آمار کل " واردات از" کشور "هلند" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 هلند 10051020 دانه ذرت دامي . 433,779,703 1,183,216,962,308 Rls. 113,996,086 $
2 1389 هلند 23040000 کنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 246,255,950 1,141,826,375,630 Rls. 110,069,298 $
3 1389 هلند 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 110,016,977 1,124,760,031,186 Rls. 108,445,916 $
4 1389 هلند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 17,317,562 696,356,102,683 Rls. 67,453,855 $
5 1389 هلند 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 121,219,058 293,001,570,889 Rls. 28,551,213 $
6 1389 هلند 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 25,000,708 232,483,231,000 Rls. 22,936,560 $
7 1389 هلند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 46,190 223,008,221,259 Rls. 21,524,229 $
8 1389 هلند 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 175,778 217,277,779,288 Rls. 20,940,200 $
9 1389 هلند 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 51,500,000 212,406,823,108 Rls. 20,853,817 $
10 1389 هلند 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 18,710,158 199,838,604,790 Rls. 19,563,006 $
11 1389 هلند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 289,412 198,713,758,577 Rls. 19,105,758 $
12 1389 هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 19,682,258 176,475,219,620 Rls. 17,056,168 $
13 1389 هلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 6,601 168,000,783,719 Rls. 16,204,236 $
14 1389 هلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 14,780 163,152,615,796 Rls. 15,766,876 $
15 1389 هلند 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 22,711 122,169,363,236 Rls. 11,917,530 $
16 1389 هلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 3,116,775 113,768,549,274 Rls. 11,174,135 $
17 1389 هلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,855,594 106,363,024,183 Rls. 10,254,689 $
18 1389 هلند 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 2,263,430 103,112,149,002 Rls. 9,879,409 $
19 1389 هلند 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,465,200 97,764,054,012 Rls. 9,384,939 $
20 1389 هلند 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 697,830 80,652,911,213 Rls. 7,768,236 $
21 1389 هلند 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 7,162,876 80,002,530,135 Rls. 7,715,900 $
22 1389 هلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 179,343 79,703,115,514 Rls. 7,665,433 $
23 1389 هلند 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 493,455 76,647,064,494 Rls. 7,422,726 $
24 1389 هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 169,618 75,989,158,442 Rls. 7,358,079 $
25 1389 هلند 29369000 ساير پروويتامين هاوويتامين طبيعي يادوباره توليد به وسيله نشر )ازجمله كنسانتره هاي طبيعي (....درهرنوع حلال همچنين کنسانتره هاي طبيعي 6,783,175 66,500,265,240 Rls. 6,439,069 $
26 1389 هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 27,148 65,531,351,574 Rls. 6,403,130 $
27 1389 هلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 17,358 62,293,393,892 Rls. 6,027,294 $
28 1389 هلند 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 1,317,950 59,974,013,671 Rls. 5,782,065 $
29 1389 هلند 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 316,133 58,475,565,938 Rls. 5,635,177 $
30 1389 هلند 15119030 R.B.D سوپرپالم اولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 4,076,069 53,803,118,570 Rls. 5,190,345 $
31 1389 هلند 10030000 جو 24,900,000 48,688,593,480 Rls. 4,863,024 $
32 1389 هلند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 77,486 48,678,219,029 Rls. 4,701,589 $
33 1389 هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 62,650 47,081,620,824 Rls. 4,542,591 $
34 1389 هلند 11071000 مالت بو ندا ده 7,494,460 46,455,351,505 Rls. 4,566,203 $
35 1389 هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 1,369,596 44,158,691,387 Rls. 4,269,623 $
36 1389 هلند 30022000 وا کسن ها برا ي پزشکي ا نساني 302 44,045,364,760 Rls. 4,244,741 $
37 1389 هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,362 43,969,513,377 Rls. 4,240,297 $
38 1389 هلند 02022030 گوشت سردست و سينه گاو از نوع باا ستخوا ن يخ زده 1,025,969 43,806,341,661 Rls. 4,225,015 $
39 1389 هلند 29261000 ا کريلو نيتريل 1,900,000 43,678,455,877 Rls. 4,329,744 $
