آمار کل " واردات از" کشور "اسلووني" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 اسلووني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 325,076 19,558,467,811 Rls. 974,341 $
2 1391 اسلووني 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 5,855 19,361,100,011 Rls. 1,579,209 $
3 1391 اسلووني 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 186,392 12,896,616,770 Rls. 854,645 $
4 1391 اسلووني 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 160,000 12,332,471,997 Rls. 502,013 $
5 1391 اسلووني 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 142,037 11,178,933,697 Rls. 758,254 $
6 1391 اسلووني 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 106,425 10,585,332,939 Rls. 716,192 $
7 1391 اسلووني 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,800 9,308,611,338 Rls. 759,267 $
8 1391 اسلووني 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 182,400 9,053,179,476 Rls. 482,872 $
9 1391 اسلووني 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 1,210 9,027,557,330 Rls. 367,078 $
10 1391 اسلووني 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 155,250 6,678,361,650 Rls. 344,659 $
11 1391 اسلووني 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 220,500 5,216,777,598 Rls. 317,897 $
12 1391 اسلووني 28230000 ا کسيدهاي تيتان 100,000 4,887,000,000 Rls. 398,613 $
13 1391 اسلووني 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 56,818 4,538,671,825 Rls. 225,824 $
14 1391 اسلووني 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 71,263 4,354,300,000 Rls. 355,163 $
15 1391 اسلووني 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 113,844 3,872,517,100 Rls. 423,180 $
16 1391 اسلووني 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 65,878 3,404,232,240 Rls. 277,670 $
17 1391 اسلووني 90212100 دندا نهاي مصنوعي 2,845 3,201,405,609 Rls. 197,928 $
18 1391 اسلووني 32061900 پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100 40,000 3,174,434,406 Rls. 129,373 $
19 1391 اسلووني 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 42,617 3,129,728,608 Rls. 170,507 $
20 1391 اسلووني 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 553 3,077,593,194 Rls. 125,319 $
21 1391 اسلووني 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 51,821 3,011,786,080 Rls. 245,660 $
22 1391 اسلووني 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 80,978 2,979,860,028 Rls. 243,055 $
23 1391 اسلووني 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 56,900 2,840,504,909 Rls. 231,689 $
24 1391 اسلووني 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 4,933 2,807,896,130 Rls. 209,443 $
25 1391 اسلووني 76069210 سيل ويال پني سيلين وفرآورده هاي تزريقي وا رد شده توسط وا حدهاي توليد کننده دا رو(ازآلياژهاي آلومينيوم ) 52,190 2,676,604,240 Rls. 135,185 $
26 1391 اسلووني 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 21,238 2,643,187,154 Rls. 107,613 $
27 1391 اسلووني 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 53,570 2,531,791,847 Rls. 206,508 $
28 1391 اسلووني 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 40,503 2,314,758,445 Rls. 188,806 $
29 1391 اسلووني 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 141,000 2,151,883,041 Rls. 118,401 $
30 1391 اسلووني 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 39,073 2,117,553,753 Rls. 172,721 $
31 1391 اسلووني 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 37,354 1,836,989,569 Rls. 200,830 $
32 1391 اسلووني 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,200 1,659,600,551 Rls. 135,367 $
33 1391 اسلووني 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 29,680 1,657,340,700 Rls. 135,183 $
34 1391 اسلووني 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 9,885 1,609,589,724 Rls. 131,288 $
35 1391 اسلووني 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 30,400 1,402,960,600 Rls. 114,434 $
36 1391 اسلووني 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 18,810 1,062,405,177 Rls. 86,656 $
37 1391 اسلووني 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 764 1,020,814,505 Rls. 56,898 $
38 1391 اسلووني 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 30,400 990,244,411 Rls. 80,770 $
39 1391 اسلووني 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 11,710 937,647,040 Rls. 76,480 $
40 1391 اسلووني 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 230 849,379,103 Rls. 69,281 $
41 1391 اسلووني 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,759 751,131,721 Rls. 42,743 $
42 1391 اسلووني 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 9,360 713,948,134 Rls. 58,234 $
43 1391 اسلووني 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 10,947 711,618,438 Rls. 58,044 $
44 1391 اسلووني 72085390 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 66,877 688,433,727 Rls. 75,009 $
45 1391 اسلووني 34053000 واكس و فرآوردهکهاي همانند براي بدنه وسايل نقليه باستثناي واكسکها براي فلزات 10,368 688,245,989 Rls. 56,138 $
46 1391 اسلووني 85165000 فر (oven) ميکروويو 15,496 669,792,940 Rls. 54,632 $
47 1391 اسلووني 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 16,503 643,576,609 Rls. 52,494 $
48 1391 اسلووني 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 4,280 590,245,660 Rls. 48,144 $
49 1391 اسلووني 28365000 کربنات کلسيم 19,500 580,660,000 Rls. 23,902 $
50 1391 اسلووني 85118010 هيتربرقي جهت نصب روي دريچه هوا ي موتورهاي ا نژکتوري برا ي گرم کردن بدنه ا ن 650 550,418,003 Rls. 44,895 $
51 1391 اسلووني 85044060 ا نوا ع UPS 5,920 528,536,206 Rls. 24,035 $
52 1391 اسلووني 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 1,763 528,140,442 Rls. 43,078 $
53 1391 اسلووني 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 16,600 524,303,200 Rls. 27,625 $
54 1391 اسلووني 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 160 504,685,942 Rls. 41,165 $
55 1391 اسلووني 90318010 ترا ز بنايي 14,030 498,770,832 Rls. 25,351 $
56 1391 اسلووني 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 494 477,760,978 Rls. 19,438 $
57 1391 اسلووني 32091060 لاکهاو ورني هاولعابها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 500 436,975,000 Rls. 35,642 $
58 1391 اسلووني 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 214 427,307,433 Rls. 31,289 $
