آمار کل " واردات از" کشور "(بلوروس ( روسيه سفيد" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 14,492,517 280,809,812,195 Rls. 27,196,416 $
2 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 591,010 52,382,144,224 Rls. 5,077,728 $
3 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 2,129,674 37,537,221,439 Rls. 3,623,441 $
4 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 85261000 دستگاههاي را دا ر 31,370 35,222,216,830 Rls. 3,475,842 $
5 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 9,000 17,428,802,000 Rls. 1,684,919 $
6 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 02011010 گوشت گوساله بصورت (veal) لاشه ياشقه تازه ياسردکرده گوسالهveal 235,195 14,780,908,385 Rls. 1,417,109 $
7 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 7,675 14,609,664,524 Rls. 1,431,651 $
8 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 90151000 مسافت ياب ها 405 8,218,728,818 Rls. 790,103 $
9 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 84595900 ماشين هاي فرزکردن ا زنوع زا نوئي (keen-type) ،برا ي فلزا ت (غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 58,880 5,852,301,294 Rls. 560,802 $
10 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 84821000 بلبرينگ. 136,512 4,558,710,502 Rls. 441,982 $
11 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,000,000 4,268,450,446 Rls. 410,942 $
12 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 87041010 دامپرهاي طراحي شده براي خارج ازشاهراههابا وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن وسيله نقليه و محموله )حدا کثر30 تن 66,750 3,871,387,159 Rls. 374,011 $
13 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 47,203 3,803,665,212 Rls. 366,195 $
14 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 54021910 --- نخ پلي اميد6 يادسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت73/5 الي 90/4 89,740 3,074,409,606 Rls. 293,808 $
15 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 48,091 3,020,892,653 Rls. 300,734 $
16 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 54023900 نخ تکستوره، که درجاي ديگرگفته نشده،آماده نشده براي خرده فروشي (غير از نخ دوخت ) كمتر از 67 دسي تكس 91,708 2,836,213,504 Rls. 272,529 $
17 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 85176220 كارت مودم باسيم 785 2,786,648,483 Rls. 268,878 $
18 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 120 2,225,500,347 Rls. 214,279 $
19 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 84411000 ماشينهاي برش 5,400 1,387,788,720 Rls. 134,164 $
20 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 84,755 1,339,898,376 Rls. 129,655 $
21 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 28,254 1,333,624,740 Rls. 128,188 $
22 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 4,172 1,331,703,165 Rls. 129,204 $
23 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 14,517 1,281,929,699 Rls. 123,239 $
24 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 17,800 1,105,548,867 Rls. 106,180 $
25 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 12 1,025,147,052 Rls. 98,695 $
26 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 40 896,373,330 Rls. 86,306 $
27 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,500 847,967,946 Rls. 81,606 $
28 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 44,320 810,718,204 Rls. 80,103 $
29 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 22,500 616,134,345 Rls. 59,295 $
30 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 27,246 580,423,893 Rls. 56,132 $
31 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 9,794 510,887,875 Rls. 49,476 $
32 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 44182019 در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت قواره بري (بانقش گردان ومنحني )به غيرازصنايع دستي 8,182 448,714,896 Rls. 42,755 $
33 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 16,248 364,805,571 Rls. 35,163 $
34 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 1,287 318,825,850 Rls. 30,792 $
35 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 11,378 282,000,990 Rls. 27,143 $
36 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 34022010 دترجنت قالبي پودر،مايع ،گرانول ،قرص ،ژل ،كنسانتره وساير فرآورده هاي همانند بابسته بندي 5 كيلوگرم وكمترمناسب براي شستشو وپاكيزگي دستي 42,252 281,668,033 Rls. 27,178 $
37 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 16,920 238,031,082 Rls. 22,458 $
38 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 60 224,998,526 Rls. 21,502 $
39 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 40,300 135,668,730 Rls. 13,551 $
40 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 448 132,351,494 Rls. 12,851 $
41 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 6,590 119,639,119 Rls. 11,427 $
42 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 13,710 105,403,194 Rls. 10,583 $
43 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 437 98,987,740 Rls. 9,503 $
44 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 1,258 87,850,736 Rls. 8,523 $
45 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 2,947 84,406,633 Rls. 8,090 $
46 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 242 82,468,598 Rls. 7,999 $
47 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 627 72,064,328 Rls. 6,992 $
48 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 3,580 62,814,399 Rls. 6,061 $
49 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 17 50,756,748 Rls. 4,924 $
50 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 44130000 چوب هاي مترا کم شده به شکل بلوک , صفحه , باريکه يا پروفيل 2,800 49,699,435 Rls. 4,736 $
51 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 2,670 46,403,563 Rls. 4,432 $
52 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 40121200 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در ا توبوس يا ا تومبيل باري 300 28,020,120 Rls. 2,695 $
53 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 226 25,240,684 Rls. 2,451 $
54 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 130 18,136,928 Rls. 1,760 $
55 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 690 14,441,765 Rls. 1,442 $
56 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 65 11,236,377 Rls. 1,110 $
57 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 191 8,987,639 Rls. 881 $
58 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 20 4,760,943 Rls. 462 $
59 1389 (بلوروس ( روسيه سفيد 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 98 4,694,174 Rls. 453 $
مجموع کل
513,758,902,129 ريال
مجموع کل
49,791,528 دلار
[1]