آمار کل " واردات از" کشور "ژاپن" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 11,418,135 1,500,043,677,772 Rls. 144,260,457 $
2 1389 ژاپن 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 10,242,938 1,440,530,765,345 Rls. 139,329,761 $
3 1389 ژاپن 98870436 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 61% و بيشتر بجز لاستيک 5,258,918 914,014,245,690 Rls. 89,126,531 $
4 1389 ژاپن 98870322 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 33% ا لي 34% بجز لاستيک 4,572,151 886,331,329,156 Rls. 85,664,324 $
5 1389 ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 11,890,935 744,620,692,235 Rls. 72,796,593 $
6 1389 ژاپن 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 58,692,648 710,449,610,022 Rls. 68,579,633 $
7 1389 ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 34,724,519 469,043,168,967 Rls. 45,513,961 $
8 1389 ژاپن 98870342 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري کاربا ساخت دا خل کمترا ز 14% (full c.k.d) بجز لاستيک 3,069,827 405,986,300,398 Rls. 39,081,750 $
9 1389 ژاپن 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 48,235,380 331,113,797,674 Rls. 32,155,664 $
10 1389 ژاپن 98870314 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ,باساخت دا خل 17%ا لي18%بجز لاستيک 3,032,108 328,336,149,458 Rls. 31,914,596 $
11 1389 ژاپن 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 2,533,849 312,433,119,860 Rls. 31,027,764 $
12 1389 ژاپن 87033300 وسايل نقليه باحجم سيلندر 2500 سانتي مترمکعب وبيشتر 1,629,600 264,827,116,306 Rls. 25,975,164 $
13 1389 ژاپن 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 1,345,223 250,367,896,612 Rls. 24,833,744 $
14 1389 ژاپن 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,116,784 210,173,123,516 Rls. 20,319,079 $
15 1389 ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 1,442,049 206,655,867,099 Rls. 19,887,964 $
16 1389 ژاپن 98842920 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ،به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 14% لغايت 20% 1,733,808 173,778,856,680 Rls. 16,928,373 $
17 1389 ژاپن 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 1,151,980 167,488,408,522 Rls. 16,608,849 $
18 1389 ژاپن 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 1,202,450 165,548,496,874 Rls. 16,003,609 $
19 1389 ژاپن 98870416 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 21%ا لي 22%بجز لاستيک 1,616,950 158,148,100,633 Rls. 15,285,514 $
20 1389 ژاپن 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 1,779,895 157,133,221,186 Rls. 15,197,562 $
21 1389 ژاپن 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 11,029,300 154,587,670,001 Rls. 14,955,003 $
22 1389 ژاپن 98870324 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 37% ا لي 38% بجز لاستيک 689,565 144,448,969,701 Rls. 13,923,219 $
23 1389 ژاپن 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 33,395 137,888,443,473 Rls. 13,325,790 $
24 1389 ژاپن 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 452,868 132,858,066,129 Rls. 12,787,732 $
25 1389 ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,063,350 126,570,825,656 Rls. 12,302,867 $
26 1389 ژاپن 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 642,898 125,320,540,952 Rls. 12,048,893 $
27 1389 ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 5,245,880 119,940,231,699 Rls. 11,611,273 $
28 1389 ژاپن 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 1,065,038 119,026,292,692 Rls. 11,492,959 $
29 1389 ژاپن 87089210 صداخفه كن ها(انباره هاي اگزوز)، لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 332,124 117,449,161,728 Rls. 11,290,181 $
30 1389 ژاپن 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,861,444 112,551,794,795 Rls. 10,823,306 $
31 1389 ژاپن 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 425,029 108,983,188,321 Rls. 10,529,916 $
32 1389 ژاپن 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 2,528,911 100,434,316,793 Rls. 10,063,572 $
33 1389 ژاپن 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 1,081,520 96,512,016,909 Rls. 10,999,262 $
34 1389 ژاپن 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 378,258 96,105,531,507 Rls. 9,610,553 $
35 1389 ژاپن 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 798,739 94,150,210,654 Rls. 9,121,430 $
36 1389 ژاپن 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 706,478 93,446,477,539 Rls. 9,093,416 $
37 1389 ژاپن 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 20,075 78,211,738,138 Rls. 7,569,101 $
38 1389 ژاپن 29291000 ا يزوسيانات ها 2,584,500 77,400,222,282 Rls. 7,568,420 $
