آمار کل " واردات از" کشور "گرجستان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 گرجستان 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 1,386,982 63,836,940,745 Rls. 6,125,813 $
2 1389 گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,699,290 29,256,446,854 Rls. 2,821,127 $
3 1389 گرجستان 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 105,000 19,823,291,096 Rls. 1,905,536 $
4 1389 گرجستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 53,291 14,246,535,097 Rls. 1,400,013 $
5 1389 گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 5,544,189 14,157,835,218 Rls. 1,366,323 $
6 1389 گرجستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 488,313 7,300,638,300 Rls. 711,998 $
7 1389 گرجستان 29304000 متيونين 100,000 5,388,354,200 Rls. 540,132 $
8 1389 گرجستان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 677,720 4,765,750,931 Rls. 459,748 $
9 1389 گرجستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 454,640 3,111,093,266 Rls. 301,519 $
10 1389 گرجستان 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 39,804 2,130,151,859 Rls. 204,763 $
11 1389 گرجستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 167,820 2,081,901,630 Rls. 201,653 $
12 1389 گرجستان 29213000 منوآمين هاوپلي آمين هاي سيکلانيک..., ياسيکلوترپنيک , و غيره , ا ملاح آنها 33,600 1,942,460,788 Rls. 187,757 $
13 1389 گرجستان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 234,450 1,562,510,727 Rls. 150,886 $
14 1389 گرجستان 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 115,000 1,150,994,090 Rls. 109,796 $
15 1389 گرجستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 87,100 1,110,433,283 Rls. 108,476 $
16 1389 گرجستان 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 17,200 1,101,116,833 Rls. 108,207 $
17 1389 گرجستان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي که عمل آمده ا ند 311,030 1,079,757,092 Rls. 104,746 $
18 1389 گرجستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 16,200 1,025,102,512 Rls. 98,939 $
19 1389 گرجستان 84134000 تلمبه هاي بتون 36,000 997,100,700 Rls. 96,480 $
20 1389 گرجستان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 322,137 906,944,862 Rls. 87,474 $
21 1389 گرجستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 13,910 740,038,507 Rls. 71,995 $
22 1389 گرجستان 29183000 ا سيدهاي کربوکسيليک باعامل ا لدئيدي ,ستن ولي بدون عامل ا کسيژنه (ا کسيژن دا ر) ,غيره 17,000 737,605,160 Rls. 71,170 $
23 1389 گرجستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 18,000 682,872,381 Rls. 65,889 $
24 1389 گرجستان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 51,950 652,478,120 Rls. 62,861 $
25 1389 گرجستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 19,000 561,177,419 Rls. 52,946 $
26 1389 گرجستان 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 74,150 474,058,236 Rls. 45,718 $
27 1389 گرجستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 39,220 437,198,240 Rls. 42,307 $
28 1389 گرجستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 66,000 418,333,600 Rls. 40,416 $
29 1389 گرجستان 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 468 405,550,362 Rls. 38,948 $
30 1389 گرجستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 6,800 381,338,548 Rls. 36,335 $
31 1389 گرجستان 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 120,410 307,897,550 Rls. 29,889 $
32 1389 گرجستان 01051130 جوجه مادر گوشتي 544 304,540,929 Rls. 29,547 $
33 1389 گرجستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 14,980 276,657,196 Rls. 26,976 $
34 1389 گرجستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 77,360 245,591,850 Rls. 23,718 $
35 1389 گرجستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 61,510 216,180,805 Rls. 20,892 $
36 1389 گرجستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 6,390 199,560,975 Rls. 19,183 $
37 1389 گرجستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 63,030 199,387,627 Rls. 19,238 $
38 1389 گرجستان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 29,980 189,573,868 Rls. 18,379 $
39 1389 گرجستان 73053900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده غير از درازا باقطرخارجي بيش از 4/406 ميليمتر وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 24,280 167,048,066 Rls. 16,645 $
40 1389 گرجستان 44079100 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, لايه بري شده بضخامت بيش ا ز6ميليمترا زگونه بلوط 21,500 159,599,648 Rls. 15,456 $
41 1389 گرجستان 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 22,660 144,519,672 Rls. 13,892 $
42 1389 گرجستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 65,467 143,852,637 Rls. 13,817 $
43 1389 گرجستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 24,890 130,362,375 Rls. 12,545 $
44 1389 گرجستان 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 9,000 125,038,916 Rls. 12,068 $
45 1389 گرجستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 2,600 81,403,001 Rls. 7,805 $
46 1389 گرجستان 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 20,300 72,362,512 Rls. 6,975 $
47 1389 گرجستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,200 67,954,610 Rls. 6,605 $
48 1389 گرجستان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 3,070 63,721,745 Rls. 6,157 $
49 1389 گرجستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,600 48,832,102 Rls. 4,803 $
50 1389 گرجستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,467 44,573,679 Rls. 4,404 $
51 1389 گرجستان 44013000 خاک ا ره , آخال چوب حتي بهم فشرده 29,300 43,975,744 Rls. 4,382 $
52 1389 گرجستان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 500 25,955,716 Rls. 2,502 $
53 1389 گرجستان 44187100 پانل هاي سوارشده آماده براي پوشش كف هاي موزاييكي ازچوب . 4,030 25,064,914 Rls. 2,457 $
54 1389 گرجستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 250 25,001,112 Rls. 2,412 $
55 1389 گرجستان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 630 24,936,216 Rls. 2,435 $
56 1389 گرجستان 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 700 21,759,255 Rls. 2,111 $
57 1389 گرجستان 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,000 20,820,133 Rls. 2,001 $
58 1389 گرجستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 20,660,790 Rls. 2,010 $
59 1389 گرجستان 84821000 بلبرينگ. 300 11,305,419 Rls. 1,081 $
60 1389 گرجستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 400 7,292,217 Rls. 721 $
61 1389 گرجستان 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 230 6,913,119 Rls. 690 $
62 1389 گرجستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 170 5,243,859 Rls. 510 $
63 1389 گرجستان 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 170 3,641,519 Rls. 364 $
64 1389 گرجستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 110 3,433,411 Rls. 330 $
65 1389 گرجستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 100 3,123,020 Rls. 300 $
66 1389 گرجستان 85322900 خازنهاي ثابت برقي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 30 2,351,450 Rls. 228 $
67 1389 گرجستان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 50 2,082,013 Rls. 200 $
68 1389 گرجستان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 80 1,624,898 Rls. 160 $
69 1389 گرجستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 20 622,084 Rls. 60 $
70 1389 گرجستان 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 7 176,257 Rls. 17 $
مجموع کل
185,910,653,564 ريال
مجموع کل
17,953,938 دلار
[1]