آمار کل " واردات از" کشور "امارات متحده عربي" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 امارات متحده عربي 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 18,301,715 6,637,550,446,051 Rls. 392,809,086 $
2 1391 امارات متحده عربي 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 565,225,679 6,593,540,109,470 Rls. 388,299,579 $
3 1391 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 603,787,429 5,647,509,226,422 Rls. 390,644,577 $
4 1391 امارات متحده عربي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 23,358,148 5,282,587,310,095 Rls. 299,099,675 $
5 1391 امارات متحده عربي 10051020 دانه ذرت دامي . 988,808,926 5,183,444,021,134 Rls. 398,663,657 $
6 1391 امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 43,602,896 4,195,617,278,050 Rls. 228,030,549 $
7 1391 امارات متحده عربي 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 13,572,842 3,965,082,202,182 Rls. 263,167,162 $
8 1391 امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 2,355,916 3,886,980,822,338 Rls. 271,545,007 $
9 1391 امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 330,027,965 3,306,714,413,597 Rls. 214,465,772 $
10 1391 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 33,739,050 2,574,522,401,903 Rls. 156,054,328 $
11 1391 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 169,482,624 2,470,046,949,090 Rls. 169,439,493 $
12 1391 امارات متحده عربي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 311,552 2,146,475,715,232 Rls. 148,104,523 $
13 1391 امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 24,114,063 2,101,266,237,320 Rls. 137,100,201 $
14 1391 امارات متحده عربي 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 729,488 2,021,764,962,809 Rls. 139,581,372 $
15 1391 امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 10,093,647 1,832,959,177,597 Rls. 108,824,948 $
16 1391 امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 450,724 1,594,181,916,979 Rls. 101,901,262 $
17 1391 امارات متحده عربي 10011100 دانه گندم سخت 290,441,697 1,541,844,847,715 Rls. 98,616,428 $
18 1391 امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 134,315,215 1,358,274,120,558 Rls. 90,442,757 $
19 1391 امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,404,443 1,352,866,954,910 Rls. 75,769,602 $
20 1391 امارات متحده عربي 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 129,312,665 1,274,765,509,252 Rls. 98,590,646 $
21 1391 امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1,282,929 1,247,062,027,784 Rls. 84,013,109 $
22 1391 امارات متحده عربي 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 184,040,826 1,227,886,796,164 Rls. 75,207,029 $
23 1391 امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 2,244,931 1,213,540,451,349 Rls. 74,293,393 $
24 1391 امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي دانه جو 170,083,447 1,146,788,920,127 Rls. 66,178,936 $
25 1391 امارات متحده عربي 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 9,759,854 1,075,352,050,558 Rls. 61,931,406 $
26 1391 امارات متحده عربي 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 24,955,147 1,014,167,861,426 Rls. 55,530,814 $
27 1391 امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 31,165,119 995,734,529,993 Rls. 62,980,263 $
28 1391 امارات متحده عربي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 50,451,780 953,503,988,420 Rls. 63,609,521 $
29 1391 امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 49,617,078 946,014,314,797 Rls. 55,283,169 $
30 1391 امارات متحده عربي 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 46,983,484 943,031,411,219 Rls. 66,035,389 $
31 1391 امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 13,161,452 914,838,396,461 Rls. 57,505,351 $
32 1391 امارات متحده عربي 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 270,066 869,108,953,361 Rls. 52,059,539 $
33 1391 امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 583,777 825,357,511,735 Rls. 48,906,535 $
34 1391 امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 14,570,313 824,167,126,430 Rls. 55,755,185 $
35 1391 امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 10,245,285 817,989,470,871 Rls. 46,552,707 $
36 1391 امارات متحده عربي 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 34,187,660 802,509,994,306 Rls. 49,902,787 $
37 1391 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 34,352,839 775,758,737,523 Rls. 32,006,176 $
38 1391 امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 4,350,201 771,210,915,982 Rls. 51,419,212 $
39 1391 امارات متحده عربي 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 9,051,550 742,608,817,384 Rls. 34,643,902 $
40 1391 امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 310,510 733,319,364,001 Rls. 48,744,432 $
