آمار کل " واردات از" کشور "چين" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 چين 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 24,438,726 1,303,667,397,988 Rls. 126,125,289 $
2 1389 چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 35,950,900 1,256,226,847,683 Rls. 121,891,172 $
3 1389 چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 22,485,282 954,591,183,710 Rls. 92,304,301 $
4 1389 چين 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 22,258,210 924,275,419,807 Rls. 89,215,273 $
5 1389 چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 15,366,166 808,109,002,087 Rls. 77,951,735 $
6 1389 چين 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 56,437,419 708,730,424,571 Rls. 68,522,251 $
7 1389 چين 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 1,291,339 654,934,865,388 Rls. 63,358,864 $
8 1389 چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 47,886,045 633,792,396,900 Rls. 61,431,268 $
9 1389 چين 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 4,510,452 614,906,952,355 Rls. 60,100,385 $
10 1389 چين 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 12,572,178 587,208,044,796 Rls. 56,616,242 $
11 1389 چين 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 3,132,614 577,646,524,819 Rls. 55,563,129 $
12 1389 چين 31031000 سوپرفسفات ها 128,150,000 564,592,376,992 Rls. 54,652,572 $
13 1389 چين 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 28,306,782 557,154,016,128 Rls. 53,853,042 $
14 1389 چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 16,601,735 507,988,704,304 Rls. 49,316,330 $
15 1389 چين 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 2,702,541 466,127,096,494 Rls. 45,031,416 $
16 1389 چين 98870412 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت کمترا ز 14% (full c.k.d)بجز لاستيک 8,148,929 454,488,153,091 Rls. 43,920,036 $
17 1389 چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 55,738,781 435,437,757,251 Rls. 42,043,897 $
18 1389 چين 84082020 موتورهاي پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي كه برا ي ترا کتورهاي رديف 8701 به كارمي روند 3,181,384 430,231,880,117 Rls. 41,737,687 $
19 1389 چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 3,705,747 394,381,938,885 Rls. 38,140,751 $
20 1389 چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 848,336 391,668,538,548 Rls. 37,917,686 $
21 1389 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 11,006,032 364,731,369,489 Rls. 35,366,788 $
22 1389 چين 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 14,147,543 352,787,946,089 Rls. 33,987,326 $
23 1389 چين 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 13,423,705 348,995,699,514 Rls. 33,765,217 $
24 1389 چين 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,861,225 309,331,149,497 Rls. 29,936,792 $
25 1389 چين 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 3,043,369 294,379,182,496 Rls. 28,338,864 $
26 1389 چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,996,817 291,069,579,954 Rls. 28,183,164 $
27 1389 چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 10,006,648 272,147,398,076 Rls. 26,361,036 $
28 1389 چين 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 110,297,439 268,932,346,909 Rls. 25,994,720 $
29 1389 چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 5,682,783 263,799,950,604 Rls. 25,621,988 $
30 1389 چين 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 2,731,898 258,238,690,027 Rls. 25,023,758 $
31 1389 چين 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 7,871,696 255,179,474,861 Rls. 24,732,737 $
32 1389 چين 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 2,766,131 248,321,885,844 Rls. 23,841,167 $
33 1389 چين 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 17,656,373 243,769,713,905 Rls. 23,787,074 $
34 1389 چين 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 942,712 240,428,535,579 Rls. 23,098,808 $
35 1389 چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 7,850,532 240,290,502,093 Rls. 23,191,363 $
36 1389 چين 72083620 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده ،به شكل طومارباپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بالاتر از 16ميليمتروعرض 1500ميلي متروبالاترباگريدهاي 60%وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده پروژه نفتي 19,877,200 237,481,235,838 Rls. 23,625,272 $
37 1389 چين 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 24,864,312 230,073,850,738 Rls. 22,422,090 $
38 1389 چين 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا . 14,898,998 224,156,419,330 Rls. 21,546,763 $
