آمار کل " واردات از" کشور "آلمان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 آلمان 10011100 دانه گندم سخت 664,680,245 4,105,347,052,370 Rls. 257,773,909 $
2 1391 آلمان 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 108,046,381 1,785,564,226,311 Rls. 145,641,454 $
3 1391 آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 745,461 1,700,800,751,189 Rls. 101,328,885 $
4 1391 آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,138,644 1,494,195,509,742 Rls. 98,053,647 $
5 1391 آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 114,965 1,296,363,991,037 Rls. 71,427,508 $
6 1391 آلمان 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 42,279,547 1,237,207,418,430 Rls. 58,681,575 $
7 1391 آلمان 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 61,986,080 938,351,088,162 Rls. 93,278,735 $
8 1391 آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 20,023,640 926,231,573,002 Rls. 59,991,853 $
9 1391 آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 10,672,837 875,223,799,697 Rls. 59,951,028 $
10 1391 آلمان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 56,242 664,522,871,473 Rls. 35,728,899 $
11 1391 آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 148,120 632,534,795,970 Rls. 29,326,342 $
12 1391 آلمان 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 701,440 629,984,548,866 Rls. 32,346,630 $
13 1391 آلمان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 166,275 565,889,182,840 Rls. 46,108,257 $
14 1391 آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 2,030,488 545,643,809,370 Rls. 33,902,161 $
15 1391 آلمان 76069291 ک کک كويل آلومينيومي 274/0 و 295 ميليکمتر و عرض 20/1683 و 1742 ميليکمتربراي توليد بدنه قوطي دوتكه 9,829,827 543,015,338,657 Rls. 33,142,736 $
16 1391 آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 228,655 541,524,102,909 Rls. 24,092,221 $
17 1391 آلمان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 83,033 446,221,106,489 Rls. 20,089,369 $
18 1391 آلمان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 778,859 354,640,133,732 Rls. 26,125,092 $
19 1391 آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 3,736,930 349,348,379,538 Rls. 19,364,488 $
20 1391 آلمان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 20,233,375 332,573,120,278 Rls. 22,966,048 $
21 1391 آلمان 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 2,389,170 319,398,000,000 Rls. 16,580,055 $
22 1391 آلمان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 592,640 290,174,317,874 Rls. 21,375,921 $
23 1391 آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 374,120 263,728,185,177 Rls. 19,338,136 $
24 1391 آلمان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 3,463,002 262,141,159,286 Rls. 13,005,594 $
25 1391 آلمان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 4,266,403 256,367,831,610 Rls. 15,364,793 $
26 1391 آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 581,075 250,098,886,084 Rls. 11,887,013 $
27 1391 آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,536,910 245,795,003,823 Rls. 20,430,878 $
28 1391 آلمان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 32,523 193,326,854,218 Rls. 15,768,911 $
29 1391 آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 378,942 184,816,679,910 Rls. 11,067,379 $
30 1391 آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 210,453 178,315,627,217 Rls. 11,223,044 $
31 1391 آلمان 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,072 175,229,275,149 Rls. 14,292,763 $
32 1391 آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 89,026 168,768,486,677 Rls. 11,001,919 $
33 1391 آلمان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 1,672,193 167,726,992,011 Rls. 11,764,038 $
34 1391 آلمان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 3,399,994 167,407,418,863 Rls. 8,949,195 $
35 1391 آلمان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,938,000 166,070,171,245 Rls. 9,395,287 $
36 1391 آلمان 30022000 واكسنکها براي پزشكي 14,217 165,397,396,017 Rls. 9,620,087 $
37 1391 آلمان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 327,111 162,953,186,107 Rls. 14,412,466 $
38 1391 آلمان 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 29,400,000 154,547,729,873 Rls. 12,605,851 $
39 1391 آلمان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 41,815,000 151,210,155,922 Rls. 12,333,618 $
40 1391 آلمان 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 40,165 149,086,100,360 Rls. 7,557,272 $
41 1391 آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 909,013 147,185,008,909 Rls. 9,977,098 $
42 1391 آلمان 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 1,915,653 137,983,892,379 Rls. 8,146,475 $
43 1391 آلمان 84021100 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدبخاربيشترا ز45تن درساعت 717,381 136,315,786,973 Rls. 13,229,405 $
44 1391 آلمان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 248,041 131,501,005,837 Rls. 5,601,588 $
45 1391 آلمان 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 2,198,289 126,580,299,322 Rls. 9,773,756 $
46 1391 آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 614,710 125,544,525,541 Rls. 6,104,793 $
47 1391 آلمان 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 2,419,879 122,904,945,732 Rls. 8,566,796 $
48 1391 آلمان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 10,369,977 121,388,062,422 Rls. 7,512,398 $
49 1391 آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 34,337 120,935,201,299 Rls. 6,359,457 $
50 1391 آلمان 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 182,000 120,566,226,500 Rls. 4,905,589 $
