 $
43 1389 نروژ 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 300 512,000,000 Rls. 49,226 $
44 1389 نروژ 85352910 سکسيونر براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتر 11,316 508,285,310 Rls. 48,939 $
45 1389 نروژ 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 61 507,047,185 Rls. 50,827 $
46 1389 نروژ 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 3,980 430,511,495 Rls. 41,738 $
47 1389 نروژ 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 33 429,079,926 Rls. 41,642 $
48 1389 نروژ 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 422 419,269,569 Rls. 41,197 $
49 1389 نروژ 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 353 414,202,599 Rls. 39,596 $
50 1389 نروژ 03037200 ماهي روغن کوچک (haddock) ,يخ زده باسثناي جگر ، تخم و مني آن 9,455 398,524,062 Rls. 38,677 $
51 1389 نروژ 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 15,450 384,336,116 Rls. 38,430 $
52 1389 نروژ 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 209 381,130,293 Rls. 36,605 $
53 1389 نروژ 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 474 375,143,711 Rls. 36,325 $
54 1389 نروژ 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 100 352,399,722 Rls. 35,114 $
55 1389 نروژ 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 10,767 338,203,609 Rls. 32,980 $
56 1389 نروژ 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 38,750 323,325,269 Rls. 31,307 $
57 1389 نروژ 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 450 289,572,451 Rls. 27,862 $
58 1389 نروژ 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 4,185 278,270,000 Rls. 26,928 $
59 1389 نروژ 84149040 ساکشن ديوا ري برا ي ا تاق بيماروا تاق عمل فاقد تلمبه خلاء 100 270,423,147 Rls. 26,012 $
60 1389 نروژ 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 5,552 267,211,232 Rls. 25,857 $
61 1389 نروژ 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 48,000 255,951,485 Rls. 24,900 $
62 1389 نروژ 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 4,650 241,111,451 Rls. 23,309 $
63 1389 نروژ 84264100 جرثقيل ها, جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي , که درجاي ديگرمذکورنباشد، از نوع خودرو، باچرخهاي لاستيکي 6,000 210,000,000 Rls. 20,032 $
64 1389 نروژ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 110 204,527,600 Rls. 19,844 $
65 1389 نروژ 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 33 200,381,699 Rls. 19,447 $
66 1389 نروژ 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 220 191,531,384 Rls. 18,579 $
67 1389 نروژ 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 36 180,729,000 Rls. 17,268 $
68 1389 نروژ 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 30 178,732,265 Rls. 17,224 $
69 1389 نروژ 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 318 175,486,047 Rls. 16,721 $
70 1389 نروژ 94043000 کيسه خوا ب 880 175,217,765 Rls. 16,849 $
71 1389 نروژ 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 70 166,806,999 Rls. 16,038 $
72 1389 نروژ 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 97 165,243,157 Rls. 16,489 $
73 1389 نروژ 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 1 161,484,261 Rls. 15,523 $
74 1389 نروژ 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 4,000 157,430,869 Rls. 15,234 $
75 1389 نروژ 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 950 156,196,295 Rls. 15,020 $
76 1389 نروژ 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 150 141,883,892 Rls. 13,734 $
77 1389 نروژ 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 63 139,423,279 Rls. 13,976 $
78 1389 نروژ 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 130 138,766,704 Rls. 13,439 $
79 1389 نروژ 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 15 132,023,021 Rls. 12,742 $
80 1389 نروژ 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 175 126,708,353 Rls. 12,190 $
81 1389 نروژ 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 48,000 113,688,146 Rls. 10,981 $
82 1389 نروژ 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 760 109,158,497 Rls. 10,520 $
83 1389 نروژ 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 52 108,230,301 Rls. 10,408 $
84 1389 نروژ 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 48,000 104,581,632 Rls. 10,062 $
85 1389 نروژ 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 3,000 95,468,544 Rls. 9,546 $
86 1389 نروژ 03054100 خانوا ده ماهي آزا دا قيانوس آرا م, ماهي آزا د ا قيانوس ا طلس,, ودا نوب ( دودي ) 499 92,785,124 Rls. 9,258 $
87 1389 نروژ 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 995 92,408,894 Rls. 8,805 $
88 1389 نروژ 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 206 89,119,960 Rls. 8,805 $
89 1389 نروژ 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 85 88,372,261 Rls. 8,503 $
90 1389 نروژ 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 750 87,398,854 Rls. 8,739 $
91 1389 نروژ 96032100 مسوا ک دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 2,509 85,897,824 Rls. 8,289 $
92 1389 نروژ 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 510 83,123,850 Rls. 7,992 $
93 1389 نروژ 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 630 82,568,337 Rls. 7,957 $
94 1389 نروژ 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 75 80,813,348 Rls. 8,035 $
95 1389 نروژ 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 33 58,456,877 Rls. 5,673 $
96 1389 نروژ 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 33 50,505,436 Rls. 5,063 $
97 1389 نروژ 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 2 49,506,117 Rls. 4,891 $
98 1389 نروژ 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 220 48,286,109 Rls. 4,663 $
99 1389 نروژ 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 8 47,561,635 Rls. 4,574 $
100 1389 نروژ 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 290 45,542,008 Rls. 4,372 $
101 1389 نروژ 33062000 نخ برا ي تميزکردن بين دندا نها(نخ دندا ن ),(ِdentalfloss)بصورت بسته هاي خرده فروشي فردي 662 45,072,882 Rls. 4,349 $
102 1389 نروژ 25051010 شن وماسه دا را ي 95%وزني يا بيشترسيليس و6 %يا کمتر ا کسيد آهن 24,600 44,491,897 Rls. 4,284 $
103 1389 نروژ 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 625 42,103,820 Rls. 4,070 $
104 1389 نروژ 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 37 38,177,400 Rls. 3,818 $
105 1389 نروژ 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 180 35,283,708 Rls. 3,424 $
106 1389 نروژ 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 120 34,853,562 Rls. 3,351 $
107 1389 نروژ 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 9 34,596,120 Rls. 3,306 $
108 1389 نروژ 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 29 26,631,406 Rls. 2,564 $
109 1389 نروژ 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 167 24,083,569 Rls. 2,337 $
110 1389 نروژ 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 20 22,832,054 Rls. 2,194 $
111 1389 نروژ 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 62 18,851,871 Rls. 1,813 $
112 1389 نروژ 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 33 17,229,516 Rls. 1,672 $
113 1389 نروژ 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 11 16,415,398 Rls. 1,578 $
114 1389 نروژ 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 125 15,890,989 Rls. 1,528 $
115 1389 نروژ 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 65 12,881,589 Rls. 1,291 $
116 1389 نروژ 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 187 10,960,881 Rls. 1,055 $
117 1389 نروژ 26219000 ساير جوشها و خاکسترها همچنين خاکستر نوعي جلبک دريايي (kelp) 1,050 10,397,020 Rls. 1,001 $
118 1389 نروژ 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 5 9,320,174 Rls. 905 $
119 1389 نروژ 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 30 9,096,541 Rls. 877 $
120 1389 نروژ 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 33 8,922,076 Rls. 866 $
121 1389 نروژ 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 2 5,970,584 Rls. 573 $
مجموع کل
250,720,709,180 ريال
مجموع کل
24,183,956 دلار
[1]