آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 انگلستان 10011100 دانه گندم سخت 295,636,440 2,711,818,234,044 Rls. 118,876,454 $
2 1391 انگلستان 10051020 دانه ذرت دامي . 188,151,715 1,406,283,951,359 Rls. 67,747,462 $
3 1391 انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 85,585,000 1,245,733,950,691 Rls. 62,776,143 $
4 1391 انگلستان 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 56,500,000 892,455,620,455 Rls. 36,287,379 $
5 1391 انگلستان 10039000 جو باستثناي دانه جو 59,480,000 268,480,203,638 Rls. 21,898,875 $
6 1391 انگلستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 40,283 199,577,857,446 Rls. 13,282,534 $
7 1391 انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 251,583 151,795,807,832 Rls. 11,155,132 $
8 1391 انگلستان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 565,683 142,962,267,878 Rls. 7,768,790 $
9 1391 انگلستان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 14,231 136,053,733,260 Rls. 11,097,368 $
10 1391 انگلستان 01051120 جوجه اجداد گوشتي 15,429 100,012,670,232 Rls. 6,555,295 $
11 1391 انگلستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 15,364 69,244,574,944 Rls. 5,567,836 $
12 1391 انگلستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 3,101 38,090,138,811 Rls. 1,586,187 $
13 1391 انگلستان 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 624 36,686,042,535 Rls. 2,992,336 $
14 1391 انگلستان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,941 33,939,076,388 Rls. 2,662,936 $
15 1391 انگلستان 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 23,836 33,151,529,843 Rls. 2,679,256 $
16 1391 انگلستان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 369 26,969,693,037 Rls. 2,199,812 $
17 1391 انگلستان 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 113,135 24,315,497,688 Rls. 1,294,885 $
18 1391 انگلستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 42,399 24,291,765,153 Rls. 1,981,384 $
19 1391 انگلستان 01051220 جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون ،به وزن 185گرم وكمتر . 43,503 22,650,974,515 Rls. 1,426,838 $
20 1391 انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 2,334 22,546,444,927 Rls. 1,070,677 $
21 1391 انگلستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,521 21,495,316,268 Rls. 977,207 $
22 1391 انگلستان 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 309 19,293,662,672 Rls. 1,573,708 $
23 1391 انگلستان 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 600 19,161,742,291 Rls. 844,016 $
24 1391 انگلستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 56,932 17,234,993,967 Rls. 986,671 $
25 1391 انگلستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 4,315 13,554,893,651 Rls. 1,274,815 $
26 1391 انگلستان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 98,000 12,703,088,002 Rls. 522,911 $
27 1391 انگلستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 3,559 11,416,924,417 Rls. 931,234 $
28 1391 انگلستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 219,134 9,369,142,819 Rls. 629,850 $
29 1391 انگلستان 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 1,373 7,539,547,859 Rls. 306,635 $
30 1391 انگلستان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 2,000 7,443,565,763 Rls. 303,361 $
31 1391 انگلستان 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 29,840 5,945,497,378 Rls. 321,139 $
32 1391 انگلستان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 20,973 5,629,398,399 Rls. 409,223 $
33 1391 انگلستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 7,965 4,916,535,004 Rls. 401,022 $
34 1391 انگلستان 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 18,901 4,890,456,903 Rls. 199,115 $
35 1391 انگلستان 29181600 اسيد گلوكنيك، املاح و استرهاي آن 189,860 4,775,945,441 Rls. 389,555 $
36 1391 انگلستان 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 380 4,703,623,929 Rls. 383,656 $
37 1391 انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 848 4,659,642,999 Rls. 335,725 $
38 1391 انگلستان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 160 4,606,253,863 Rls. 187,268 $
39 1391 انگلستان 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 2,490 4,585,596,274 Rls. 358,757 $
40 1391 انگلستان 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,465 4,170,369,188 Rls. 170,032 $
41 1391 انگلستان 29037900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقويحاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29037100 لغايت 29037800 29,840 3,802,608,137 Rls. 310,164 $
42 1391 انگلستان 84272011 سايرارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 25,300 3,709,648,688 Rls. 302,581 $
43 1391 انگلستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 117,700 3,178,877,856 Rls. 259,289 $
44 1391 انگلستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,514 3,162,917,339 Rls. 257,987 $
45 1391 انگلستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 72,600 2,781,210,012 Rls. 226,852 $
46 1391 انگلستان 26209990 ساير خاکسترها وفضولات حاوي فلزات ياتركيبات آنها بجزموارد مذکور 568,000 2,697,840,057 Rls. 220,052 $
47 1391 انگلستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 718 2,665,895,086 Rls. 112,066 $
48 1391 انگلستان 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 10,233 2,300,188,022 Rls. 187,617 $
