آمار کل " واردات از" کشور "اندونزي" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 23,318,827 384,038,023,359 Rls. 21,401,250 $
2 1391 اندونزي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 41,848,000 323,265,249,914 Rls. 13,163,338 $
3 1391 اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 12,641,335 208,627,108,694 Rls. 12,906,804 $
4 1391 اندونزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,602,219 182,312,381,417 Rls. 11,832,685 $
5 1391 اندونزي 85182920 مجموعه سينماي خانگي 1,573,081 179,873,042,624 Rls. 14,671,537 $
6 1391 اندونزي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 8,994,974 130,219,763,710 Rls. 10,621,514 $
7 1391 اندونزي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 1,209,947 97,974,415,658 Rls. 7,991,388 $
8 1391 اندونزي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 1,528,860 73,947,139,062 Rls. 6,031,577 $
9 1391 اندونزي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 3,981,302 66,200,469,630 Rls. 3,753,824 $
10 1391 اندونزي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,529,879 50,215,130,561 Rls. 4,095,851 $
11 1391 اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 2,454,000 46,392,476,064 Rls. 3,219,319 $
12 1391 اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 887,000 38,671,452,672 Rls. 1,573,369 $
13 1391 اندونزي 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,582,655 30,126,617,500 Rls. 1,815,787 $
14 1391 اندونزي 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 2,135,009 28,812,071,756 Rls. 1,855,901 $
15 1391 اندونزي 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 77,017 27,876,183,224 Rls. 2,273,751 $
16 1391 اندونزي 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 506,613 26,432,872,268 Rls. 1,527,888 $
17 1391 اندونزي 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 1,454,884 26,028,499,812 Rls. 1,135,585 $
18 1391 اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 414,337 23,376,587,875 Rls. 1,574,846 $
19 1391 اندونزي 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 1,105,178 22,231,494,816 Rls. 1,335,602 $
20 1391 اندونزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 699,200 19,484,717,913 Rls. 1,589,292 $
21 1391 اندونزي 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 836,112 17,705,257,624 Rls. 1,017,834 $
22 1391 اندونزي 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 617,198 15,883,118,891 Rls. 922,920 $
23 1391 اندونزي 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 527,984 13,151,734,263 Rls. 1,072,735 $
24 1391 اندونزي 03034400 ماهي تن بسيار چرب و چاق (thunnus obesus ) يخ زده باسثناي جگر ، تخم و مني آن 540,302 12,953,683,227 Rls. 626,019 $
25 1391 اندونزي 44083100 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثر6ميليمترا زتيره زهرا الشتاي قرمزتيره 159,984 10,979,396,313 Rls. 518,213 $
26 1391 اندونزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 747,156 10,655,426,151 Rls. 435,021 $
27 1391 اندونزي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 529,414 9,930,000,001 Rls. 403,757 $
28 1391 اندونزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 241,204 9,175,783,986 Rls. 647,776 $
29 1391 اندونزي 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 224,839 8,778,702,453 Rls. 716,044 $
30 1391 اندونزي 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 130,860 8,120,863,098 Rls. 777,042 $
31 1391 اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 703,000 7,667,849,181 Rls. 534,166 $
32 1391 اندونزي 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 50,043 7,361,806,708 Rls. 496,247 $
33 1391 اندونزي 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 377,008 7,356,420,537 Rls. 429,020 $
34 1391 اندونزي 49119100 تصاوير,گرا ورها,عکس ها 181,933 7,110,559,475 Rls. 400,820 $
35 1391 اندونزي 38029010 خاك رنگبر 1,196,000 6,478,425,237 Rls. 528,420 $
36 1391 اندونزي 70111010 حباب لامپ رشته اي براي روشنايي برق 310,161 6,347,683,994 Rls. 323,842 $
37 1391 اندونزي 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 459,350 6,093,724,118 Rls. 329,146 $
38 1391 اندونزي 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 97,768 6,013,083,730 Rls. 255,782 $
39 1391 اندونزي 55049000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, (غيرا زريون ويسکوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 146,026 5,592,664,320 Rls. 456,172 $
