آمار کل " واردات از" کشور "اوکراين" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 اوکراين 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 181,517,788 1,252,392,757,347 Rls. 73,516,604 $
2 1391 اوکراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 47,000,000 903,419,033,339 Rls. 59,688,141 $
3 1391 اوکراين 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 283,694 665,216,282,933 Rls. 57,058,604 $
4 1391 اوکراين 10051020 دانه ذرت دامي . 54,265,076 406,201,870,309 Rls. 21,083,333 $
5 1391 اوکراين 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 24,846,293 294,581,800,547 Rls. 14,985,357 $
6 1391 اوکراين 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 24,170,790 236,323,314,938 Rls. 18,079,845 $
7 1391 اوکراين 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 1,391,000 205,227,851,649 Rls. 10,959,946 $
8 1391 اوکراين 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 11,325,000 172,880,718,533 Rls. 14,101,201 $
9 1391 اوکراين 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 159,660 154,712,226,454 Rls. 6,368,593 $
10 1391 اوکراين 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 14,178,187 116,439,521,784 Rls. 8,738,299 $
11 1391 اوکراين 28230000 ا کسيدهاي تيتان 1,919,850 84,399,996,009 Rls. 5,553,009 $
12 1391 اوکراين 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 2,979,065 78,086,000,000 Rls. 3,179,443 $
13 1391 اوکراين 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 5,456,060 61,564,392,216 Rls. 5,825,548 $
14 1391 اوکراين 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 600,000 45,995,695,850 Rls. 3,751,688 $
15 1391 اوکراين 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,531,252 42,222,296,412 Rls. 3,443,907 $
16 1391 اوکراين 27081000 زفت 6,004,254 38,477,743,849 Rls. 3,138,478 $
17 1391 اوکراين 10039000 جو باستثناي دانه جو 4,959,306 32,650,601,029 Rls. 1,650,279 $
18 1391 اوکراين 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 240,000 32,555,591,460 Rls. 1,760,832 $
19 1391 اوکراين 10082100 دانه ارزن 2,964,992 23,600,983,178 Rls. 1,254,196 $
20 1391 اوکراين 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,636,715 18,368,040,541 Rls. 1,498,209 $
21 1391 اوکراين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 139,597 17,465,604,622 Rls. 711,736 $
22 1391 اوکراين 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 360,760 16,740,632,638 Rls. 1,365,468 $
23 1391 اوکراين 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 223,750 16,380,215,386 Rls. 1,336,070 $
24 1391 اوکراين 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,287,510 14,449,085,963 Rls. 1,178,555 $
25 1391 اوکراين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 582,020 14,287,744,990 Rls. 582,531 $
26 1391 اوکراين 25070010 کائولن 7,078,032 13,342,942,940 Rls. 892,164 $
27 1391 اوکراين 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 1,573 12,105,202,106 Rls. 633,268 $
28 1391 اوکراين 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 825,140 11,876,601,202 Rls. 482,808 $
29 1391 اوکراين 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 77,404 11,783,040,000 Rls. 480,000 $
30 1391 اوکراين 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 25,050 11,623,465,909 Rls. 673,430 $
31 1391 اوکراين 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 73,410 11,566,701,650 Rls. 943,450 $
32 1391 اوکراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 271,735 10,963,582,470 Rls. 617,783 $
33 1391 اوکراين 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 48,587 9,651,862,874 Rls. 472,030 $
34 1391 اوکراين 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 263,670 6,954,414,180 Rls. 567,244 $
35 1391 اوکراين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 359,487 6,553,570,290 Rls. 534,549 $
36 1391 اوکراين 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 642,184 6,324,121,916 Rls. 515,834 $
37 1391 اوکراين 72191100 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 57,690 5,805,129,880 Rls. 473,502 $
38 1391 اوکراين 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 296,274 5,580,880,805 Rls. 455,211 $
39 1391 اوکراين 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 229 5,377,583,275 Rls. 263,893 $
