آمار کل " واردات از" کشور "اسپانيا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 6,419,241 531,314,216,059 Rls. 36,082,779 $
2 1391 اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,758,179 530,424,306,912 Rls. 37,023,357 $
3 1391 اسپانيا 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 782,587 370,419,284,901 Rls. 26,453,672 $
4 1391 اسپانيا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,882,741 340,249,063,069 Rls. 31,176,786 $
5 1391 اسپانيا 98870335 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيک 1,833,300 316,537,017,985 Rls. 20,104,173 $
6 1391 اسپانيا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 862,975 186,973,140,351 Rls. 13,191,003 $
7 1391 اسپانيا 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 224,976 131,432,200,000 Rls. 5,347,136 $
8 1391 اسپانيا 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,843,336 125,816,165,269 Rls. 11,561,546 $
9 1391 اسپانيا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 949,151 124,134,559,674 Rls. 6,997,210 $
10 1391 اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 6,521,483 111,563,556,050 Rls. 6,761,707 $
11 1391 اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 67,807 100,925,719,790 Rls. 6,126,711 $
12 1391 اسپانيا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,144,732 99,776,999,335 Rls. 8,138,418 $
13 1391 اسپانيا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 215,950 94,788,538,165 Rls. 4,903,355 $
14 1391 اسپانيا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 1,248,669 83,844,840,432 Rls. 5,262,683 $
15 1391 اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 400,361 80,178,120,748 Rls. 5,308,281 $
16 1391 اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 323,599 71,707,260,523 Rls. 4,265,606 $
17 1391 اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 860,282 64,371,199,121 Rls. 4,184,047 $
18 1391 اسپانيا 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 35,110 60,799,127,511 Rls. 2,940,248 $
19 1391 اسپانيا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 86,315 60,733,181,143 Rls. 3,646,872 $
20 1391 اسپانيا 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 916,329 60,257,753,068 Rls. 2,899,260 $
21 1391 اسپانيا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 181,797 59,324,495,906 Rls. 2,480,827 $
22 1391 اسپانيا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 295,492 53,589,842,842 Rls. 3,580,635 $
23 1391 اسپانيا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 11,008 53,175,403,489 Rls. 2,268,757 $
24 1391 اسپانيا 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 679,351 53,034,014,684 Rls. 3,943,798 $
25 1391 اسپانيا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 598,455 52,900,296,720 Rls. 4,314,869 $
26 1391 اسپانيا 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 8,144,697 52,523,863,216 Rls. 3,730,962 $
27 1391 اسپانيا 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 261,207 50,984,235,398 Rls. 4,256,045 $
28 1391 اسپانيا 84821000 بلبرينگ. 266,182 48,866,847,624 Rls. 3,852,320 $
29 1391 اسپانيا 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 962,762 48,407,905,649 Rls. 2,807,623 $
30 1391 اسپانيا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 590,114 43,869,614,185 Rls. 2,437,620 $
31 1391 اسپانيا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 281,255 42,521,986,752 Rls. 2,398,681 $
32 1391 اسپانيا 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 429,096 39,085,670,395 Rls. 3,188,064 $
33 1391 اسپانيا 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 75,026 35,305,855,308 Rls. 2,042,370 $
34 1391 اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 474,556 34,495,261,912 Rls. 2,362,665 $
35 1391 اسپانيا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 235,493 33,644,575,813 Rls. 2,744,256 $
36 1391 اسپانيا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 486,287 32,304,528,645 Rls. 1,692,029 $
37 1391 اسپانيا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 43,007 29,844,932,062 Rls. 1,741,156 $
38 1391 اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 278,927 28,581,076,315 Rls. 1,286,640 $
39 1391 اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 2,669,780 28,518,663,124 Rls. 1,997,951 $
40 1391 اسپانيا 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 123,259 27,218,465,359 Rls. 2,086,803 $
