آمار کل " واردات از" کشور "اتريش" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 اتريش 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 191,882,518 1,783,814,044,973 Rls. 133,394,552 $
2 1391 اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 307,604 1,231,073,311,944 Rls. 75,228,557 $
3 1391 اتريش 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 88,810 670,981,674,313 Rls. 37,974,826 $
4 1391 اتريش 10051020 دانه ذرت دامي . 157,758,370 631,791,660,675 Rls. 51,532,762 $
5 1391 اتريش 10011100 دانه گندم سخت 126,239,330 558,423,575,229 Rls. 45,548,416 $
6 1391 اتريش 10039000 جو باستثناي دانه جو 118,230,621 552,427,126,089 Rls. 45,059,309 $
7 1391 اتريش 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 35,076,400 537,190,754,708 Rls. 23,460,019 $
8 1391 اتريش 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 592,674 342,714,773,543 Rls. 25,015,448 $
9 1391 اتريش 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 28,633,592 292,503,604,653 Rls. 20,847,343 $
10 1391 اتريش 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 121,490 228,639,286,810 Rls. 9,332,242 $
11 1391 اتريش 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 737,844 195,504,119,127 Rls. 15,920,778 $
12 1391 اتريش 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 14,139,951 145,382,344,137 Rls. 9,123,633 $
13 1391 اتريش 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 25,409 133,285,932,761 Rls. 7,404,506 $
14 1391 اتريش 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 129,230 132,904,847,828 Rls. 7,843,460 $
15 1391 اتريش 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 718,967 119,570,000,000 Rls. 8,527,367 $
16 1391 اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 7,200,209 98,311,866,925 Rls. 7,086,757 $
17 1391 اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 8,291,694 86,109,000,000 Rls. 6,222,793 $
18 1391 اتريش 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 233,344 69,659,786,539 Rls. 5,681,875 $
19 1391 اتريش 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 6,988,402 68,822,731,159 Rls. 5,613,600 $
20 1391 اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 6,868,595 67,085,917,866 Rls. 5,151,822 $
21 1391 اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 3,620,053 65,309,629,382 Rls. 4,411,452 $
22 1391 اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,909 62,164,697,504 Rls. 5,070,530 $
23 1391 اتريش 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 121,200 55,318,084,492 Rls. 2,591,835 $
24 1391 اتريش 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 3,730,854 52,182,622,489 Rls. 3,054,116 $
25 1391 اتريش 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 2,905,177 47,440,087,648 Rls. 1,931,008 $
26 1391 اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 477,670 45,354,569,770 Rls. 2,923,803 $
27 1391 اتريش 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 53,341 45,342,771,736 Rls. 3,272,978 $
28 1391 اتريش 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,676,061 45,037,486,082 Rls. 3,645,528 $
29 1391 اتريش 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 108,400 44,452,435,167 Rls. 3,625,810 $
30 1391 اتريش 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 29,934 39,799,991,887 Rls. 3,176,527 $
31 1391 اتريش 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 549,483 38,293,751,362 Rls. 3,106,996 $
32 1391 اتريش 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 3,613 32,557,028,364 Rls. 2,655,549 $
33 1391 اتريش 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 26,878 32,270,539,670 Rls. 1,314,286 $
34 1391 اتريش 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 59,108 31,653,412,370 Rls. 2,581,844 $
35 1391 اتريش 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 869,818 31,508,152,652 Rls. 1,882,552 $
36 1391 اتريش 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 75,071 30,964,948,096 Rls. 1,260,791 $
37 1391 اتريش 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 5,970 29,409,047,280 Rls. 1,588,190 $
38 1391 اتريش 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,423,301 28,561,255,266 Rls. 2,329,629 $
39 1391 اتريش 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 65,030 28,502,417,918 Rls. 1,698,974 $