49 1391 انگلستان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,177 2,105,525,000 Rls. 171,739 $
50 1391 انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 9,000 1,994,350,128 Rls. 162,671 $
51 1391 انگلستان 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 43,380 1,984,570,514 Rls. 154,278 $
52 1391 انگلستان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1,685 1,863,638,378 Rls. 152,010 $
53 1391 انگلستان 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 74 1,817,901,766 Rls. 148,279 $
54 1391 انگلستان 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 7,000 1,792,502,769 Rls. 82,397 $
55 1391 انگلستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,873 1,607,161,397 Rls. 90,067 $
56 1391 انگلستان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 8,775 1,434,283,218 Rls. 59,058 $
57 1391 انگلستان 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 1,410 1,327,813,339 Rls. 108,305 $
58 1391 انگلستان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 201 1,257,680,303 Rls. 102,584 $
59 1391 انگلستان 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 1,428 1,208,215,197 Rls. 85,682 $
60 1391 انگلستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 520 1,203,697,142 Rls. 75,158 $
61 1391 انگلستان 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 36,000 1,196,200,000 Rls. 97,569 $
62 1391 انگلستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 64,000 1,145,075,398 Rls. 93,399 $
63 1391 انگلستان 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 317 1,121,829,524 Rls. 69,616 $
64 1391 انگلستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 336 1,105,263,111 Rls. 44,987 $
65 1391 انگلستان 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 6,000 1,056,653,162 Rls. 86,187 $
66 1391 انگلستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 215 1,041,233,287 Rls. 84,929 $
67 1391 انگلستان 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 594 1,019,378,510 Rls. 41,572 $
68 1391 انگلستان 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 112 1,017,031,008 Rls. 82,955 $
69 1391 انگلستان 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 35,575 1,002,468,547 Rls. 40,762 $
70 1391 انگلستان 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 7,625 989,404,662 Rls. 54,090 $
71 1391 انگلستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 4,800 948,332,761 Rls. 77,352 $
72 1391 انگلستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 199 947,581,005 Rls. 39,389 $
73 1391 انگلستان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 140 913,372,395 Rls. 74,500 $
74 1391 انگلستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 1,500 908,533,000 Rls. 37,051 $
75 1391 انگلستان 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 32,000 882,002,000 Rls. 71,941 $
76 1391 انگلستان 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 84 835,938,270 Rls. 68,184 $
77 1391 انگلستان 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 9,200 825,501,431 Rls. 67,333 $
78 1391 انگلستان 90063000 دوربين عکاسي مخصوص عکسبردا ري زيرآبي,هوائي، معاينه پزشکي يا جراحي اعضاء داخلي بدن ،دوربين تطبيقي براي مقاصد پزشكي قانوني ياجرم شناسي 378 820,951,458 Rls. 66,962 $
79 1391 انگلستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 22,017 812,484,415 Rls. 66,271 $
80 1391 انگلستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 185 785,266,361 Rls. 75,754 $
81 1391 انگلستان 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 399 749,235,066 Rls. 30,678 $
82 1391 انگلستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 7,680 733,093,553 Rls. 59,796 $
83 1391 انگلستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 220 716,195,076 Rls. 58,417 $
84 1391 انگلستان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 161 690,302,432 Rls. 32,008 $
85 1391 انگلستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 807 657,571,631 Rls. 26,749 $
86 1391 انگلستان 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 2,472 619,839,848 Rls. 25,238 $
87 1391 انگلستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 468 607,465,164 Rls. 34,981 $
88 1391 انگلستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,252 600,834,256 Rls. 39,532 $
89 1391 انگلستان 49029030 نشريات ومجلات علمي که کمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 4,930 595,496,451 Rls. 37,365 $
90 1391 انگلستان 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 137 574,187,541 Rls. 46,834 $
91 1391 انگلستان 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 27 568,533,789 Rls. 23,170 $
92 1391 انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 11,440 564,564,390 Rls. 46,049 $
93 1391 انگلستان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 599 539,022,353 Rls. 31,171 $
94 1391 انگلستان 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 5,000 526,245,515 Rls. 42,924 $
95 1391 انگلستان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 230 525,560,549 Rls. 42,868 $
96 1391 انگلستان 01051290 ساير بوقلمون زنده به وزن 185گرم وكمتر ،به غيراز مولد نژاد وجوجه يكروزه گوشتي . 1,326 471,000,000 Rls. 38,418 $
97 1391 انگلستان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 6,759 469,911,972 Rls. 38,329 $
98 1391 انگلستان 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر 249 459,642,466 Rls. 37,491 $
