آمار کل " واردات از" کشور "آفريقاي جنوبي" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 آفريقاي جنوبي 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 40,000,000 108,273,600,000 Rls. 8,831,452 $
2 1391 آفريقاي جنوبي 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 1,238,415 93,492,852,276 Rls. 3,803,770 $
3 1391 آفريقاي جنوبي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 36,654 47,542,611,387 Rls. 1,932,705 $
4 1391 آفريقاي جنوبي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 118,668 35,379,991,144 Rls. 2,846,495 $
5 1391 آفريقاي جنوبي 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 533 29,607,407,360 Rls. 1,516,725 $
6 1391 آفريقاي جنوبي 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 32,171 19,360,203,367 Rls. 1,579,136 $
7 1391 آفريقاي جنوبي 32012000 عصاره درخت ابريشم يا شب خسب 669,000 17,841,366,344 Rls. 1,039,969 $
8 1391 آفريقاي جنوبي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 51,630 15,626,363,415 Rls. 1,274,581 $
9 1391 آفريقاي جنوبي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 80,036 13,931,878,114 Rls. 812,721 $
10 1391 آفريقاي جنوبي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 296,605 13,652,293,312 Rls. 842,304 $
11 1391 آفريقاي جنوبي 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 548,384 11,829,881,555 Rls. 852,929 $
12 1391 آفريقاي جنوبي 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 9,010 11,496,660,278 Rls. 467,363 $
13 1391 آفريقاي جنوبي 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 606,000 10,025,859,841 Rls. 490,988 $
14 1391 آفريقاي جنوبي 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 294,946 9,509,444,027 Rls. 775,648 $
15 1391 آفريقاي جنوبي 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 134,400 6,986,472,050 Rls. 376,443 $
16 1391 آفريقاي جنوبي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,056 6,347,388,787 Rls. 517,732 $
17 1391 آفريقاي جنوبي 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 28,000 6,118,111,924 Rls. 499,030 $
18 1391 آفريقاي جنوبي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 480,697 5,454,340,245 Rls. 444,889 $
19 1391 آفريقاي جنوبي 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 8,453 4,985,741,018 Rls. 301,101 $
20 1391 آفريقاي جنوبي 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 2,840 4,466,392,010 Rls. 364,306 $
21 1391 آفريقاي جنوبي 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 125,100 3,073,822,273 Rls. 167,455 $
22 1391 آفريقاي جنوبي 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 3,792 2,823,278,084 Rls. 230,284 $
23 1391 آفريقاي جنوبي 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 363,000 2,820,409,809 Rls. 178,044 $
24 1391 آفريقاي جنوبي 28469000 ترکيبات , غيرآلي يا آلي از فلزا ت خاکهاي کمياب، از ايتريوم ،اسکانديوم يا از مخلوطهاي اين فلزات غير از سريوم 183 2,663,757,691 Rls. 217,272 $
25 1391 آفريقاي جنوبي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 6,020 2,309,464,126 Rls. 188,374 $
26 1391 آفريقاي جنوبي 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 255,000 2,167,911,418 Rls. 147,809 $
27 1391 آفريقاي جنوبي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 68,075 2,090,836,850 Rls. 170,541 $
28 1391 آفريقاي جنوبي 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 12,420 2,047,693,548 Rls. 223,694 $
29 1391 آفريقاي جنوبي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 570 2,011,973,802 Rls. 164,109 $
30 1391 آفريقاي جنوبي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 75 1,879,248,000 Rls. 108,107 $
31 1391 آفريقاي جنوبي 28492090 سايرکربورها از سيليسيم كه اندازه ذرات آن كمتر ومساوي 10 ميليمتر به خلوص كمتر از 98 درصد نباشد 96,000 1,778,501,382 Rls. 82,862 $
32 1391 آفريقاي جنوبي 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 874 1,751,128,437 Rls. 142,833 $
33 1391 آفريقاي جنوبي 32011000 عصاره درخت كبراكو (Quebracho) 36,000 1,527,409,659 Rls. 62,221 $
34 1391 آفريقاي جنوبي 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 1,173 1,368,243,093 Rls. 55,799 $
35 1391 آفريقاي جنوبي 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 47,520 1,319,352,176 Rls. 107,614 $
36 1391 آفريقاي جنوبي 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 144,000 1,297,433,745 Rls. 68,910 $
37 1391 آفريقاي جنوبي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,250 1,241,333,877 Rls. 101,251 $
38 1391 آفريقاي جنوبي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 5,180 1,207,028,178 Rls. 65,225 $