39 1389 چين 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 314,780 215,609,795,760 Rls. 20,762,917 $
40 1389 چين 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 39,610,557 213,696,854,443 Rls. 20,780,852 $
41 1389 چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 8,699,253 210,921,421,479 Rls. 20,318,873 $
42 1389 چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,097,932 204,321,690,526 Rls. 19,783,384 $
43 1389 چين 95030000 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 8,617,832 203,880,931,454 Rls. 19,699,217 $
44 1389 چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 437,105 203,220,542,364 Rls. 19,622,325 $
45 1389 چين 85256030 دستگاههاي گيرنده فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS 950,190 201,652,977,468 Rls. 19,477,683 $
46 1389 چين 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 417,733 200,518,463,833 Rls. 19,403,449 $
47 1389 چين 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 35,000,000 195,651,574,417 Rls. 18,815,345 $
48 1389 چين 85176220 كارت مودم باسيم 397,146 191,937,053,852 Rls. 18,389,649 $
49 1389 چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,281,609 189,817,301,990 Rls. 18,371,343 $
50 1389 چين 84821000 بلبرينگ. 4,770,828 188,320,375,339 Rls. 18,211,161 $
51 1389 چين 31053000 هيدروژنو ا ورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيک ) 31,500,000 182,747,093,912 Rls. 17,658,430 $
52 1389 چين 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 6,581,579 182,292,437,534 Rls. 17,637,170 $
53 1389 چين 76061110 ورق کامپوزيتي 7,707,580 181,346,797,380 Rls. 17,532,733 $
54 1389 چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 4,281,404 180,657,818,101 Rls. 17,459,367 $
55 1389 چين 54021910 --- نخ پلي اميد6 يادسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت73/5 الي 90/4 5,144,611 180,166,636,974 Rls. 17,423,237 $
56 1389 چين 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه کاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 2,096,743 174,485,503,388 Rls. 16,813,906 $
57 1389 چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 3,210,229 173,837,214,175 Rls. 16,807,830 $
58 1389 چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 13,512,686 171,938,342,576 Rls. 16,612,756 $
59 1389 چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 1,258,022 166,399,555,603 Rls. 16,132,362 $
60 1389 چين 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 827,827 165,235,288,867 Rls. 16,141,299 $
61 1389 چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 4,264,407 164,623,082,133 Rls. 16,132,430 $
62 1389 چين 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 3,517,691 163,215,990,439 Rls. 15,823,787 $
63 1389 چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 6,578,773 162,536,856,878 Rls. 15,719,393 $
64 1389 چين 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 2,029,961 161,372,869,287 Rls. 15,624,265 $
65 1389 چين 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 850,139 158,071,633,948 Rls. 16,245,656 $
66 1389 چين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 656,288 157,375,140,817 Rls. 15,791,884 $
67 1389 چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,992,691 154,495,848,561 Rls. 14,929,563 $
68 1389 چين 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 3,289,328 152,182,515,739 Rls. 14,744,150 $
69 1389 چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,928,272 151,503,074,332 Rls. 14,622,830 $
70 1389 چين 85393140 لامپ کم مصرف بدون بالاست 2,278,096 150,613,338,025 Rls. 14,570,347 $
71 1389 چين 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 14,879,688 150,197,662,791 Rls. 14,683,945 $
72 1389 چين 85177000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگراف وتجهيزات ارتباطي رديف 8517 656,403 148,224,474,310 Rls. 14,343,238 $
73 1389 چين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 6,630,443 147,188,873,520 Rls. 14,229,879 $
74 1389 چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 14,565,982 146,437,974,254 Rls. 14,170,700 $
75 1389 چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 10,417,855 140,084,445,299 Rls. 13,527,234 $
76 1389 چين 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 11,323,786 138,736,295,262 Rls. 13,402,274 $
77 1389 چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,638,463 137,918,079,032 Rls. 13,332,656 $
78 1389 چين 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 4,554,626 136,235,907,109 Rls. 13,224,639 $
79 1389 چين 85301000 تجهيزا ت برقي علامت دا دن ايمني ياكنترل ترافيك و برا ي را ه آهن يا ترا موا ي 420,138 135,363,011,125 Rls. 13,878,676 $
