آمار کل " واردات از" کشور "پاکستان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 353,635,677 2,856,366,240,749 Rls. 277,216,833 $
2 1389 پاکستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 76,588,633 350,826,815,334 Rls. 34,086,517 $
3 1389 پاکستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 29,294,000 183,836,458,249 Rls. 17,735,488 $
4 1389 پاکستان 08045000 گلابي هندي , ا نبه و جوز ا نجبان , تازه يا خشک کرده 15,609,356 101,895,323,046 Rls. 9,810,870 $
5 1389 پاکستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 719,305 61,241,053,478 Rls. 5,905,148 $
6 1389 پاکستان 12074000 تخم کنجد 6,515,556 61,011,948,011 Rls. 5,909,370 $
7 1389 پاکستان 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و کالا 7,002,800 48,618,519,953 Rls. 4,722,004 $
8 1389 پاکستان 17031000 ملاس هاي نيشکر 49,942,300 35,290,995,840 Rls. 3,477,424 $
9 1389 پاکستان 01029090 ساير گاوها بجز گاوشيري و مولد نژا دخالص 2,820,560 22,773,470,184 Rls. 2,272,876 $
10 1389 پاکستان 52094200 پارچه هاي تار وپود باف موسوم به" دنيم", از پنبه از نخهاي رنگارنگ داراي 85% يا بيشترپنبه, بوزن هر مترمربع 200گرم بابيشتر. 835,715 21,152,619,565 Rls. 2,048,465 $
11 1389 پاکستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 2,268,215 16,054,347,551 Rls. 1,545,390 $
12 1389 پاکستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 243,155 15,101,385,516 Rls. 1,487,010 $
13 1389 پاکستان 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 1,884,346 13,281,149,101 Rls. 1,285,035 $
14 1389 پاکستان 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي کازئين شماره 3501 567,000 12,429,287,896 Rls. 1,204,636 $
15 1389 پاکستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 606,250 8,519,085,369 Rls. 820,198 $
16 1389 پاکستان 07133200 لويبا قرمز كوچك (adzuki)يا(vinga anguiaris) غلاف کنده ، خشک کرده 1,173,000 8,341,313,333 Rls. 807,470 $
17 1389 پاکستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 13,287 7,734,025,923 Rls. 745,555 $
18 1389 پاکستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 27,404 6,772,585,549 Rls. 655,469 $
19 1389 پاکستان 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 629,221 5,809,588,697 Rls. 562,586 $
20 1389 پاکستان 28030000 کربن (دوده کربن و ساير ا شکال کربن که در جاي ديگري مذکوريامشمول نباشد 485,456 5,702,245,070 Rls. 547,077 $
21 1389 پاکستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 456,840 5,486,584,823 Rls. 523,930 $
22 1389 پاکستان 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 851,408 4,959,169,262 Rls. 477,939 $
23 1389 پاکستان 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 314,300 4,811,040,060 Rls. 463,474 $
24 1389 پاکستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 262,500 4,346,086,884 Rls. 419,190 $
25 1389 پاکستان 29153100 ا ستات ا تيل 820,760 4,285,000,000 Rls. 413,147 $
26 1389 پاکستان 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 1,504,300 3,892,104,340 Rls. 380,939 $
27 1389 پاکستان 52081200 پارچه هاي پنبه اي تار وپود باف ساده باف, سفيد نشده, باحدا قل 85%پنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 51,046 3,550,844,546 Rls. 343,712 $
28 1389 پاکستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 23,180 3,530,464,091 Rls. 341,193 $
29 1389 پاکستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 216,000 3,434,884,430 Rls. 331,408 $
30 1389 پاکستان 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 195,836 3,431,639,835 Rls. 330,447 $
31 1389 پاکستان 76121090 ساير ظروف لوله اي نرم غير از ظروف لوله اي (تيوپ) جهت كرم وپماد 49,499 3,390,001,551 Rls. 328,537 $
32 1389 پاکستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 82,929 2,800,198,812 Rls. 269,998 $
33 1389 پاکستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 13,525 2,648,501,148 Rls. 254,846 $
34 1389 پاکستان 89020000 وسايل نقليه آبي صيادي; کشتيهاي کارخانه ا ي برا ي عمل آوردن ياکنسروکردن محصولات صيادي 462,520 2,360,293,940 Rls. 234,105 $
35 1389 پاکستان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 100,000 2,036,699,066 Rls. 195,780 $
36 1389 پاکستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 108,000 1,556,291,800 Rls. 151,111 $
37 1389 پاکستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 81,790 1,511,103,669 Rls. 146,219 $
38 1389 پاکستان 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 25,096 1,415,099,927 Rls. 135,376 $
39 1389 پاکستان 90314100 ا لات ووسايل ا پتيکي براي کنترل ورقه هاي نازك (wafers) ،ادوات نيمه هادي, فتوماسکهاياشبکه هابرا ي ساخت ادوات نيمه هادي 324 1,342,139,078 Rls. 129,475 $
40 1389 پاکستان 14042000 لنتر پنبه 179,465 1,257,078,093 Rls. 121,644 $
41 1389 پاکستان 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 5,500 1,246,528,666 Rls. 120,147 $