39 1391 آفريقاي جنوبي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 23,100 1,146,540,000 Rls. 93,519 $
40 1391 آفريقاي جنوبي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 296 1,140,359,636 Rls. 56,013 $
41 1391 آفريقاي جنوبي 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 3,980 1,136,795,930 Rls. 92,724 $
42 1391 آفريقاي جنوبي 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 51,000 970,578,548 Rls. 79,166 $
43 1391 آفريقاي جنوبي 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 18,000 878,000,000 Rls. 71,615 $
44 1391 آفريقاي جنوبي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 44,000 868,277,560 Rls. 70,822 $
45 1391 آفريقاي جنوبي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,268 839,219,650 Rls. 68,452 $
46 1391 آفريقاي جنوبي 81019900 مصنوعات ا زتنگستن, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,100 825,420,009 Rls. 67,326 $
47 1391 آفريقاي جنوبي 28419000 سايرا ملاح ا سيدهاي ا کسومتاليک ياپرا کسومتاليک، غير از موارد مذكور در شماره هاي 28418000 تا 28413000 72,000 784,252,000 Rls. 63,968 $
48 1391 آفريقاي جنوبي 29155000 اسيد پروپيونيك، املاح و استرهاي آن 22,000 768,726,206 Rls. 31,264 $
49 1391 آفريقاي جنوبي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 51,840 765,519,663 Rls. 62,440 $
50 1391 آفريقاي جنوبي 76041000 ميله, پروفيل ا زآلومينيوم غيرممزوج. 9,605 765,330,000 Rls. 62,425 $
51 1391 آفريقاي جنوبي 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 23,760 763,000,000 Rls. 62,235 $
52 1391 آفريقاي جنوبي 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 7,100 751,599,300 Rls. 61,305 $
53 1391 آفريقاي جنوبي 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 17,504 727,020,613 Rls. 59,300 $
54 1391 آفريقاي جنوبي 32019000 سايرعصارهاي دباغي بامنشاءنباتي;تانن هاوا ملاح آنها، ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 40,000 690,459,536 Rls. 56,318 $
55 1391 آفريقاي جنوبي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 3,052 641,012,719 Rls. 52,285 $
56 1391 آفريقاي جنوبي 85322900 خازنهاي ثابت برقي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 920 633,304,882 Rls. 51,656 $
57 1391 آفريقاي جنوبي 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 23,479 625,231,510 Rls. 50,998 $
58 1391 آفريقاي جنوبي 72029200 فرووا ناديوم. 2,000 553,493,710 Rls. 45,146 $
59 1391 آفريقاي جنوبي 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 90 531,877,349 Rls. 43,383 $
60 1391 آفريقاي جنوبي 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 21,600 485,196,925 Rls. 39,576 $
61 1391 آفريقاي جنوبي 90151000 مسافت ياب ها 538 469,656,161 Rls. 19,153 $
62 1391 آفريقاي جنوبي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 19,972 438,316,476 Rls. 35,752 $
63 1391 آفريقاي جنوبي 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 6,720 427,177,576 Rls. 34,843 $
64 1391 آفريقاي جنوبي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 75 405,095,891 Rls. 33,042 $
65 1391 آفريقاي جنوبي 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 56,290 340,880,714 Rls. 27,804 $
66 1391 آفريقاي جنوبي 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 22,000 323,616,500 Rls. 26,396 $
67 1391 آفريقاي جنوبي 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 124,000 318,799,855 Rls. 26,003 $
68 1391 آفريقاي جنوبي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 4,330 313,774,237 Rls. 12,763 $
69 1391 آفريقاي جنوبي 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 615 289,063,895 Rls. 16,267 $
70 1391 آفريقاي جنوبي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 170 287,327,242 Rls. 11,828 $
71 1391 آفريقاي جنوبي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 520 241,133,406 Rls. 19,668 $
72 1391 آفريقاي جنوبي 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 300 232,861,366 Rls. 18,994 $
73 1391 آفريقاي جنوبي 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 21,600 231,541,869 Rls. 18,886 $
74 1391 آفريقاي جنوبي 84138200 بالابرهاي آبگونها 600 228,289,866 Rls. 9,310 $
75 1391 آفريقاي جنوبي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 145 228,227,572 Rls. 18,616 $
76 1391 آفريقاي جنوبي 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 169 227,174,335 Rls. 18,530 $
77 1391 آفريقاي جنوبي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 574 218,082,133 Rls. 17,788 $
78 1391 آفريقاي جنوبي 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 1,486 217,955,468 Rls. 8,865 $
