آمار کل " واردات از" کشور "پاناما" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 پاناما 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 4,084 4,971,194,730 Rls. 479,706 $
2 1389 پاناما 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 615 4,718,556,447 Rls. 455,327 $
3 1389 پاناما 38231100 اسيدهاي استئاريک 186,500 2,061,189,872 Rls. 198,818 $
4 1389 پاناما 28092020 ا سيد فسفريک بادرجه خلوص 55درصد وبالاتر 152,600 1,364,879,911 Rls. 132,283 $
5 1389 پاناما 28364000 کربنات هاي پتاسيم 129,000 1,317,251,463 Rls. 127,099 $
6 1389 پاناما 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 70,500 1,173,314,600 Rls. 112,906 $
7 1389 پاناما 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 88,000 980,963,516 Rls. 94,692 $
8 1389 پاناما 28092090 اسيدهاي پلي فسفريک 100,800 933,806,088 Rls. 89,798 $
9 1389 پاناما 29182900 سايراسيدهاي کربوکسيليک با عامل فنلي ،ولي بدون عامل اکسيژنه ديگر،انيدريدها ،هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدهاي آنها ومشتقات آنها غير موارد مذکور در رديفهاي 29181100 لغايت 29182390 9,900 652,957,475 Rls. 62,790 $
10 1389 پاناما 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 32,000 614,143,240 Rls. 58,923 $
11 1389 پاناما 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 50,000 486,656,250 Rls. 46,798 $
12 1389 پاناما 29171200 ا سيدآدي پيک , ا ملاح و ا سترهاي آن 16,000 396,524,600 Rls. 38,483 $
13 1389 پاناما 28366000 کربنات باريم 104,000 377,411,600 Rls. 36,442 $
14 1389 پاناما 28272000 کلرورکلسيم 115,000 355,357,200 Rls. 33,960 $
15 1389 پاناما 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي کازئين شماره 3501 22,000 332,614,400 Rls. 31,933 $
16 1389 پاناما 29154010 مونوکلروا ستيک ا سيد 44,000 321,080,800 Rls. 31,052 $
17 1389 پاناما 13023200 لعاب و موا د غليظ کننده ا ز خرنوب , ا ز دا نه خرنوب يا ا ز دا نه گوا ره 20,000 278,384,600 Rls. 26,827 $
18 1389 پاناما 29181600 ا سيد گلوکنيک, ا ملاح و ا سترهاي آن 23,000 201,466,641 Rls. 19,417 $
19 1389 پاناما 29251100 ساكارين و ا ملاح آن 3,000 198,695,896 Rls. 19,065 $
20 1389 پاناما 28269000 فلورئوروسيليكاتها، فلوئورو آلومينات ها وساير املاح کمپلکس فلوئور، که در جاي ديگري مذکور نباشد 20,000 118,650,800 Rls. 11,449 $
21 1389 پاناما 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوکوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 20 91,949,200 Rls. 8,873 $
22 1389 پاناما 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 15 19,646,559 Rls. 1,891 $
مجموع کل
21,966,695,888 ريال
مجموع کل
2,118,532 دلار
[1]