42 1389 پاکستان 07031000 پيازوموسير 452,388 1,160,398,841 Rls. 113,166 $
43 1389 پاکستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 35,693 1,154,568,767 Rls. 109,675 $
44 1389 پاکستان 52094900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازپنبه, ازنخهاي رنگارنگ, باحدا قل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم 22,350 1,139,934,751 Rls. 110,440 $
45 1389 پاکستان 90304000 دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل ،طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلاهيپومتر,کردومتر,ديستورسيومتر,پسوفومتر 164 1,008,719,941 Rls. 96,808 $
46 1389 پاکستان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 176,128 985,393,426 Rls. 94,779 $
47 1389 پاکستان 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 74,198 828,609,300 Rls. 83,986 $
48 1389 پاکستان 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 3,100 817,358,414 Rls. 78,600 $
49 1389 پاکستان 12119090 سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازي ودا روسازي تازه ياخشک کرده غيرمذکور. 188,519 757,106,179 Rls. 74,009 $
50 1389 پاکستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 13,469 739,465,229 Rls. 71,130 $
51 1389 پاکستان 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 3,250 736,631,065 Rls. 70,923 $
52 1389 پاکستان 25261000 سنگ صابون (steatite) طبيعي ,تالک ,بصورت خرد نشده يا پودر نشده 545,000 706,435,322 Rls. 67,933 $
53 1389 پاکستان 52085200 پارچه هاي تار وپود باف ساده باف ا زپنبه, چاپ شده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم. 25,050 666,806,373 Rls. 64,257 $
54 1389 پاکستان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 8,315 658,948,315 Rls. 63,385 $
55 1389 پاکستان 52052300 نخ ا زپنبه يک لا، از الياف شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا کثر52درسيستم متريک(غير از نخ دوخت) 38,182 656,056,083 Rls. 64,300 $
56 1389 پاکستان 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 8,115 654,151,350 Rls. 62,869 $
57 1389 پاکستان 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 9,272 632,596,568 Rls. 62,001 $
58 1389 پاکستان 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 28,000 627,698,663 Rls. 60,630 $
59 1389 پاکستان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 40,540 559,644,059 Rls. 54,262 $
60 1389 پاکستان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,182 556,339,355 Rls. 53,650 $
61 1389 پاکستان 13023200 لعاب و موا د غليظ کننده ا ز خرنوب , ا ز دا نه خرنوب يا ا ز دا نه گوا ره 20,000 539,416,806 Rls. 53,074 $
62 1389 پاکستان 52053200 نخ از پنبه چند لا تابيده يا كابله از الياف شانه نزده ياحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره هرنخ يک لاي آن بيش ا ز14وحدا کثر34درسيستم متريک(غير از نخ دوخت) 17,690 536,000,000 Rls. 53,132 $
63 1389 پاکستان 63051000 جوا ل وکيسه, برا ي بسته بندي کالا,ا زکنف, يا ساير الياف نسجي از پوسته ساخته نباتات مشمول شماره 5303 144,000 523,580,775 Rls. 50,402 $
64 1389 پاکستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 98,000 513,231,390 Rls. 49,245 $
65 1389 پاکستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 18,705 477,348,370 Rls. 46,082 $
66 1389 پاکستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 16,343 452,863,725 Rls. 44,007 $
67 1389 پاکستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 6,000 435,058,470 Rls. 42,210 $
68 1389 پاکستان 52083200 پارچه هاي تار وپود باف پنبه اي ساده باف , رنگرزي شده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم. 7,570 423,340,800 Rls. 40,800 $
69 1389 پاکستان 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 66,530 413,371,647 Rls. 40,118 $
70 1389 پاکستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 35,160 413,135,603 Rls. 40,416 $
71 1389 پاکستان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 15,459 408,864,915 Rls. 39,483 $
72 1389 پاکستان 32021000 موا د دباغي آلي سنتتيک 27,250 354,967,089 Rls. 34,086 $
73 1389 پاکستان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 24,670 352,682,123 Rls. 34,061 $
74 1389 پاکستان 29012100 ا تيلن 9,724 315,294,512 Rls. 30,431 $
75 1389 پاکستان 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 6,611 309,526,750 Rls. 29,880 $
76 1389 پاکستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 5,373 304,510,176 Rls. 29,384 $
77 1389 پاکستان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 960 276,671,878 Rls. 26,667 $
78 1389 پاکستان 09091090 تخم را زيانه يا تخم باديان بجز رديفهاي 09091020 و 09091030 18,015 276,339,265 Rls. 27,158 $
79 1389 پاکستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 11,400 268,389,920 Rls. 26,111 $
80 1389 پاکستان 83082000 ميخ پرچ هاي لوله ا ي وچاکدا را زفلزمعمولي. 24,450 251,257,430 Rls. 24,572 $