41 1391 اسپانيا 32072010 لعابکها 1,284,619 26,150,728,985 Rls. 1,641,566 $
42 1391 اسپانيا 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,896,192 25,790,536,295 Rls. 1,613,557 $
43 1391 اسپانيا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 67,026 25,624,074,147 Rls. 2,090,055 $
44 1391 اسپانيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 386,424 25,395,128,901 Rls. 1,319,351 $
45 1391 اسپانيا 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 2,377 24,674,036,999 Rls. 1,004,902 $
46 1391 اسپانيا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 578,179 24,661,317,911 Rls. 2,021,517 $
47 1391 اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 168,346 23,963,837,575 Rls. 1,621,984 $
48 1391 اسپانيا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 169,710 23,620,097,160 Rls. 1,926,598 $
49 1391 اسپانيا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 62,129 23,616,583,507 Rls. 960,844 $
50 1391 اسپانيا 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 65,280 21,995,681,598 Rls. 1,408,347 $
51 1391 اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 227,915 21,931,078,839 Rls. 1,041,134 $
52 1391 اسپانيا 84281010 آسانسورهاي باسيستم محرکه گيربکس (gearbox ) 264,999 21,869,173,783 Rls. 1,698,416 $
53 1391 اسپانيا 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 127,867 21,773,607,234 Rls. 1,543,292 $
54 1391 اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 297,250 21,391,082,619 Rls. 1,162,225 $
55 1391 اسپانيا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 245,169 20,993,950,872 Rls. 1,277,820 $
56 1391 اسپانيا 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 1,909,224 20,434,500,000 Rls. 1,666,762 $
57 1391 اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 307,677 19,658,334,243 Rls. 1,293,531 $
58 1391 اسپانيا 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 22,520 19,525,303,093 Rls. 1,326,739 $
59 1391 اسپانيا 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 681,728 19,222,302,293 Rls. 1,567,888 $
60 1391 اسپانيا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 1,116,258 19,207,609,913 Rls. 1,261,202 $
61 1391 اسپانيا 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 1,284,272 18,586,640,469 Rls. 1,516,039 $
62 1391 اسپانيا 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 201,465 18,480,751,788 Rls. 1,507,402 $
63 1391 اسپانيا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 72,500 18,350,330,135 Rls. 1,496,764 $
64 1391 اسپانيا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 96,802 18,305,093,460 Rls. 1,286,885 $
65 1391 اسپانيا 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 419,777 17,817,611,198 Rls. 1,030,368 $
66 1391 اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 136,753 17,486,709,935 Rls. 1,145,668 $
67 1391 اسپانيا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 121,833 16,523,045,935 Rls. 795,187 $
68 1391 اسپانيا 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 198,410 16,452,704,052 Rls. 969,738 $
69 1391 اسپانيا 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,348,648 16,354,148,046 Rls. 1,101,723 $
70 1391 اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 219,931 15,618,748,155 Rls. 784,167 $
71 1391 اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 319,749 15,326,559,777 Rls. 986,736 $
72 1391 اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلکها 28,906 15,036,605,857 Rls. 949,621 $
73 1391 اسپانيا 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 312,000 14,911,529,188 Rls. 923,064 $
74 1391 اسپانيا 72171030 مفتول پيشکتنيده فولادي (PRESSED CONCRETE WIRE) PC WIRE از جنس فولاد پر كربن غيرممزوج سرد كشيده شده با مقطع گرد بصورت كلاف يا شاخه، تك رشته در اقطار 4 الي 20 ميليمتر 1,179,568 14,660,503,368 Rls. 1,282,338 $
75 1391 اسپانيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 451,650 14,244,007,403 Rls. 682,599 $
76 1391 اسپانيا 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 77,239 13,683,736,060 Rls. 847,911 $
77 1391 اسپانيا 90328910 اكسي پيلوت 13,584 13,584,196,511 Rls. 553,057 $
78 1391 اسپانيا 72173040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پرکربن غير ممزوج سرد کشيده شده وبا مقطع گرد وبه صورت کلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر آبکاري شده با اندود شده حتي صيقل شده 495,914 13,429,964,353 Rls. 678,463 $
