آمار کل " واردات از" کشور "ويتنام" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 ويتنام 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 1,962,000 15,111,313,373 Rls. 1,477,711 $
2 1389 ويتنام 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 10,390 13,243,379,491 Rls. 1,309,829 $
3 1389 ويتنام 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 993,932 9,404,074,523 Rls. 907,493 $
4 1389 ويتنام 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 283,277 7,689,795,733 Rls. 734,899 $
5 1389 ويتنام 09011190 قهوه بوندا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09011110 و 0901120 383,318 5,737,384,332 Rls. 552,940 $
6 1389 ويتنام 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 69,500 5,549,100,001 Rls. 530,000 $
7 1389 ويتنام 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 146,077 5,107,117,675 Rls. 495,031 $
8 1389 ويتنام 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 317,000 5,103,598,944 Rls. 491,655 $
9 1389 ويتنام 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 208,875 4,687,655,651 Rls. 448,038 $
10 1389 ويتنام 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 11,520 4,574,673,146 Rls. 441,563 $
11 1389 ويتنام 68022100 سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام 1,074,080 3,905,972,463 Rls. 376,351 $
12 1389 ويتنام 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 290,369 3,864,873,825 Rls. 373,197 $
13 1389 ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 413,664 3,631,843,607 Rls. 350,608 $
14 1389 ويتنام 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 103,566 3,322,753,182 Rls. 324,498 $
15 1389 ويتنام 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 359,300 2,757,522,015 Rls. 270,741 $
16 1389 ويتنام 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,775 2,413,230,186 Rls. 231,552 $
17 1389 ويتنام 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 400,000 2,365,980,000 Rls. 228,441 $
18 1389 ويتنام 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 78,680 2,257,525,245 Rls. 217,091 $
19 1389 ويتنام 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 126,968 2,093,670,189 Rls. 204,061 $
20 1389 ويتنام 09024010 چاي سياه کوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 83,000 1,924,461,318 Rls. 185,917 $
21 1389 ويتنام 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 186,969 1,826,592,068 Rls. 176,890 $
22 1389 ويتنام 03037500 ا ره ماهي و ساير کوسه ماهيها(sharks and dogfish) ,يخ زده 169,600 1,684,339,840 Rls. 161,818 $
23 1389 ويتنام 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 698,900 1,673,806,504 Rls. 161,714 $
24 1389 ويتنام 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 4,550 1,626,120,089 Rls. 155,372 $
25 1389 ويتنام 40115000 تايربادي نو ا ز کائوچو برا ي دوچرخه 138,061 1,557,349,343 Rls. 150,420 $
26 1389 ويتنام 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 94,906 1,397,592,631 Rls. 134,809 $
27 1389 ويتنام 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 34,078 1,387,178,245 Rls. 133,821 $
28 1389 ويتنام 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 152,500 1,361,849,042 Rls. 133,336 $
29 1389 ويتنام 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 2,750 1,356,528,036 Rls. 129,613 $
30 1389 ويتنام 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 72,000 1,326,955,720 Rls. 129,014 $
31 1389 ويتنام 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 819 1,253,995,627 Rls. 121,077 $
32 1389 ويتنام 84335190 سايرکمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 17,640 1,189,769,272 Rls. 116,338 $
33 1389 ويتنام 84440000 ماشين هاي ا کسترودينگ کشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيک يامصنوعي 780 1,051,678,902 Rls. 101,094 $
34 1389 ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 103,500 948,348,091 Rls. 91,114 $
35 1389 ويتنام 03037200 ماهي روغن کوچک (haddock) ,يخ زده باسثناي جگر ، تخم و مني آن 72,000 918,498,528 Rls. 88,725 $
36 1389 ويتنام 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 81,000 803,916,414 Rls. 77,816 $
37 1389 ويتنام 38051000 ا سانس هاي تربانتين , ا ز چوب کاج يا ا ز کاغذسازي با سولفات 28,800 803,332,346 Rls. 76,771 $
38 1389 ويتنام 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 14,600 791,810,926 Rls. 76,307 $
39 1389 ويتنام 09011290 قهوه بوندا ده کافئين گرفته بجز رديفهاي 09011210و09011220 38,400 748,940,779 Rls. 72,111 $
40 1389 ويتنام 03035100 شاه ماهي ها (clupea harengus .clupeapallasii) يخ زده باسثناي جگر و اشپل آن 49,013 745,000,000 Rls. 71,614 $
41 1389 ويتنام 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 49,643 742,479,260 Rls. 72,615 $