81 1389 پاکستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 19,920 251,037,153 Rls. 24,324 $
82 1389 پاکستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 7,620 250,687,246 Rls. 24,100 $
83 1389 پاکستان 52071000 نخ ا زپنبه (غيرا زنخ دوخت ),آماده شده برا ي خرده فروشي, دا را ي 85 درصدوزني يابيشترپنبه. 7,710 246,918,746 Rls. 23,592 $
84 1389 پاکستان 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 6,800 240,043,944 Rls. 23,918 $
85 1389 پاکستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 12,000 226,811,480 Rls. 21,885 $
86 1389 پاکستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,800 222,526,385 Rls. 21,364 $
87 1389 پاکستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 9,756 217,504,868 Rls. 20,913 $
88 1389 پاکستان 38029010 خاک رنگبر 60,000 217,383,748 Rls. 21,107 $
89 1389 پاکستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,400 208,616,092 Rls. 20,234 $
90 1389 پاکستان 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 6,612 192,248,475 Rls. 18,660 $
91 1389 پاکستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 3,165 170,689,521 Rls. 16,981 $
92 1389 پاکستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 390 152,252,185 Rls. 14,668 $
93 1389 پاکستان 52122300 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, رنگرزي شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم غيرمذکوردرجاي ديگر 5,107 151,384,408 Rls. 14,653 $
94 1389 پاکستان 83062900 مجسمه هاي کوچک وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 3,335 148,713,812 Rls. 15,060 $
95 1389 پاکستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 10,140 137,559,800 Rls. 13,238 $
96 1389 پاکستان 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 8,375 135,172,390 Rls. 13,034 $
97 1389 پاکستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 3,346 132,733,115 Rls. 12,820 $
98 1389 پاکستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,368 129,118,010 Rls. 12,444 $
99 1389 پاکستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,000 124,425,978 Rls. 12,105 $
100 1389 پاکستان 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 6,198 117,192,361 Rls. 11,747 $
101 1389 پاکستان 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 10,971 113,545,743 Rls. 11,025 $
102 1389 پاکستان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 9,000 113,435,983 Rls. 10,839 $
103 1389 پاکستان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 200 112,913,761 Rls. 10,878 $
104 1389 پاکستان 73170000 ميخ, ميخ سرپهن, پونز,ميخ مسمار ،ميخ دوپا واشياءهمانند ,ا زچدن ،آهن ياازفولاد به استثناي آنهايي كه سرمسي دارند . 19,872 112,772,966 Rls. 10,984 $
105 1389 پاکستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 7,675 111,772,520 Rls. 11,204 $
106 1389 پاکستان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,646 110,498,198 Rls. 10,629 $
107 1389 پاکستان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 3,395 105,336,270 Rls. 10,408 $
108 1389 پاکستان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 3,571 102,510,342 Rls. 9,869 $
109 1389 پاکستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,738 99,782,085 Rls. 9,684 $
110 1389 پاکستان 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 1,977 92,669,881 Rls. 8,944 $
111 1389 پاکستان 95065990 ساير را کتهابجزرا کت تنيس و بدمينتون 670 90,230,159 Rls. 8,702 $
112 1389 پاکستان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 82 89,216,358 Rls. 8,465 $
113 1389 پاکستان 35061000 محصولات که مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 300 85,211,317 Rls. 8,491 $
114 1389 پاکستان 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 1,090 80,200,825 Rls. 7,729 $
115 1389 پاکستان 42032100 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا زچرم ياا زچرم دوباره ساخته شده مخصوص ورزش 920 78,352,350 Rls. 7,522 $
116 1389 پاکستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 5,000 78,180,333 Rls. 7,501 $
117 1389 پاکستان 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زکربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 6,000 75,049,663 Rls. 7,284 $
118 1389 پاکستان 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 1,138 72,365,240 Rls. 6,895 $
119 1389 پاکستان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 1,351 70,106,885 Rls. 6,741 $
120 1389 پاکستان 09101090 زنجبيل بجز رديف هاي 09101010 و 09101020 13,176 69,674,180 Rls. 6,723 $
121 1389 پاکستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,610 68,245,203 Rls. 6,558 $
122 1389 پاکستان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 2,135 60,962,731 Rls. 5,859 $
123 1389 پاکستان 25070010 کائولن 50,000 51,465,320 Rls. 4,975 $
