آمار کل " واردات از" کشور "ايالات متحده آمريکا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 ايالات متحده آمريکا 10011100 دانه گندم سخت 125,841,352 516,893,369,174 Rls. 42,160,960 $
2 1391 ايالات متحده آمريکا 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 5,536,150 464,550,416,114 Rls. 29,804,827 $
3 1391 ايالات متحده آمريکا 21069080 کمكمل غذايي، 656,081 182,464,949,791 Rls. 14,506,662 $
4 1391 ايالات متحده آمريکا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,311 141,978,575,715 Rls. 6,573,566 $
5 1391 ايالات متحده آمريکا 05111000 اسپرم گاو 445 123,756,063,243 Rls. 6,742,942 $
6 1391 ايالات متحده آمريکا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 8,629 51,708,603,161 Rls. 3,802,705 $
7 1391 ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,900,414 44,908,291,298 Rls. 3,129,159 $
8 1391 ايالات متحده آمريکا 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 1,800 36,940,707,031 Rls. 3,013,108 $
9 1391 ايالات متحده آمريکا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,653 30,467,068,932 Rls. 1,585,032 $
10 1391 ايالات متحده آمريکا 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 29,564 24,512,409,969 Rls. 1,038,563 $
11 1391 ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 53,693 22,794,423,122 Rls. 1,564,609 $
12 1391 ايالات متحده آمريکا 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 2,216 22,510,455,491 Rls. 925,205 $
13 1391 ايالات متحده آمريکا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 6,183 20,564,927,336 Rls. 1,163,630 $
14 1391 ايالات متحده آمريکا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 656 16,029,955,252 Rls. 663,932 $
15 1391 ايالات متحده آمريکا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 1,138 15,526,627,005 Rls. 958,814 $
16 1391 ايالات متحده آمريکا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,771 12,655,640,438 Rls. 695,862 $
17 1391 ايالات متحده آمريکا 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري 13,787 12,134,092,464 Rls. 877,134 $
18 1391 ايالات متحده آمريکا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 3,136 9,854,804,067 Rls. 454,665 $
19 1391 ايالات متحده آمريکا 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 213,579 9,286,524,214 Rls. 562,161 $
20 1391 ايالات متحده آمريکا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 7,811 9,269,231,092 Rls. 436,198 $
21 1391 ايالات متحده آمريکا 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 36,000 8,692,660,548 Rls. 354,267 $
22 1391 ايالات متحده آمريکا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,149 8,072,167,308 Rls. 554,902 $
23 1391 ايالات متحده آمريکا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 16,724 7,903,035,978 Rls. 643,231 $
24 1391 ايالات متحده آمريکا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 6,322 7,313,172,572 Rls. 368,779 $
25 1391 ايالات متحده آمريکا 29321100 تترا هيدروفوران 57,600 6,939,662,000 Rls. 282,168 $
26 1391 ايالات متحده آمريکا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 11,894 6,362,191,454 Rls. 373,959 $
27 1391 ايالات متحده آمريکا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,598 6,036,075,876 Rls. 410,996 $
28 1391 ايالات متحده آمريکا 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 102,500 5,518,541,600 Rls. 224,631 $
29 1391 ايالات متحده آمريکا 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 18 5,199,466,000 Rls. 424,100 $
30 1391 ايالات متحده آمريکا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 2,575 5,129,639,643 Rls. 334,059 $
31 1391 ايالات متحده آمريکا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2,540 4,968,086,736 Rls. 313,801 $
32 1391 ايالات متحده آمريکا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 3,860 4,793,356,530 Rls. 390,975 $
33 1391 ايالات متحده آمريکا 47041900 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, غيرتيره كاج 376,119 4,570,680,591 Rls. 372,812 $
34 1391 ايالات متحده آمريکا 90221410 دستگاه ماموگرا ف 695 3,860,634,189 Rls. 157,699 $
35 1391 ايالات متحده آمريکا 29291000 ايزوسياناتکها 33,608 3,799,388,246 Rls. 309,901 $
36 1391 ايالات متحده آمريکا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 95 3,486,462,291 Rls. 228,164 $
37 1391 ايالات متحده آمريکا 30064050 كامپوزيت 2,065 3,288,445,412 Rls. 221,219 $
38 1391 ايالات متحده آمريکا 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 580 3,140,407,958 Rls. 256,151 $
