آمار کل " واردات از" کشور "(جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 928,168 161,162,059,871 Rls. 15,528,973 $
2 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 61,338 10,265,880,000 Rls. 1,001,490 $
3 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 92,223 8,640,906,775 Rls. 834,949 $
4 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84821000 بلبرينگ. 54,053 3,901,463,926 Rls. 377,496 $
5 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 76,547 3,781,105,176 Rls. 364,416 $
6 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 324,024 3,203,161,054 Rls. 308,104 $
7 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 45,725 2,511,971,700 Rls. 241,487 $
8 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39269050 وا شرپلي ا تيلن درب شيشه دا رو 11,403 1,043,032,473 Rls. 103,056 $
9 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,546 942,940,760 Rls. 91,273 $
10 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 8,673 923,548,911 Rls. 89,424 $
11 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 15,660 697,607,509 Rls. 67,097 $
12 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 16,450 680,889,456 Rls. 65,804 $
13 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 132,029 671,493,960 Rls. 64,652 $
14 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85176220 كارت مودم باسيم 56 648,536,197 Rls. 61,615 $
15 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 13,256 599,172,071 Rls. 58,194 $
16 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 469 581,723,037 Rls. 56,729 $
17 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 240 347,524,950 Rls. 33,809 $
18 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 205 269,421,735 Rls. 25,695 $
19 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 41,640 197,260,447 Rls. 19,011 $
20 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 65 195,106,233 Rls. 18,928 $
21 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 1,959 194,439,426 Rls. 18,839 $
22 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 5,350 187,175,970 Rls. 18,010 $
23 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 380 144,454,921 Rls. 14,031 $
24 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 716 144,322,729 Rls. 13,876 $
25 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 1,848 130,119,496 Rls. 13,043 $
26 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 969 120,090,163 Rls. 11,529 $
27 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,450 91,769,677 Rls. 8,818 $
28 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 35 91,219,412 Rls. 8,940 $
29 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 25 61,588,000 Rls. 5,942 $
30 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 90079200 ا جزا ء و قطعات و متفرعات برا ي پروژکتور 45 56,772,590 Rls. 5,447 $
31 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,740 49,905,600 Rls. 4,800 $
32 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 728 47,942,478 Rls. 4,600 $
33 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 560 24,870,479 Rls. 2,400 $
34 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 20 23,800,403 Rls. 2,273 $
35 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 6 23,371,958 Rls. 2,274 $
36 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 89 22,760,972 Rls. 2,199 $
37 1389 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 78 2,807,970 Rls. 270 $
مجموع کل
202,682,218,485 ريال
مجموع کل
19,549,494 دلار
[1]