59 1391 اسلووني 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 7,987 426,892,940 Rls. 28,906 $
60 1391 اسلووني 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,048 377,090,743 Rls. 30,758 $
61 1391 اسلووني 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,671 363,971,493 Rls. 23,584 $
62 1391 اسلووني 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 1,652 363,340,993 Rls. 14,772 $
63 1391 اسلووني 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 1,960 355,466,165 Rls. 28,994 $
64 1391 اسلووني 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,795 330,450,348 Rls. 19,736 $
65 1391 اسلووني 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 541 299,973,152 Rls. 12,199 $
66 1391 اسلووني 56012100 آوا ت ا زپنبه وا شياءساخته شده ا زآن. 4,791 283,420,033 Rls. 23,117 $
67 1391 اسلووني 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 16,800 256,520,000 Rls. 10,434 $
68 1391 اسلووني 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 101 250,127,792 Rls. 20,402 $
69 1391 اسلووني 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 7,820 234,149,568 Rls. 19,099 $
70 1391 اسلووني 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 8,991 220,708,642 Rls. 18,002 $
71 1391 اسلووني 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 2,492 196,128,886 Rls. 15,997 $
72 1391 اسلووني 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 21,847 196,114,858 Rls. 15,996 $
73 1391 اسلووني 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,864 192,296,419 Rls. 15,685 $
74 1391 اسلووني 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 3,800 167,405,091 Rls. 6,816 $
75 1391 اسلووني 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 998 160,792,258 Rls. 13,115 $
76 1391 اسلووني 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 2,644 151,736,297 Rls. 12,377 $
77 1391 اسلووني 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 1,423 149,629,680 Rls. 12,205 $
78 1391 اسلووني 95061100 ا سکي روي برف 400 146,155,712 Rls. 5,960 $
79 1391 اسلووني 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 15,197 141,492,990 Rls. 11,541 $
80 1391 اسلووني 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 190 132,640,986 Rls. 5,411 $
81 1391 اسلووني 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 90 129,000,000 Rls. 5,245 $
82 1391 اسلووني 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 561 124,330,407 Rls. 10,141 $
83 1391 اسلووني 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 53 119,191,569 Rls. 7,726 $
84 1391 اسلووني 21061010 موا د پروتئيني تکستوره 2,020 107,748,940 Rls. 8,789 $
85 1391 اسلووني 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 1,140 90,247,038 Rls. 7,361 $
86 1391 اسلووني 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 3,000 84,656,925 Rls. 6,905 $
87 1391 اسلووني 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 257 83,950,704 Rls. 6,848 $
88 1391 اسلووني 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 2,393 81,244,477 Rls. 6,627 $
89 1391 اسلووني 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 300 79,600,000 Rls. 6,493 $
90 1391 اسلووني 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 2,470 68,706,548 Rls. 5,604 $
91 1391 اسلووني 90261010 فلومتر 27 67,562,066 Rls. 5,511 $
92 1391 اسلووني 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 802 67,446,796 Rls. 5,501 $
93 1391 اسلووني 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 288 66,943,841 Rls. 5,460 $
94 1391 اسلووني 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 27 59,112,526 Rls. 4,822 $
95 1391 اسلووني 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 26 59,108,455 Rls. 4,821 $
96 1391 اسلووني 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 775 58,652,055 Rls. 2,390 $
97 1391 اسلووني 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 141 55,329,004 Rls. 2,636 $
98 1391 اسلووني 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 100 51,538,040 Rls. 4,204 $
99 1391 اسلووني 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,441 51,097,020 Rls. 4,168 $
100 1391 اسلووني 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 4 50,413,520 Rls. 4,112 $
101 1391 اسلووني 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 184 49,635,744 Rls. 4,049 $
102 1391 اسلووني 27101930 گريس 14 49,427,394 Rls. 4,032 $
103 1391 اسلووني 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 42 39,511,067 Rls. 1,607 $
104 1391 اسلووني 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 287 38,274,517 Rls. 3,122 $
105 1391 اسلووني 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 160 37,954,734 Rls. 3,096 $
106 1391 اسلووني 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 1,457 36,838,208 Rls. 3,005 $
107 1391 اسلووني 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 540 36,166,513 Rls. 2,950 $
108 1391 اسلووني 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 68 34,444,775 Rls. 1,404 $
109 1391 اسلووني 90303390 ساير 22 24,269,930 Rls. 1,980 $
110 1391 اسلووني 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 5 21,707,060 Rls. 1,771 $
111 1391 اسلووني 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 47 18,738,000 Rls. 1,528 $
112 1391 اسلووني 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 3 18,305,000 Rls. 1,493 $
113 1391 اسلووني 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 43 17,743,542 Rls. 1,447 $
114 1391 اسلووني 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 16 12,363,286 Rls. 1,008 $
115 1391 اسلووني 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 30 11,972,946 Rls. 487 $
116 1391 اسلووني 55159900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريکسره سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 58 11,310,953 Rls. 923 $
117 1391 اسلووني 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 85 9,942,565 Rls. 405 $
118 1391 اسلووني 85361020 فيوزا ستوا نه ا ي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 60 9,859,207 Rls. 804 $
119 1391 اسلووني 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 90 9,487,401 Rls. 774 $
120 1391 اسلووني 82021000 ا ره دستي. 250 7,708,143 Rls. 629 $
121 1391 اسلووني 82034000 لوله بر,پيچ بر,منگنه سورا خ کن وا بزا رهاي همانند. 60 2,319,932 Rls. 95 $
مجموع کل
215,905,007,753 ريال
مجموع کل
14,185,208 دلار
[1]