79 1391 آفريقاي جنوبي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 32,640 204,335,640 Rls. 16,667 $
80 1391 آفريقاي جنوبي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 146 192,420,395 Rls. 7,850 $
81 1391 آفريقاي جنوبي 38249020 سيليکاژل بشکل پرک 310 177,607,800 Rls. 9,769 $
82 1391 آفريقاي جنوبي 97050000 کلکسيون وا شياء کلکسيوني وا بسته به حيوا ن شناسي ،گياه شناسي ،معدن شناسي ،كالبدشناسي ،تاريخي وباستاني 786 169,212,297 Rls. 13,802 $
83 1391 آفريقاي جنوبي 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 4 128,815,406 Rls. 10,507 $
84 1391 آفريقاي جنوبي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 5 128,420,246 Rls. 5,234 $
85 1391 آفريقاي جنوبي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 486 119,337,720 Rls. 9,734 $
86 1391 آفريقاي جنوبي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,400 118,785,478 Rls. 9,689 $
87 1391 آفريقاي جنوبي 26209100 خاکستروفضولات حاوي آنتيموا ن بريليوم کادميوم کروم يا مخلوط آنها 24,000 116,960,000 Rls. 9,540 $
88 1391 آفريقاي جنوبي 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 4,346 97,531,525 Rls. 7,955 $
89 1391 آفريقاي جنوبي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 812 96,343,997 Rls. 7,858 $
90 1391 آفريقاي جنوبي 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,516 90,045,936 Rls. 7,345 $
91 1391 آفريقاي جنوبي 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 60 85,465,591 Rls. 6,971 $
92 1391 آفريقاي جنوبي 90291000 کنتور دورسنج, کنتورتوليد,تاکسيمتر,کيلومترشمار,گام سنج وهمانند 45 77,163,626 Rls. 6,294 $
93 1391 آفريقاي جنوبي 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 570 76,674,814 Rls. 6,254 $
94 1391 آفريقاي جنوبي 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج ) 180 75,038,182 Rls. 6,121 $
95 1391 آفريقاي جنوبي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 112 72,556,336 Rls. 5,918 $
96 1391 آفريقاي جنوبي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 16 72,369,905 Rls. 5,903 $
97 1391 آفريقاي جنوبي 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 80 71,833,249 Rls. 5,859 $
98 1391 آفريقاي جنوبي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 26 53,438,340 Rls. 4,359 $
99 1391 آفريقاي جنوبي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 200 53,256,822 Rls. 2,165 $
100 1391 آفريقاي جنوبي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 4 47,692,248 Rls. 3,890 $
101 1391 آفريقاي جنوبي 71162000 مصنوعات ا زسنگهاي گرا نبهايانيمه گرا نبها(غيرا زمروا ريد). 110 43,882,395 Rls. 1,788 $
102 1391 آفريقاي جنوبي 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 106 43,425,200 Rls. 3,542 $
103 1391 آفريقاي جنوبي 84824000 رولربيرينگ سوزني. 6 41,594,160 Rls. 3,393 $
104 1391 آفريقاي جنوبي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 157 34,002,671 Rls. 1,384 $
105 1391 آفريقاي جنوبي 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 78 33,744,533 Rls. 2,752 $
106 1391 آفريقاي جنوبي 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 104 29,656,210 Rls. 2,419 $
107 1391 آفريقاي جنوبي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 70 25,660,000 Rls. 2,093 $
108 1391 آفريقاي جنوبي 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 110 19,144,797 Rls. 1,562 $
109 1391 آفريقاي جنوبي 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 12 15,881,728 Rls. 1,295 $
110 1391 آفريقاي جنوبي 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 2 15,401,625 Rls. 1,256 $
111 1391 آفريقاي جنوبي 67010000 پوست پرندگان باپرياپرنرم, پر،واشياء ساخته شده ازانها غيرازمحصولات مشمول شماره 0505 149 15,200,000 Rls. 1,240 $
112 1391 آفريقاي جنوبي 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 15 12,285,242 Rls. 500 $
113 1391 آفريقاي جنوبي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5 11,444,181 Rls. 933 $
114 1391 آفريقاي جنوبي 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 9 11,438,713 Rls. 933 $
115 1391 آفريقاي جنوبي 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 36 8,554,566 Rls. 698 $
116 1391 آفريقاي جنوبي 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 17 8,278,978 Rls. 337 $
117 1391 آفريقاي جنوبي 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 36 7,996,000 Rls. 652 $
118 1391 آفريقاي جنوبي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 45 6,300,000 Rls. 514 $
119 1391 آفريقاي جنوبي 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 5 2,386,652 Rls. 195 $
120 1391 آفريقاي جنوبي 13012000 صمغ عربي طبيعي 4 1,108,917 Rls. 90 $
مجموع کل
532,750,567,031 ريال
مجموع کل
33,966,395 دلار
[1]