آمار کل " واردات از" کشور "کنيا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 کنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,053,482 33,588,112,491 Rls. 3,247,735 $
2 1389 کنيا 09024010 چاي سياه کوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 255,588 8,096,903,760 Rls. 780,986 $
3 1389 کنيا 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 201,600 7,580,258,597 Rls. 732,817 $
4 1389 کنيا 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 354,190 2,293,961,119 Rls. 222,046 $
5 1389 کنيا 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 100,980 1,233,964,888 Rls. 118,177 $
6 1389 کنيا 06024000 درختچه گل رزحتي پيوندزده 5,878 1,079,853,593 Rls. 104,495 $
7 1389 کنيا 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 3,000 450,520,524 Rls. 43,228 $
8 1389 کنيا 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 130 332,586,614 Rls. 31,778 $
9 1389 کنيا 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 20 144,335,185 Rls. 13,769 $
10 1389 کنيا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 40 143,400,000 Rls. 14,289 $
11 1389 کنيا 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 170 134,830,771 Rls. 12,945 $
12 1389 کنيا 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 20,000 125,319,289 Rls. 12,109 $
13 1389 کنيا 03011090 ماهيهاي زنده زينتي اب شور 850 98,186,063 Rls. 9,483 $
14 1389 کنيا 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 76,368,572 Rls. 7,570 $
15 1389 کنيا 03011010 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 400 73,769,558 Rls. 7,102 $
16 1389 کنيا 85232110 كارتهاي توام شده باباريكه مغناطيسي ضبط نشده . 70 13,669,953 Rls. 1,319 $
مجموع کل
55,466,040,977 ريال
مجموع کل
5,359,847 دلار
[1]