آمار کل " واردات از" کشور "اردن" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 اردن 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 2,022,606 38,532,821,856 Rls. 2,758,645 $
2 1391 اردن 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 745,071 36,076,224,327 Rls. 1,869,835 $
3 1391 اردن 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 654,512 28,482,109,492 Rls. 1,650,527 $
4 1391 اردن 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 137,277 9,133,677,350 Rls. 744,998 $
5 1391 اردن 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,160 3,839,602,189 Rls. 313,181 $
6 1391 اردن 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 102,470 3,018,050,000 Rls. 154,365 $
7 1391 اردن 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 54,768 1,608,184,336 Rls. 91,995 $
8 1391 اردن 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 790 603,743,700 Rls. 49,245 $
9 1391 اردن 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 85 370,722,641 Rls. 30,238 $
10 1391 اردن 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 2,064 155,901,408 Rls. 12,716 $
11 1391 اردن 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 1,200 74,847,710 Rls. 3,057 $
12 1391 اردن 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 101 64,344,420 Rls. 3,952 $
13 1391 اردن 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 92 50,234,468 Rls. 3,698 $
14 1391 اردن 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 85 40,540,142 Rls. 3,307 $
15 1391 اردن 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 120 21,791,503 Rls. 886 $
16 1391 اردن 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 30 8,772,765 Rls. 716 $
17 1391 اردن 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 75 7,361,000 Rls. 600 $
18 1391 اردن 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 48 2,471,596 Rls. 101 $
مجموع کل
122,091,400,903 ريال
مجموع کل
7,692,064 دلار
[1]