40 1389 هلند 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 17,549,535 41,171,858,966 Rls. 3,989,771 $
41 1389 هلند 24022000 سيگار حاوي توتون 205,686 38,829,269,791 Rls. 3,755,162 $
42 1389 هلند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 2,580,311 35,930,988,949 Rls. 3,484,386 $
43 1389 هلند 06011000 ا نوا ع پيازگل, غده زيرخاکي نباتات, ريشه غده دا رنباتات, ...,درحال خوا ب نباتي 1,560,141 34,953,319,973 Rls. 3,372,197 $
44 1389 هلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,561 34,661,769,983 Rls. 3,359,070 $
45 1389 هلند 05111000 ا سپرم گاوي 110 34,544,479,890 Rls. 3,343,301 $
46 1389 هلند 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 15,740 34,375,992,739 Rls. 3,321,323 $
47 1389 هلند 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 109,953 34,136,158,588 Rls. 3,279,079 $
48 1389 هلند 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 847,122 32,066,639,588 Rls. 3,110,734 $
49 1389 هلند 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 65,390 31,540,000,000 Rls. 3,042,538 $
50 1389 هلند 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 844,800 30,882,003,360 Rls. 3,013,856 $
51 1389 هلند 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 304,594 29,515,359,368 Rls. 2,851,766 $
52 1389 هلند 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين ترکيبات 1,290,650 29,406,501,459 Rls. 2,845,248 $
53 1389 هلند 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 25,087 25,437,977,814 Rls. 2,459,627 $
54 1389 هلند 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 8,413 24,411,943,549 Rls. 2,442,839 $
55 1389 هلند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 245,921 24,308,297,764 Rls. 2,343,210 $
56 1389 هلند 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 675 22,508,117,076 Rls. 2,170,047 $
57 1389 هلند 17021100 لاکتوز و شربت لاکتوز حاوي 99% وزني يا بيشتر لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 1,426,600 21,850,171,740 Rls. 2,111,998 $
58 1389 هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 608,560 21,828,099,375 Rls. 2,113,986 $
59 1389 هلند 28054000 جيوه 36,350 21,460,685,505 Rls. 2,071,362 $
60 1389 هلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 689,849 21,350,088,203 Rls. 2,064,121 $
61 1389 هلند 24031000 توتون و تنباکو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباکو 296,953 20,443,520,004 Rls. 1,995,636 $
62 1389 هلند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 6,397 20,442,208,999 Rls. 1,975,448 $
63 1389 هلند 02023020 گوشت را سته از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 471,944 20,169,100,001 Rls. 1,992,797 $
64 1389 هلند 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 71,740 19,190,942,949 Rls. 1,836,461 $
65 1389 هلند 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 240,019 19,075,087,067 Rls. 1,840,550 $
66 1389 هلند 18050010 پودرکاکائوبدون قندوشكر يامواد شيرين كننده در بسته بندي هاي کمتر ا ز ده کيلوگرم 371,750 18,497,580,633 Rls. 1,778,321 $
67 1389 هلند 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 142,869 18,307,326,114 Rls. 1,767,222 $
68 1389 هلند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 38,269 18,224,193,573 Rls. 1,753,338 $
69 1389 هلند 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1,844 18,142,275,065 Rls. 1,761,601 $
70 1389 هلند 84137000 -- ساير تلمبه هاي گريز از مركز: 33,943 18,013,752,451 Rls. 1,765,291 $
71 1389 هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 87,987 17,678,668,580 Rls. 1,708,644 $
72 1389 هلند 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 796,055 17,471,493,373 Rls. 1,675,965 $
73 1389 هلند 29232010 لستين ها 1,345,000 17,392,823,578 Rls. 1,672,380 $
74 1389 هلند 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 384,498 17,017,018,790 Rls. 1,634,291 $
75 1389 هلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 24,441 16,713,632,175 Rls. 1,617,583 $
76 1389 هلند 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 4,713 16,371,057,022 Rls. 1,585,102 $
77 1389 هلند 06024000 درختچه گل رزحتي پيوندزده 56,997 16,206,804,231 Rls. 1,573,991 $
78 1389 هلند 84022000 ديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 88,200 15,727,610,246 Rls. 1,505,034 $
79 1389 هلند 85256030 دستگاههاي گيرنده فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS 37,005 14,861,980,511 Rls. 1,430,915 $