40 1391 اوکراين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 83,399 5,305,942,595 Rls. 324,585 $
41 1391 اوکراين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 189,000 5,302,328,959 Rls. 269,360 $
42 1391 اوکراين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 320,385 4,048,678,350 Rls. 330,235 $
43 1391 اوکراين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 6,946 3,926,972,150 Rls. 320,308 $
44 1391 اوکراين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,135 3,265,653,121 Rls. 266,366 $
45 1391 اوکراين 28042900 گازهاي کمياب (باستثناي آرگون) 22,752 2,960,408,900 Rls. 120,700 $
46 1391 اوکراين 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 972,000 2,881,610,103 Rls. 152,346 $
47 1391 اوکراين 10082900 ارزن باستثناي دانه 240,000 2,586,301,304 Rls. 105,314 $
48 1391 اوکراين 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 4,380 2,115,241,000 Rls. 89,173 $
49 1391 اوکراين 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 20,149 1,740,801,482 Rls. 141,990 $
50 1391 اوکراين 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 73 1,669,400,000 Rls. 136,166 $
51 1391 اوکراين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 349 1,544,567,400 Rls. 63,000 $
52 1391 اوکراين 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 95,662 1,497,097,254 Rls. 122,112 $
53 1391 اوکراين 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 12,800 1,367,073,339 Rls. 111,507 $
54 1391 اوکراين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 20,300 1,353,781,589 Rls. 110,423 $
55 1391 اوکراين 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 4,700 1,344,987,302 Rls. 109,705 $
56 1391 اوکراين 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 79,940 1,240,575,624 Rls. 68,174 $
57 1391 اوکراين 24032000 توتون و تنباكو براي پيپ يا پيچيدن سيگار حتي به هر نسبت داراي بدل توتون و تنباكو باشد. 13,379 1,118,585,120 Rls. 91,239 $
58 1391 اوکراين 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 551 1,099,735,523 Rls. 89,701 $
59 1391 اوکراين 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 32,788 1,089,900,000 Rls. 44,349 $
60 1391 اوکراين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 426,020 1,088,743,095 Rls. 88,804 $
61 1391 اوکراين 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 4,037 1,060,101,000 Rls. 86,468 $
62 1391 اوکراين 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 24,060 1,053,239,964 Rls. 114,995 $
63 1391 اوکراين 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 24,090 1,031,039,482 Rls. 112,399 $
64 1391 اوکراين 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 2,730 1,023,673,764 Rls. 42,841 $
65 1391 اوکراين 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 27,620 1,020,942,918 Rls. 83,274 $
66 1391 اوکراين 85409900 اجزاء وقطعات لامپ ها ولوله ها و وا لوهاي رديف 8540 غيرا زقطعات لامپ هاو لوله هاي ا شعه کاتدي 64 980,080,330 Rls. 79,941 $
67 1391 اوکراين 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 16,762 800,600,000 Rls. 65,302 $
68 1391 اوکراين 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 37,220 779,617,627 Rls. 63,590 $
69 1391 اوکراين 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 50 639,874,108 Rls. 52,192 $
70 1391 اوکراين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,400 545,700,204 Rls. 44,511 $
71 1391 اوکراين 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 33,760 528,344,247 Rls. 43,095 $
72 1391 اوکراين 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 6,856 511,174,360 Rls. 41,694 $
73 1391 اوکراين 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 14,980 509,732,181 Rls. 41,577 $
74 1391 اوکراين 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 109,040 476,932,879 Rls. 38,902 $
75 1391 اوکراين 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 1,227 443,566,800 Rls. 36,180 $
76 1391 اوکراين 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 405 441,281,743 Rls. 35,994 $
77 1391 اوکراين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 123 382,377,214 Rls. 31,189 $
78 1391 اوکراين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,882 350,087,065 Rls. 14,264 $
79 1391 اوکراين 84821000 بلبرينگ. 4 346,118,400 Rls. 14,112 $