99 1391 انگلستان 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 9,500 446,436,994 Rls. 18,149 $
100 1391 انگلستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 25,723 443,381,981 Rls. 36,165 $
101 1391 انگلستان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 1,650 434,271,799 Rls. 35,422 $
102 1391 انگلستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 39 427,018,549 Rls. 21,208 $
103 1391 انگلستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 158 425,952,415 Rls. 34,743 $
104 1391 انگلستان 34039910 روانکكننده سيليكوني 5,500 381,169,097 Rls. 31,090 $
105 1391 انگلستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 194 380,455,516 Rls. 31,032 $
106 1391 انگلستان 29061900 ساير سيکلانيک , سيکلنيک يا سيکلوترپنيک غير از مانتول ، سيکلوهگزانول ، متيل سيکلو هگزانولها ودي متيل سيکلو هگزانولها ، استرولها واينوزيتولها 2,160 379,787,992 Rls. 30,978 $
107 1391 انگلستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,556 374,651,847 Rls. 30,559 $
108 1391 انگلستان 27101930 گريس 815 347,425,901 Rls. 28,338 $
109 1391 انگلستان 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 1,500 330,601,051 Rls. 26,966 $
110 1391 انگلستان 90079100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات برا ي دوربين 490 319,970,620 Rls. 26,099 $
111 1391 انگلستان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 14,109 313,331,513 Rls. 25,557 $
112 1391 انگلستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 828 301,263,945 Rls. 24,573 $
113 1391 انگلستان 32061900 پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100 375 279,571,366 Rls. 22,804 $
114 1391 انگلستان 50040010 نخ ا بريشم مورد مصرف درتوليدا نوا ع نخهاي جرا حي 90 279,152,174 Rls. 22,769 $
115 1391 انگلستان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 875 275,015,949 Rls. 12,527 $
116 1391 انگلستان 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 65 270,946,778 Rls. 22,100 $
117 1391 انگلستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 226 267,893,712 Rls. 11,361 $
118 1391 انگلستان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 62 261,629,916 Rls. 14,623 $
119 1391 انگلستان 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 3 244,805,264 Rls. 19,968 $
120 1391 انگلستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 837 244,648,805 Rls. 19,955 $
121 1391 انگلستان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 69 235,028,027 Rls. 19,170 $
122 1391 انگلستان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 1,550 233,963,789 Rls. 15,590 $
123 1391 انگلستان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 11 232,283,000 Rls. 18,946 $
124 1391 انگلستان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 1,500 232,179,201 Rls. 9,444 $
125 1391 انگلستان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 564 231,536,042 Rls. 9,429 $
126 1391 انگلستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 32 230,339,720 Rls. 9,378 $
127 1391 انگلستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 1,700 225,642,223 Rls. 9,175 $
128 1391 انگلستان 30064030 اكريل 165 220,363,276 Rls. 17,974 $
129 1391 انگلستان 33011300 روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 180 219,545,256 Rls. 8,944 $
130 1391 انگلستان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 325 219,511,207 Rls. 17,905 $
131 1391 انگلستان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 650 217,883,644 Rls. 17,772 $
132 1391 انگلستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 712 207,463,375 Rls. 13,347 $
133 1391 انگلستان 27101920 روغن صنعتي 664 205,705,380 Rls. 16,779 $
134 1391 انگلستان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 40 202,739,085 Rls. 11,576 $
135 1391 انگلستان 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 1,800 194,234,249 Rls. 15,843 $
136 1391 انگلستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,225 191,499,008 Rls. 15,100 $
137 1391 انگلستان 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,800 190,384,169 Rls. 15,529 $
138 1391 انگلستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 176 181,889,491 Rls. 14,836 $
139 1391 انگلستان 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 990 181,615,536 Rls. 14,814 $
140 1391 انگلستان 49021090 سايرروزنامه ومجله ونشريات ا دوا ري چاپ شده که حدا قل چهارباردرهفته منتشرشودبجزا گهينشريات 1,277 178,807,583 Rls. 12,646 $
141 1391 انگلستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 19,500 177,833,634 Rls. 14,505 $
142 1391 انگلستان 74072900 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس, که درجاي ديگرگفته نشده. 450 177,591,674 Rls. 14,485 $
143 1391 انگلستان 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 211 177,040,870 Rls. 14,441 $
144 1391 انگلستان 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 170 174,138,669 Rls. 14,204 $
145 1391 انگلستان 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 335 171,259,763 Rls. 6,975 $
146 1391 انگلستان 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 60 161,522,990 Rls. 6,583 $
147 1391 انگلستان 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 491 159,430,788 Rls. 6,500 $
148 1391 انگلستان 72224000 پروفيل ا رفولادزنگ نزن. 680 156,888,113 Rls. 12,797 $
149 1391 انگلستان 15219010 موم زنبور عسل 200 154,877,497 Rls. 6,296 $