39 1389 ژاپن 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 28,574 76,718,952,111 Rls. 7,415,001 $
40 1389 ژاپن 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي 53,005 75,288,471,172 Rls. 7,631,104 $
41 1389 ژاپن 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 709,510 73,864,455,640 Rls. 8,051,127 $
42 1389 ژاپن 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 8,826,188 69,127,631,384 Rls. 6,819,143 $
43 1389 ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 223,859 68,378,677,582 Rls. 6,601,976 $
44 1389 ژاپن 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 1,160,285 67,518,846,037 Rls. 6,520,669 $
45 1389 ژاپن 84295921 بيل مکانيکي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 1,040,600 67,424,019,076 Rls. 6,516,503 $
46 1389 ژاپن 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 1,434,021 60,116,830,565 Rls. 5,795,471 $
47 1389 ژاپن 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 33,642 59,565,287,746 Rls. 5,767,707 $
48 1389 ژاپن 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 102,874 55,954,927,274 Rls. 5,379,764 $
49 1389 ژاپن 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 1,009,659 54,905,677,715 Rls. 5,314,694 $
50 1389 ژاپن 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 8,636 53,856,270,214 Rls. 5,209,279 $
51 1389 ژاپن 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 448,280 52,724,842,866 Rls. 5,056,245 $
52 1389 ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 1,802,500 50,699,786,341 Rls. 4,917,111 $
53 1389 ژاپن 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 16,894 50,227,155,682 Rls. 4,860,949 $
54 1389 ژاپن 84292011 گريدرنو وباقدرت 240اسب بخار وكمتر 445,860 47,783,249,304 Rls. 4,720,842 $
55 1389 ژاپن 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 115,815 45,503,294,056 Rls. 4,391,814 $
56 1389 ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 55,418 45,220,136,235 Rls. 4,347,189 $
57 1389 ژاپن 98870312 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 14%(full c.k.d ) بجز لاستيك 299,517 44,074,294,920 Rls. 4,252,339 $
58 1389 ژاپن 84821000 بلبرينگ. 352,169 40,772,268,067 Rls. 3,937,140 $
59 1389 ژاپن 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 1,077,636 40,150,146,543 Rls. 3,858,394 $
60 1389 ژاپن 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 167,517 39,625,697,362 Rls. 3,821,457 $
61 1389 ژاپن 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 202,646 39,529,926,421 Rls. 3,833,017 $
62 1389 ژاپن 84264100 جرثقيل ها, جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي , که درجاي ديگرمذکورنباشد، از نوع خودرو، باچرخهاي لاستيکي 269,400 38,771,094,033 Rls. 3,750,912 $
63 1389 ژاپن 72299010 مفتول ا زفولادفنري کرم سيليکون 2,057,985 37,377,600,004 Rls. 3,629,297 $
64 1389 ژاپن 40022000 کائوچوي بوتادين 1,294,400 37,002,723,000 Rls. 3,650,174 $
65 1389 ژاپن 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 375,788 36,925,711,727 Rls. 3,588,273 $
66 1389 ژاپن 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 512,134 36,043,094,805 Rls. 3,494,354 $
67 1389 ژاپن 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذکوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 234,920 34,733,749,276 Rls. 3,467,800 $
68 1389 ژاپن 38151200 کاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياترکيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 105,720 33,023,532,850 Rls. 3,183,370 $
69 1389 ژاپن 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 81,652 31,595,705,360 Rls. 2,988,469 $
70 1389 ژاپن 29261000 ا کريلو نيتريل 1,991,817 31,594,574,543 Rls. 3,159,142 $
71 1389 ژاپن 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 1,181,142 29,747,000,000 Rls. 2,871,809 $
72 1389 ژاپن 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 378,870 29,465,069,702 Rls. 2,872,138 $
73 1389 ژاپن 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 231,800 29,430,337,471 Rls. 2,828,441 $
74 1389 ژاپن 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 221,359 29,054,818,716 Rls. 2,834,496 $
75 1389 ژاپن 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 1,017,252 28,829,108,405 Rls. 2,820,569 $
76 1389 ژاپن 98870311 جهت توليدخودروهاي سوا ري با ساخت دا خل کمترا ز 14% 213,257 28,715,297,661 Rls. 2,789,218 $
77 1389 ژاپن 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 882,300 28,625,600,000 Rls. 2,769,519 $
78 1389 ژاپن 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 297,180 28,521,736,503 Rls. 2,772,002 $
79 1389 ژاپن 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 2,537,282 28,367,580,267 Rls. 2,812,012 $