42 1389 ويتنام 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 37,131 679,029,000 Rls. 65,660 $
43 1389 ويتنام 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 987 673,074,056 Rls. 64,666 $
44 1389 ويتنام 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 5,942 632,656,221 Rls. 61,293 $
45 1389 ويتنام 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 39,553 614,041,885 Rls. 59,362 $
46 1389 ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 27,960 582,925,828 Rls. 58,433 $
47 1389 ويتنام 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 23,858 573,840,116 Rls. 55,172 $
48 1389 ويتنام 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 16,900 544,752,712 Rls. 52,868 $
49 1389 ويتنام 54024910 ساير نخ ها از پلي اوره تان يك لا بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نمي باشد غير از نخ دوخت ، اماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 6,758 530,067,073 Rls. 50,739 $
50 1389 ويتنام 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 20,800 492,873,999 Rls. 47,556 $
51 1389 ويتنام 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 46,800 486,181,251 Rls. 47,921 $
52 1389 ويتنام 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 30,625 484,121,100 Rls. 47,833 $
53 1389 ويتنام 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 62,640 471,000,000 Rls. 45,710 $
54 1389 ويتنام 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,408 409,141,080 Rls. 39,482 $
55 1389 ويتنام 84439100 قطعات وملحقات ماشين آلات چاپ مورداستفاده براي چاپ بوسيله سيلندر ها وصفحات . 6,118 404,782,461 Rls. 39,285 $
56 1389 ويتنام 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 48,530 395,471,723 Rls. 38,474 $
57 1389 ويتنام 19030000 تاپيوکاو بدل آن تهيه شده ا ز فکول , به صورت ورقه - برگه , دا نه و دانه غلطان - نخاله غربال وغيره 152,000 374,042,406 Rls. 35,965 $
58 1389 ويتنام 54024600 نخ هاي يک لاا زپلي ا سترها,باالياف حدوداجهت دارشده غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي ,بدون تاب ياباتابي كه از50دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 34,652 370,313,898 Rls. 36,027 $
59 1389 ويتنام 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 11,568 368,169,242 Rls. 36,199 $
60 1389 ويتنام 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 7,666 365,022,140 Rls. 34,864 $
61 1389 ويتنام 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 48,000 358,729,885 Rls. 34,492 $
62 1389 ويتنام 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 2,728 349,622,000 Rls. 33,699 $
63 1389 ويتنام 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 42,067 349,285,644 Rls. 33,831 $
64 1389 ويتنام 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 350 337,991,512 Rls. 32,521 $
65 1389 ويتنام 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 16,900 331,063,360 Rls. 31,978 $
66 1389 ويتنام 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 20,167 316,072,144 Rls. 30,386 $
67 1389 ويتنام 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 14,508 295,414,000 Rls. 28,534 $
68 1389 ويتنام 03041900 فيله ماهي وساير قسمتهاي گوشتي بغيراز نوع شمشير ماهي واره ماهي بصورت تازه ياسردكرده 25,500 289,183,286 Rls. 28,004 $
69 1389 ويتنام 40119290 ساير لاستيک هاي روي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي بدون توليد دا خلي مشابه 34,350 284,841,010 Rls. 27,407 $
70 1389 ويتنام 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 15,076 265,610,867 Rls. 25,585 $
71 1389 ويتنام 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 31,000 264,719,209 Rls. 25,552 $
72 1389 ويتنام 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 26,000 263,599,440 Rls. 26,130 $
73 1389 ويتنام 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 70,000 249,421,144 Rls. 24,038 $
74 1389 ويتنام 25161290 سنگهاي خارا به شکل بلوک ويالوح مربع يا مربع مستطيل باضخامت کمترا ز7/5سانتيمتر 153,510 249,298,050 Rls. 23,820 $
75 1389 ويتنام 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 73,220 244,641,357 Rls. 24,136 $
76 1389 ويتنام 19051000 نان خشک و ترد( crispbread ) موسوم به کنکه بروت 30,720 238,647,380 Rls. 22,994 $
77 1389 ويتنام 54022000 نخ بسيارمقاوم ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي همچنين تك رشته كمتر از 67 دسي تكس 17,318 224,935,571 Rls. 21,841 $
78 1389 ويتنام 54025100 نخ يک لا از نايلون ياساير پلي آميدها، بابيش ا ز50 دور در متر,غير ازنخ دوخت آماده نشده براي خرده فروشي وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 4,512 218,409,802 Rls. 20,906 $
79 1389 ويتنام 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 9,908 217,647,536 Rls. 21,041 $