150 1391 انگلستان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 53 154,255,049 Rls. 12,582 $
151 1391 انگلستان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 38 153,640,000 Rls. 12,532 $
152 1391 انگلستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 73 152,826,888 Rls. 6,476 $
153 1391 انگلستان 84128000 موتورهاوماشين هاي محرک که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشد 900 143,766,187 Rls. 14,325 $
154 1391 انگلستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 280 135,468,885 Rls. 5,508 $
155 1391 انگلستان 29062900 الکلهاي حلقوي ومشتقات هالوژنه ، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها به صورت آروماتيک غير از الکل بنزيليک 1,110 134,556,927 Rls. 10,975 $
156 1391 انگلستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 62 134,367,363 Rls. 10,960 $
157 1391 انگلستان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 22 133,125,561 Rls. 10,859 $
158 1391 انگلستان 69031000 ا شياءسرا ميکي نسوز,که درجاي ديگرذکرنشده, بابيش ا ز50%گرا فيت ياديگرکربن ها. 502 131,330,898 Rls. 5,355 $
159 1391 انگلستان 90282000 کنتورمايعات 32 130,391,914 Rls. 5,310 $
160 1391 انگلستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 68 130,196,707 Rls. 10,620 $
161 1391 انگلستان 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 1,000 129,740,957 Rls. 10,582 $
162 1391 انگلستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 211 128,793,220 Rls. 10,403 $
163 1391 انگلستان 40103910 اپرون ريسندگي به ضخامت 1 الي 5/3 ميليمتر و به عرض 22 الي 200 ميليمتر به صورت حلقوي يا باز 70 128,584,657 Rls. 10,488 $
164 1391 انگلستان 85291010 آنتن تلويزيون به جز انتن تلسكوپي 250 124,864,462 Rls. 10,185 $
165 1391 انگلستان 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 32 124,024,461 Rls. 10,116 $
166 1391 انگلستان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 85 123,756,387 Rls. 10,094 $
167 1391 انگلستان 73024000 پشت بندوبالشتک را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,141 119,574,512 Rls. 9,753 $
168 1391 انگلستان 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 960 110,441,955 Rls. 9,008 $
169 1391 انگلستان 90330020 ساير ترموكوبلکها 66 110,156,957 Rls. 8,985 $
170 1391 انگلستان 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 200 110,128,190 Rls. 4,481 $
171 1391 انگلستان 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 120 109,551,107 Rls. 8,936 $
172 1391 انگلستان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,975 109,351,538 Rls. 8,919 $
173 1391 انگلستان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 350 107,972,436 Rls. 8,807 $
174 1391 انگلستان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 371 107,900,961 Rls. 8,801 $
175 1391 انگلستان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,000 103,124,306 Rls. 8,411 $
176 1391 انگلستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1 94,847,452 Rls. 7,736 $
177 1391 انگلستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 200 94,398,171 Rls. 7,700 $
178 1391 انگلستان 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 8 92,393,640 Rls. 7,536 $
179 1391 انگلستان 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 767 87,410,224 Rls. 7,130 $
180 1391 انگلستان 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 25 86,216,743 Rls. 3,512 $
181 1391 انگلستان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 824 83,922,394 Rls. 4,798 $
182 1391 انگلستان 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 180 82,129,126 Rls. 6,699 $
183 1391 انگلستان 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 1,000 79,085,460 Rls. 6,451 $
184 1391 انگلستان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 60 79,019,110 Rls. 5,677 $
185 1391 انگلستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 113 75,050,175 Rls. 6,122 $
186 1391 انگلستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 66 74,667,859 Rls. 6,090 $
187 1391 انگلستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 109 74,065,801 Rls. 6,041 $
188 1391 انگلستان 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 195 73,352,700 Rls. 2,988 $
189 1391 انگلستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 99 69,633,510 Rls. 5,814 $
190 1391 انگلستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 380 66,777,911 Rls. 5,447 $
191 1391 انگلستان 74050000 آلياژهاي مادرا زمس. 500 64,386,763 Rls. 5,252 $
192 1391 انگلستان 76061290 سايرصفحه ، ورق ونوار از آلياژهاي آلومينيوم به غيرازاندود شده با آلومينيوم سيليس 649 63,330,820 Rls. 2,578 $
193 1391 انگلستان 84248910 پاشنده مخصوص ظروف ا سپري 17 60,863,634 Rls. 4,964 $
194 1391 انگلستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 40 60,846,451 Rls. 4,963 $
195 1391 انگلستان 85171100 دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 70 59,458,893 Rls. 4,850 $
196 1391 انگلستان 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 195 59,263,491 Rls. 4,834 $
197 1391 انگلستان 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 158 54,766,669 Rls. 4,467 $
198 1391 انگلستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 1 53,200,766 Rls. 4,339 $
199 1391 انگلستان 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 10 50,683,751 Rls. 4,134 $
200 1391 انگلستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 40 49,362,344 Rls. 4,026 $
مجموع کل
7,867,339,565,253 ريال
مجموع کل
399,020,729 دلار