51 1391 آلمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,998,045 118,168,816,439 Rls. 6,362,930 $
52 1391 آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 86,125 115,561,211,373 Rls. 7,348,439 $
53 1391 آلمان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 95,840 113,961,199,547 Rls. 9,295,367 $
54 1391 آلمان 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 26,138 111,522,190,393 Rls. 4,590,713 $
55 1391 آلمان 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 6,246,448 109,986,048,200 Rls. 5,402,025 $
56 1391 آلمان 84821000 بلبرينگ. 323,620 108,528,300,578 Rls. 7,424,259 $
57 1391 آلمان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 2,186,996 106,479,719,828 Rls. 6,686,590 $
58 1391 آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 143,722 105,136,876,478 Rls. 7,288,125 $
59 1391 آلمان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 78,100 104,610,313,128 Rls. 6,995,623 $
60 1391 آلمان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 313,311 98,654,169,363 Rls. 7,791,200 $
61 1391 آلمان 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 116,948 97,883,531,196 Rls. 7,983,975 $
62 1391 آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 423,003 96,753,290,877 Rls. 5,451,921 $
63 1391 آلمان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 954,096 94,327,070,016 Rls. 7,565,882 $
64 1391 آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 2,643,143 93,828,581,744 Rls. 5,823,606 $
65 1391 آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 994,232 92,413,461,969 Rls. 6,098,029 $
66 1391 آلمان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 1,021,367 92,116,949,707 Rls. 4,949,683 $
67 1391 آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 318,228 91,635,699,763 Rls. 7,508,202 $
68 1391 آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 327,072 90,117,117,511 Rls. 6,832,786 $
69 1391 آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 54,029 89,551,664,484 Rls. 4,701,613 $
70 1391 آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 175,900 89,406,829,271 Rls. 4,748,782 $
71 1391 آلمان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 43,153 87,886,169,132 Rls. 6,311,489 $
72 1391 آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 157,384 87,545,728,365 Rls. 6,683,235 $
73 1391 آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 185,325 87,256,961,337 Rls. 6,914,043 $
74 1391 آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 101,855 85,568,190,305 Rls. 6,379,983 $
75 1391 آلمان 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 322,922 84,187,015,406 Rls. 6,833,031 $
76 1391 آلمان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 2,249,595 83,885,001,786 Rls. 6,359,267 $
77 1391 آلمان 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 170,712 83,400,069,916 Rls. 6,830,394 $
78 1391 آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 167,187 83,044,770,772 Rls. 5,470,603 $
79 1391 آلمان 68118900 ساير اقلام فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 211,670 82,443,345,607 Rls. 6,724,580 $
80 1391 آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 19,456 81,766,639,285 Rls. 5,427,817 $
81 1391 آلمان 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 3,420 81,405,421,835 Rls. 4,157,326 $
82 1391 آلمان 84118100 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت حدا کثر5000کيلووا ت 64,183 81,137,901,242 Rls. 3,375,667 $
83 1391 آلمان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 9,935,160 80,721,883,514 Rls. 6,584,167 $
84 1391 آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 320,214 80,503,642,364 Rls. 5,711,154 $
85 1391 آلمان 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 264,205 80,209,439,850 Rls. 4,857,271 $
86 1391 آلمان 72083620 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده ،به شكل طومارباپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بالاتر از 16ميليمتروعرض 1500ميلي متروبالاترباگريدهاي 60%وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده پروژه نفتي 5,597,760 78,352,877,000 Rls. 7,465,734 $
87 1391 آلمان 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 62,170 77,569,932,873 Rls. 3,162,669 $
88 1391 آلمان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 4,486,490 77,465,968,468 Rls. 6,318,594 $
89 1391 آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 21,750 77,340,046,350 Rls. 6,308,324 $
90 1391 آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 3,377,100 77,143,863,139 Rls. 4,209,547 $
91 1391 آلمان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 16,476 77,138,393,713 Rls. 3,705,409 $
92 1391 آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 669,599 76,616,124,314 Rls. 4,713,281 $
93 1391 آلمان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 55,328 74,956,675,450 Rls. 5,374,953 $
94 1391 آلمان 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 272,334 73,508,847,218 Rls. 5,672,379 $
95 1391 آلمان 38123010 آنتي ا کسيدا نها 902,192 73,192,792,955 Rls. 6,307,554 $
96 1391 آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 554,880 73,183,967,887 Rls. 5,557,725 $
97 1391 آلمان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 912,942 73,104,613,366 Rls. 5,503,829 $
98 1391 آلمان 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 105,045 72,949,047,469 Rls. 3,199,140 $
99 1391 آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 19,511 72,625,504,633 Rls. 4,065,574 $
100 1391 آلمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 403,504 72,449,975,484 Rls. 4,400,407 $