80 1389 ويتنام 29036900 مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي بودار(Aromatic) غير از کلرو بنزن ، اورتو-دي کلرو بنزن وپارا-دي کلرو بنزن،هگزا کلروبنزن ود.د.ت ، 1،1،1- تري کلرو - 2،2- دوتايي هاي (پارا-کلروفنيل)اتان) 4,005 198,858,294 Rls. 19,542 $
81 1389 ويتنام 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 2,200 194,467,200 Rls. 18,800 $
82 1389 ويتنام 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 21,000 187,489,962 Rls. 18,023 $
83 1389 ويتنام 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 24,000 177,048,194 Rls. 17,242 $
84 1389 ويتنام 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 6,248 176,557,158 Rls. 16,973 $
85 1389 ويتنام 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 72,000 174,151,564 Rls. 17,019 $
86 1389 ويتنام 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 9,000 173,485,897 Rls. 16,739 $
87 1389 ويتنام 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 259 157,458,564 Rls. 15,142 $
88 1389 ويتنام 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 10,359 145,183,360 Rls. 14,029 $
89 1389 ويتنام 03037900 ماهيهايي که در جاي ديگري مذکور و يا مشمول نباشند ,يخ زده 25,000 144,215,027 Rls. 13,757 $
90 1389 ويتنام 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 2,680 141,700,000 Rls. 14,204 $
91 1389 ويتنام 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 61,622 135,091,256 Rls. 13,240 $
92 1389 ويتنام 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 11,032 133,693,204 Rls. 12,928 $
93 1389 ويتنام 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 4,880 124,073,246 Rls. 11,972 $
94 1389 ويتنام 54021990 --- سايرنخ با استحکام بالا (Hightenacity) ازساير پلي آميدها آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت کمتر از 67 دسي تکس 2,016 121,541,266 Rls. 11,615 $
95 1389 ويتنام 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 14,000 111,968,961 Rls. 10,893 $
96 1389 ويتنام 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 3,784 98,255,283 Rls. 9,502 $
97 1389 ويتنام 68101920 ساير اشياء ساخته شده از سيمان مورد مصرف برا ي سنگفرش 76,043 93,660,377 Rls. 9,092 $
98 1389 ويتنام 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,975 70,864,339 Rls. 7,094 $
99 1389 ويتنام 70023900 لوله ا زشيشه, کارنشده, که درجاي ديگرذکرنشده باشد. 5,400 68,794,184 Rls. 6,614 $
100 1389 ويتنام 17041000 آدا مس قمي پوشيده شده ازقند وشكر . 2,080 60,966,652 Rls. 5,858 $
101 1389 ويتنام 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 1,910 54,198,100 Rls. 5,203 $
102 1389 ويتنام 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 5,980 53,135,420 Rls. 5,146 $
103 1389 ويتنام 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 1,485 31,400,465 Rls. 3,041 $
104 1389 ويتنام 44013000 خاک ا ره , آخال چوب حتي بهم فشرده 12,500 29,919,019 Rls. 2,999 $
105 1389 ويتنام 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 126 29,557,684 Rls. 2,918 $
106 1389 ويتنام 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 550 27,900,000 Rls. 2,661 $
107 1389 ويتنام 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 1,231 25,513,967 Rls. 2,454 $
108 1389 ويتنام 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 1,500 24,779,269 Rls. 2,400 $
109 1389 ويتنام 46012900 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازساير مواد گياهي غير مذكور . 1,931 24,700,000 Rls. 2,360 $
110 1389 ويتنام 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 3,572 24,492,218 Rls. 2,372 $
111 1389 ويتنام 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 566 19,972,297 Rls. 1,927 $
112 1389 ويتنام 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 612 19,183,755 Rls. 1,844 $
113 1389 ويتنام 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 99 17,971,953 Rls. 1,727 $
114 1389 ويتنام 14019000 ساير موا د نباتي برا ي بافتن, (باستثناي بامبو و خيزرا ن ) 500 13,957,199 Rls. 1,347 $
115 1389 ويتنام 84322900 کلوخ شکن غيرا زکلوخ شکن ديسکي,دستگاه شيارزن, دستگاه کشت وزرع, دستگاه ريشه کني ودستگاه کج بيل غير مذكور درجاي ديگر 358 8,267,930 Rls. 802 $
116 1389 ويتنام 96140000 پيپ هاي استعمال دخانيات (شامل حقه ها - پيپ وچوب سيگار يا سيگارت وقطعات مربوطه) 1,000 5,572,170 Rls. 540 $
117 1389 ويتنام 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 160 3,989,645 Rls. 385 $
118 1389 ويتنام 66019900 چترباراني وچترآفتابي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 100 2,603,955 Rls. 251 $
119 1389 ويتنام 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 200 1,730,750 Rls. 168 $
120 1389 ويتنام 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 6 1,206,562 Rls. 115 $
121 1389 ويتنام 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 48 1,001,865 Rls. 97 $
مجموع کل
148,053,224,161 ريال
مجموع کل
14,339,440 دلار
[1]