41 1391 امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 41,575,706 718,753,578,558 Rls. 44,275,927 $
42 1391 امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 96,235,669 699,098,007,821 Rls. 40,816,498 $
43 1391 امارات متحده عربي 29304000 متيونين 7,251,000 697,474,669,642 Rls. 39,379,489 $
44 1391 امارات متحده عربي 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 2,088,178 693,446,575,214 Rls. 32,755,502 $
45 1391 امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 249,243 677,267,023,148 Rls. 37,720,634 $
46 1391 امارات متحده عربي 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 336,582 653,039,023,921 Rls. 35,893,748 $
47 1391 امارات متحده عربي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 26,645,566 629,810,198,495 Rls. 37,174,180 $
48 1391 امارات متحده عربي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 66,778,675 610,252,672,285 Rls. 46,398,299 $
49 1391 امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 32,820,917 597,579,287,780 Rls. 35,289,991 $
50 1391 امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,289,173 585,783,360,262 Rls. 32,453,552 $
51 1391 امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 12,539,560 572,428,342,640 Rls. 34,299,091 $
52 1391 امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 58,693,120 569,249,872,590 Rls. 40,622,972 $
53 1391 امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 1,721,925 567,642,780,284 Rls. 46,081,334 $
54 1391 امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 7,591,862 558,041,224,477 Rls. 36,526,228 $
55 1391 امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 49,570,035 516,068,810,475 Rls. 35,138,165 $
56 1391 امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 33,046,471 514,914,655,846 Rls. 30,838,519 $
57 1391 امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 7,087,013 509,785,608,519 Rls. 35,523,303 $
58 1391 امارات متحده عربي 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 2,700,962 496,886,229,678 Rls. 20,563,805 $
59 1391 امارات متحده عربي 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 304,044 492,730,270,776 Rls. 40,060,131 $
60 1391 امارات متحده عربي 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 80,032 462,474,229,370 Rls. 24,750,470 $
61 1391 امارات متحده عربي 87060040 شاسي موتوردا ر برا ي کاميون و کاميونت 1,563,118 459,413,902,448 Rls. 28,607,485 $
62 1391 امارات متحده عربي 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 40,989,007 458,119,817,495 Rls. 25,448,827 $
63 1391 امارات متحده عربي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 7,688,190 457,790,541,910 Rls. 27,773,664 $
64 1391 امارات متحده عربي 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,006,838 457,209,438,755 Rls. 18,615,262 $
65 1391 امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 7,453,443 453,399,034,736 Rls. 28,010,883 $
66 1391 امارات متحده عربي 29291000 ايزوسياناتکها 8,494,209 439,692,584,314 Rls. 26,069,017 $
67 1391 امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 6,122,018 439,662,558,444 Rls. 26,753,757 $
68 1391 امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 3,526,599 412,111,955,988 Rls. 29,587,396 $
69 1391 امارات متحده عربي 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 8,494,400 399,783,590,567 Rls. 21,979,278 $
70 1391 امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 16,474,810 391,496,637,353 Rls. 19,172,788 $
71 1391 امارات متحده عربي 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 362,386 391,144,129,939 Rls. 17,512,781 $
72 1391 امارات متحده عربي 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 134,821,897 344,769,802,142 Rls. 28,121,517 $
73 1391 امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,048,181 340,307,838,637 Rls. 27,498,929 $
74 1391 امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 21,331,784 331,835,054,652 Rls. 23,022,356 $
75 1391 امارات متحده عربي 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 48,354 328,134,037,533 Rls. 14,692,442 $
76 1391 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 12,357,998 325,585,179,424 Rls. 19,051,397 $
77 1391 امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 4,330,877 321,635,376,433 Rls. 21,139,866 $
78 1391 امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 31,007,910 314,693,981,454 Rls. 23,611,485 $
79 1391 امارات متحده عربي 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 1,350,669 313,967,328,211 Rls. 22,340,057 $
80 1391 امارات متحده عربي 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 4,833,040 311,644,431,747 Rls. 13,783,516 $
81 1391 امارات متحده عربي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 3,840,887 310,315,118,025 Rls. 19,381,787 $