79 1391 اسپانيا 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 223,557 13,145,740,609 Rls. 877,169 $
80 1391 اسپانيا 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 309,952 13,133,877,909 Rls. 655,278 $
81 1391 اسپانيا 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 950,353 12,676,228,484 Rls. 712,889 $
82 1391 اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 53,773 12,383,343,272 Rls. 723,494 $
83 1391 اسپانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 880 12,345,539,114 Rls. 736,013 $
84 1391 اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 293,662 12,120,389,920 Rls. 748,627 $
85 1391 اسپانيا 72193100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز75/4 mm. 233,219 11,954,217,508 Rls. 975,059 $
86 1391 اسپانيا 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 116,940 11,798,535,653 Rls. 962,360 $
87 1391 اسپانيا 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 525,430 11,743,226,498 Rls. 488,872 $
88 1391 اسپانيا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 125,967 11,474,565,491 Rls. 872,995 $
89 1391 اسپانيا 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 136,873 11,451,490,305 Rls. 726,580 $
90 1391 اسپانيا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 68,818 11,346,919,424 Rls. 888,300 $
91 1391 اسپانيا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 512,200 11,293,797,295 Rls. 539,791 $
92 1391 اسپانيا 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 11,654 11,234,145,811 Rls. 916,325 $
93 1391 اسپانيا 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 183,500 11,222,798,670 Rls. 915,400 $
94 1391 اسپانيا 29222990 ساير امينو -نفتل ها وسايرامينو فنلها ,غيرا زا نهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رند,ا ترهاوا سترهاي آنها،املاح اين محصولات غيرمذکوردرجاي ديگر 6,928 11,210,924,874 Rls. 914,431 $
95 1391 اسپانيا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 145,689 11,199,151,904 Rls. 669,961 $
96 1391 اسپانيا 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 363,517 11,157,913,928 Rls. 777,688 $
97 1391 اسپانيا 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 10,566 10,703,115,514 Rls. 435,830 $
98 1391 اسپانيا 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 144,839 10,655,789,101 Rls. 713,678 $
99 1391 اسپانيا 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 183,483 9,787,521,832 Rls. 398,598 $
100 1391 اسپانيا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 259,000 9,634,279,646 Rls. 658,334 $
101 1391 اسپانيا 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 694,322 9,582,376,932 Rls. 781,597 $
102 1391 اسپانيا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,477 9,483,031,602 Rls. 436,449 $
103 1391 اسپانيا 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 417,542 9,237,948,054 Rls. 715,655 $
104 1391 اسپانيا 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 192,189 9,130,285,296 Rls. 537,414 $
105 1391 اسپانيا 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 171,148 9,118,142,676 Rls. 421,161 $
106 1391 اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 57,918 9,114,008,285 Rls. 702,195 $
107 1391 اسپانيا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 217,131 9,018,646,131 Rls. 427,543 $
108 1391 اسپانيا 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 351,282 9,006,942,106 Rls. 414,907 $
109 1391 اسپانيا 25070010 کائولن 722,080 8,974,059,898 Rls. 730,012 $
110 1391 اسپانيا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 921,210 8,663,805,732 Rls. 569,602 $
111 1391 اسپانيا 30022000 واكسنکها براي پزشكي 3,058 8,579,732,767 Rls. 349,323 $
112 1391 اسپانيا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 4,694 8,570,492,928 Rls. 535,986 $
113 1391 اسپانيا 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 27,969 8,455,419,344 Rls. 689,675 $
114 1391 اسپانيا 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 500,830 8,334,842,781 Rls. 447,568 $
115 1391 اسپانيا 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 8,020 8,282,384,954 Rls. 336,970 $
116 1391 اسپانيا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 210,242 8,233,905,360 Rls. 662,794 $
117 1391 اسپانيا 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 27,388 8,109,187,703 Rls. 436,475 $
118 1391 اسپانيا 29332910 امپرازول 8,000 8,086,335,054 Rls. 478,464 $
