آمار کل " واردات از" کشور "آروبا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 آروبا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 218 112,848,396 Rls. 9,205 $
2 1391 آروبا 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 220 112,078,366 Rls. 9,142 $
3 1391 آروبا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 112 57,773,472 Rls. 4,712 $
4 1391 آروبا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 16 55,401,118 Rls. 4,519 $
5 1391 آروبا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 84 43,299,439 Rls. 3,532 $
6 1391 آروبا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 56 28,948,067 Rls. 2,361 $
7 1391 آروبا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 80 11,967,674 Rls. 976 $
8 1391 آروبا 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 21 9,812,904 Rls. 800 $
9 1391 آروبا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 50 1,953,906 Rls. 159 $
مجموع کل
434,083,342 ريال
مجموع کل
35,406 دلار
[1]