آمار کل " واردات از" کشور "آندورا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 آندورا 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 576 2,462,449,813 Rls. 100,271 $
2 1391 آندورا 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 89,662 2,215,151,207 Rls. 90,278 $
3 1391 آندورا 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 48,000 1,524,540,800 Rls. 124,351 $
4 1391 آندورا 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 21,314 309,898,819 Rls. 25,277 $
5 1391 آندورا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 14,191 281,027,206 Rls. 22,922 $
6 1391 آندورا 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 24 154,646,318 Rls. 6,297 $
7 1391 آندورا 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 9,112 120,054,249 Rls. 9,792 $
8 1391 آندورا 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر 110 75,342,654 Rls. 3,068 $
9 1391 آندورا 96062900 دگمه که درجاي ديگري مذکورنباشند. 679 39,752,846 Rls. 3,242 $
10 1391 آندورا 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 40 21,690,598 Rls. 882 $
11 1391 آندورا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 98 13,973,383 Rls. 1,140 $
12 1391 آندورا 67049000 کلاه گيس, ريش, ا برو مژه مصنوعي,ازساير مواد , که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 25 2,851,710 Rls. 233 $
مجموع کل
7,221,379,603 ريال
مجموع کل
387,754 دلار
[1]