آمار کل " واردات از" کشور "افغانستان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 افغانستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 80,188 19,479,977,312 Rls. 821,906 $
2 1391 افغانستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 1,816,041 8,841,696,831 Rls. 531,053 $
3 1391 افغانستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 361,367 5,523,530,191 Rls. 302,187 $
4 1391 افغانستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,091,844 3,688,130,233 Rls. 191,919 $
5 1391 افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 54,090 2,183,059,200 Rls. 88,883 $
6 1391 افغانستان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 426,650 1,558,594,108 Rls. 67,280 $
7 1391 افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 120,310 1,504,500,612 Rls. 61,316 $
8 1391 افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 194,941 829,087,404 Rls. 67,625 $
9 1391 افغانستان 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 18,000 687,151,652 Rls. 56,048 $
10 1391 افغانستان 25151220 سنگهاي مرمرکارنشده وتراورتن ضخامت بيشتر ا ز 4تا25 سانتي متر 147,230 455,983,313 Rls. 18,603 $
11 1391 افغانستان 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 340,981 428,045,540 Rls. 34,914 $
12 1391 افغانستان 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 130,360 286,578,893 Rls. 17,523 $
13 1391 افغانستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري 28,190 276,487,520 Rls. 22,552 $
14 1391 افغانستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 3,780 273,532,860 Rls. 22,311 $
15 1391 افغانستان 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 23,670 232,155,360 Rls. 18,936 $
16 1391 افغانستان 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 58,440 215,919,522 Rls. 17,612 $
17 1391 افغانستان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 27,620 206,997,840 Rls. 16,884 $
18 1391 افغانستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 81,890 203,834,760 Rls. 16,626 $
19 1391 افغانستان 25151290 سنگهاي مرمر كارنشده وتراورتن (به شكل بلوکهاولوح هاي مربع يامربع مستطيل ) باضخامت بيش ا ز 25 سانتي متر 91,141 172,633,354 Rls. 9,703 $
20 1391 افغانستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 300 159,511,954 Rls. 6,495 $
21 1391 افغانستان 10082100 دانه ارزن 24,900 138,060,167 Rls. 11,261 $
22 1391 افغانستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 5,480 135,041,448 Rls. 11,015 $
23 1391 افغانستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 22,000 134,442,632 Rls. 11,948 $
24 1391 افغانستان 50040090 سايرنخ ا بريشم ( غيرا زنخهاي ا خال ا بريشم )بجزموردمصرف درتوليد نخهاي جرا حي خرده فروشي 550 115,633,089 Rls. 9,432 $
25 1391 افغانستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 21,000 98,124,265 Rls. 3,990 $
26 1391 افغانستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 46,508 91,300,833 Rls. 7,447 $
27 1391 افغانستان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 746 66,983,664 Rls. 2,728 $
28 1391 افغانستان 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 23,700 30,129,292 Rls. 2,458 $
29 1391 افغانستان 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 24,380 20,026,220 Rls. 1,633 $
30 1391 افغانستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 12 12,013,267 Rls. 980 $
31 1391 افغانستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 2,000 4,393,181 Rls. 179 $
مجموع کل
48,053,556,517 ريال
مجموع کل
2,453,445 دلار
[1]