آمار کل " واردات از" کشور "نيوزيلند" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 نيوزيلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 9,728,050 419,907,386,461 Rls. 40,720,669 $
2 1389 نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 1,983,853 75,896,164,820 Rls. 7,352,833 $
3 1389 نيوزيلند 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 2,428,369 73,837,106,221 Rls. 7,188,094 $
4 1389 نيوزيلند 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 7,127,222 54,784,143,900 Rls. 5,329,045 $
5 1389 نيوزيلند 03037800 ماهي مرلو(Merlus) ,يخ زده 2,324,840 29,596,870,491 Rls. 2,866,203 $
6 1389 نيوزيلند 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 773,075 25,414,202,074 Rls. 2,481,230 $
7 1389 نيوزيلند 04070013 تخم مرغ نطفه دار اجداد گوشتي 27,053 20,978,485,129 Rls. 2,026,454 $
8 1389 نيوزيلند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 5,054 16,871,986,250 Rls. 1,626,148 $
9 1389 نيوزيلند 17021100 لاکتوز و شربت لاکتوز حاوي 99% وزني يا بيشتر لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 919,400 13,370,172,344 Rls. 1,311,001 $
10 1389 نيوزيلند 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 269,400 9,229,203,165 Rls. 891,643 $
11 1389 نيوزيلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,162,010 8,664,154,634 Rls. 835,399 $
12 1389 نيوزيلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 606,650 7,795,141,588 Rls. 761,417 $
13 1389 نيوزيلند 03042900 فيله ماهي بغيراز نوع شمشيرماهي واره ماهي بصورت منجمد . 357,230 5,063,047,850 Rls. 488,749 $
14 1389 نيوزيلند 03035100 شاه ماهي ها (clupea harengus .clupeapallasii) يخ زده باسثناي جگر و اشپل آن 495,994 4,282,819,368 Rls. 416,924 $
15 1389 نيوزيلند 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 2,735 2,621,653,670 Rls. 252,398 $
16 1389 نيوزيلند 03041900 فيله ماهي وساير قسمتهاي گوشتي بغيراز نوع شمشير ماهي واره ماهي بصورت تازه ياسردكرده 165,820 2,450,764,459 Rls. 236,724 $
17 1389 نيوزيلند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 117,111 2,200,238,247 Rls. 211,745 $
18 1389 نيوزيلند 51011900 پشم چرب (غيرا ز چيده شده ) ,حلاجي نشده و شانه نزده. 58,420 2,050,493,724 Rls. 195,957 $
19 1389 نيوزيلند 03035200 ماهي روغن (Gadus morhua Gadus ogac Gadus macroce phalus) يخ زده باسثناي جگر و اشپل آن 166,968 1,984,606,093 Rls. 192,082 $
20 1389 نيوزيلند 03037410 ماهي بلو مکرل (Blue - Mackrel) يخ زده 232,575 1,764,765,034 Rls. 169,973 $
21 1389 نيوزيلند 03037900 ماهيهايي که در جاي ديگري مذکور و يا مشمول نباشند ,يخ زده 156,452 1,640,757,301 Rls. 158,707 $
22 1389 نيوزيلند 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 17,575 1,488,441,620 Rls. 143,769 $
23 1389 نيوزيلند 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 28,800 1,465,653,827 Rls. 142,587 $
24 1389 نيوزيلند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 397 1,448,992,873 Rls. 139,809 $
25 1389 نيوزيلند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 39,274 1,336,542,432 Rls. 127,728 $
26 1389 نيوزيلند 05040000 روده, بادکنک وشکمبه حيوا نات غيرا زماهي,تازه, سردکرده, ...يادودي, کامل ياقطعه 18,938 1,310,000,000 Rls. 127,197 $
27 1389 نيوزيلند 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 32,130 1,301,859,432 Rls. 124,342 $
28 1389 نيوزيلند 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 1,100 1,195,618,149 Rls. 117,183 $
29 1389 نيوزيلند 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 40,463 1,189,706,464 Rls. 114,609 $
30 1389 نيوزيلند 85176960 گيرنده فرستنده قابل نصب درخودرو ازنوع راديوتلفني 954 1,158,202,202 Rls. 111,671 $
31 1389 نيوزيلند 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 900 1,153,967,130 Rls. 111,204 $
32 1389 نيوزيلند 03031900 ساير ماهيهاي آزا دا قيانوس آرا م 36,288 905,918,799 Rls. 88,789 $
33 1389 نيوزيلند 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 134,941 803,233,082 Rls. 77,833 $
34 1389 نيوزيلند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 6,400 799,619,579 Rls. 77,981 $
35 1389 نيوزيلند 03042100 شمشير ماهي (Xiphias gladius) 74,500 749,003,588 Rls. 71,868 $
36 1389 نيوزيلند 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,223 731,631,060 Rls. 72,525 $
37 1389 نيوزيلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,788 699,968,452 Rls. 67,901 $
38 1389 نيوزيلند 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 19,438 644,923,698 Rls. 62,245 $
39 1389 نيوزيلند 85291020 آنتن مخابرا تي 472 634,459,039 Rls. 61,197 $
40 1389 نيوزيلند 51011100 پشم چيده شده چرب , حلاجي نشده و شانه نزده. 19,675 627,686,583 Rls. 60,488 $
41 1389 نيوزيلند 32041910 مخلوط برپايه موادرنگي ديسپرسه چندين ماده رنگ كننده مشمول شماره 320411لغايت 320419 17,230 565,200,679 Rls. 54,383 $