119 1391 اسپانيا 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 176,579 8,077,162,856 Rls. 477,013 $
120 1391 اسپانيا 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 33,320 7,943,477,384 Rls. 460,400 $
121 1391 اسپانيا 21069020 ا مولسيفاير 166,660 7,814,484,380 Rls. 447,476 $
122 1391 اسپانيا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 86,090 7,668,467,365 Rls. 625,487 $
123 1391 اسپانيا 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 303,820 7,569,716,439 Rls. 557,509 $
124 1391 اسپانيا 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 8,000 7,538,252,435 Rls. 614,866 $
125 1391 اسپانيا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 106,425 7,535,370,626 Rls. 483,461 $
126 1391 اسپانيا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 23,310 7,425,530,434 Rls. 327,157 $
127 1391 اسپانيا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 30,354 7,349,635,324 Rls. 386,757 $
128 1391 اسپانيا 28230000 ا کسيدهاي تيتان 220,009 7,345,528,774 Rls. 491,352 $
129 1391 اسپانيا 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 92,549 7,195,792,135 Rls. 484,259 $
130 1391 اسپانيا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,251 7,044,871,443 Rls. 513,055 $
131 1391 اسپانيا 84295929 بيلهاي مکانيکي مستعمل باقدرت بيش ا ز155اسب بخار ،باسال ساخت بيش ا ز5سال, فاقدقابليت چرخش 360درجه 285,530 7,014,691,462 Rls. 285,231 $
132 1391 اسپانيا 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 10,824 6,779,273,410 Rls. 552,959 $
133 1391 اسپانيا 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 1,424,711 6,751,907,848 Rls. 425,894 $
134 1391 اسپانيا 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 4,903 6,609,615,430 Rls. 310,965 $
135 1391 اسپانيا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 32,534 6,542,100,922 Rls. 504,908 $
136 1391 اسپانيا 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 597,740 6,533,572,471 Rls. 532,918 $
137 1391 اسپانيا 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 85,500 6,484,658,522 Rls. 314,528 $
138 1391 اسپانيا 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 13,735 6,432,086,855 Rls. 371,256 $
139 1391 اسپانيا 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 429,060 6,365,538,482 Rls. 313,285 $
140 1391 اسپانيا 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 6,350 6,308,288,857 Rls. 514,542 $
141 1391 اسپانيا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 76,726 6,242,477,720 Rls. 428,403 $
142 1391 اسپانيا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 27,733 6,236,290,670 Rls. 508,670 $
143 1391 اسپانيا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 49,727 6,175,714,724 Rls. 503,627 $
144 1391 اسپانيا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 8,380 6,121,962,619 Rls. 488,676 $
145 1391 اسپانيا 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 133,037 6,009,067,078 Rls. 327,151 $
146 1391 اسپانيا 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 109,209 6,002,093,882 Rls. 395,425 $
147 1391 اسپانيا 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 104,872 5,975,756,389 Rls. 338,254 $
148 1391 اسپانيا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 133,855 5,973,506,363 Rls. 363,418 $
149 1391 اسپانيا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 10,806 5,952,913,734 Rls. 469,449 $
150 1391 اسپانيا 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 182,176 5,938,321,052 Rls. 449,159 $
151 1391 اسپانيا 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 70,525 5,906,388,840 Rls. 421,502 $
152 1391 اسپانيا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 51,318 5,832,915,366 Rls. 413,811 $
153 1391 اسپانيا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 10,790 5,814,568,043 Rls. 425,821 $
154 1391 اسپانيا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 203 5,761,261,535 Rls. 394,350 $
155 1391 اسپانيا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 21,202 5,721,452,177 Rls. 393,197 $
156 1391 اسپانيا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 57,065 5,638,494,417 Rls. 339,082 $
157 1391 اسپانيا 84439190 ساير اجزاء وقطعات چاپگرها ، ماشين هاي كپي ، فكس غير از كارتريج ليزري 4,434 5,431,949,458 Rls. 354,832 $
158 1391 اسپانيا 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 17,834 5,428,807,496 Rls. 356,566 $
159 1391 اسپانيا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,953 5,396,707,340 Rls. 439,362 $
