آمار کل " واردات از" کشور "ازبکستان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 ازبکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 37,360,561 1,460,423,543,234 Rls. 97,503,994 $
2 1391 ازبکستان 10011100 دانه گندم سخت 117,035,250 741,760,086,270 Rls. 42,741,940 $
3 1391 ازبکستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 1,947,576 90,080,426,521 Rls. 5,872,936 $
4 1391 ازبکستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 345,313 77,923,591,483 Rls. 4,470,862 $
5 1391 ازبکستان 31042000 كلرور پتاسيم 4,851,000 76,873,010,478 Rls. 3,332,097 $
6 1391 ازبکستان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 499,000 50,510,355,973 Rls. 4,119,931 $
7 1391 ازبکستان 31022100 سولفات آمونيوم 12,462,249 33,604,210,230 Rls. 2,557,902 $
8 1391 ازبکستان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 2,544,036 27,311,125,127 Rls. 1,971,676 $
9 1391 ازبکستان 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 789,810 22,398,835,521 Rls. 1,826,985 $
10 1391 ازبکستان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 616,512 20,621,647,644 Rls. 1,391,071 $
11 1391 ازبکستان 27131200 کک نفت تکليس شده 1,603,609 8,606,720,486 Rls. 702,016 $
12 1391 ازبکستان 25070010 کائولن 2,838,389 6,661,236,363 Rls. 411,486 $
13 1391 ازبکستان 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 36,637 4,724,980,275 Rls. 264,326 $
14 1391 ازبکستان 28332500 سولفات هااز مس 201,000 4,709,118,796 Rls. 315,051 $
15 1391 ازبکستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 530,980 4,638,784,017 Rls. 378,367 $
16 1391 ازبکستان 74101290 ساير ورق ونوارهاي نازک مسي بدون تکيه گاه ا ز آلياژهاي مس به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 19,964 3,689,430,096 Rls. 150,362 $
17 1391 ازبکستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 482,297 3,454,385,708 Rls. 281,761 $
18 1391 ازبکستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 49,818 1,361,994,007 Rls. 111,093 $
19 1391 ازبکستان 52051100 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن حداقل 29/714 دسي تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 تجاوز نكند) 39,965 1,337,254,799 Rls. 109,075 $
20 1391 ازبکستان 74101110 ورق نازک (foil) به ضخامت 50 ميکرون وکمترازمس تصفيه شده بدون تكيه گاه 9,961 1,135,715,279 Rls. 92,636 $
21 1391 ازبکستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 43,000 1,070,219,045 Rls. 43,645 $
22 1391 ازبکستان 47061000 خمير لينتر پنبه 39,980 1,002,959,704 Rls. 81,807 $
23 1391 ازبکستان 74093100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنز,بصورت طومار,به ضخامت بيش از0.15 ميليمتر. 9,976 872,146,532 Rls. 71,138 $
24 1391 ازبکستان 14042000 لينتر پنبه 66,157 819,034,278 Rls. 33,319 $
25 1391 ازبکستان 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 69,860 803,028,406 Rls. 65,500 $
26 1391 ازبکستان 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 8,000 392,109,361 Rls. 31,983 $
27 1391 ازبکستان 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 110,000 271,068,600 Rls. 22,110 $
28 1391 ازبکستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 4,183 269,446,803 Rls. 10,988 $
29 1391 ازبکستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 66,190 269,134,094 Rls. 21,952 $
30 1391 ازبکستان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,200 255,384,916 Rls. 10,383 $
31 1391 ازبکستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 4,176 240,663,800 Rls. 19,630 $
32 1391 ازبکستان 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 46,000 113,355,960 Rls. 9,246 $
مجموع کل
2,648,205,003,806 ريال
مجموع کل
169,027,267 دلار
[1]