40 1391 اندونزي 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 467,265 5,510,077,952 Rls. 449,435 $
41 1391 اندونزي 09011190 قهوه بوندا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09011110 و 0901120 149,539 5,243,821,919 Rls. 376,129 $
42 1391 اندونزي 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 16,400 5,198,520,128 Rls. 211,939 $
43 1391 اندونزي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 131,468 5,102,217,832 Rls. 207,584 $
44 1391 اندونزي 40115000 تايربادي نو ا ز کائوچو برا ي دوچرخه 63,941 5,010,147,342 Rls. 258,179 $
45 1391 اندونزي 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 113,875 4,997,510,054 Rls. 224,664 $
46 1391 اندونزي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 78,343 4,917,012,767 Rls. 307,916 $
47 1391 اندونزي 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 183,045 4,771,617,060 Rls. 194,000 $
48 1391 اندونزي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 298,915 4,716,324,218 Rls. 297,857 $
49 1391 اندونزي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,351 4,230,697,286 Rls. 345,081 $
50 1391 اندونزي 03034100 ماهي تن سفيد يا ژرمون , يخ زده (tunas longfinned or albacore) باسثناي جگر ، تخم و مني ان 189,207 4,197,796,897 Rls. 342,398 $
51 1391 اندونزي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 4,563 4,097,400,492 Rls. 167,166 $
52 1391 اندونزي 48025400 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن كمتراز 40gدرهرمترمربع بدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 157,122 4,056,781,957 Rls. 165,165 $
53 1391 اندونزي 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 7,567 3,998,244,313 Rls. 163,014 $
54 1391 اندونزي 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 64,180 3,983,346,583 Rls. 317,721 $
55 1391 اندونزي 48092000 کاغذهاي خودکپي,بصورت رول ياورق 191,233 3,968,179,379 Rls. 184,908 $
56 1391 اندونزي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 62,526 3,904,134,875 Rls. 179,464 $
57 1391 اندونزي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 239,280 3,847,784,638 Rls. 200,540 $
58 1391 اندونزي 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 151,824 3,641,498,390 Rls. 262,684 $
59 1391 اندونزي 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 46,500 3,566,622,620 Rls. 290,915 $
60 1391 اندونزي 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 58,688 3,547,972,143 Rls. 252,955 $
61 1391 اندونزي 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 148,242 3,433,774,162 Rls. 280,079 $
62 1391 اندونزي 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 75,804 3,172,080,683 Rls. 144,331 $
63 1391 اندونزي 28230000 ا کسيدهاي تيتان 40,000 3,057,505,386 Rls. 124,365 $
64 1391 اندونزي 76051900 مفتول ا زآلومييوم, غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 64,000 3,026,127,988 Rls. 169,624 $
65 1391 اندونزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 25,857 2,999,561,690 Rls. 193,859 $
66 1391 اندونزي 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 80,075 2,988,670,950 Rls. 189,423 $
67 1391 اندونزي 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 1,824 2,889,813,388 Rls. 128,280 $
68 1391 اندونزي 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 42,618 2,876,253,852 Rls. 173,534 $
69 1391 اندونزي 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 4,122 2,801,847,048 Rls. 155,006 $
70 1391 اندونزي 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 47,600 2,766,725,120 Rls. 225,671 $
71 1391 اندونزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 33,865 2,758,681,210 Rls. 112,320 $
72 1391 اندونزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 56,000 2,748,956,240 Rls. 224,222 $
73 1391 اندونزي 15132910 روغن پالم كرنل يا روغن باباسوبدون بو تصفيه شده بيکرنگ (Refined Bleached Deodorized) 144,600 2,731,817,775 Rls. 157,451 $
74 1391 اندونزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 375,688 2,687,428,431 Rls. 160,759 $
75 1391 اندونزي 03073900 صدف دوکپه ا ي (باستثناي زنده , تازه يا سردکرده ) 18,485 2,598,465,560 Rls. 164,776 $
76 1391 اندونزي 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 97,368 2,316,560,466 Rls. 188,953 $
77 1391 اندونزي 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 7,588 2,149,253,990 Rls. 90,528 $
78 1391 اندونزي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 26,695 2,066,252,636 Rls. 114,875 $
79 1391 اندونزي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 36,720 2,009,800,000 Rls. 163,931 $
