آمار کل " واردات از" کشور "اروگوئه" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 اروگوئه 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 24,139,801 165,684,833,524 Rls. 13,514,260 $
2 1391 اروگوئه 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 413,015 56,896,011,419 Rls. 2,993,662 $
3 1391 اروگوئه 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 279,412 36,080,377,702 Rls. 2,090,603 $
4 1391 اروگوئه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 2,024 8,418,611,177 Rls. 686,673 $
5 1391 اروگوئه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 24 896,027,417 Rls. 73,085 $
6 1391 اروگوئه 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 33 725,179,886 Rls. 29,851 $
7 1391 اروگوئه 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 25,000 162,641,160 Rls. 13,266 $
8 1391 اروگوئه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 107 20,244,410 Rls. 1,651 $
مجموع کل
268,883,926,695 ريال
مجموع کل
19,403,052 دلار
[1]