80 1389 هلند 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 172,825 14,839,413,144 Rls. 1,435,563 $
81 1389 هلند 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 466,863 14,609,043,448 Rls. 1,407,600 $
82 1389 هلند 33012900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانسي مطلق )غيرازمركبات ونعناع 62,296 14,548,392,544 Rls. 1,415,716 $
83 1389 هلند 29304000 متيونين 260,000 14,484,821,382 Rls. 1,396,826 $
84 1389 هلند 18050090 ساير بغير از انواع در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم 308,700 13,850,472,063 Rls. 1,358,017 $
85 1389 هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 114,030 13,814,238,492 Rls. 1,339,210 $
86 1389 هلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 22,229 13,730,368,861 Rls. 1,326,816 $
87 1389 هلند 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 500,000 13,564,269,589 Rls. 1,351,561 $
88 1389 هلند 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 98,582 13,123,008,780 Rls. 1,312,301 $
89 1389 هلند 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 520,030 12,836,983,347 Rls. 1,256,194 $
90 1389 هلند 13012000 صمغ عربي طبيعي 322,550 12,235,231,481 Rls. 1,177,771 $
91 1389 هلند 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 193,280 12,179,653,284 Rls. 1,202,686 $
92 1389 هلند 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 39,089 11,899,986,743 Rls. 1,145,470 $
93 1389 هلند 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 344,853 11,508,422,531 Rls. 1,127,878 $
94 1389 هلند 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 1,060,000 11,473,478,778 Rls. 1,103,568 $
95 1389 هلند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 13,787 11,387,778,223 Rls. 1,092,051 $
96 1389 هلند 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 78,762 11,385,125,385 Rls. 1,099,868 $
97 1389 هلند 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 2,962 11,336,385,068 Rls. 1,087,632 $
98 1389 هلند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 50,756 10,937,160,003 Rls. 1,045,249 $
99 1389 هلند 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 1,072,250 10,787,448,558 Rls. 1,047,996 $
100 1389 هلند 07011000 بذر سيب زميني 593,875 10,707,159,316 Rls. 1,026,533 $
101 1389 هلند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 156,770 10,645,642,305 Rls. 1,037,117 $
102 1389 هلند 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 131,360 10,640,069,175 Rls. 1,021,802 $
103 1389 هلند 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 1,035,540 10,543,573,533 Rls. 1,016,170 $
104 1389 هلند 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 85,709 10,431,846,896 Rls. 1,002,867 $
105 1389 هلند 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 419,245 10,180,181,463 Rls. 985,202 $
106 1389 هلند 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 108,286 10,124,524,395 Rls. 992,274 $
107 1389 هلند 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 90,236 10,089,364,110 Rls. 965,924 $
108 1389 هلند 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 70,844 10,009,193,501 Rls. 966,600 $
109 1389 هلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 41,189 9,899,758,573 Rls. 962,687 $
110 1389 هلند 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 178,799 9,858,310,977 Rls. 947,932 $
111 1389 هلند 32071010 پيگمانهاي آماده محتوي حدا قل 7 درصد فلزطلا يا پلاتينوم يانقره ياپالاديوم 1,530 9,852,145,310 Rls. 954,410 $
112 1389 هلند 84341000 ماشين هاي شيردوش 33,867 9,564,435,572 Rls. 916,482 $
113 1389 هلند 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 3,238 9,489,616,087 Rls. 916,600 $
114 1389 هلند 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 136,260 9,325,261,424 Rls. 894,412 $
115 1389 هلند 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 3,674 9,240,402,616 Rls. 890,523 $
116 1389 هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 1,285 8,893,475,857 Rls. 854,144 $
117 1389 هلند 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 78,020 8,743,234,034 Rls. 838,110 $
118 1389 هلند 12092500 تخم چمن مرتعي برا ي کشت 279,450 8,611,839,468 Rls. 840,580 $
119 1389 هلند 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظ شيميائي(باستثناي گلوکز,وغيره )استرهاي قندوا ملاح, غيرمذکوردرجاي ديگر 246,400 8,314,017,377 Rls. 810,981 $