80 1391 اندونزي 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 108,337 1,854,832,176 Rls. 107,325 $
81 1391 اندونزي 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 111,176 1,805,589,160 Rls. 128,159 $
82 1391 اندونزي 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 216,000 1,709,654,870 Rls. 139,450 $
83 1391 اندونزي 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 24,310 1,635,186,356 Rls. 66,543 $
84 1391 اندونزي 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 98,620 1,584,901,140 Rls. 129,274 $
85 1391 اندونزي 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 18,060 1,541,147,093 Rls. 62,788 $
86 1391 اندونزي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 93,509 1,490,357,640 Rls. 121,563 $
87 1391 اندونزي 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 29,590 1,462,215,000 Rls. 59,476 $
88 1391 اندونزي 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 22,037 1,448,381,604 Rls. 58,880 $
89 1391 اندونزي 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 20,434 1,410,129,106 Rls. 93,137 $
90 1391 اندونزي 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 25,405 1,350,047,760 Rls. 110,118 $
91 1391 اندونزي 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 41,740 1,349,802,357 Rls. 103,556 $
92 1391 اندونزي 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 14,724 1,310,066,198 Rls. 54,108 $
93 1391 اندونزي 03072900 ساير حلزون ها منجمد ، خشك شده ، نمك سود يا در آب نمك 11,852 1,306,009,878 Rls. 98,767 $
94 1391 اندونزي 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 35,793 1,272,273,848 Rls. 51,906 $
95 1391 اندونزي 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 16,626 1,247,992,868 Rls. 54,972 $
96 1391 اندونزي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 31,763 1,129,570,000 Rls. 92,135 $
97 1391 اندونزي 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 42,240 1,129,000,000 Rls. 92,088 $
98 1391 اندونزي 25070010 کائولن 220,000 1,109,571,115 Rls. 45,132 $
99 1391 اندونزي 19053200 ويفل ها و ويفرها 68,566 1,092,573,947 Rls. 89,117 $
100 1391 اندونزي 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 10,413 1,090,185,775 Rls. 44,410 $
101 1391 اندونزي 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 17,355 1,082,608,930 Rls. 88,304 $
102 1391 اندونزي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 4,000 1,072,957,900 Rls. 50,335 $
103 1391 اندونزي 32081070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس پلي استرها 41,900 1,055,935,410 Rls. 86,129 $
104 1391 اندونزي 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 57,371 1,037,806,871 Rls. 84,650 $
105 1391 اندونزي 90189030 دستگاه سنجش فشارخون ا ز نوع غيرديجيتالي با يا بدون گوشي 2,853 1,014,573,956 Rls. 41,263 $
106 1391 اندونزي 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 39,232 998,100,060 Rls. 40,608 $
107 1391 اندونزي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 19,746 974,947,674 Rls. 77,951 $
108 1391 اندونزي 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 82,958 949,000,000 Rls. 77,406 $
109 1391 اندونزي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 2,087 933,514,147 Rls. 48,348 $
110 1391 اندونزي 32062000 پيگمانکها و فرآوردهکها براساس تركيبات كروم 14,000 907,753,400 Rls. 58,833 $
111 1391 اندونزي 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 12,805 898,971,935 Rls. 36,763 $
112 1391 اندونزي 44140010 قاب چوبي ،تابلو ،عكس ،آينه يااشياء همانند به صورت چوب هاي متراكم شده به شكل بلوك ،صفحه ،باريكه ياپروفيل 27,151 864,911,724 Rls. 70,547 $
113 1391 اندونزي 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 62,652 820,455,820 Rls. 38,642 $
114 1391 اندونزي 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 32,072 814,367,015 Rls. 33,211 $
115 1391 اندونزي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 6,060 805,976,849 Rls. 65,740 $
116 1391 اندونزي 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 140,951 786,377,577 Rls. 64,142 $
117 1391 اندونزي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 40,700 781,263,342 Rls. 63,725 $
118 1391 اندونزي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 32,624 772,844,314 Rls. 63,038 $
119 1391 اندونزي 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 15,246 764,345,691 Rls. 62,345 $
120 1391 اندونزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 14,400 750,408,856 Rls. 30,595 $