40 1391 اتريش 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 34,709 27,046,430,812 Rls. 2,206,071 $
41 1391 اتريش 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 34,148 26,723,734,133 Rls. 1,560,048 $
42 1391 اتريش 87013010 ترا کتور کشاورزي ,جرخ زنجيري , با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار 218,600 25,847,617,207 Rls. 2,108,289 $
43 1391 اتريش 29349990 سايرا سيدهاي نوکلوئيک وا ملاح آن هاوترکيبات هتروسيکليک غيرمذکور درجاي ديگر 10,000 24,656,900,000 Rls. 1,329,883 $
44 1391 اتريش 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 20,707 22,565,007,813 Rls. 1,139,882 $
45 1391 اتريش 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 11,201 22,345,376,159 Rls. 1,336,629 $
46 1391 اتريش 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 40,082 18,493,852,761 Rls. 1,508,471 $
47 1391 اتريش 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 97,460 17,559,205,910 Rls. 715,335 $
48 1391 اتريش 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 12,074 17,524,085,626 Rls. 1,429,371 $
49 1391 اتريش 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 5,877 17,346,128,915 Rls. 724,411 $
50 1391 اتريش 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 11,098 17,245,065,348 Rls. 1,046,880 $
51 1391 اتريش 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 266,310 16,687,713,548 Rls. 1,114,530 $
52 1391 اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,347,703 16,281,768,512 Rls. 1,328,040 $
53 1391 اتريش 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 9,647 16,260,247,816 Rls. 1,028,404 $
54 1391 اتريش 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 348,657 16,117,302,839 Rls. 1,180,677 $
55 1391 اتريش 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 932,360 16,112,632,523 Rls. 656,871 $
56 1391 اتريش 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 245,923 15,908,811,409 Rls. 793,520 $
57 1391 اتريش 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 5,864 15,232,895,586 Rls. 619,752 $
58 1391 اتريش 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 56,558 15,199,021,649 Rls. 1,271,694 $
59 1391 اتريش 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 110,020 15,002,604,245 Rls. 656,762 $
60 1391 اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 1,501,192 14,857,296,851 Rls. 1,211,851 $
61 1391 اتريش 29349950 پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 10,000 14,572,719,652 Rls. 1,188,639 $
62 1391 اتريش 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 203,500 14,110,753,961 Rls. 858,658 $
63 1391 اتريش 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 102,229 14,042,925,743 Rls. 769,539 $
64 1391 اتريش 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 5,634 13,916,579,194 Rls. 981,943 $
65 1391 اتريش 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 238,251 12,882,651,628 Rls. 1,050,787 $
66 1391 اتريش 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 781,456 12,844,200,000 Rls. 1,047,651 $
67 1391 اتريش 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 936,654 12,834,618,478 Rls. 1,046,869 $
68 1391 اتريش 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 16,091 12,150,368,899 Rls. 991,058 $
69 1391 اتريش 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 9,165 11,901,939,935 Rls. 782,553 $
70 1391 اتريش 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 338,260 11,624,861,268 Rls. 707,838 $
71 1391 اتريش 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 10,590 11,568,291,638 Rls. 943,580 $
72 1391 اتريش 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,210 11,521,517,378 Rls. 939,765 $
73 1391 اتريش 21069010 ا ستابيلايزر 164,527 11,512,078,161 Rls. 749,086 $
74 1391 اتريش 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 36,600 11,259,871,810 Rls. 918,423 $
75 1391 اتريش 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 35,852 11,145,250,702 Rls. 542,279 $
76 1391 اتريش 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 11,788 11,085,980,355 Rls. 660,893 $
77 1391 اتريش 21069080 کمكمل غذايي، 15,444 11,057,351,447 Rls. 767,080 $
78 1391 اتريش 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 440,000 10,944,023,089 Rls. 892,661 $
79 1391 اتريش 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 17,890 10,400,973,837 Rls. 538,252 $