160 1391 اسپانيا 84411000 ماشينهاي برش 11,570 5,385,652,203 Rls. 218,965 $
161 1391 اسپانيا 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 1,398 5,336,700,600 Rls. 281,857 $
162 1391 اسپانيا 87079020 بدنه برا ي ا توبوس و ميني بوس 8,996 5,328,861,567 Rls. 434,654 $
163 1391 اسپانيا 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,392 5,191,884,181 Rls. 423,482 $
164 1391 اسپانيا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 9,891 5,173,008,984 Rls. 281,563 $
165 1391 اسپانيا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 41,630 5,162,895,462 Rls. 218,427 $
166 1391 اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 773,426 5,023,691,742 Rls. 409,763 $
167 1391 اسپانيا 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 99,000 4,997,892,691 Rls. 203,489 $
168 1391 اسپانيا 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 8,000 4,907,993,830 Rls. 202,033 $
169 1391 اسپانيا 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 1,535 4,882,901,757 Rls. 287,628 $
170 1391 اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 12,000 4,868,055,453 Rls. 397,068 $
171 1391 اسپانيا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 9,827 4,782,442,389 Rls. 281,989 $
172 1391 اسپانيا 28256000 ا کسيدهاي ژرمانيم وا کسيد زيرکنيوم 34,000 4,740,698,513 Rls. 233,456 $
173 1391 اسپانيا 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 45,889 4,682,784,021 Rls. 190,959 $
174 1391 اسپانيا 84138200 بالابرهاي آبگونها 50,719 4,543,069,252 Rls. 268,075 $
175 1391 اسپانيا 84145910 ماشين مولد باد جهت جابجائي هواي باغها در زمستان متشكل از يك موتور ديزل وسنسورهاي حرارتي 5,329 4,488,446,893 Rls. 182,487 $
176 1391 اسپانيا 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 56,545 4,485,369,115 Rls. 365,854 $
177 1391 اسپانيا 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 318,400 4,483,286,844 Rls. 322,489 $
178 1391 اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 104,575 4,437,768,825 Rls. 288,451 $
179 1391 اسپانيا 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 3,370 4,219,206,800 Rls. 171,806 $
180 1391 اسپانيا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 28,960 4,218,671,690 Rls. 344,100 $
181 1391 اسپانيا 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 9,909 4,213,917,498 Rls. 343,713 $
182 1391 اسپانيا 32074090 سايرشيشه ها بصورت پودردا نه تيغه وفلس 194,000 4,213,266,077 Rls. 239,624 $
183 1391 اسپانيا 27101930 گريس 57,558 4,199,931,699 Rls. 221,543 $
184 1391 اسپانيا 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 27,098 4,054,842,277 Rls. 330,738 $
185 1391 اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20,378 3,978,983,648 Rls. 267,999 $
186 1391 اسپانيا 29339930 كاپتوپريل 4,000 3,956,314,600 Rls. 322,701 $
187 1391 اسپانيا 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 205,468 3,942,301,895 Rls. 321,558 $
188 1391 اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 420,940 3,929,110,665 Rls. 220,071 $
189 1391 اسپانيا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 46,898 3,923,468,945 Rls. 225,101 $
190 1391 اسپانيا 28365000 کربنات کلسيم 501,000 3,861,316,555 Rls. 314,952 $
191 1391 اسپانيا 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,460 3,842,508,091 Rls. 313,418 $
192 1391 اسپانيا 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 45,344 3,815,268,648 Rls. 155,290 $
193 1391 اسپانيا 29419020 داروي دامي انروفلوكساسين 18,928 3,799,742,827 Rls. 155,617 $
194 1391 اسپانيا 76069100 صفحه ورق يانوار (باستثناءمربع يامستطيل )از آلومينيوم، غيرممزوج، به ضخامت بيش از 0.2 ميليمتر 26,600 3,757,366,272 Rls. 306,474 $
195 1391 اسپانيا 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 90,320 3,754,914,652 Rls. 306,274 $
196 1391 اسپانيا 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 147,833 3,711,000,000 Rls. 151,087 $
197 1391 اسپانيا 72272000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادسيليکومنگنز. 337,260 3,693,762,353 Rls. 301,286 $
198 1391 اسپانيا 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 1,800 3,691,694,079 Rls. 150,387 $
199 1391 اسپانيا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 7,576 3,611,657,549 Rls. 294,589 $
200 1391 اسپانيا 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 21,562 3,603,472,888 Rls. 228,290 $
مجموع کل
5,993,237,494,313 ريال
مجموع کل
400,541,180 دلار