آمار کل " واردات از" کشور "پرتغال" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 پرتغال 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 5,249,131 271,502,840,027 Rls. 26,199,726 $
2 1389 پرتغال 02043000 لاشه و شقه بره , يخ زده 1,599,998 95,273,852,909 Rls. 9,205,910 $
3 1389 پرتغال 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 102,540 40,858,069,760 Rls. 3,956,214 $
4 1389 پرتغال 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 265,445 23,007,680,932 Rls. 2,217,901 $
5 1389 پرتغال 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 44,725 15,638,132,030 Rls. 1,516,011 $
6 1389 پرتغال 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 443,574 9,241,646,405 Rls. 888,565 $
7 1389 پرتغال 44111390 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از 5ميلمتر ليكن نه بيش از 9ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,755,012 9,191,927,903 Rls. 916,250 $
8 1389 پرتغال 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 75,041 7,855,849,607 Rls. 756,251 $
9 1389 پرتغال 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 38,529 7,212,708,255 Rls. 700,626 $
10 1389 پرتغال 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 46,214 6,445,177,472 Rls. 622,463 $
11 1389 پرتغال 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 190,572 6,338,341,533 Rls. 621,282 $
12 1389 پرتغال 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 428,442 4,669,700,089 Rls. 458,307 $
13 1389 پرتغال 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 123,171 4,221,960,189 Rls. 412,017 $
14 1389 پرتغال 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 115 4,081,926,112 Rls. 395,306 $
15 1389 پرتغال 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 133,646 3,786,161,750 Rls. 372,586 $
16 1389 پرتغال 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 288,176 3,548,649,468 Rls. 341,880 $
17 1389 پرتغال 45041000 بلوک, صفحه, ورق, نوا ر,لوحه بهرشکل; ا ستوا نه هاي توپر,ديسک ا زچوب پنبه فشرده 150,327 3,104,468,243 Rls. 302,147 $
18 1389 پرتغال 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 54,000 3,075,200,948 Rls. 295,238 $
19 1389 پرتغال 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 24,161 2,963,490,950 Rls. 283,863 $
20 1389 پرتغال 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 9,445 2,880,706,972 Rls. 284,682 $
21 1389 پرتغال 84262000 جرثقيل هاي برجي 128,630 2,084,574,221 Rls. 201,573 $
22 1389 پرتغال 72171030 مفتول پيش تنيده فولادي ا زجنس فولاد پرکربن غيرممزوج سردکشيده شده بامقطع گرد بصورت كلاف ياشاخه تك ياچند رشته دراقطار 4تا20ميلي متر ابكاري نشده 226,134 1,884,598,169 Rls. 182,004 $
23 1389 پرتغال 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 13,571 1,731,130,531 Rls. 170,145 $
24 1389 پرتغال 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,500 1,677,737,710 Rls. 161,739 $
25 1389 پرتغال 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 16,910 1,631,045,079 Rls. 157,997 $
26 1389 پرتغال 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 806,400 1,556,596,847 Rls. 149,614 $
27 1389 پرتغال 02044100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) يخ زده 25,311 1,489,509,176 Rls. 143,553 $
28 1389 پرتغال 02042200 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند,باا ستخوا ن , تازه يا سرد کرده 25,002 1,439,670,318 Rls. 143,794 $
29 1389 پرتغال 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 121,626 1,420,000,000 Rls. 136,657 $
30 1389 پرتغال 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 48,371 1,363,559,244 Rls. 132,397 $
31 1389 پرتغال 84322900 کلوخ شکن غيرا زکلوخ شکن ديسکي,دستگاه شيارزن, دستگاه کشت وزرع, دستگاه ريشه کني ودستگاه کج بيل غير مذكور درجاي ديگر 16,740 1,261,437,836 Rls. 121,996 $
32 1389 پرتغال 45031000 در بطري يا درظروف ا ز چوب پنبه طبيعي 5,814 1,176,162,009 Rls. 113,346 $
33 1389 پرتغال 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 31,620 1,110,097,072 Rls. 106,977 $
34 1389 پرتغال 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,750 1,000,402,562 Rls. 96,313 $
35 1389 پرتغال 59021020 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته نشده 21,644 991,681,142 Rls. 97,195 $
36 1389 پرتغال 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 43,260 987,270,796 Rls. 98,609 $
37 1389 پرتغال 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 4,000 950,069,121 Rls. 91,573 $
38 1389 پرتغال 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 7,825 937,958,328 Rls. 90,295 $
39 1389 پرتغال 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 1,412 887,302,551 Rls. 85,574 $