121 1391 اندونزي 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 47,289 747,584,153 Rls. 45,109 $
122 1391 اندونزي 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 22,680 731,155,288 Rls. 59,637 $
123 1391 اندونزي 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکيه گاه هاي همانند,ا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 22,176 682,427,545 Rls. 27,824 $
124 1391 اندونزي 40132000 لاستيک توئي ا زکائوچو ا زا نوا عي که برا ي دوچرخه بکار ميرود 13,025 663,679,696 Rls. 27,066 $
125 1391 اندونزي 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 47,028 640,446,298 Rls. 52,239 $
126 1391 اندونزي 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 62,652 618,119,606 Rls. 39,750 $
127 1391 اندونزي 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 6,780 613,855,050 Rls. 25,075 $
128 1391 اندونزي 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 11,768 607,579,628 Rls. 49,558 $
129 1391 اندونزي 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 705 592,850,517 Rls. 48,356 $
130 1391 اندونزي 03043900 ساير فيله ماهي ها قسمت هاي گوشتي ماهي (حتي قيمه شده ) تازه سرد كرده به استثناي ماهي تيلاپيا گربه ماهي ماهي سوف نيل 52,000 578,929,800 Rls. 53,201 $
131 1391 اندونزي 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 15,930 574,637,561 Rls. 38,876 $
132 1391 اندونزي 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 15,808 555,332,989 Rls. 45,296 $
133 1391 اندونزي 85064030 قوه هاي دکمه اي(round cell) بااكسيد نقره 480 528,485,200 Rls. 43,106 $
134 1391 اندونزي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 597 522,217,674 Rls. 21,239 $
135 1391 اندونزي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 3,740 520,876,386 Rls. 42,486 $
136 1391 اندونزي 44072200 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا بضخامت بيش ا زmm6ا زگونه ويرولا،ايمبويا وبالسا . 12,544 498,121,216 Rls. 35,823 $
137 1391 اندونزي 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 100 454,370,293 Rls. 37,061 $
138 1391 اندونزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 31,235 441,031,220 Rls. 35,973 $
139 1391 اندونزي 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 171 435,408,210 Rls. 35,515 $
140 1391 اندونزي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 15,165 428,305,278 Rls. 17,441 $
141 1391 اندونزي 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 11,750 428,257,815 Rls. 17,426 $
142 1391 اندونزي 87149610 پنجه رکاب و رکاب برا ي دوچرخه 22,400 424,928,482 Rls. 34,660 $
143 1391 اندونزي 44021000 زغال چوب حتي بهم فشرده ازبامبو . 17,160 420,355,648 Rls. 17,150 $
144 1391 اندونزي 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 103,390 404,228,688 Rls. 32,971 $
145 1391 اندونزي 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,199 398,597,135 Rls. 32,512 $
146 1391 اندونزي 40119390 سايرلاستيك رويي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه باقطرحدا کثر61بدون توليد داخل 17,539 393,370,985 Rls. 32,086 $
147 1391 اندونزي 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 15,729 386,447,573 Rls. 31,521 $
148 1391 اندونزي 85065030 قوه هاي دکمه اي ( cell round) باليتيوم 350 385,355,103 Rls. 31,432 $
149 1391 اندونزي 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 15,200 360,296,991 Rls. 29,388 $
150 1391 اندونزي 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 14,950 346,411,505 Rls. 28,255 $
151 1391 اندونزي 85393140 لامپ کم مصرف بدون بالاست 8,000 344,820,800 Rls. 28,126 $
152 1391 اندونزي 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 22,200 340,889,487 Rls. 27,805 $
153 1391 اندونزي 68079000 سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذکوردرجاي ديگر 36,000 325,282,320 Rls. 26,532 $
154 1391 اندونزي 94036010 مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 4,310 304,609,810 Rls. 12,390 $
155 1391 اندونزي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 10,427 285,393,336 Rls. 22,937 $
156 1391 اندونزي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 10,015 262,479,041 Rls. 21,409 $
157 1391 اندونزي 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 6,400 260,164,250 Rls. 21,221 $
158 1391 اندونزي 44081000 ورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيکه به درا زا ا ره شده ,که ضخامت آن ا ز 6mm بيشتر نباشد ,کاج 24,442 258,705,197 Rls. 21,102 $
159 1391 اندونزي 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 28,022 257,165,760 Rls. 20,976 $