39 1391 ايالات متحده آمريکا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 38 3,074,704,449 Rls. 164,025 $
40 1391 ايالات متحده آمريکا 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 4,779 2,947,230,566 Rls. 178,105 $
41 1391 ايالات متحده آمريکا 84295929 بيلهاي مکانيکي مستعمل باقدرت بيش ا ز155اسب بخار ،باسال ساخت بيش ا ز5سال, فاقدقابليت چرخش 360درجه 44,000 2,846,220,300 Rls. 232,155 $
42 1391 ايالات متحده آمريکا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 6,042 2,620,087,000 Rls. 213,710 $
43 1391 ايالات متحده آمريکا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 221,994 2,432,257,919 Rls. 198,390 $
44 1391 ايالات متحده آمريکا 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 4,020 2,429,015,242 Rls. 196,860 $
45 1391 ايالات متحده آمريکا 35022000 آلبومين شير، همچنين تغليظ شدهکها از دو يا چند پروتئين آبکپنير (لاكتوسرم) 18,000 2,421,761,016 Rls. 197,534 $
46 1391 ايالات متحده آمريکا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 630 2,408,192,326 Rls. 163,049 $
47 1391 ايالات متحده آمريکا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 940 2,337,447,242 Rls. 105,828 $
48 1391 ايالات متحده آمريکا 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 5,369 2,306,441,915 Rls. 124,859 $
49 1391 ايالات متحده آمريکا 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 37,125 2,233,526,404 Rls. 182,180 $
50 1391 ايالات متحده آمريکا 85153120 ماشين جوشکاري ا لکترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 384 1,955,099,006 Rls. 159,470 $
51 1391 ايالات متحده آمريکا 84134000 تلمبه هاي بتون 50,000 1,953,510,000 Rls. 159,340 $
52 1391 ايالات متحده آمريکا 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 120 1,902,481,033 Rls. 155,178 $
53 1391 ايالات متحده آمريکا 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 26,353 1,770,196,030 Rls. 99,538 $
54 1391 ايالات متحده آمريکا 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 9,050 1,730,618,632 Rls. 141,160 $
55 1391 ايالات متحده آمريکا 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 4,355 1,716,415,983 Rls. 140,001 $
56 1391 ايالات متحده آمريکا 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 9,000 1,599,100,000 Rls. 65,044 $
57 1391 ايالات متحده آمريکا 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 5,850 1,528,294,977 Rls. 124,657 $
58 1391 ايالات متحده آمريکا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 59,000 1,520,032,155 Rls. 61,808 $
59 1391 ايالات متحده آمريکا 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,117 1,505,998,366 Rls. 121,783 $
60 1391 ايالات متحده آمريکا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 10,433 1,365,016,644 Rls. 111,339 $
61 1391 ايالات متحده آمريکا 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 37,000 1,360,860,000 Rls. 111,000 $
62 1391 ايالات متحده آمريکا 30061010 نخکهاي جراحي بدون سوزن به سايز نخ صفر تا 0/5 از انواع كاتکگوت پلين، كاتکگوت كروميك، نايلون، سيلك، پليکپروپيلن. (P.V.D.F) MONOFILAMENT Teflon (P.G.A) Polyglycolic Acid 395 1,329,331,262 Rls. 77,236 $
63 1391 ايالات متحده آمريکا 21061010 موا د پروتئيني تکستوره 7,740 1,272,785,405 Rls. 51,821 $
64 1391 ايالات متحده آمريکا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 851 1,232,288,087 Rls. 100,513 $
65 1391 ايالات متحده آمريکا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 14,237 1,206,088,917 Rls. 49,040 $
66 1391 ايالات متحده آمريکا 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 1,895 1,163,756,308 Rls. 94,923 $
67 1391 ايالات متحده آمريکا 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 8,162 1,081,267,309 Rls. 44,114 $
68 1391 ايالات متحده آمريکا 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 750 1,031,741,434 Rls. 56,728 $
69 1391 ايالات متحده آمريکا 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 140 1,025,242,121 Rls. 41,748 $
70 1391 ايالات متحده آمريکا 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 19,756 1,013,827,036 Rls. 41,223 $
71 1391 ايالات متحده آمريکا 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 7,537 995,134,516 Rls. 40,538 $
72 1391 ايالات متحده آمريکا 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 164 908,267,664 Rls. 62,857 $
73 1391 ايالات متحده آمريکا 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 6,000 903,810,000 Rls. 73,720 $
74 1391 ايالات متحده آمريکا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 18,000 887,133,600 Rls. 72,360 $
75 1391 ايالات متحده آمريکا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,604 826,854,224 Rls. 33,712 $
