آمار کل " واردات از" کشور "استراليا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 استراليا 10011100 دانه گندم سخت 245,430,000 1,757,997,968,541 Rls. 95,186,371 $
2 1391 استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 6,032,823 983,368,979,939 Rls. 57,208,368 $
3 1391 استراليا 02011010 گوشت گوساله بصورت (veal) لاشه ياشقه تازه ياسردکرده گوسالهveal 4,380,552 587,474,731,276 Rls. 30,374,820 $
4 1391 استراليا 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 868,846 218,409,316,944 Rls. 13,293,319 $
5 1391 استراليا 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 1,070,872 93,421,223,761 Rls. 5,943,289 $
6 1391 استراليا 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 881,900 74,056,367,831 Rls. 4,035,416 $
7 1391 استراليا 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 971,225 69,628,988,643 Rls. 4,941,572 $
8 1391 استراليا 02044200 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,با ا ستخوا ن ,يخ زده 230,038 27,453,668,281 Rls. 1,545,220 $
9 1391 استراليا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 149,872 24,655,797,337 Rls. 1,531,756 $
10 1391 استراليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 710 18,778,898,604 Rls. 1,264,908 $
11 1391 استراليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 9,950 7,570,348,858 Rls. 617,484 $
12 1391 استراليا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 1,150 6,263,810,868 Rls. 510,914 $
13 1391 استراليا 29375000 پروستاگلاندينکها، ترومبوگسانکها و لوكوترينکها، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 722 6,205,137,480 Rls. 281,267 $
14 1391 استراليا 02043000 لاشه و شقه بره , يخ زده 36,396 3,116,427,001 Rls. 254,195 $
15 1391 استراليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 270 2,758,357,150 Rls. 224,988 $
16 1391 استراليا 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 20,566 2,710,819,936 Rls. 150,712 $
17 1391 استراليا 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 32,823 2,528,338,706 Rls. 164,925 $
18 1391 استراليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 34,700 2,502,233,148 Rls. 204,097 $
19 1391 استراليا 02011090 گوشت از نوع گاو تازه يا سردکرده بصورت لاشه يا شقه به غيراز گوساله 15,979 2,240,744,482 Rls. 128,941 $
20 1391 استراليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,207 2,224,654,849 Rls. 177,387 $
21 1391 استراليا 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 1,774 2,074,358,757 Rls. 169,197 $
22 1391 استراليا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 205 1,769,775,653 Rls. 123,663 $
23 1391 استراليا 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 855 1,555,913,952 Rls. 126,910 $
24 1391 استراليا 21069080 کمكمل غذايي، 1,794 1,320,933,310 Rls. 107,743 $
25 1391 استراليا 04071112 تخمکمرغ SPF 868 1,187,585,150 Rls. 50,939 $
26 1391 استراليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 216 1,047,382,078 Rls. 42,602 $
27 1391 استراليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 25,931 999,314,800 Rls. 75,474 $
28 1391 استراليا 21069090 سايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 14,001 981,148,775 Rls. 80,028 $
29 1391 استراليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 11,762 973,013,377 Rls. 87,178 $
30 1391 استراليا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 56 858,436,014 Rls. 70,019 $
31 1391 استراليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,826 799,721,166 Rls. 65,230 $
32 1391 استراليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,401 778,646,844 Rls. 63,511 $
33 1391 استراليا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 925 750,457,119 Rls. 38,789 $
34 1391 استراليا 32074020 شيشه به صورت ورقه ورقه Glass Flake)) با طول از 1/0 ميليکمتر لغايت 5/3 ميليکمتر و ضخامت 10 ميكرون و كمتر از آن 6,900 705,764,370 Rls. 35,997 $
35 1391 استراليا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 38,018 703,833,987 Rls. 28,685 $
36 1391 استراليا 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 67,500 666,208,000 Rls. 54,340 $
37 1391 استراليا 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 36,565 644,323,651 Rls. 52,555 $
38 1391 استراليا 10041000 دانه 26,000 639,845,187 Rls. 26,032 $
39 1391 استراليا 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 1,650 565,986,340 Rls. 23,027 $
40 1391 استراليا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 12,000 533,800,206 Rls. 43,540 $
41 1391 استراليا 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 6,310 529,129,128 Rls. 43,159 $
42 1391 استراليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 620 499,521,582 Rls. 20,371 $
43 1391 استراليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,596 490,075,368 Rls. 30,506 $