101 1391 آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 392,099 71,015,093,601 Rls. 5,422,747 $
102 1391 آلمان 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 1,143,900 70,816,855,671 Rls. 3,982,473 $
103 1391 آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 432,730 70,527,718,478 Rls. 4,082,080 $
104 1391 آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 179,962 69,122,493,994 Rls. 5,105,525 $
105 1391 آلمان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 773,717 68,901,926,207 Rls. 4,404,279 $
106 1391 آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 312,144 68,864,629,632 Rls. 4,169,210 $
107 1391 آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 2,908,056 68,366,065,453 Rls. 4,235,239 $
108 1391 آلمان 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 71,216 68,063,637,713 Rls. 3,730,881 $
109 1391 آلمان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 47,526 66,831,660,355 Rls. 3,252,137 $
110 1391 آلمان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 125,961 66,236,359,814 Rls. 4,034,826 $
111 1391 آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 61,598 65,613,174,742 Rls. 4,130,732 $
112 1391 آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 483,133 65,192,618,490 Rls. 5,326,927 $
113 1391 آلمان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 118,299 64,888,122,104 Rls. 3,215,433 $
114 1391 آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 379,546 63,688,624,946 Rls. 4,114,329 $
115 1391 آلمان 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 168,471 63,025,008,898 Rls. 4,550,403 $
116 1391 آلمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 554,734 63,017,283,839 Rls. 3,518,530 $
117 1391 آلمان 21069020 ا مولسيفاير 525,366 62,420,858,428 Rls. 3,874,176 $
118 1391 آلمان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 643,600 61,996,918,069 Rls. 3,731,100 $
119 1391 آلمان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 43,395 61,277,554,111 Rls. 5,599,096 $
120 1391 آلمان 84264100 جرثقيل ها, جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي , که درجاي ديگرمذکورنباشد، از نوع خودرو، باچرخهاي لاستيکي 353,210 60,950,997,824 Rls. 4,971,533 $
121 1391 آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 83,780 60,528,793,334 Rls. 4,533,929 $
122 1391 آلمان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 26,327 60,122,362,316 Rls. 4,099,688 $
123 1391 آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,105,754 58,917,480,075 Rls. 4,081,749 $
124 1391 آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 189,802 58,875,270,735 Rls. 3,683,508 $
125 1391 آلمان 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 60,083 56,846,832,481 Rls. 4,571,205 $
126 1391 آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 588,884 56,785,584,934 Rls. 3,445,174 $
127 1391 آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 2,520 56,536,372,982 Rls. 3,744,805 $
128 1391 آلمان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,380,407 55,837,002,709 Rls. 3,673,522 $
129 1391 آلمان 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 1,999,910 55,103,785,087 Rls. 4,585,818 $
130 1391 آلمان 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 24,747 54,381,095,388 Rls. 2,906,798 $
131 1391 آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,009,610 54,373,111,133 Rls. 4,253,404 $
132 1391 آلمان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 81,795 54,276,309,022 Rls. 2,756,166 $
133 1391 آلمان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 189,260 54,237,928,211 Rls. 3,930,977 $
134 1391 آلمان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 1,035,318 54,055,071,815 Rls. 3,224,716 $
135 1391 آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 496,874 53,858,982,178 Rls. 3,591,564 $
136 1391 آلمان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 49,794 53,019,077,539 Rls. 2,269,628 $
137 1391 آلمان 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 1,451 52,594,461,145 Rls. 3,045,293 $
138 1391 آلمان 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 21,255 52,440,984,070 Rls. 4,014,756 $
139 1391 آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 1,001,840 52,331,111,877 Rls. 3,330,099 $
140 1391 آلمان 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 70,587 51,213,710,811 Rls. 2,279,702 $
141 1391 آلمان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 551,370 51,170,711,859 Rls. 3,377,776 $
142 1391 آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 297,342 50,907,393,716 Rls. 3,318,519 $
143 1391 آلمان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 637,289 50,465,390,649 Rls. 3,756,478 $
144 1391 آلمان 70023200 لوله ا زشيشه ها,كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا300درجه آنهابرابر يا کمترا ز 0.000005 برحسب کلوين نباشد , کارنشده. 785,161 50,409,907,446 Rls. 2,448,644 $
145 1391 آلمان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 10,527 50,352,661,074 Rls. 2,251,438 $
146 1391 آلمان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 545,119 50,322,591,962 Rls. 2,851,005 $
147 1391 آلمان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 15,490 50,065,113,085 Rls. 4,819,317 $
148 1391 آلمان 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 690,793 50,061,946,241 Rls. 4,083,356 $
149 1391 آلمان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 838,700 48,921,124,861 Rls. 4,174,551 $
150 1391 آلمان 86071100 بوژي محرک و بوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 962,150 48,711,183,300 Rls. 3,973,180 $