160 1391 اندونزي 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 800 255,923,977 Rls. 11,908 $
161 1391 اندونزي 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 6,837 250,545,750 Rls. 20,436 $
162 1391 اندونزي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 12 242,946,182 Rls. 9,882 $
163 1391 اندونزي 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 2,620 235,196,535 Rls. 9,564 $
164 1391 اندونزي 29152990 ساير املاح اسيد استيك غيراز استات سديم ودي استات سديم 20,000 217,818,283 Rls. 17,767 $
165 1391 اندونزي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 11,803 189,660,967 Rls. 11,779 $
166 1391 اندونزي 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 1,429 188,201,405 Rls. 11,424 $
167 1391 اندونزي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 3,880 184,986,647 Rls. 15,089 $
168 1391 اندونزي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 328 182,214,811 Rls. 14,863 $
169 1391 اندونزي 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 7,784 168,471,160 Rls. 13,742 $
170 1391 اندونزي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,378 166,465,580 Rls. 13,578 $
171 1391 اندونزي 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 74 160,919,405 Rls. 13,126 $
172 1391 اندونزي 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 158,277,450 Rls. 12,910 $
173 1391 اندونزي 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 4,910 153,656,346 Rls. 12,533 $
174 1391 اندونزي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 7,118 130,919,712 Rls. 10,679 $
175 1391 اندونزي 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 2,358 128,587,531 Rls. 10,488 $
176 1391 اندونزي 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 1,727 127,600,245 Rls. 5,188 $
177 1391 اندونزي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 57 120,243,320 Rls. 5,564 $
178 1391 اندونزي 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 500 111,889,725 Rls. 9,126 $
179 1391 اندونزي 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 1,875 106,811,128 Rls. 4,349 $
180 1391 اندونزي 83062900 مجسمه هاي کوچک وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 3,465 106,208,380 Rls. 8,663 $
181 1391 اندونزي 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 6,190 103,771,518 Rls. 8,464 $
182 1391 اندونزي 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 2,768 102,771,746 Rls. 8,383 $
183 1391 اندونزي 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 7,770 95,260,200 Rls. 7,770 $
184 1391 اندونزي 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 1,982 95,231,328 Rls. 7,768 $
185 1391 اندونزي 87112090 موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 440 94,418,000 Rls. 7,701 $
186 1391 اندونزي 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 1,440 86,252,690 Rls. 7,035 $
187 1391 اندونزي 67029000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از ساير مواد 1,120 82,741,990 Rls. 3,371 $
188 1391 اندونزي 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 3,156 79,303,479 Rls. 6,468 $
189 1391 اندونزي 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 149 70,388,797 Rls. 4,329 $
190 1391 اندونزي 46021100 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابشكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازبامبو . 2,800 68,656,000 Rls. 5,600 $
191 1391 اندونزي 29054500 گليسرول 940 65,553,218 Rls. 2,669 $
192 1391 اندونزي 94015900 ساير نشيمنها(seats)ازحصير (cane)وبيد سبدي (oaier) ياموادمشابه . 1,800 64,058,500 Rls. 5,225 $
193 1391 اندونزي 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 2,601 61,973,792 Rls. 5,055 $
194 1391 اندونزي 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 100 59,564,050 Rls. 2,425 $
195 1391 اندونزي 03073100 صدف دو كفه اي (گونه perna، گونه Mytilus) ، Musselsزنده، تازه يا سرد كرده 368 56,383,381 Rls. 4,599 $
196 1391 اندونزي 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 1,000 56,034,282 Rls. 5,143 $
197 1391 اندونزي 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 670 55,626,071 Rls. 2,267 $
198 1391 اندونزي 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 70 46,940,277 Rls. 1,911 $
199 1391 اندونزي 67049000 کلاه گيس, ريش, ا برو مژه مصنوعي,ازساير مواد , که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,444 44,479,893 Rls. 3,628 $
200 1391 اندونزي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,856 42,024,803 Rls. 3,428 $
مجموع کل
2,378,507,928,705 ريال
مجموع کل
148,425,688 دلار