80 1389 چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,855,431 134,119,236,595 Rls. 12,957,840 $
81 1389 چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,431,933 134,025,381,436 Rls. 12,944,623 $
82 1389 چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,642,996 133,680,293,112 Rls. 12,931,537 $
83 1389 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 2,905,601 132,050,754,379 Rls. 12,767,618 $
84 1389 چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 1,038,269 131,472,365,968 Rls. 12,698,329 $
85 1389 چين 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 5,187,636 130,763,544,408 Rls. 12,665,715 $
86 1389 چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 2,009,981 128,870,773,224 Rls. 12,481,386 $
87 1389 چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 8,941,038 124,438,895,116 Rls. 12,026,339 $
88 1389 چين 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 15,007,425 121,861,819,773 Rls. 11,798,987 $
89 1389 چين 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 5,152,008 121,272,331,162 Rls. 11,706,370 $
90 1389 چين 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 4,051,343 116,114,458,607 Rls. 11,211,904 $
91 1389 چين 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 6,337,455 113,292,862,529 Rls. 10,950,588 $
92 1389 چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 9,373,286 112,749,041,493 Rls. 10,902,341 $
93 1389 چين 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 16,135,494 112,099,726,707 Rls. 10,844,820 $
94 1389 چين 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,514,635 110,735,455,398 Rls. 10,686,355 $
95 1389 چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 6,045,373 110,208,848,175 Rls. 10,682,775 $
96 1389 چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2,399,750 108,824,054,363 Rls. 10,530,862 $
97 1389 چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 5,982,210 108,246,518,117 Rls. 10,481,853 $
98 1389 چين 38089929 ضدجوندگان ومحصولات همانند بصورت تکنيکال عرضه شده بصورت خرده فروشي يابه شكل اشياءيافرآورده هاي غيرمذكور 1,479,960 107,691,669,791 Rls. 10,418,277 $
99 1389 چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 11,793,193 107,195,850,378 Rls. 10,364,632 $
100 1389 چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 9,531,987 107,028,232,123 Rls. 10,422,645 $
101 1389 چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 5,956,881 106,119,609,411 Rls. 10,258,632 $
102 1389 چين 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 4,857,368 104,891,206,536 Rls. 10,144,503 $
103 1389 چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 384,502 104,304,680,292 Rls. 10,083,847 $
104 1389 چين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 6,118,666 104,238,333,790 Rls. 10,076,162 $
105 1389 چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 8,455,784 103,839,495,698 Rls. 10,041,772 $
106 1389 چين 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 17,550,780 100,174,113,419 Rls. 9,665,824 $
107 1389 چين 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 9,222,144 99,962,507,194 Rls. 9,642,934 $
108 1389 چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 4,623,366 97,996,287,191 Rls. 9,498,140 $
109 1389 چين 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 494,860 97,878,630,657 Rls. 9,518,073 $
110 1389 چين 98870322 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 33% ا لي 34% بجز لاستيک 2,488,547 96,929,907,561 Rls. 9,380,070 $
111 1389 چين 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 9,527,377 96,698,339,987 Rls. 9,334,925 $
112 1389 چين 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,099,432 96,409,286,772 Rls. 9,321,102 $
113 1389 چين 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 17,171,641 96,162,378,487 Rls. 9,347,906 $
114 1389 چين 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 4,794,645 95,857,574,882 Rls. 9,257,289 $
115 1389 چين 29034900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقوي حاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29034100 لغايت 29034700 4,029,275 95,691,368,536 Rls. 9,268,735 $
116 1389 چين 38089329 سايرعلف کش فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه تکنيکال (سم رقيق نشده )غيرمذکور 1,333,045 94,470,237,831 Rls. 9,134,613 $
117 1389 چين 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 14,432,228 94,253,703,044 Rls. 9,098,562 $
118 1389 چين 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 1,547,326 93,702,466,254 Rls. 9,053,017 $