151 1391 آلمان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,204 47,571,758,704 Rls. 2,678,188 $
152 1391 آلمان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 132,952 47,308,036,389 Rls. 3,796,266 $
153 1391 آلمان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,271,186 47,295,535,416 Rls. 3,831,342 $
154 1391 آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 28,493 47,113,345,536 Rls. 3,112,180 $
155 1391 آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 47,722 46,925,540,182 Rls. 2,845,617 $
156 1391 آلمان 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 435,484 46,258,777,515 Rls. 3,066,987 $
157 1391 آلمان 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 82,908 45,713,382,618 Rls. 2,147,713 $
158 1391 آلمان 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 233,610 45,115,593,449 Rls. 3,505,611 $
159 1391 آلمان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 385,633 45,058,338,210 Rls. 2,079,360 $
160 1391 آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 956,937 44,787,504,943 Rls. 2,059,544 $
161 1391 آلمان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 121,141 44,423,137,370 Rls. 3,669,457 $
162 1391 آلمان 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 140,541 43,842,236,837 Rls. 2,495,430 $
163 1391 آلمان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 16,342 43,055,505,449 Rls. 3,462,222 $
164 1391 آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 107,132 42,870,012,189 Rls. 2,935,475 $
165 1391 آلمان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 14,758 42,654,243,809 Rls. 3,255,031 $
166 1391 آلمان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 51,089 42,400,507,724 Rls. 3,378,621 $
167 1391 آلمان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 39,076 42,364,689,657 Rls. 3,000,583 $
168 1391 آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 168,144 42,259,303,027 Rls. 3,392,850 $
169 1391 آلمان 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 2,760 41,953,096,642 Rls. 2,894,366 $
170 1391 آلمان 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبکاري ا لکتريکي,ا لکتروليزياا لکتروفورز 91,288 41,694,715,776 Rls. 3,400,874 $
171 1391 آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 48,897 41,577,873,650 Rls. 3,007,806 $
172 1391 آلمان 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 902,197 41,563,310,406 Rls. 2,204,939 $
173 1391 آلمان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 1,348,350 41,446,360,370 Rls. 3,693,711 $
174 1391 آلمان 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 57,354 41,224,636,839 Rls. 3,065,162 $
175 1391 آلمان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 104,203 40,618,086,409 Rls. 3,279,134 $
176 1391 آلمان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 580,045 40,518,263,939 Rls. 2,285,512 $
177 1391 آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 176,112 40,481,186,710 Rls. 2,697,795 $
178 1391 آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 8,227 40,451,048,534 Rls. 2,024,330 $
179 1391 آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 704,243 40,295,987,275 Rls. 2,755,736 $
180 1391 آلمان 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 363,817 40,240,339,862 Rls. 2,517,374 $
181 1391 آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 695,522 40,106,998,601 Rls. 2,465,588 $
182 1391 آلمان 98870436 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 61% و بيشتر بجز لاستيک 22,849 40,031,155,154 Rls. 1,802,814 $
183 1391 آلمان 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 103,115 39,501,418,587 Rls. 2,987,493 $
184 1391 آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 4,823 39,447,386,797 Rls. 2,645,334 $
185 1391 آلمان 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 845,539 38,832,744,254 Rls. 1,992,253 $
186 1391 آلمان 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 13,905 38,391,315,742 Rls. 1,642,181 $
187 1391 آلمان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 5,315,199 38,382,874,499 Rls. 2,711,764 $
188 1391 آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 27,992 38,207,007,581 Rls. 2,403,674 $
189 1391 آلمان 29291000 ايزوسياناتکها 461,642 38,146,919,139 Rls. 1,999,341 $
190 1391 آلمان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 122,840 38,136,790,841 Rls. 2,921,718 $
191 1391 آلمان 29302000 تيوكارباماتکها و دي تيو كارباماتکها 462,000 38,107,572,229 Rls. 1,550,055 $
192 1391 آلمان 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 19,951 37,846,897,511 Rls. 1,552,720 $
193 1391 آلمان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 147,448 37,799,249,046 Rls. 3,083,136 $
194 1391 آلمان 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 700,362 37,731,479,843 Rls. 2,771,715 $
195 1391 آلمان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 92,413 37,601,092,387 Rls. 2,247,176 $
196 1391 آلمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 220,651 37,190,712,291 Rls. 2,693,313 $
197 1391 آلمان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 3,373,813 36,973,361,397 Rls. 2,462,245 $
198 1391 آلمان 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 137,396 36,637,515,020 Rls. 2,529,310 $
199 1391 آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 361,910 35,678,119,930 Rls. 2,885,041 $
200 1391 آلمان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 450,903 35,653,631,840 Rls. 2,034,430 $
مجموع کل
34,715,878,617,825 ريال
مجموع کل
2,241,356,238 دلار