80 1389 ژاپن 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 590,513 28,265,451,761 Rls. 2,724,241 $
81 1389 ژاپن 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 52,339 27,449,736,794 Rls. 2,665,978 $
82 1389 ژاپن 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 2,373,940 26,930,469,579 Rls. 2,606,763 $
83 1389 ژاپن 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 26,222 26,197,379,932 Rls. 2,610,341 $
84 1389 ژاپن 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 722,410 25,325,856,506 Rls. 2,449,100 $
85 1389 ژاپن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 96,272 24,409,996,807 Rls. 2,353,033 $
86 1389 ژاپن 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 100,557 24,381,452,618 Rls. 2,410,850 $
87 1389 ژاپن 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 100,000 23,911,336,640 Rls. 2,307,821 $
88 1389 ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 1,648,096 23,399,160,339 Rls. 2,260,872 $
89 1389 ژاپن 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 9,937 22,486,671,523 Rls. 2,168,108 $
90 1389 ژاپن 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 448,113 22,327,948,347 Rls. 2,155,487 $
91 1389 ژاپن 32091020 رنگ آستري کاتافروز ED(ا لکترودي پوزيشن )Deposition-Electro براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 705,200 22,322,404,439 Rls. 2,165,895 $
92 1389 ژاپن 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 165,431 21,326,210,247 Rls. 2,051,952 $
93 1389 ژاپن 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 118,155 21,240,971,178 Rls. 2,029,753 $
94 1389 ژاپن 29304000 متيونين 400,000 20,616,236,346 Rls. 2,033,067 $
95 1389 ژاپن 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 16,540 20,406,988,685 Rls. 1,994,396 $
96 1389 ژاپن 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 201,060 20,373,710,958 Rls. 2,044,327 $
97 1389 ژاپن 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 261,766 20,322,935,248 Rls. 1,966,223 $
98 1389 ژاپن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 57,573 20,274,556,854 Rls. 1,957,412 $
99 1389 ژاپن 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 549,760 19,818,743,724 Rls. 1,909,631 $
100 1389 ژاپن 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 47,993 19,772,332,329 Rls. 1,906,183 $
101 1389 ژاپن 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 29,131 18,415,601,592 Rls. 1,785,077 $
102 1389 ژاپن 98870345 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري کار،با ساخت دا خل 19% ا لي 20% بجز لاستيک 211,500 17,803,000,000 Rls. 1,749,509 $
103 1389 ژاپن 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 52,265 17,490,841,294 Rls. 1,685,651 $
104 1389 ژاپن 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 129,393 17,387,604,566 Rls. 1,670,993 $
105 1389 ژاپن 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 156,279 17,148,475,988 Rls. 1,673,314 $
106 1389 ژاپن 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 215,000 16,975,797,949 Rls. 1,691,490 $
107 1389 ژاپن 84138200 بالابرهاي آبگونها 242,484 16,836,656,396 Rls. 1,626,170 $
108 1389 ژاپن 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 22,721 16,819,747,197 Rls. 1,621,147 $
109 1389 ژاپن 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 8,807 16,664,532,256 Rls. 1,627,535 $
110 1389 ژاپن 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 14,200 16,609,424,572 Rls. 1,606,512 $
111 1389 ژاپن 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 5,934 16,262,163,241 Rls. 1,566,889 $
112 1389 ژاپن 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 261,120 15,768,911,160 Rls. 1,515,532 $
113 1389 ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,761 15,658,481,623 Rls. 1,513,914 $
114 1389 ژاپن 84295219 بيل مکانيکي مستعمل ،به قدرت 155اسب بخار وکمتر، با قابليت چرخش 360درجه ،باسال ساخت بيش ا ز5سال 270,200 15,476,796,192 Rls. 1,493,323 $
115 1389 ژاپن 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 44,706 15,395,622,336 Rls. 1,490,191 $
116 1389 ژاپن 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 502,671 15,250,719,096 Rls. 1,489,809 $
117 1389 ژاپن 84431200 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, تغذيه شده باورق, ا زنوع دفتري به قطع حداكثر 22در 36سانتي متر 43,751 14,930,639,979 Rls. 1,436,598 $
118 1389 ژاپن 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 76,665 14,922,171,166 Rls. 1,436,636 $
119 1389 ژاپن 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد ، پارچه هاي تار وپود باف داراي مستر نمدي ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باکائوچو,چرم ياسايرمواد ديگر كه براي ساير مصارف فني به كار مي رود از جمله پارچه هاي كم عرض ساخته شده از مخمل اغشته به كائوچو كه براي پوشش ميله هاي ماشي 14,861 14,529,236,505 Rls. 1,414,777 $