80 1391 اتريش 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 25,390 10,331,774,276 Rls. 842,722 $
81 1391 اتريش 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 32,469 9,400,953,369 Rls. 382,215 $
82 1391 اتريش 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 8,440 9,321,212,566 Rls. 760,295 $
83 1391 اتريش 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 41,657 9,028,041,900 Rls. 736,382 $
84 1391 اتريش 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 24,184 9,006,025,363 Rls. 734,586 $
85 1391 اتريش 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 190,000 8,842,986,684 Rls. 642,326 $
86 1391 اتريش 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 47,030 8,819,004,451 Rls. 719,332 $
87 1391 اتريش 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 735,679 8,750,000,000 Rls. 613,957 $
88 1391 اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 52,454 8,732,727,819 Rls. 543,567 $
89 1391 اتريش 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 40,500 8,572,870,354 Rls. 699,255 $
90 1391 اتريش 28351090 سايرفسفينات هاوفسفيت ها بجزفسفيت سرب 2,548 8,284,281,395 Rls. 675,716 $
91 1391 اتريش 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 999,000 8,126,748,634 Rls. 662,867 $
92 1391 اتريش 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 222,120 8,064,996,806 Rls. 657,830 $
93 1391 اتريش 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 215,447 7,956,123,725 Rls. 648,950 $
94 1391 اتريش 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 25,637 7,336,044,316 Rls. 598,372 $
95 1391 اتريش 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 13,645 7,300,059,829 Rls. 498,390 $
96 1391 اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 45,710 7,194,032,542 Rls. 586,789 $
97 1391 اتريش 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 862,854 7,149,939,755 Rls. 583,192 $
98 1391 اتريش 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 64,488 7,120,308,334 Rls. 579,727 $
99 1391 اتريش 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ا زنوع ماکودار برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm داراي موتور 37,386 7,022,657,274 Rls. 572,811 $
100 1391 اتريش 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 5,676 6,973,164,015 Rls. 568,774 $
101 1391 اتريش 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 90,156 6,864,191,474 Rls. 559,885 $
102 1391 اتريش 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 16,466 6,858,564,179 Rls. 559,426 $
103 1391 اتريش 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 134,372 6,678,054,920 Rls. 544,703 $
104 1391 اتريش 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 76,070 6,670,260,464 Rls. 411,726 $
105 1391 اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 41,448 6,618,466,368 Rls. 466,401 $
106 1391 اتريش 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 184,900 6,394,704,275 Rls. 325,476 $
107 1391 اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 47,893 6,311,683,598 Rls. 453,122 $
108 1391 اتريش 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 6,300 6,149,917,843 Rls. 501,625 $
109 1391 اتريش 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 51,431 5,781,539,990 Rls. 471,577 $
110 1391 اتريش 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 199,594 5,662,781,877 Rls. 230,785 $
111 1391 اتريش 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,038 5,564,300,704 Rls. 450,502 $
112 1391 اتريش 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 593,882 5,405,205,010 Rls. 440,881 $
113 1391 اتريش 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 91 5,361,472,210 Rls. 219,101 $
114 1391 اتريش 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 412,420 5,359,109,122 Rls. 437,121 $
115 1391 اتريش 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 519,290 5,270,379,979 Rls. 429,884 $
116 1391 اتريش 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 1,530 5,151,031,721 Rls. 298,357 $
117 1391 اتريش 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 159,169 5,146,451,262 Rls. 349,475 $
118 1391 اتريش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 32,474 5,108,719,584 Rls. 304,389 $
119 1391 اتريش 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 292,500 5,063,448,950 Rls. 205,840 $