44 1391 استراليا 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 19,950 463,213,806 Rls. 37,783 $
45 1391 استراليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 6,033 419,616,603 Rls. 34,213 $
46 1391 استراليا 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 125 401,195,640 Rls. 32,724 $
47 1391 استراليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,104 354,305,119 Rls. 25,309 $
48 1391 استراليا 85291020 آنتن مخابرا تي 2,500 352,707,970 Rls. 31,633 $
49 1391 استراليا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 16,160 339,186,693 Rls. 27,666 $
50 1391 استراليا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 405 333,626,404 Rls. 27,213 $
51 1391 استراليا 90214010 دستگاههاي کمک شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش کرولالهابا کسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 2 312,378,700 Rls. 12,736 $
52 1391 استراليا 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 825 283,063,936 Rls. 11,517 $
53 1391 استراليا 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 1,500 274,247,618 Rls. 22,369 $
54 1391 استراليا 84141010 تلمبه هاي ساکشن پزشکي 160 269,689,239 Rls. 25,483 $
55 1391 استراليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 234 266,530,695 Rls. 19,718 $
56 1391 استراليا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 950 251,100,000 Rls. 20,481 $
57 1391 استراليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 89 227,400,000 Rls. 9,263 $
58 1391 استراليا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,699 211,938,918 Rls. 8,630 $
59 1391 استراليا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 4,800 207,940,304 Rls. 16,961 $
60 1391 استراليا 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 177 184,874,215 Rls. 15,079 $
61 1391 استراليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 72 184,353,643 Rls. 15,037 $
62 1391 استراليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 71 181,069,757 Rls. 14,769 $
63 1391 استراليا 70194000 پارچه هاي تاروپودباف ا زخامه ا زا لياف شيشه. 1,683 177,064,039 Rls. 14,442 $
64 1391 استراليا 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 120 175,173,624 Rls. 14,288 $
65 1391 استراليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 116 169,789,642 Rls. 13,849 $
66 1391 استراليا 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 358 169,482,479 Rls. 13,824 $
67 1391 استراليا 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 832 150,835,135 Rls. 11,376 $
68 1391 استراليا 85142000 کوره هاي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 2,000 149,400,000 Rls. 12,186 $
69 1391 استراليا 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 18 136,091,252 Rls. 11,100 $
70 1391 استراليا 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 16,000 127,000,000 Rls. 11,287 $
71 1391 استراليا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 95 122,470,934 Rls. 9,989 $
72 1391 استراليا 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 11 122,304,725 Rls. 9,976 $
73 1391 استراليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 45 119,493,740 Rls. 4,866 $
74 1391 استراليا 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 18,300 110,481,032 Rls. 9,012 $
75 1391 استراليا 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,267 81,480,552 Rls. 3,318 $
76 1391 استراليا 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 33 68,581,041 Rls. 2,792 $
77 1391 استراليا 63072000 کمربندنجات وجليقه نجات. 150 63,000,000 Rls. 2,566 $
78 1391 استراليا 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 295 62,168,023 Rls. 5,071 $
79 1391 استراليا 32074090 سايرشيشه ها بصورت پودردا نه تيغه وفلس 1,900 61,440,213 Rls. 5,011 $
80 1391 استراليا 90183914 ست سرم وخون (blood set&infusion set 110 52,697,272 Rls. 4,979 $
81 1391 استراليا 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 237 51,670,629 Rls. 4,215 $
82 1391 استراليا 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 250 50,690,608 Rls. 4,135 $
83 1391 استراليا 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 223 48,328,692 Rls. 3,942 $
84 1391 استراليا 85176210 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 250 47,969,562 Rls. 3,913 $
85 1391 استراليا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 258 47,819,731 Rls. 3,900 $
86 1391 استراليا 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 270 46,198,791 Rls. 3,768 $
87 1391 استراليا 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 71 46,141,632 Rls. 3,764 $
88 1391 استراليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 185 43,194,426 Rls. 3,523 $
89 1391 استراليا 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 33 41,219,861 Rls. 1,678 $