40 1389 پرتغال 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,336 739,879,880 Rls. 70,579 $
41 1389 پرتغال 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 8,710 694,823,304 Rls. 66,205 $
42 1389 پرتغال 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 55,586 664,551,575 Rls. 67,358 $
43 1389 پرتغال 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 22,336 644,974,200 Rls. 62,298 $
44 1389 پرتغال 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 632,422,574 Rls. 61,204 $
45 1389 پرتغال 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,052 628,073,230 Rls. 61,169 $
46 1389 پرتغال 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 13,300 623,105,406 Rls. 60,020 $
47 1389 پرتغال 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 1,361 554,255,760 Rls. 53,706 $
48 1389 پرتغال 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 2,750 517,244,493 Rls. 50,004 $
49 1389 پرتغال 39093099 سايررزينهاي ا مينيک غير پودر قالبگيري به اشکال ابتدا يي غيرمذکور 33,600 497,843,589 Rls. 47,720 $
50 1389 پرتغال 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 2,008 478,961,070 Rls. 46,374 $
51 1389 پرتغال 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 906 472,525,847 Rls. 45,430 $
52 1389 پرتغال 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 5,196 472,315,510 Rls. 45,611 $
53 1389 پرتغال 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 256 460,832,379 Rls. 46,194 $
54 1389 پرتغال 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 2,239 419,561,405 Rls. 40,765 $
55 1389 پرتغال 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 1,872 400,737,966 Rls. 38,465 $
56 1389 پرتغال 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 1,104 399,424,022 Rls. 38,410 $
57 1389 پرتغال 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 28,175 396,745,931 Rls. 37,847 $
58 1389 پرتغال 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 215 371,189,192 Rls. 36,986 $
59 1389 پرتغال 85030010 ا نوا ع کلکتور 550 360,750,486 Rls. 34,681 $
60 1389 پرتغال 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 20,272 348,175,241 Rls. 32,901 $
61 1389 پرتغال 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 845 346,580,714 Rls. 33,367 $
62 1389 پرتغال 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 58 340,007,027 Rls. 33,047 $
63 1389 پرتغال 25070010 کائولن 198,000 336,472,472 Rls. 32,266 $
64 1389 پرتغال 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 15,700 328,396,161 Rls. 31,732 $
65 1389 پرتغال 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 72 321,420,131 Rls. 31,270 $
66 1389 پرتغال 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63کيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 11,955 312,485,962 Rls. 30,341 $
67 1389 پرتغال 96100010 وا يت بردا لکترونيکي بايا بدون کارت حافظه قابل ا تصال به چاپگرياکامپيوتربدون نيازبه کامپيوترحين ا نجام کار 1,183 301,218,600 Rls. 28,972 $
68 1389 پرتغال 82119100 کاردسرميزباتيغه ثابت. 8,300 273,533,887 Rls. 26,477 $
69 1389 پرتغال 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 245 242,613,820 Rls. 23,335 $
70 1389 پرتغال 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 10,467 238,413,442 Rls. 23,202 $
71 1389 پرتغال 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 105 226,900,000 Rls. 21,784 $
72 1389 پرتغال 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 13,000 223,555,701 Rls. 21,683 $
73 1389 پرتغال 35061000 محصولات که مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 4,000 222,476,458 Rls. 21,545 $
74 1389 پرتغال 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 91 189,448,634 Rls. 18,616 $
75 1389 پرتغال 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 2 155,668,064 Rls. 14,951 $
76 1389 پرتغال 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 5,040 154,259,832 Rls. 14,978 $
77 1389 پرتغال 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 228 153,593,695 Rls. 14,756 $
78 1389 پرتغال 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 243 146,642,308 Rls. 14,074 $
79 1389 پرتغال 29280000 مشتقات آلي هيدرآزين يا هيدروکسيل آمين 2,220 144,480,402 Rls. 14,396 $
80 1389 پرتغال 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 460 144,191,315 Rls. 13,913 $
81 1389 پرتغال 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 2,759 143,534,492 Rls. 13,864 $
82 1389 پرتغال 85369030 ترمينال ريلي 51 142,877,673 Rls. 13,757 $
83 1389 پرتغال 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 4,941 134,167,004 Rls. 12,982 $
84 1389 پرتغال 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 180 127,902,933 Rls. 12,679 $