119 1389 چين 76071100 ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمتراز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 3,128,774 93,253,079,725 Rls. 8,963,227 $
120 1389 چين 98870441 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل كمتراز 14% 1,538,170 93,078,829,201 Rls. 8,967,820 $
121 1389 چين 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 1,023,530 92,540,665,620 Rls. 9,097,029 $
122 1389 چين 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 37,902,761 92,269,172,884 Rls. 8,916,336 $
123 1389 چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 7,873,296 91,846,967,138 Rls. 8,896,279 $
124 1389 چين 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز37.5 وا ت 3,386,971 91,797,952,617 Rls. 8,865,892 $
125 1389 چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 22,420,173 91,621,834,332 Rls. 8,865,853 $
126 1389 چين 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 7,682,249 90,220,799,460 Rls. 8,732,477 $
127 1389 چين 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيکل- کادميم, نيکل- آهن ) 556,219 88,608,733,805 Rls. 8,563,068 $
128 1389 چين 85176100 ايستگاههاي ( مخابراتي )اصلي . 187,694 87,975,821,353 Rls. 8,467,565 $
129 1389 چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 10,875,673 87,523,185,268 Rls. 8,466,965 $
130 1389 چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,424,077 86,474,778,755 Rls. 8,354,581 $
131 1389 چين 29181400 ا سيدسيتريک 10,095,200 86,131,118,035 Rls. 8,314,363 $
132 1389 چين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 9,812,919 85,926,492,983 Rls. 8,277,437 $
133 1389 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 3,693,607 84,775,755,600 Rls. 8,219,490 $
134 1389 چين 87021000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با موتور پيستوني درونسوز ترا کمي - ا حترا قي 898,297 84,416,001,155 Rls. 8,155,346 $
135 1389 چين 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 2,222,966 83,923,919,763 Rls. 8,100,069 $
136 1389 چين 98870220 قطعات منفصله برا ي توليدا توبوس وميني بوس ، به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 14%لغايت 40%،به جز موتور گيربكس ،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 733,054 83,644,039,058 Rls. 8,101,586 $
137 1389 چين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,353,231 83,459,392,549 Rls. 8,124,604 $
138 1389 چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 4,964,676 83,172,678,175 Rls. 8,031,988 $
139 1389 چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ,باساخت دا خل 17%ا لي18%بجز لاستيک 2,049,879 82,186,328,652 Rls. 7,920,018 $
140 1389 چين 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 2,789,070 82,182,098,577 Rls. 7,944,989 $
141 1389 چين 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 12,602,368 81,982,445,577 Rls. 7,925,780 $
142 1389 چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 9,075,253 81,464,422,715 Rls. 7,867,775 $
143 1389 چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,413,818 81,377,767,841 Rls. 7,867,575 $
144 1389 چين 84262000 جرثقيل هاي برجي 2,783,093 80,473,385,718 Rls. 7,778,452 $
145 1389 چين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 638,701 80,422,086,111 Rls. 7,982,580 $
146 1389 چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 3,546,749 79,434,245,883 Rls. 7,684,428 $
147 1389 چين 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 5,448,352 78,831,749,160 Rls. 7,621,867 $
148 1389 چين 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 11,032,722 78,745,995,668 Rls. 7,607,578 $
149 1389 چين 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 1,882,323 78,737,481,301 Rls. 7,605,622 $
150 1389 چين 29411030 6-امينو پني سيلاتيك اسيد 380,055 78,607,455,270 Rls. 7,589,253 $
151 1389 چين 84134000 تلمبه هاي بتون 693,339 78,517,686,810 Rls. 7,589,465 $
152 1389 چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 3,175,326 78,242,893,588 Rls. 7,560,163 $
153 1389 چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,490,792 78,153,771,793 Rls. 7,545,546 $
154 1389 چين 29413000 تترا سيکلين ها و مشتقات آنها ;ا ملاح ا ين محصولات 372,780 78,053,402,984 Rls. 7,530,381 $
155 1389 چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 969,489 77,163,425,499 Rls. 7,468,971 $
156 1389 چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 7,729,005 77,156,660,687 Rls. 7,481,253 $
157 1389 چين 85340000 مدا رهاي چاپي 464,899 77,070,710,486 Rls. 7,450,729 $
158 1389 چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 4,849,160 76,891,308,662 Rls. 7,434,674 $
159 1389 چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,038,932 76,539,840,713 Rls. 7,407,104 $
