آمار کل " واردات از" کشور "اسلواکي" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 اسلواکي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 3,547,000 29,337,283,521 Rls. 1,464,434 $
2 1391 اسلواکي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 560,517 24,974,997,367 Rls. 1,436,815 $
3 1391 اسلواکي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 14,186 9,261,238,953 Rls. 721,422 $
4 1391 اسلواکي 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 228,017 5,858,839,869 Rls. 477,883 $
5 1391 اسلواکي 84821000 بلبرينگ. 23,355 5,394,588,176 Rls. 427,479 $
6 1391 اسلواکي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 10,714 4,700,931,144 Rls. 274,935 $
7 1391 اسلواکي 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 16,300 4,543,626,531 Rls. 370,606 $
8 1391 اسلواکي 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 71,284 3,912,879,360 Rls. 349,989 $
9 1391 اسلواکي 39202030 صفحه ،ورق ياتيغه ازپليمرهاي پروپيلن باضخامت 12ميكرون وکمتر ويژه صنايع خازن سازي 15,106 2,969,841,001 Rls. 121,164 $
10 1391 اسلواکي 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 24,960 2,545,698,000 Rls. 207,643 $
11 1391 اسلواکي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 15,100 2,365,764,975 Rls. 192,966 $
12 1391 اسلواکي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 30,010 2,193,771,845 Rls. 111,289 $
13 1391 اسلواکي 32121000 ورقهکهاي داغکزني 3,119 2,176,951,510 Rls. 88,634 $
14 1391 اسلواکي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 16,820 2,011,874,829 Rls. 164,101 $
15 1391 اسلواکي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 330 1,618,149,781 Rls. 68,572 $
16 1391 اسلواکي 38011000 گرافيت مصنوعي 5,608 1,495,927,867 Rls. 74,180 $
17 1391 اسلواکي 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 6,800 1,267,787,546 Rls. 103,408 $
18 1391 اسلواکي 25199010 کمنيزيم مرده از طريق Sintered (تجزيه شيميائي) با عيار اكسيد منيزيم (MgO) 94درصد و كمتر از آن Fe 203 كمتر از يك درصد 252,000 1,191,373,176 Rls. 97,176 $
19 1391 اسلواکي 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 112 1,171,656,832 Rls. 47,636 $
20 1391 اسلواکي 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 1,261 1,160,007,187 Rls. 94,617 $
21 1391 اسلواکي 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 19,407 1,156,688,198 Rls. 94,347 $
22 1391 اسلواکي 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 19,281 797,893,399 Rls. 65,081 $
23 1391 اسلواکي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 994 689,019,427 Rls. 28,363 $
24 1391 اسلواکي 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 306 674,819,133 Rls. 55,042 $
25 1391 اسلواکي 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 815 672,434,874 Rls. 54,848 $
26 1391 اسلواکي 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 800 662,251,254 Rls. 54,017 $
27 1391 اسلواکي 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 50 611,558,807 Rls. 24,934 $
28 1391 اسلواکي 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 11,820 563,781,840 Rls. 45,985 $
29 1391 اسلواکي 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,464 549,404,547 Rls. 44,813 $
30 1391 اسلواکي 70189020 اشياءكوچك شيشه اي كار شده جهت ايمني جاده ها غير مذكور درجاي ديگر 1,100 506,940,469 Rls. 41,349 $
31 1391 اسلواکي 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 3,950 452,928,995 Rls. 36,944 $
32 1391 اسلواکي 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 4,063 452,442,628 Rls. 36,904 $
33 1391 اسلواکي 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وکلوني ا زفلزا ت معمولي. 1,175 443,274,380 Rls. 19,778 $
34 1391 اسلواکي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 166 340,031,359 Rls. 27,735 $
35 1391 اسلواکي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 142 323,209,444 Rls. 26,363 $
36 1391 اسلواکي 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 3,704 284,683,668 Rls. 23,221 $
37 1391 اسلواکي 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 2,000 279,914,208 Rls. 22,832 $
38 1391 اسلواکي 84439190 ساير اجزاء وقطعات چاپگرها ، ماشين هاي كپي ، فكس غير از كارتريج ليزري 980 268,319,445 Rls. 21,886 $
39 1391 اسلواکي 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 200 245,953,851 Rls. 10,000 $
40 1391 اسلواکي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 237,341,127 Rls. 19,359 $
41 1391 اسلواکي 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 470 203,307,143 Rls. 8,272 $
42 1391 اسلواکي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 10 203,130,145 Rls. 16,569 $
43 1391 اسلواکي 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 3,137 198,102,851 Rls. 16,158 $
44 1391 اسلواکي 95089090 چرخ وفلك ،تاب ،سيرك سيار ،تئاتر سيار ،باغ وحش سيار 5,671 163,585,800 Rls. 13,343 $
45 1391 اسلواکي 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 901 158,774,505 Rls. 12,951 $
46 1391 اسلواکي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,340 151,775,760 Rls. 12,380 $
47 1391 اسلواکي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 2,068 107,709,999 Rls. 8,785 $
48 1391 اسلواکي 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 342 99,138,346 Rls. 4,031 $
49 1391 اسلواکي 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 20 94,140,000 Rls. 7,679 $
50 1391 اسلواکي 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 190 91,631,880 Rls. 7,474 $
51 1391 اسلواکي 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 265 76,031,275 Rls. 6,202 $
52 1391 اسلواکي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 8 75,730,980 Rls. 6,177 $
53 1391 اسلواکي 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 40 50,397,534 Rls. 4,111 $
54 1391 اسلواکي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 170 45,881,169 Rls. 3,742 $
55 1391 اسلواکي 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 405 45,565,834 Rls. 3,717 $
56 1391 اسلواکي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 12 35,589,210 Rls. 2,903 $
57 1391 اسلواکي 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 21 28,336,502 Rls. 2,311 $
58 1391 اسلواکي 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 61 24,208,000 Rls. 986 $
59 1391 اسلواکي 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 8 23,665,931 Rls. 1,930 $
60 1391 اسلواکي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 7 23,083,900 Rls. 941 $
61 1391 اسلواکي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 8 22,788,550 Rls. 1,859 $
62 1391 اسلواکي 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 68 18,881,777 Rls. 1,540 $
63 1391 اسلواکي 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 17 13,271,548 Rls. 541 $
64 1391 اسلواکي 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 115 12,321,300 Rls. 1,005 $
65 1391 اسلواکي 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 5 11,835,022 Rls. 965 $
66 1391 اسلواکي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 8 3,816,861 Rls. 350 $
مجموع کل
122,348,782,345 ريال
مجموع کل
7,795,670 دلار
[1]