120 1389 هلند 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 38,572 7,924,843,216 Rls. 788,385 $
121 1389 هلند 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 365 7,814,445,970 Rls. 772,313 $
122 1389 هلند 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 18,386 7,809,266,867 Rls. 751,097 $
123 1389 هلند 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 531,660 7,759,140,559 Rls. 754,811 $
124 1389 هلند 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 62,208 7,671,962,659 Rls. 739,179 $
125 1389 هلند 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 325,012 7,661,236,608 Rls. 741,014 $
126 1389 هلند 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 16,271 7,582,633,107 Rls. 736,222 $
127 1389 هلند 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 27,598 7,551,834,801 Rls. 734,676 $
128 1389 هلند 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 434 7,384,721,255 Rls. 733,280 $
129 1389 هلند 95069110 دستگاه TRAD MILL 91,993 7,364,834,234 Rls. 708,509 $
130 1389 هلند 34031900 فرآورده هاي روان كننده وفرآورده هاي ضد زنگ ياضد خوردگي باكمتراز 70درصد وزني روغن نفتي ياروغن هاي موادمعدني . 147,935 7,000,847,322 Rls. 677,621 $
131 1389 هلند 01051120 جوجه اجداد گوشتي 2,232 6,959,424,404 Rls. 695,108 $
132 1389 هلند 84439100 قطعات وملحقات ماشين آلات چاپ مورداستفاده براي چاپ بوسيله سيلندر ها وصفحات . 29,606 6,945,854,269 Rls. 668,428 $
133 1389 هلند 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا . 283,415 6,912,679,303 Rls. 680,056 $
134 1389 هلند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,184,836 6,878,371,626 Rls. 669,593 $
135 1389 هلند 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 39,052 6,865,384,160 Rls. 661,367 $
136 1389 هلند 32071090 سايرپيگمانها.کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذکور 16,666 6,648,955,045 Rls. 640,741 $
137 1389 هلند 29159010 وا لپروا ت سديم 13,748 6,602,015,490 Rls. 643,447 $
138 1389 هلند 38123030 پايدا رکننده هايUV 204,850 6,560,310,350 Rls. 633,381 $
139 1389 هلند 29163200 پرا کسيد بنزوئيل و کلروبنزوئيل 147,960 6,492,367,065 Rls. 632,237 $
140 1389 هلند 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 206,400 6,100,072,216 Rls. 588,019 $
141 1389 هلند 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 2,908 6,072,017,041 Rls. 586,873 $
142 1389 هلند 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 65,520 6,051,610,910 Rls. 599,980 $
143 1389 هلند 84411000 ماشينهاي برش 32,900 5,811,227,533 Rls. 572,131 $
144 1389 هلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 35,321 5,747,351,894 Rls. 558,004 $
145 1389 هلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 146,491 5,725,925,774 Rls. 559,397 $
146 1389 هلند 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 13,348 5,608,735,187 Rls. 538,442 $
147 1389 هلند 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 221,522 5,538,296,064 Rls. 537,661 $
148 1389 هلند 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 261,319 5,535,052,109 Rls. 537,348 $
149 1389 هلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 388,440 5,518,875,407 Rls. 530,221 $
150 1389 هلند 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 13,093 5,450,385,683 Rls. 524,782 $
151 1389 هلند 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 179,988 5,398,194,240 Rls. 522,062 $
152 1389 هلند 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 12,931 5,325,773,956 Rls. 514,490 $
153 1389 هلند 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 227,586 5,282,167,180 Rls. 510,041 $
154 1389 هلند 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغليظ شده ها چاي يا ماته وفراورده هاي چاي يا ماته 28,880 5,253,576,006 Rls. 506,243 $
155 1389 هلند 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 252,160 5,198,919,655 Rls. 505,102 $
156 1389 هلند 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 37,221 5,140,643,530 Rls. 499,495 $
157 1389 هلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 183,441 5,064,725,175 Rls. 487,033 $
158 1389 هلند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,955 5,028,590,711 Rls. 485,138 $
159 1389 هلند 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 367,855 5,021,440,303 Rls. 485,782 $
160 1389 هلند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 26,001 4,948,954,031 Rls. 478,435 $