82 1391 امارات متحده عربي 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 5,053 309,756,408,633 Rls. 16,264,662 $
83 1391 امارات متحده عربي 15141100 روغن خام كلزاياكانولا كه داراي مقداركمي اسيد اروسيك مي باشد 18,149,569 305,101,587,549 Rls. 23,139,547 $
84 1391 امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 5,721,499 304,381,559,547 Rls. 24,629,459 $
85 1391 امارات متحده عربي 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 586,274 302,199,735,407 Rls. 21,762,879 $
86 1391 امارات متحده عربي 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 6,472,970 296,204,924,175 Rls. 16,893,950 $
87 1391 امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 2,228,782 290,101,045,728 Rls. 16,147,719 $
88 1391 امارات متحده عربي 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 2,858,825 287,816,586,629 Rls. 14,002,804 $
89 1391 امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 23,927,753 283,894,058,873 Rls. 16,619,167 $
90 1391 امارات متحده عربي 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 1,527,872 282,957,150,140 Rls. 20,439,916 $
91 1391 امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 6,097,957 282,689,570,003 Rls. 20,915,086 $
92 1391 امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,370,619 282,173,812,801 Rls. 18,033,959 $
93 1391 امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 3,864,321 282,031,877,359 Rls. 17,200,374 $
94 1391 امارات متحده عربي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 27,700,333 279,696,454,249 Rls. 17,950,172 $
95 1391 امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 2,124,223 278,787,726,934 Rls. 17,804,875 $
96 1391 امارات متحده عربي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 633,128 274,655,902,301 Rls. 19,789,014 $
97 1391 امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 102,665 272,175,621,981 Rls. 19,339,333 $
98 1391 امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 3,760,243 271,147,046,647 Rls. 20,046,858 $
99 1391 امارات متحده عربي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 778,474 269,637,311,291 Rls. 18,845,547 $
100 1391 امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 4,911,581 256,718,570,708 Rls. 18,285,343 $
101 1391 امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 935,363 255,841,277,004 Rls. 14,185,737 $
102 1391 امارات متحده عربي 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 3,232,038 254,175,560,911 Rls. 19,709,184 $
103 1391 امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 3,453,944 243,402,432,668 Rls. 16,311,198 $
104 1391 امارات متحده عربي 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 50,016,420 242,606,331,300 Rls. 19,788,445 $
105 1391 امارات متحده عربي 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 9,116,000 241,180,600,874 Rls. 11,970,300 $
106 1391 امارات متحده عربي 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 2,026,176 239,987,647,143 Rls. 19,143,034 $
107 1391 امارات متحده عربي 28230000 ا کسيدهاي تيتان 4,322,480 232,863,419,576 Rls. 14,125,174 $
108 1391 امارات متحده عربي 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 4,998,000 231,105,667,870 Rls. 13,147,083 $
109 1391 امارات متحده عربي 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 999,523 224,988,095,971 Rls. 9,169,340 $
110 1391 امارات متحده عربي 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 2,369,563 224,782,740,401 Rls. 18,334,644 $
111 1391 امارات متحده عربي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 5,895,140 218,696,619,721 Rls. 12,802,514 $
112 1391 امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 12,561 215,301,398,782 Rls. 13,669,519 $
113 1391 امارات متحده عربي 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 3,206,250 214,053,221,042 Rls. 10,618,955 $
114 1391 امارات متحده عربي 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 414,537 213,421,534,481 Rls. 17,268,887 $
115 1391 امارات متحده عربي 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 624,230 211,813,304,900 Rls. 9,358,677 $
116 1391 امارات متحده عربي 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,457,963 209,254,592,627 Rls. 14,050,541 $
117 1391 امارات متحده عربي 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 276,602 207,065,971,374 Rls. 11,852,212 $
118 1391 امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 1,227,344 205,913,889,574 Rls. 11,914,208 $
119 1391 امارات متحده عربي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 3,080,859 204,572,459,994 Rls. 16,686,171 $
120 1391 امارات متحده عربي 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 122,511 201,057,527,374 Rls. 8,838,962 $
121 1391 امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 265,430 199,464,662,782 Rls. 15,487,720 $
122 1391 امارات متحده عربي 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 181,219 197,678,220,502 Rls. 15,725,451 $
