آمار کل " واردات از" کشور "کرواسي" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 کرواسي 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 7,371 13,905,881,715 Rls. 1,351,092 $
2 1389 کرواسي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 3,862 5,830,275,342 Rls. 564,018 $
3 1389 کرواسي 30023040 واكسن برونشيت براي دامپزشكي 2,819 4,934,106,197 Rls. 475,803 $
4 1389 کرواسي 10051010 دا نه ذرت بذري . 140,994 3,183,423,502 Rls. 303,328 $
5 1389 کرواسي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 16,225 2,425,366,400 Rls. 233,272 $
6 1389 کرواسي 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 1,844 2,287,873,716 Rls. 219,981 $
7 1389 کرواسي 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 2,017 2,174,254,949 Rls. 213,378 $
8 1389 کرواسي 38247900 مخلوطهاي دا را ي مشتقات پري هالوژنه هيدروکربن هاي آسيکليک دا را ي 2يابيشترهالوژن هاي مختل 2,486 2,150,144,176 Rls. 207,430 $
9 1389 کرواسي 25233000 سيمان آلومينو 357,000 2,056,794,318 Rls. 198,805 $
10 1389 کرواسي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 265 1,843,989,193 Rls. 177,421 $
11 1389 کرواسي 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 41,000 1,516,058,421 Rls. 146,761 $
12 1389 کرواسي 24022000 سيگار حاوي توتون 20,000 1,319,549,242 Rls. 126,104 $
13 1389 کرواسي 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 2,751 776,935,258 Rls. 75,585 $
14 1389 کرواسي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 988 763,888,711 Rls. 73,512 $
15 1389 کرواسي 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 1,700 751,339,284 Rls. 73,095 $
16 1389 کرواسي 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 425 639,400,000 Rls. 61,873 $
17 1389 کرواسي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 643 598,847,103 Rls. 57,941 $
18 1389 کرواسي 84805000 قالب برا ي شيشه. 1,830 546,393,244 Rls. 53,501 $
19 1389 کرواسي 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 1,240 419,462,145 Rls. 40,808 $
20 1389 کرواسي 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 1,560 416,038,301 Rls. 39,687 $
21 1389 کرواسي 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 152 411,130,000 Rls. 39,900 $
22 1389 کرواسي 84659600 ماشين هاي شکاف دا دن, بريدن بصورت تخته هاي نازک ياورقه ورقه كردن چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 2,550 356,272,197 Rls. 35,499 $
23 1389 کرواسي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 156 352,415,251 Rls. 34,172 $
24 1389 کرواسي 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 5,400 307,575,225 Rls. 29,577 $
25 1389 کرواسي 30023020 واكسن ا نفلوا نزا- دوگانه ا نفلوا نزا + نيوکاسل براي دامپزشكي 213 303,523,008 Rls. 29,528 $
26 1389 کرواسي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 570 292,637,903 Rls. 28,206 $
27 1389 کرواسي 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 1,120 274,229,730 Rls. 26,328 $
28 1389 کرواسي 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 18,000 257,057,493 Rls. 24,665 $
29 1389 کرواسي 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 1,332 232,195,762 Rls. 22,589 $
30 1389 کرواسي 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 128 222,696,238 Rls. 21,986 $
31 1389 کرواسي 85176990 سايردستگاهها ي ارسال يادريافت صدا ،تصوير ياساير داده ها ،شامل دستگاه براي برقراري ارتباط دريك شبكه باسيم يابي سيم غير مذكور درجاي ديگر 340 211,978,841 Rls. 20,623 $
32 1389 کرواسي 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 760 210,484,660 Rls. 20,477 $
33 1389 کرواسي 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 63 196,423,780 Rls. 18,958 $
34 1389 کرواسي 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 173 173,496,500 Rls. 16,737 $
35 1389 کرواسي 65069100 کلاه وسايرپوشش هاي سر,ا زکائوچوياا زموا دپلاستيک. 2,140 144,694,041 Rls. 14,124 $
36 1389 کرواسي 65061010 كلاه ضدآتش فاقد پنبه نسوز 1,380 143,494,700 Rls. 13,868 $
37 1389 کرواسي 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 624 112,054,208 Rls. 10,813 $
38 1389 کرواسي 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 202 105,969,931 Rls. 10,309 $
39 1389 کرواسي 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 585 70,914,427 Rls. 7,083 $
40 1389 کرواسي 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 340 60,793,686 Rls. 5,914 $
41 1389 کرواسي 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 150 41,321,629 Rls. 3,995 $
42 1389 کرواسي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 36 40,534,650 Rls. 3,872 $
43 1389 کرواسي 85340000 مدا رهاي چاپي 148 39,765,486 Rls. 3,872 $
44 1389 کرواسي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 55 29,662,570 Rls. 2,878 $
45 1389 کرواسي 90261010 فلومتر 12 27,082,637 Rls. 2,630 $
46 1389 کرواسي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 3 16,116,405 Rls. 1,550 $
47 1389 کرواسي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 25 3,567,131 Rls. 350 $
48 1389 کرواسي 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 0 2,753,768 Rls. 266 $
مجموع کل
53,180,863,074 ريال
مجموع کل
5,144,161 دلار
[1]