120 1389 ژاپن 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وکمتر ،بيل داربابارگيري ازجلو ،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 159,377 14,529,068,375 Rls. 1,396,668 $
121 1389 ژاپن 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 543,272 14,015,581,575 Rls. 1,361,752 $
122 1389 ژاپن 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,571 13,874,742,339 Rls. 1,352,340 $
123 1389 ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 49,918 13,861,018,997 Rls. 1,359,577 $
124 1389 ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,700 13,256,495,758 Rls. 1,279,059 $
125 1389 ژاپن 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 89,480 13,125,358,540 Rls. 1,276,456 $
126 1389 ژاپن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 9,378 12,877,809,179 Rls. 1,254,078 $
127 1389 ژاپن 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوک نمدي وياسايرنوکهاي متخلخل. 153,462 12,858,211,227 Rls. 1,247,637 $
128 1389 ژاپن 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 60,400 12,437,825,946 Rls. 1,201,597 $
129 1389 ژاپن 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 13,970 12,346,358,836 Rls. 1,190,811 $
130 1389 ژاپن 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 1,348 12,316,246,810 Rls. 1,218,663 $
131 1389 ژاپن 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 480,000 12,205,885,672 Rls. 1,173,852 $
132 1389 ژاپن 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 971,639 12,067,531,783 Rls. 1,166,074 $
133 1389 ژاپن 28275900 برمورها واکسي برومورها غير از برومور سديم يا پتاسيم 437,215 11,899,456,877 Rls. 1,148,052 $
134 1389 ژاپن 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 444,000 11,824,950,504 Rls. 1,149,922 $
135 1389 ژاپن 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 367,924 11,636,600,488 Rls. 1,125,891 $
136 1389 ژاپن 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 312,800 11,593,402,590 Rls. 1,108,102 $
137 1389 ژاپن 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 67,300 11,578,053,214 Rls. 1,124,086 $
138 1389 ژاپن 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 43,400 11,496,753,320 Rls. 1,114,936 $
139 1389 ژاپن 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 602,759 11,492,013,826 Rls. 1,109,987 $
140 1389 ژاپن 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 17,456 11,282,977,265 Rls. 1,097,741 $
141 1389 ژاپن 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 45,052 11,082,713,673 Rls. 1,067,567 $
142 1389 ژاپن 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 970,212 10,775,532,601 Rls. 1,042,726 $
143 1389 ژاپن 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 621,200 10,748,586,646 Rls. 1,049,162 $
144 1389 ژاپن 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 23,325 10,668,824,424 Rls. 1,044,908 $
145 1389 ژاپن 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 14,318 10,614,414,002 Rls. 1,027,040 $
146 1389 ژاپن 30051040 چسب ضد حساسيت 111,200 10,597,600,837 Rls. 1,023,816 $
147 1389 ژاپن 73061110 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن يافولاد باقطر خارجي تا8اينچ . 394,971 10,552,003,027 Rls. 1,009,761 $
148 1389 ژاپن 87111090 موتورسيکلت باحجم سيلندرحداكثر سي سي 50،بجز نوع دوزمانه 42,200 10,150,430,754 Rls. 971,333 $
149 1389 ژاپن 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 264,400 10,027,444,415 Rls. 972,707 $
150 1389 ژاپن 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 535,045 9,984,067,875 Rls. 962,134 $
151 1389 ژاپن 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 516,690 9,771,526,193 Rls. 946,436 $
152 1389 ژاپن 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 952,750 9,741,714,000 Rls. 937,515 $
153 1389 ژاپن 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 17,889 9,736,663,067 Rls. 943,507 $
154 1389 ژاپن 37029490 سايرفيلمهاي عکاسي غير رنگي به صورت رول حساس شده ا ز هر ماده به غيرا زکاغذ،مقواوموادنسجي واباپهنابيش ا ز16وحداكثر35ميلي متر 24,180 9,634,717,838 Rls. 940,742 $
155 1389 ژاپن 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 8,286 9,115,784,660 Rls. 891,076 $
156 1389 ژاپن 72102000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياروکش شده باسرب, همچنين باآلياژسرب و قلع 576,377 9,034,831,837 Rls. 872,678 $
157 1389 ژاپن 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 346,310 8,987,723,487 Rls. 872,980 $
158 1389 ژاپن 82011000 بيل, بيلچه. 246,449 8,918,788,206 Rls. 865,334 $