123 1391 امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 172,587 197,615,644,292 Rls. 10,954,330 $
124 1391 امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 3,196,121 196,685,774,670 Rls. 13,947,816 $
125 1391 امارات متحده عربي 72029300 فرونيوبيوم. 430,227 196,331,621,237 Rls. 14,190,837 $
126 1391 امارات متحده عربي 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 2,056,674 195,614,015,607 Rls. 14,441,199 $
127 1391 امارات متحده عربي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 4,159,162 188,866,072,914 Rls. 10,986,566 $
128 1391 امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 2,755,655 187,506,045,800 Rls. 12,609,953 $
129 1391 امارات متحده عربي 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 1,646,081 181,749,422,335 Rls. 9,850,752 $
130 1391 امارات متحده عربي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 16,134,839 180,217,811,302 Rls. 14,699,658 $
131 1391 امارات متحده عربي 21069090 سايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 4,171,534 176,992,650,036 Rls. 9,868,082 $
132 1391 امارات متحده عربي 84295222 بيل مکانيکي مستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر،قدرت بيش از 155اسب بخار ،قابليت چرخش 360درجه . 1,842,380 176,434,382,524 Rls. 12,487,619 $
133 1391 امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 120,081 172,757,216,243 Rls. 8,579,572 $
134 1391 امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 5,085,561 172,425,676,640 Rls. 12,403,982 $
135 1391 امارات متحده عربي 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 10,334,667 169,192,641,375 Rls. 10,820,499 $
136 1391 امارات متحده عربي 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 215,436 168,410,041,682 Rls. 12,888,856 $
137 1391 امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 6,749,070 168,385,211,924 Rls. 10,637,437 $
138 1391 امارات متحده عربي 87032500 وسائل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب وبيشتر 316,351 165,627,363,577 Rls. 6,940,593 $
139 1391 امارات متحده عربي 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 1,542,856 163,452,237,844 Rls. 13,073,891 $
140 1391 امارات متحده عربي 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,085,607 162,658,341,034 Rls. 11,312,169 $
141 1391 امارات متحده عربي 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 31,504,090 162,479,107,386 Rls. 6,622,691 $
142 1391 امارات متحده عربي 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 2,694,750 162,408,528,899 Rls. 12,795,364 $
143 1391 امارات متحده عربي 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 18,223 161,848,105,690 Rls. 10,163,939 $
144 1391 امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 121,891 161,091,104,847 Rls. 8,546,689 $
145 1391 امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 989,795 159,740,984,090 Rls. 10,782,056 $
146 1391 امارات متحده عربي 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 1,057,495 159,493,899,602 Rls. 9,334,850 $
147 1391 امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 145,341 158,576,328,918 Rls. 10,281,699 $
148 1391 امارات متحده عربي 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 131,616 157,196,333,643 Rls. 12,495,770 $
149 1391 امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 2,222,396 156,965,810,411 Rls. 12,125,069 $
150 1391 امارات متحده عربي 85176220 كارت مودم باسيم 186,115 154,259,434,922 Rls. 9,988,270 $
151 1391 امارات متحده عربي 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 4,056,779 153,590,452,629 Rls. 6,709,309 $
152 1391 امارات متحده عربي 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 411,256 150,810,207,339 Rls. 6,188,458 $
153 1391 امارات متحده عربي 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 221,207 150,235,706,066 Rls. 6,505,690 $
154 1391 امارات متحده عربي 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 255,366 149,364,300,000 Rls. 13,754,683 $
155 1391 امارات متحده عربي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 11,106,500 147,669,955,591 Rls. 7,413,943 $
156 1391 امارات متحده عربي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 46,296 147,336,680,264 Rls. 9,346,962 $
157 1391 امارات متحده عربي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 7,654,804 142,831,423,904 Rls. 9,031,291 $
158 1391 امارات متحده عربي 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 92,768 141,473,595,142 Rls. 9,528,314 $
159 1391 امارات متحده عربي 70101090 سايرآمپولها ا ز شيشه 1,707,667 141,370,771,176 Rls. 8,518,211 $
160 1391 امارات متحده عربي 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 3,786,100 141,336,611,202 Rls. 5,833,228 $
161 1391 امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 184,327 141,007,864,714 Rls. 10,366,013 $