160 1389 چين 44111390 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از 5ميلمتر ليكن نه بيش از 9ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 16,274,062 76,538,536,694 Rls. 7,461,083 $
161 1389 چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيک 1,509,697 75,584,960,978 Rls. 7,297,007 $
162 1389 چين 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 3,959,205 75,501,510,557 Rls. 7,311,337 $
163 1389 چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 385,250 75,377,468,996 Rls. 7,323,941 $
164 1389 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 2,018,700 75,085,530,726 Rls. 7,260,991 $
165 1389 چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 4,498,482 74,444,386,574 Rls. 7,201,101 $
166 1389 چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 2,012,111 74,335,266,293 Rls. 7,185,491 $
167 1389 چين 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 1,183,920 74,293,889,922 Rls. 7,381,010 $
168 1389 چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 1,303,253 73,468,751,403 Rls. 7,074,839 $
169 1389 چين 28416100 پرمنگنات پتاسيم 3,094,000 73,240,376,047 Rls. 7,073,554 $
170 1389 چين 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 4,650,367 72,772,367,449 Rls. 7,034,878 $
171 1389 چين 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 8,214,737 72,573,920,595 Rls. 7,103,334 $
172 1389 چين 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 10,435,265 72,108,853,860 Rls. 7,043,401 $
173 1389 چين 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 2,511,706 72,107,125,695 Rls. 7,009,522 $
174 1389 چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 3,202,211 72,028,610,043 Rls. 6,955,107 $
175 1389 چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 65,315 71,974,142,362 Rls. 6,956,259 $
176 1389 چين 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,667,968 71,568,328,430 Rls. 6,935,760 $
177 1389 چين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 2,700,302 71,388,768,686 Rls. 6,982,172 $
178 1389 چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 7,963,138 71,382,599,822 Rls. 6,887,308 $
179 1389 چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 141,226 70,575,234,438 Rls. 6,826,581 $
180 1389 چين 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 5,672,120 70,104,045,030 Rls. 6,757,104 $
181 1389 چين 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 1,540,778 69,972,170,497 Rls. 6,762,722 $
182 1389 چين 76061290 --- سايراز آلياژهاي آلومينيوم به غير از اندود شده با آلومينيوم سيليس 2,843,598 69,894,045,842 Rls. 6,749,130 $
183 1389 چين 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,494,324 69,870,224,193 Rls. 6,747,850 $
184 1389 چين 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 848,407 69,860,395,887 Rls. 6,755,013 $
185 1389 چين 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 1,657,830 69,143,806,715 Rls. 6,673,146 $
186 1389 چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,352,461 68,309,612,672 Rls. 6,640,565 $
187 1389 چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,352,557 67,700,990,765 Rls. 6,559,966 $
188 1389 چين 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 2,539,827 67,167,660,798 Rls. 6,462,935 $
189 1389 چين 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 5,226,269 66,589,757,026 Rls. 6,418,053 $
190 1389 چين 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 5,025,365 66,522,795,708 Rls. 6,428,352 $
191 1389 چين 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 13,567,100 66,264,898,505 Rls. 6,411,378 $
192 1389 چين 27040010 کک ونيمه کک زغال سنگ برا ي ساخت ا لکترودها 14,464,460 66,154,500,000 Rls. 6,398,512 $
193 1389 چين 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 855,892 65,442,567,507 Rls. 6,334,477 $
194 1389 چين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 897,010 65,206,709,580 Rls. 6,301,666 $
195 1389 چين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 10,300,173 65,143,086,901 Rls. 6,296,829 $
196 1389 چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 5,647,948 64,232,701,777 Rls. 6,211,674 $
197 1389 چين 29213000 منوآمين هاوپلي آمين هاي سيکلانيک..., ياسيکلوترپنيک , و غيره , ا ملاح آنها 168,760 64,232,366,486 Rls. 6,184,780 $
198 1389 چين 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 3,321,525 63,403,824,260 Rls. 6,107,525 $
199 1389 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 4,964,607 63,243,393,057 Rls. 6,111,196 $
200 1389 چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 10,002,390 62,062,203,482 Rls. 6,005,632 $
مجموع کل
35,783,398,204,877 ريال
مجموع کل
3,464,942,347 دلار