120 1391 اتريش 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 21,529 5,030,707,183 Rls. 255,747 $
121 1391 اتريش 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 1,821,350 4,913,593,416 Rls. 400,782 $
122 1391 اتريش 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 107,292 4,869,643,451 Rls. 281,384 $
123 1391 اتريش 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 1,855 4,869,327,209 Rls. 198,037 $
124 1391 اتريش 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 209,473 4,824,310,838 Rls. 196,230 $
125 1391 اتريش 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 46,017 4,817,831,460 Rls. 392,972 $
126 1391 اتريش 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 320,074 4,789,500,000 Rls. 390,661 $
127 1391 اتريش 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 85,977 4,729,449,775 Rls. 385,763 $
128 1391 اتريش 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 3,479 4,719,339,837 Rls. 213,149 $
129 1391 اتريش 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 6,793 4,701,445,286 Rls. 383,478 $
130 1391 اتريش 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 94,700 4,687,590,626 Rls. 382,348 $
131 1391 اتريش 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 12,659 4,623,804,087 Rls. 377,146 $
132 1391 اتريش 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 13,755 4,524,108,235 Rls. 369,014 $
133 1391 اتريش 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 215,205 4,310,672,860 Rls. 245,557 $
134 1391 اتريش 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 64,930 4,213,184,200 Rls. 343,653 $
135 1391 اتريش 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 339,116 4,166,920,624 Rls. 339,879 $
136 1391 اتريش 84118100 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت حدا کثر5000کيلووا ت 18,108 4,126,866,804 Rls. 336,612 $
137 1391 اتريش 68159910 سايرا شياء ساخته شده ا زموا د نسوز پيوند شيميايي 138,172 4,068,255,686 Rls. 331,832 $
138 1391 اتريش 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 73,200 4,059,595,957 Rls. 277,948 $
139 1391 اتريش 21069020 ا مولسيفاير 55,050 4,046,191,798 Rls. 233,583 $
140 1391 اتريش 02044200 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,با ا ستخوا ن ,يخ زده 25,015 4,017,700,000 Rls. 163,580 $
141 1391 اتريش 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 42,695 3,963,612,071 Rls. 161,185 $
142 1391 اتريش 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 264,546 3,952,270,703 Rls. 322,371 $
143 1391 اتريش 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 468,000 3,732,858,986 Rls. 304,475 $
144 1391 اتريش 28334000 پرا کسوسولفات ها (پرسولفات ها) 28,304 3,654,264,564 Rls. 183,883 $
145 1391 اتريش 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 308,000 3,594,296,641 Rls. 265,005 $
146 1391 اتريش 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 20,826 3,530,099,165 Rls. 287,936 $
147 1391 اتريش 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 3,980 3,518,706,000 Rls. 287,007 $
148 1391 اتريش 29252910 متفورمين 6,000 3,477,200,864 Rls. 283,622 $
149 1391 اتريش 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 5,000 3,373,970,402 Rls. 137,444 $
150 1391 اتريش 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 43,247 3,337,094,682 Rls. 222,124 $
151 1391 اتريش 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 16,271 3,282,169,341 Rls. 267,714 $
152 1391 اتريش 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,125 3,266,150,008 Rls. 139,658 $
153 1391 اتريش 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 19,089 3,237,351,708 Rls. 164,877 $
154 1391 اتريش 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 13,870 3,226,663,934 Rls. 263,186 $
155 1391 اتريش 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 1,103 3,058,604,791 Rls. 153,068 $
156 1391 اتريش 84248910 پاشنده مخصوص ظروف ا سپري 1,473 2,957,456,474 Rls. 241,228 $
157 1391 اتريش 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 59,450 2,937,560,681 Rls. 239,605 $
158 1391 اتريش 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 19,660 2,922,532,925 Rls. 225,582 $
159 1391 اتريش 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 22,964 2,910,379,478 Rls. 237,388 $
160 1391 اتريش 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 598 2,903,894,885 Rls. 234,545 $