161 1389 هلند 11072000 مالت بو دا ده 972,850 4,905,362,388 Rls. 471,984 $
162 1389 هلند 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 46,027 4,871,058,100 Rls. 468,976 $
163 1389 هلند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 231,998 4,868,721,331 Rls. 470,424 $
164 1389 هلند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 402,000 4,851,051,536 Rls. 475,073 $
165 1389 هلند 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 175,790 4,850,659,161 Rls. 468,035 $
166 1389 هلند 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 218,325 4,844,866,776 Rls. 470,034 $
167 1389 هلند 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به ا ستثناي رديف 8705 4,300 4,798,231,034 Rls. 462,132 $
168 1389 هلند 21069020 ا مولسيفاير 109,500 4,721,578,607 Rls. 455,329 $
169 1389 هلند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 605 4,701,858,190 Rls. 444,973 $
170 1389 هلند 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 22,719 4,691,246,209 Rls. 460,088 $
171 1389 هلند 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 122,460 4,581,113,946 Rls. 441,310 $
172 1389 هلند 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 8,243 4,533,054,353 Rls. 440,350 $
173 1389 هلند 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 33,582 4,530,570,068 Rls. 444,010 $
174 1389 هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 390,310 4,499,230,793 Rls. 435,884 $
175 1389 هلند 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 291,500 4,479,794,161 Rls. 435,981 $
176 1389 هلند 38089410 ضدعفوني كننده هوا هابصورت محصول آماده 95,427 4,455,444,912 Rls. 431,044 $
177 1389 هلند 25233000 سيمان آلومينو 400,000 4,362,089,196 Rls. 423,756 $
178 1389 هلند 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 3,527 4,358,224,975 Rls. 440,714 $
179 1389 هلند 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 183,707 4,354,364,211 Rls. 420,648 $
180 1389 هلند 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 1,800 4,317,146,242 Rls. 414,704 $
181 1389 هلند 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 7,789 4,297,490,224 Rls. 419,298 $
182 1389 هلند 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 57,730 4,248,619,695 Rls. 412,145 $
183 1389 هلند 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 179,775 4,245,292,556 Rls. 412,902 $
184 1389 هلند 38123070 پايدا رکننده ها گريد فيلم هاي بسته بندي موا د غذا يي 168,750 4,119,489,181 Rls. 402,506 $
185 1389 هلند 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 48,904 4,087,445,814 Rls. 398,931 $
186 1389 هلند 12092910 ساير تخم چمن 162,370 4,074,184,977 Rls. 392,451 $
187 1389 هلند 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 17,120 4,066,305,053 Rls. 394,805 $
188 1389 هلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 532 4,065,192,932 Rls. 394,237 $
189 1389 هلند 90221910 دستگاه X-RAY موبايل برا ي بازرسي کالا( به ا ستثناي دستگاههاي رديف 8705 ) 1,150 4,060,109,000 Rls. 405,524 $
190 1389 هلند 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 200,000 4,048,700,000 Rls. 390,428 $
191 1389 هلند 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 288 4,015,950,161 Rls. 387,503 $
192 1389 هلند 75081090 توري, شبکه وپرچين, ا زمفتول نيکل . 5,722 3,993,665,651 Rls. 387,436 $
193 1389 هلند 37032000 کاغذ,مقوا وموا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده برا ي عکاسي رنگي ( پلي کروم )باپهناي كمتراز610ميلي متر 102,796 3,971,227,248 Rls. 385,050 $
194 1389 هلند 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 15,199 3,958,841,992 Rls. 388,008 $
195 1389 هلند 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 3,807 3,918,238,340 Rls. 377,989 $
196 1389 هلند 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 108,801 3,894,613,864 Rls. 379,167 $
197 1389 هلند 13019000 گم لاك ,صمغ ها ,رزين ها ,صمغ هاي رزيني اولئورزين هابصورت طبيعي غبراز صمغ عربي 103,940 3,880,939,005 Rls. 373,490 $
198 1389 هلند 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 72,741 3,854,825,333 Rls. 370,158 $
199 1389 هلند 90061000 دوربين عکاسي ا زنوع موردا ستفاده برا ي تهيه کليشه يا سيلندر چاپ 23,750 3,817,638,444 Rls. 368,577 $
200 1389 هلند 27122010 موم پارا فين باگريد دا رويي داراي روغن كمتراز75درصد وزني (توليد داخل ) 100,000 3,741,548,670 Rls. 359,661 $
مجموع کل
9,790,792,040,120 ريال
مجموع کل
947,419,577 دلار