90 1391 استراليا 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 19 38,247,228 Rls. 3,120 $
91 1391 استراليا 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 185 37,954,579 Rls. 3,096 $
92 1391 استراليا 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 2,000 32,700,488 Rls. 2,667 $
93 1391 استراليا 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 193 28,970,194 Rls. 2,363 $
94 1391 استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 48 23,927,286 Rls. 974 $
95 1391 استراليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 27 22,992,701 Rls. 1,572 $
96 1391 استراليا 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 240 22,861,983 Rls. 1,865 $
97 1391 استراليا 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 20 22,110,058 Rls. 1,803 $
98 1391 استراليا 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 9 21,565,340 Rls. 1,759 $
99 1391 استراليا 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 120 20,023,878 Rls. 1,633 $
100 1391 استراليا 73181310 قلاب پيچي وپيچ سرحلقه اي از جنس استنلس استيل، حديد شده 70 19,808,914 Rls. 1,616 $
101 1391 استراليا 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 150 18,776,526 Rls. 1,532 $
102 1391 استراليا 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 100 17,441,049 Rls. 1,423 $
103 1391 استراليا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 2 16,413,299 Rls. 669 $
104 1391 استراليا 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 18 15,748,908 Rls. 641 $
105 1391 استراليا 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 17 15,371,467 Rls. 1,254 $
106 1391 استراليا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 30 14,891,940 Rls. 1,215 $
107 1391 استراليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19 14,420,038 Rls. 1,176 $
108 1391 استراليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 72 13,368,611 Rls. 1,090 $
109 1391 استراليا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 3 12,804,589 Rls. 1,044 $
110 1391 استراليا 09019010 غلاف وپوست قهوه يابدل قهوه حاوي قهوه در بسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 80 12,772,990 Rls. 1,042 $
111 1391 استراليا 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 30 12,749,559 Rls. 1,040 $
112 1391 استراليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 2 10,838,617 Rls. 442 $
113 1391 استراليا 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 63 10,322,733 Rls. 842 $
114 1391 استراليا 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 17 9,893,371 Rls. 807 $
115 1391 استراليا 38151200 کاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياترکيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 23 8,536,393 Rls. 696 $
116 1391 استراليا 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 18 7,720,000 Rls. 630 $
117 1391 استراليا 49060000 نقشهکها و رسمکها براي معماري، مهندسي و ساير نقشهکها و رسمکهاي صنعتي، تجارتي، توپوگرافي يا همانند كه اصل آنها با دست تهيه شده، متون نوشته شده با دست، نسخهکبرداري به طريقه عكاسي روي كاغذ حساس شده و نسخهکبرداري با كاربن از نقشهکها و رسمکها با متون مذكور در ف 27 7,620,826 Rls. 622 $
118 1391 استراليا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 5 7,108,646 Rls. 580 $
119 1391 استراليا 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 25 6,916,523 Rls. 564 $
120 1391 استراليا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 2 6,578,915 Rls. 268 $
121 1391 استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 12 6,472,277 Rls. 528 $
122 1391 استراليا 90031990 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيکي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 11 6,160,650 Rls. 503 $
123 1391 استراليا 82083000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 7 5,833,337 Rls. 476 $
124 1391 استراليا 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 3 4,951,924 Rls. 404 $
125 1391 استراليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 26 4,928,520 Rls. 402 $
126 1391 استراليا 48209000 دسته هاي کاغذخشک کن, جلدکتاب وسايرنوشت ا فزا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زکاغذومقوا 220 3,672,150 Rls. 150 $
127 1391 استراليا 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 11 2,813,899 Rls. 230 $
128 1391 استراليا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 33 2,137,086 Rls. 87 $
129 1391 استراليا 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع وقسمت خارجي دستگاههاي تعرفه 84151020 33 1,392,344 Rls. 57 $
130 1391 استراليا 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 300 980,800 Rls. 80 $
131 1391 استراليا 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 1 114,799 Rls. 9 $
مجموع کل
3,923,073,530,779 ريال
مجموع کل
220,143,769 دلار
[1]