159 1389 ژاپن 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 27,222 8,913,648,417 Rls. 859,767 $
160 1389 ژاپن 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 277,860 8,859,236,541 Rls. 859,655 $
161 1389 ژاپن 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري و سوا ري کار 33,115 8,775,997,417 Rls. 845,776 $
162 1389 ژاپن 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 35,251 8,750,069,627 Rls. 839,877 $
163 1389 ژاپن 73072910 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر دكرنشده اندوده شده (Coating) 14,180 8,607,123,348 Rls. 812,069 $
164 1389 ژاپن 39232910 کيسه خون ازساير موا دپلاستيکي 49,243 8,587,000,000 Rls. 826,786 $
165 1389 ژاپن 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 66,770 8,464,610,759 Rls. 822,514 $
166 1389 ژاپن 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 12,120 8,451,235,250 Rls. 815,944 $
167 1389 ژاپن 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 104,842 8,367,017,240 Rls. 807,721 $
168 1389 ژاپن 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 13,837 8,322,872,565 Rls. 809,863 $
169 1389 ژاپن 72173040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پرکربن غير ممزوج سرد کشيده شده وبا مقطع گرد وبه صورت کلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر آبکاري شده با اندود شده حتي صيقل شده 399,892 8,176,759,412 Rls. 780,466 $
170 1389 ژاپن 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 52,500 8,129,740,135 Rls. 785,367 $
171 1389 ژاپن 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 240,000 8,128,572,594 Rls. 787,145 $
172 1389 ژاپن 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 27,668 8,070,327,056 Rls. 779,794 $
173 1389 ژاپن 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 43,616 7,783,514,584 Rls. 755,556 $
174 1389 ژاپن 29161400 ا سترهاي ا سيد متاکريليک 193,680 7,667,810,413 Rls. 738,027 $
175 1389 ژاپن 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 22,994 7,634,370,208 Rls. 763,027 $
176 1389 ژاپن 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,080 7,631,863,805 Rls. 745,774 $
177 1389 ژاپن 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 109 7,591,085,541 Rls. 766,569 $
178 1389 ژاپن 70101090 سايرآمپولها ا ز شيشه 106,920 7,586,461,734 Rls. 743,233 $
179 1389 ژاپن 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 24,028 7,551,012,171 Rls. 728,241 $
180 1389 ژاپن 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 242,254 7,527,500,288 Rls. 726,315 $
181 1389 ژاپن 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 14,368 7,513,766,807 Rls. 729,998 $
182 1389 ژاپن 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 63,569 7,271,038,274 Rls. 708,086 $
183 1389 ژاپن 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 6,473 7,269,544,512 Rls. 721,031 $
184 1389 ژاپن 35071000 پنير مايه و کنسانتره هاي آن 12,400 7,229,212,738 Rls. 696,042 $
185 1389 ژاپن 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 53,294 7,148,333,807 Rls. 707,146 $
186 1389 ژاپن 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 26,436 7,081,727,640 Rls. 682,936 $
187 1389 ژاپن 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 642 7,049,626,323 Rls. 677,784 $
188 1389 ژاپن 84440000 ماشين هاي ا کسترودينگ کشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيک يامصنوعي 14,770 6,990,941,112 Rls. 672,400 $
189 1389 ژاپن 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 3,600 6,988,647,758 Rls. 670,993 $
190 1389 ژاپن 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 649 6,955,600,763 Rls. 669,058 $
191 1389 ژاپن 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 45,462 6,933,284,369 Rls. 671,311 $
192 1389 ژاپن 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 1,752 6,838,262,363 Rls. 659,205 $
193 1389 ژاپن 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 10,068 6,808,351,889 Rls. 665,997 $
194 1389 ژاپن 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 8,249 6,793,406,962 Rls. 654,430 $
195 1389 ژاپن 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 186,954 6,791,030,714 Rls. 655,216 $
196 1389 ژاپن 90261010 فلومتر 1,176 6,598,835,563 Rls. 641,316 $
197 1389 ژاپن 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 24,332 6,476,134,935 Rls. 627,774 $
198 1389 ژاپن 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 3,270 6,446,246,947 Rls. 622,475 $
199 1389 ژاپن 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 3,603 6,310,934,504 Rls. 608,779 $
200 1389 ژاپن 84439100 قطعات وملحقات ماشين آلات چاپ مورداستفاده براي چاپ بوسيله سيلندر ها وصفحات . 18,812 6,263,820,495 Rls. 607,225 $
مجموع کل
15,241,728,083,818 ريال
مجموع کل
1,481,422,611 دلار