آمار کل " واردات از" کشور "ارمنستان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 ارمنستان 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 2,518,757 239,948,528,808 Rls. 12,295,801 $
2 1391 ارمنستان 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 6,500 73,219,857,900 Rls. 5,972,256 $
3 1391 ارمنستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 2,423,520 23,610,216,211 Rls. 1,652,365 $
4 1391 ارمنستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 1,256,260 23,550,319,142 Rls. 1,705,501 $
5 1391 ارمنستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 599,940 16,000,451,978 Rls. 1,305,094 $
6 1391 ارمنستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 3,210,110 14,894,310,501 Rls. 1,053,039 $
7 1391 ارمنستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 13,540 13,906,809,000 Rls. 567,000 $
8 1391 ارمنستان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,000,000 13,163,834,001 Rls. 1,073,722 $
9 1391 ارمنستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 967,207 9,466,667,729 Rls. 772,159 $
10 1391 ارمنستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 4,624 9,224,765,995 Rls. 752,428 $
11 1391 ارمنستان 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 16 5,945,344,800 Rls. 242,400 $
12 1391 ارمنستان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 605 5,910,650,737 Rls. 368,937 $
13 1391 ارمنستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 15,195 5,274,129,400 Rls. 430,190 $
14 1391 ارمنستان 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 26,140 4,181,520,143 Rls. 341,070 $
15 1391 ارمنستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 30,400 4,001,867,790 Rls. 162,956 $
16 1391 ارمنستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 27,565 3,325,868,989 Rls. 216,859 $
17 1391 ارمنستان 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 50,540 3,250,216,704 Rls. 152,334 $
18 1391 ارمنستان 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 8 2,973,884,400 Rls. 121,200 $
19 1391 ارمنستان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,100 2,942,400,000 Rls. 240,000 $
20 1391 ارمنستان 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 33,000 2,719,290,000 Rls. 110,608 $
21 1391 ارمنستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 59,000 2,614,335,403 Rls. 112,661 $
22 1391 ارمنستان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 101 2,599,096,830 Rls. 211,998 $
23 1391 ارمنستان 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 980 2,340,773,700 Rls. 95,235 $
24 1391 ارمنستان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 18,467 1,969,706,882 Rls. 80,082 $
25 1391 ارمنستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 386,480 1,916,702,497 Rls. 154,719 $
26 1391 ارمنستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 180,000 1,626,861,760 Rls. 110,912 $
27 1391 ارمنستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 22,200 1,623,876,017 Rls. 66,931 $
28 1391 ارمنستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 10,378 1,527,097,897 Rls. 113,063 $
29 1391 ارمنستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 42,030 1,470,582,812 Rls. 116,331 $
30 1391 ارمنستان 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 26,420 1,205,201,025 Rls. 98,304 $
31 1391 ارمنستان 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 65,585 1,126,904,981 Rls. 45,887 $
32 1391 ارمنستان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 32,950 1,042,352,798 Rls. 54,962 $
33 1391 ارمنستان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 70 1,042,100,000 Rls. 85,000 $
34 1391 ارمنستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 332 966,752,352 Rls. 78,854 $
35 1391 ارمنستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 32,400 955,742,192 Rls. 65,299 $
36 1391 ارمنستان 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 37,050 919,251,717 Rls. 74,980 $
37 1391 ارمنستان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 487 852,701,458 Rls. 62,298 $
38 1391 ارمنستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 164,960 824,315,822 Rls. 53,382 $
39 1391 ارمنستان 29291000 ايزوسياناتکها 20,400 693,267,275 Rls. 42,645 $
40 1391 ارمنستان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 1,689 665,541,770 Rls. 54,286 $
41 1391 ارمنستان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 16,145 598,020,319 Rls. 48,778 $
42 1391 ارمنستان 84821000 بلبرينگ. 2,260 576,945,021 Rls. 47,059 $
43 1391 ارمنستان 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 7,084 561,442,822 Rls. 45,508 $
44 1391 ارمنستان 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 12,380 541,938,210 Rls. 22,110 $
45 1391 ارمنستان 38249030 موا دآبکاري 1,350 506,386,926 Rls. 20,646 $
46 1391 ارمنستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 7,120 499,012,650 Rls. 40,703 $
47 1391 ارمنستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 480 479,499,178 Rls. 39,111 $