80 1391 اوکراين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 59,381 304,901,296 Rls. 24,870 $
81 1391 اوکراين 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 9,329 268,604,340 Rls. 21,909 $
82 1391 اوکراين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 35 251,068,155 Rls. 10,335 $
83 1391 اوکراين 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 135,592 226,219,068 Rls. 18,452 $
84 1391 اوکراين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 22,000 210,543,780 Rls. 17,173 $
85 1391 اوکراين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 400 197,633,740 Rls. 16,120 $
86 1391 اوکراين 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 688 143,489,568 Rls. 13,182 $
87 1391 اوکراين 63072000 کمربندنجات وجليقه نجات. 475 142,420,000 Rls. 11,617 $
88 1391 اوکراين 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,000 136,760,400 Rls. 11,155 $
89 1391 اوکراين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 412 122,596,935 Rls. 10,000 $
90 1391 اوکراين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,435 113,676,854 Rls. 9,272 $
91 1391 اوکراين 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 2,308 106,390,965 Rls. 8,243 $
92 1391 اوکراين 44042000 ترکه وچوب دونيم شده, بطورساده هموا ره يا گرد شده ولي خراطي ياخم نشده برا ي ساختن عصا , چترياهمانند ازتيره غيركاج 17,000 89,351,635 Rls. 7,288 $
93 1391 اوکراين 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 190 86,338,000 Rls. 7,042 $
94 1391 اوکراين 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,917 83,168,775 Rls. 6,784 $
95 1391 اوکراين 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 300 80,310,233 Rls. 6,551 $
96 1391 اوکراين 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 204 77,800,556 Rls. 6,346 $
97 1391 اوکراين 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 225 77,600,000 Rls. 6,330 $
98 1391 اوکراين 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 331 72,291,485 Rls. 5,897 $
99 1391 اوکراين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 716 60,010,833 Rls. 4,895 $
100 1391 اوکراين 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 225 51,282,051 Rls. 2,089 $
101 1391 اوکراين 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 1,080 39,920,983 Rls. 3,256 $
102 1391 اوکراين 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 11 39,624,989 Rls. 1,611 $
103 1391 اوکراين 85291020 آنتن مخابرا تي 55 39,400,000 Rls. 3,214 $
104 1391 اوکراين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 81 37,000,000 Rls. 3,018 $
105 1391 اوکراين 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 280 31,604,135 Rls. 2,578 $
106 1391 اوکراين 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 185 24,409,598 Rls. 1,991 $
107 1391 اوکراين 60062100 سايرپارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا زپنبه سفيدنشده يا شده 56 23,200,444 Rls. 1,892 $
108 1391 اوکراين 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 30 18,863,000 Rls. 1,539 $
109 1391 اوکراين 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 25 16,340,000 Rls. 1,333 $
110 1391 اوکراين 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 35 15,235,230 Rls. 1,243 $
111 1391 اوکراين 85261000 دستگاههاي را دا ر 10 10,497,230 Rls. 856 $
112 1391 اوکراين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 15 9,022,260 Rls. 736 $
113 1391 اوکراين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 12 7,324,339 Rls. 302 $
114 1391 اوکراين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 25 6,568,371 Rls. 536 $
115 1391 اوکراين 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 16 6,258,001 Rls. 510 $
116 1391 اوکراين 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 20 6,046,708 Rls. 493 $
117 1391 اوکراين 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 50 5,989,800 Rls. 489 $
118 1391 اوکراين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 10 5,700,000 Rls. 465 $
119 1391 اوکراين 90183921 تراكار (tracar) 25 4,584,896 Rls. 374 $
120 1391 اوکراين 71162000 مصنوعات ا زسنگهاي گرا نبهايانيمه گرا نبها(غيرا زمروا ريد). 24 3,267,608 Rls. 267 $
121 1391 اوکراين 84138200 بالابرهاي آبگونها 36 1,330,700 Rls. 109 $
مجموع کل
5,138,876,616,930 ريال
مجموع کل
333,265,474 دلار
[1]