42 1389 نيوزيلند 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 297 552,969,399 Rls. 53,153 $
43 1389 نيوزيلند 03037490 ساير ماهيهاي مکرل بجز بلو و جک مکرل يخ زده 65,972 526,672,558 Rls. 50,756 $
44 1389 نيوزيلند 38089919 ضدجوندگان ومحصولات همانندآماده بصورت خرده فروشي يابصورت فرآورده يابه شكل اشياءغيرمذكور 15,000 485,416,055 Rls. 47,082 $
45 1389 نيوزيلند 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 15,000 435,089,890 Rls. 41,635 $
46 1389 نيوزيلند 06011000 ا نوا ع پيازگل, غده زيرخاکي نباتات, ريشه غده دا رنباتات, ...,درحال خوا ب نباتي 1,120 434,938,572 Rls. 41,790 $
47 1389 نيوزيلند 03037500 ا ره ماهي و ساير کوسه ماهيها(sharks and dogfish) ,يخ زده 71,800 352,521,381 Rls. 33,937 $
48 1389 نيوزيلند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 43,245 352,257,184 Rls. 33,946 $
49 1389 نيوزيلند 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 1,428 321,582,286 Rls. 30,450 $
50 1389 نيوزيلند 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 178 307,206,919 Rls. 29,604 $
51 1389 نيوزيلند 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 243 303,027,014 Rls. 29,700 $
52 1389 نيوزيلند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 306 207,375,657 Rls. 19,991 $
53 1389 نيوزيلند 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 35 198,935,376 Rls. 19,125 $
54 1389 نيوزيلند 85074000 ا نباره هاي برقي با نيکل - آهن 147 179,545,107 Rls. 17,410 $
55 1389 نيوزيلند 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 16 172,134,854 Rls. 16,659 $
56 1389 نيوزيلند 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 60 157,905,022 Rls. 15,220 $
57 1389 نيوزيلند 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 11 145,783,726 Rls. 14,015 $
58 1389 نيوزيلند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 85 130,889,344 Rls. 12,349 $
59 1389 نيوزيلند 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 2,054 127,272,937 Rls. 12,358 $
60 1389 نيوزيلند 85177000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگراف وتجهيزات ارتباطي رديف 8517 44 104,149,089 Rls. 10,436 $
61 1389 نيوزيلند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 630 94,128,000 Rls. 9,111 $
62 1389 نيوزيلند 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 91,100,000 Rls. 8,929 $
63 1389 نيوزيلند 84714110 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)بصورت کامل به وزن بيش از 10كيلوگرم 430 77,115,675 Rls. 7,370 $
64 1389 نيوزيلند 85181000 ميکروفون و پايه آن 13 63,007,458 Rls. 6,091 $
65 1389 نيوزيلند 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 11 59,196,628 Rls. 5,705 $
66 1389 نيوزيلند 85013110 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و 24 ولت تا قدرت حدا کثر 200 وا ت 4 57,477,858 Rls. 5,564 $
67 1389 نيوزيلند 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيکل- کادميم, نيکل- آهن ) 110 55,523,005 Rls. 5,367 $
68 1389 نيوزيلند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 70 52,096,932 Rls. 5,008 $
69 1389 نيوزيلند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 17 50,963,745 Rls. 4,933 $
70 1389 نيوزيلند 73170000 ميخ, ميخ سرپهن, پونز,ميخ مسمار ،ميخ دوپا واشياءهمانند ,ا زچدن ،آهن ياازفولاد به استثناي آنهايي كه سرمسي دارند . 700 47,257,979 Rls. 4,548 $
71 1389 نيوزيلند 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 48 45,759,755 Rls. 4,415 $
72 1389 نيوزيلند 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 1,000 42,786,769 Rls. 4,279 $
73 1389 نيوزيلند 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 55 40,375,988 Rls. 3,907 $
74 1389 نيوزيلند 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 28 36,150,134 Rls. 3,484 $
75 1389 نيوزيلند 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 65 30,552,407 Rls. 3,002 $
76 1389 نيوزيلند 85255010 ميکروفون بي سيم توأم شده با فرستنده 29 27,959,624 Rls. 2,672 $
77 1389 نيوزيلند 85044020 شارژر باطري 45 24,264,093 Rls. 2,336 $
78 1389 نيوزيلند 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 27 23,107,333 Rls. 2,302 $
79 1389 نيوزيلند 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوک نمدي وياسايرنوکهاي متخلخل. 88 20,443,530 Rls. 1,970 $
80 1389 نيوزيلند 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 24 18,373,612 Rls. 1,771 $
81 1389 نيوزيلند 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 3 17,424,587 Rls. 1,677 $
82 1389 نيوزيلند 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 8 7,560,035 Rls. 736 $
83 1389 نيوزيلند 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 2 2,354,664 Rls. 229 $
84 1389 نيوزيلند 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 50 2,159,441 Rls. 204 $
مجموع کل
807,097,603,133 ريال
مجموع کل
78,293,929 دلار
[1]