48 1391 ارمنستان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 7,625 455,270,138 Rls. 37,135 $
49 1391 ارمنستان 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 157 416,057,638 Rls. 26,298 $
50 1391 ارمنستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,292 396,627,799 Rls. 26,048 $
51 1391 ارمنستان 84198930 دستگاه مه ساز (THERMAL FOGGER) جهت استفاده در باغها در زمان بروز سرما 1,150 383,410,063 Rls. 15,626 $
52 1391 ارمنستان 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 15,300 382,665,033 Rls. 31,212 $
53 1391 ارمنستان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 27,100 340,064,215 Rls. 27,738 $
54 1391 ارمنستان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 11,960 339,142,543 Rls. 27,663 $
55 1391 ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,660 319,990,183 Rls. 13,055 $
56 1391 ارمنستان 29173500 انيدريد فتاليك 19,980 307,736,789 Rls. 25,101 $
57 1391 ارمنستان 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 9,298 285,378,326 Rls. 23,277 $
58 1391 ارمنستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 11,319 284,400,245 Rls. 23,197 $
59 1391 ارمنستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 11,320 270,322,866 Rls. 22,049 $
60 1391 ارمنستان 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 100 266,761,570 Rls. 21,759 $
61 1391 ارمنستان 90321000 ترموستات 131 245,329,920 Rls. 18,596 $
62 1391 ارمنستان 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 10,500 226,963,882 Rls. 18,513 $
63 1391 ارمنستان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 44 209,405,844 Rls. 8,994 $
64 1391 ارمنستان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 945 197,126,061 Rls. 16,079 $
65 1391 ارمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 9,800 191,931,040 Rls. 7,840 $
66 1391 ارمنستان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 20,130 172,226,461 Rls. 7,019 $
67 1391 ارمنستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 5,200 171,320,584 Rls. 13,974 $
68 1391 ارمنستان 28372000 سيانورهاي کمپلکس 4,208 147,756,582 Rls. 6,019 $
69 1391 ارمنستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 930 128,383,581 Rls. 10,472 $
70 1391 ارمنستان 84596100 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 3,500 125,180,082 Rls. 10,210 $
71 1391 ارمنستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 3,000 116,436,285 Rls. 9,497 $
72 1391 ارمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 64,000 114,680,500 Rls. 9,354 $
73 1391 ارمنستان 84324000 کودپخش کن 3,690 113,663,992 Rls. 9,271 $
74 1391 ارمنستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 21 85,779,487 Rls. 3,531 $
75 1391 ارمنستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,235 79,117,469 Rls. 3,723 $
76 1391 ارمنستان 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 2,200 73,188,522 Rls. 5,970 $
77 1391 ارمنستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,700 56,554,767 Rls. 4,613 $
78 1391 ارمنستان 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 30 54,311,602 Rls. 4,430 $
79 1391 ارمنستان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 850 46,834,306 Rls. 1,910 $
80 1391 ارمنستان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 280 45,649,920 Rls. 1,859 $
81 1391 ارمنستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,300 43,247,763 Rls. 3,528 $
82 1391 ارمنستان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 400 42,861,562 Rls. 1,747 $
83 1391 ارمنستان 90183921 تراكار (tracar) 48 41,389,744 Rls. 3,376 $
84 1391 ارمنستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 850 28,277,384 Rls. 2,306 $
85 1391 ارمنستان 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 740 26,748,507 Rls. 1,090 $
86 1391 ارمنستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 582 24,247,962 Rls. 1,978 $
87 1391 ارمنستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 540 22,364,578 Rls. 1,824 $
88 1391 ارمنستان 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 850 20,946,210 Rls. 1,709 $
89 1391 ارمنستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 400 18,784,897 Rls. 764 $
90 1391 ارمنستان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 60 14,015,811 Rls. 1,143 $
91 1391 ارمنستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 200 9,853,422 Rls. 402 $
92 1391 ارمنستان 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 150 7,390,066 Rls. 302 $
93 1391 ارمنستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 70 7,186,133 Rls. 292 $
94 1391 ارمنستان 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 100 6,670,450 Rls. 272 $
95 1391 ارمنستان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 85 4,202,227 Rls. 171 $
96 1391 ارمنستان 85366100 سرپيچ لامپ 20 2,471,697 Rls. 101 $
97 1391 ارمنستان 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 60 1,577,126 Rls. 129 $
مجموع کل
516,629,248,375 ريال
مجموع کل
32,090,823 دلار
[1]