آمار کل " واردات از" کشور "(لتوني(لاتويا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 (لتوني(لاتويا 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 21,600 2,499,258,000 Rls. 246,027 $
2 1389 (لتوني(لاتويا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 77,667 1,377,692,682 Rls. 133,222 $
3 1389 (لتوني(لاتويا 27030010 پيت ماس 211,690 638,878,405 Rls. 61,454 $
4 1389 (لتوني(لاتويا 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 51,765 563,756,999 Rls. 54,503 $
5 1389 (لتوني(لاتويا 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 3,317 145,981,535 Rls. 14,113 $
6 1389 (لتوني(لاتويا 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 5,000 144,946,205 Rls. 14,013 $
7 1389 (لتوني(لاتويا 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 2,000 57,978,482 Rls. 5,605 $
مجموع کل
5,428,492,308 ريال
مجموع کل
528,936 دلار
[1]