آمار کل " واردات از" کشور "استوني" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 استوني 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 434,475 3,627,058,464 Rls. 295,845 $
2 1391 استوني 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 4,571 3,398,126,066 Rls. 138,203 $
3 1391 استوني 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 132,120 2,481,512,291 Rls. 195,025 $
4 1391 استوني 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 701 1,850,831,595 Rls. 77,676 $
5 1391 استوني 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,900 1,274,634,092 Rls. 103,967 $
6 1391 استوني 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 3,729 1,270,734,379 Rls. 112,023 $
7 1391 استوني 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,600 891,617,474 Rls. 72,726 $
8 1391 استوني 84439190 ساير اجزاء وقطعات چاپگرها ، ماشين هاي كپي ، فكس غير از كارتريج ليزري 270 427,903,202 Rls. 30,338 $
9 1391 استوني 44079500 چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا ،لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش از 6mmازگونه زبان گنجشك . 37,990 322,015,726 Rls. 26,266 $
10 1391 استوني 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 16,900 303,000,000 Rls. 12,320 $
11 1391 استوني 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 650 215,698,951 Rls. 17,594 $
12 1391 استوني 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 12,223 176,569,267 Rls. 7,182 $
13 1391 استوني 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 725 165,939,939 Rls. 13,535 $
14 1391 استوني 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 1,738 114,137,449 Rls. 9,310 $
15 1391 استوني 27030010 پيت ماس 23,285 72,543,517 Rls. 5,917 $
16 1391 استوني 29072100 رزورسينول و ا ملاح آن 176 49,829,802 Rls. 4,064 $
17 1391 استوني 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 280 37,144,647 Rls. 1,511 $
18 1391 استوني 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 3,740 26,801,831 Rls. 2,186 $
19 1391 استوني 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 90 13,126,069 Rls. 1,071 $
20 1391 استوني 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 220 9,401,560 Rls. 767 $
مجموع کل
16,728,626,321 ريال
مجموع کل
1,127,523 دلار
[1]