161 1391 اتريش 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 31 2,846,840,747 Rls. 162,786 $
162 1391 اتريش 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 9,645 2,812,431,080 Rls. 126,564 $
163 1391 اتريش 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 5,987 2,800,317,367 Rls. 228,411 $
164 1391 اتريش 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 16,772 2,756,927,999 Rls. 150,448 $
165 1391 اتريش 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 144,901 2,756,442,580 Rls. 112,595 $
166 1391 اتريش 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,783 2,755,501,848 Rls. 137,089 $
167 1391 اتريش 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 2,504 2,689,000,000 Rls. 219,331 $
168 1391 اتريش 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 31,000 2,680,000,000 Rls. 108,970 $
169 1391 اتريش 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,473 2,678,446,876 Rls. 151,252 $
170 1391 اتريش 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,010 2,621,350,364 Rls. 187,608 $
171 1391 اتريش 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 3,690 2,601,885,767 Rls. 106,108 $
172 1391 اتريش 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 2,981 2,594,850,676 Rls. 146,083 $
173 1391 اتريش 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 250,807 2,573,115,236 Rls. 209,879 $
174 1391 اتريش 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 15,025 2,517,972,426 Rls. 181,210 $
175 1391 اتريش 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,920 2,426,405,132 Rls. 124,962 $
176 1391 اتريش 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 33,892 2,348,093,742 Rls. 126,321 $
177 1391 اتريش 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 14,000 2,341,404,780 Rls. 119,916 $
178 1391 اتريش 95069930 تخته برف سوا ريSNOWBOARD 8,233 2,330,194,078 Rls. 157,466 $
179 1391 اتريش 39202030 صفحه ،ورق ياتيغه ازپليمرهاي پروپيلن باضخامت 12ميكرون وکمتر ويژه صنايع خازن سازي 8,834 2,313,723,934 Rls. 152,159 $
180 1391 اتريش 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 636 2,190,792,159 Rls. 139,935 $
181 1391 اتريش 90138010 صفحه كريستال مايع فاقد هر گونه برد 17 2,182,976,680 Rls. 88,753 $
182 1391 اتريش 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 19,452 2,171,925,666 Rls. 128,761 $
183 1391 اتريش 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 156 2,170,435,142 Rls. 108,911 $
184 1391 اتريش 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 4,320 2,167,854,948 Rls. 176,823 $
185 1391 اتريش 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 22,249 2,138,546,014 Rls. 87,007 $
186 1391 اتريش 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 1,648 2,134,541,072 Rls. 160,307 $
187 1391 اتريش 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 28,000 2,123,651,651 Rls. 105,648 $
188 1391 اتريش 84821000 بلبرينگ. 6,721 2,114,764,601 Rls. 172,493 $
189 1391 اتريش 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 1,239 2,081,799,441 Rls. 84,843 $
190 1391 اتريش 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 52,800 2,074,543,125 Rls. 169,212 $
191 1391 اتريش 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 485 2,058,192,000 Rls. 167,879 $
192 1391 اتريش 64031220 كفشکهاي اسكيبا تخت بيروني از كائوچو، پلاستيك ، چرم طبيعي يا دوباره ساخته شده وبا رويه از چرم طبيعي 6,546 2,031,428,884 Rls. 121,984 $
193 1391 اتريش 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 8,277 2,030,956,461 Rls. 94,097 $
194 1391 اتريش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,708 2,016,920,147 Rls. 163,779 $
195 1391 اتريش 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 1,120 2,010,918,664 Rls. 81,810 $
196 1391 اتريش 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 5,946 1,989,741,739 Rls. 102,009 $
197 1391 اتريش 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 7,540 1,902,588,276 Rls. 105,310 $
198 1391 اتريش 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,213 1,897,642,797 Rls. 97,564 $
199 1391 اتريش 85045010 کويل وا لقاکننده به قطر 6.35 ميليمترتا 9.25 ميليمتر موردمصرف در صنايع صوتي وتصويري ومخابراتي 1,944 1,887,622,000 Rls. 76,736 $
200 1391 اتريش 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 11,823 1,815,033,961 Rls. 140,291 $
مجموع کل
9,898,049,139,881 ريال
مجموع کل
677,010,288 دلار