162 1391 امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 620,404 140,123,116,722 Rls. 8,986,922 $
163 1391 امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 14,910,880 139,658,195,069 Rls. 11,391,370 $
164 1391 امارات متحده عربي 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 3,225 139,034,251,703 Rls. 8,693,894 $
165 1391 امارات متحده عربي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 1,741,508 138,863,600,047 Rls. 8,577,468 $
166 1391 امارات متحده عربي 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 1,445,202 138,137,590,505 Rls. 7,903,164 $
167 1391 امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 1,915,545 137,690,328,395 Rls. 7,646,537 $
168 1391 امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 2,205,902 137,679,282,068 Rls. 11,242,552 $
169 1391 امارات متحده عربي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 2,525,320 136,607,840,878 Rls. 9,241,586 $
170 1391 امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,718,165 133,685,934,587 Rls. 10,057,052 $
171 1391 امارات متحده عربي 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 470,954 133,297,283,547 Rls. 6,684,656 $
172 1391 امارات متحده عربي 85234190 ساير ديسك هاي فشرده ليزري ضبط نشده غير از ديسك يكبار قابل ضبط 127,190 132,504,054,687 Rls. 10,814,865 $
173 1391 امارات متحده عربي 98870312 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 14%(full c.k.d ) بجز لاستيك 953,462 132,453,810,824 Rls. 6,598,736 $
174 1391 امارات متحده عربي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 9,536,820 132,265,876,459 Rls. 8,441,586 $
175 1391 امارات متحده عربي 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 8,990,690 131,806,072,733 Rls. 7,849,039 $
176 1391 امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 6,648,275 131,621,863,552 Rls. 10,550,210 $
177 1391 امارات متحده عربي 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 13,920,483 129,961,453,289 Rls. 7,195,441 $
178 1391 امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,226,724 127,154,894,849 Rls. 8,346,807 $
179 1391 امارات متحده عربي 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 20,059,275 124,964,632,973 Rls. 7,924,264 $
180 1391 امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 119,722 121,968,248,826 Rls. 6,361,936 $
181 1391 امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 4,412,275 121,464,266,093 Rls. 7,917,100 $
182 1391 امارات متحده عربي 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 5,726 121,023,814,125 Rls. 8,020,578 $
183 1391 امارات متحده عربي 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 6,799,016 120,513,619,035 Rls. 7,780,548 $
184 1391 امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 2,341,948 120,210,882,531 Rls. 7,471,776 $
185 1391 امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 315,428 120,118,638,831 Rls. 7,775,730 $
186 1391 امارات متحده عربي 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 108,688 120,115,288,951 Rls. 9,797,332 $
187 1391 امارات متحده عربي 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 1,860,000 119,782,731,861 Rls. 5,460,763 $
188 1391 امارات متحده عربي 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 9,320,216 118,882,277,909 Rls. 8,504,755 $
189 1391 امارات متحده عربي 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 71,728 118,429,129,174 Rls. 5,629,113 $
190 1391 امارات متحده عربي 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,413,422 117,614,818,133 Rls. 10,588,395 $
191 1391 امارات متحده عربي 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 1,438,773 117,261,500,595 Rls. 7,818,592 $
192 1391 امارات متحده عربي 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 3,449,000 115,682,080,709 Rls. 7,223,553 $
193 1391 امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 1,000,385 115,283,072,314 Rls. 6,758,855 $
194 1391 امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 5,598,244 115,140,459,720 Rls. 7,796,838 $
195 1391 امارات متحده عربي 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 175,865 115,023,080,685 Rls. 9,386,616 $
196 1391 امارات متحده عربي 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 12,779,449 113,281,233,177 Rls. 4,966,523 $
197 1391 امارات متحده عربي 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,892,672 112,969,431,211 Rls. 5,738,743 $
198 1391 امارات متحده عربي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 14,215,197 112,966,742,101 Rls. 5,955,587 $
199 1391 امارات متحده عربي 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 164,908 112,274,590,433 Rls. 4,822,419 $
200 1391 امارات متحده عربي 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 1,938,550 112,059,379,637 Rls. 5,626,533 $
مجموع کل
125,236,323,898,822 ريال
مجموع کل
7,911,289,166 دلار