124 1389 پاکستان 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 3,980 51,394,142 Rls. 4,975 $
125 1389 پاکستان 82149000 سايرمصنوعات چاقوسازي غير مذكور درجاي ديگر 1,236 51,112,184 Rls. 4,919 $
126 1389 پاکستان 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 290 47,030,000 Rls. 4,532 $
127 1389 پاکستان 94036010 --- مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 1,400 44,176,986 Rls. 4,221 $
128 1389 پاکستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 550 43,801,317 Rls. 4,221 $
129 1389 پاکستان 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 370 43,034,018 Rls. 4,195 $
130 1389 پاکستان 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 16,000 41,519,666 Rls. 3,991 $
131 1389 پاکستان 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 786 41,401,980 Rls. 4,020 $
132 1389 پاکستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 4,000 38,550,718 Rls. 3,787 $
133 1389 پاکستان 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 502 35,614,265 Rls. 3,408 $
134 1389 پاکستان 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 820 35,416,494 Rls. 3,413 $
135 1389 پاکستان 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 2,242 35,023,487 Rls. 3,401 $
136 1389 پاکستان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 480 31,377,105 Rls. 3,015 $
137 1389 پاکستان 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 800 29,189,518 Rls. 2,833 $
138 1389 پاکستان 09109911 اويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 1,905 29,070,447 Rls. 2,872 $
139 1389 پاکستان 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 673 27,511,389 Rls. 2,738 $
140 1389 پاکستان 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 2,450 25,770,672 Rls. 2,469 $
141 1389 پاکستان 32100000 سايررنگهاوورنيها;پيگمانهائي که باآب مصرف ميشود برا ي پردا خت چرم 1,970 25,609,289 Rls. 2,466 $
142 1389 پاکستان 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 540 25,101,684 Rls. 2,412 $
143 1389 پاکستان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 250 23,749,272 Rls. 2,241 $
144 1389 پاکستان 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 60 23,286,443 Rls. 2,252 $
145 1389 پاکستان 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 52 21,400,296 Rls. 2,071 $
146 1389 پاکستان 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 4,784 21,348,320 Rls. 2,135 $
147 1389 پاکستان 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 1,400 20,566,277 Rls. 2,001 $
148 1389 پاکستان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 470 15,092,523 Rls. 1,456 $
149 1389 پاکستان 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 61 14,152,641 Rls. 1,377 $
150 1389 پاکستان 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 430 13,843,931 Rls. 1,344 $
151 1389 پاکستان 84821000 بلبرينگ. 331 13,356,188 Rls. 1,283 $
152 1389 پاکستان 52111100 پارچه تاروپودباف ساده باف ا زپنبه, سفيدنشده, باکمترا ز85%پنبه, كه عمدتاً... بوزن هرمترمربع بيش ا ز200گرم 140 13,103,614 Rls. 1,262 $
153 1389 پاکستان 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ازسايرمواد نسجي، غيرمذکور 18 12,985,306 Rls. 1,263 $
154 1389 پاکستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 383 12,079,818 Rls. 1,172 $
155 1389 پاکستان 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 616 9,413,131 Rls. 905 $
156 1389 پاکستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 62 9,270,884 Rls. 891 $
157 1389 پاکستان 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 190 8,925,289 Rls. 859 $
158 1389 پاکستان 42031000 لباس ا زچرم طبيعي يادوباره ساخته شده 22 6,710,361 Rls. 647 $
159 1389 پاکستان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 28 6,393,663 Rls. 617 $
160 1389 پاکستان 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 400 6,273,032 Rls. 603 $
161 1389 پاکستان 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 270 5,994,688 Rls. 578 $
162 1389 پاکستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 158 5,741,608 Rls. 556 $
163 1389 پاکستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 70 4,040,434 Rls. 391 $
164 1389 پاکستان 70159000 شيشه برا ي ساعت, شيشه برا ي عينک هاي معمولي كره شيشه اي توخالي ،وقطعات براي ساختن آنها 250 2,606,174 Rls. 253 $
165 1389 پاکستان 90278010 دستگاه PH متر 28 2,557,465 Rls. 247 $
166 1389 پاکستان 96083910 انواع قلمها باجوهر مايع (روا ن نويس نوک غلتكي pen point roller) 15 2,466,632 Rls. 238 $
167 1389 پاکستان 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 150 2,343,560 Rls. 226 $
168 1389 پاکستان 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 4 609,762 Rls. 59 $
مجموع کل
3,935,640,460,785 ريال
مجموع کل
381,825,729 دلار
[1]