85 1389 پرتغال 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 24 126,000,000 Rls. 12,159 $
86 1389 پرتغال 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 68 120,570,000 Rls. 11,619 $
87 1389 پرتغال 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 315 116,551,327 Rls. 11,221 $
88 1389 پرتغال 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 14,384 115,039,139 Rls. 11,038 $
89 1389 پرتغال 85340000 مدا رهاي چاپي 12 110,718,204 Rls. 10,787 $
90 1389 پرتغال 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 1,702 110,026,375 Rls. 10,593 $
91 1389 پرتغال 59113100 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي،يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع کمترا ز650گرم. 150 108,761,358 Rls. 10,472 $
92 1389 پرتغال 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,580 104,674,720 Rls. 10,101 $
93 1389 پرتغال 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 521 86,860,089 Rls. 8,610 $
94 1389 پرتغال 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 53 85,537,832 Rls. 8,344 $
95 1389 پرتغال 32072010 لعاب ها 5,468 84,000,000 Rls. 8,114 $
96 1389 پرتغال 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 484 81,014,743 Rls. 7,835 $
97 1389 پرتغال 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 75 79,163,103 Rls. 7,740 $
98 1389 پرتغال 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 430 78,169,087 Rls. 7,579 $
99 1389 پرتغال 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 10 77,539,598 Rls. 7,575 $
100 1389 پرتغال 85015110 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون asynchronous به قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب ،چند فاز 2,180 66,031,499 Rls. 6,363 $
101 1389 پرتغال 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 182 65,705,093 Rls. 6,416 $
102 1389 پرتغال 40121200 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در ا توبوس يا ا تومبيل باري 5,080 64,056,000 Rls. 6,187 $
103 1389 پرتغال 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 2,900 51,344,160 Rls. 4,938 $
104 1389 پرتغال 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 3 51,023,511 Rls. 4,941 $
105 1389 پرتغال 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 93 50,168,400 Rls. 4,871 $
106 1389 پرتغال 39173300 سايرلوله هامستحکم نشده و بنحوديگري باسايرموادجورنشده ,بالوا زم وملحقات 823 43,087,572 Rls. 4,234 $
107 1389 پرتغال 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 325 39,203,430 Rls. 3,853 $
108 1389 پرتغال 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,750 35,554,030 Rls. 3,426 $
109 1389 پرتغال 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 190 29,459,197 Rls. 2,836 $
110 1389 پرتغال 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 71 28,800,000 Rls. 2,765 $
111 1389 پرتغال 48239020 --- كاغذ خو چسب 161 28,691,032 Rls. 2,855 $
112 1389 پرتغال 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 24 27,048,245 Rls. 2,595 $
113 1389 پرتغال 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 155 24,076,999 Rls. 2,338 $
114 1389 پرتغال 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 40 22,383,836 Rls. 2,172 $
115 1389 پرتغال 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 47 19,200,000 Rls. 1,843 $
116 1389 پرتغال 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 80 17,839,091 Rls. 1,721 $
117 1389 پرتغال 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 32 17,210,634 Rls. 1,659 $
118 1389 پرتغال 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 11 16,520,569 Rls. 1,598 $
119 1389 پرتغال 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 38 16,475,830 Rls. 1,590 $
120 1389 پرتغال 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 85 14,061,867 Rls. 1,364 $
121 1389 پرتغال 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 4 13,779,426 Rls. 1,330 $
122 1389 پرتغال 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 75 12,144,661 Rls. 1,173 $
123 1389 پرتغال 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 75 10,694,799 Rls. 1,032 $
124 1389 پرتغال 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 80 9,030,000 Rls. 864 $
125 1389 پرتغال 25291000 فلدسپات 3,600 7,114,968 Rls. 686 $
126 1389 پرتغال 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 60 6,541,842 Rls. 633 $
127 1389 پرتغال 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 140 6,130,330 Rls. 606 $
128 1389 پرتغال 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 16 3,367,819 Rls. 336 $
129 1389 پرتغال 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1 2,298,178 Rls. 222 $
مجموع کل
568,892,196,647 ريال
مجموع کل
55,011,724 دلار
[1]