آمار کل " واردات از" کشور "اسکاتلند" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 اسکاتلند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 8,231 94,341,381,673 Rls. 5,821,621 $
2 1391 اسکاتلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 4,294 40,091,992,948 Rls. 3,270,146 $
3 1391 اسکاتلند 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 1,377 9,837,949,541 Rls. 802,443 $
4 1391 اسکاتلند 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 18,393 3,124,378,119 Rls. 127,204 $
5 1391 اسکاتلند 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 19,194 3,013,735,996 Rls. 245,819 $
6 1391 اسکاتلند 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 691 1,995,569,164 Rls. 128,644 $
7 1391 اسکاتلند 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 400 83,906,565 Rls. 6,844 $
8 1391 اسکاتلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,500 49,190,529 Rls. 4,012 $
9 1391 اسکاتلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 360 34,585,889 Rls. 2,821 $
مجموع کل
152,572,690,424 ريال
مجموع کل
10,409,553 دلار
[1]