76 1391 ايالات متحده آمريکا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 205 805,379,839 Rls. 65,692 $
77 1391 ايالات متحده آمريکا 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 5,455 763,806,361 Rls. 62,301 $
78 1391 ايالات متحده آمريکا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 130 757,141,901 Rls. 32,454 $
79 1391 ايالات متحده آمريکا 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 397 751,950,000 Rls. 61,334 $
80 1391 ايالات متحده آمريکا 04071116 تخمکمرغ نطفهکدار مادر تخمکگذار 5,455 737,847,222 Rls. 60,183 $
81 1391 ايالات متحده آمريکا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 5,470 697,650,799 Rls. 28,367 $
82 1391 ايالات متحده آمريکا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 9,750 690,601,720 Rls. 28,622 $
83 1391 ايالات متحده آمريکا 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 8,135 689,588,000 Rls. 28,075 $
84 1391 ايالات متحده آمريکا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 390 681,608,665 Rls. 28,058 $
85 1391 ايالات متحده آمريکا 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 300 660,673,166 Rls. 26,880 $
86 1391 ايالات متحده آمريکا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 260 621,369,682 Rls. 25,464 $
87 1391 ايالات متحده آمريکا 90221990 دستگاههايي که باا شعه X کارمي کنند ،غيرمذکور درجاي ديگر 180 605,498,447 Rls. 49,388 $
88 1391 ايالات متحده آمريکا 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 9,000 603,129,744 Rls. 24,580 $
89 1391 ايالات متحده آمريکا 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 850 578,600,661 Rls. 47,194 $
90 1391 ايالات متحده آمريکا 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,876 541,135,938 Rls. 22,003 $
91 1391 ايالات متحده آمريکا 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 170 533,677,294 Rls. 43,530 $
92 1391 ايالات متحده آمريکا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,682 496,389,375 Rls. 23,613 $
93 1391 ايالات متحده آمريکا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,532 476,534,036 Rls. 27,395 $
94 1391 ايالات متحده آمريکا 90214010 دستگاههاي کمک شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش کرولالهابا کسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 3 470,225,856 Rls. 19,172 $
95 1391 ايالات متحده آمريکا 30059010 باندهاي ساده، استريل، گاز وازلينه، باندگچي و زيرگچي و باندكشي و لولهکاي، لنوگاز ساده، رول پنبهکاي دندانپزشكي ساده و پدچشمي 13 469,407,880 Rls. 38,288 $
96 1391 ايالات متحده آمريکا 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 130 460,011,387 Rls. 18,759 $
97 1391 ايالات متحده آمريکا 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 3 428,123,466 Rls. 17,408 $
98 1391 ايالات متحده آمريکا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,226 390,706,428 Rls. 31,868 $
99 1391 ايالات متحده آمريکا 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري ( jet-ski ) 445 375,148,008 Rls. 15,276 $
100 1391 ايالات متحده آمريکا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 17 332,039,218 Rls. 27,083 $
101 1391 ايالات متحده آمريکا 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 24,380 311,236,038 Rls. 25,386 $
102 1391 ايالات متحده آمريکا 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 3,008 309,493,945 Rls. 12,584 $
103 1391 ايالات متحده آمريکا 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 5,000 290,265,930 Rls. 11,830 $
104 1391 ايالات متحده آمريکا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 291 275,656,947 Rls. 15,665 $
105 1391 ايالات متحده آمريکا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 190 272,978,401 Rls. 22,266 $
106 1391 ايالات متحده آمريکا 90153000 ترا زها 100 268,077,959 Rls. 10,914 $
107 1391 ايالات متحده آمريکا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 35 262,750,000 Rls. 10,708 $
108 1391 ايالات متحده آمريکا 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 800 256,147,505 Rls. 20,893 $
109 1391 ايالات متحده آمريکا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 525 225,058,654 Rls. 18,357 $
110 1391 ايالات متحده آمريکا 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 7 214,096,697 Rls. 17,463 $
111 1391 ايالات متحده آمريکا 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,100 209,689,881 Rls. 8,542 $
112 1391 ايالات متحده آمريکا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 22 209,572,186 Rls. 17,094 $
113 1391 ايالات متحده آمريکا 84818060 وا لوباکس (مجموعه شيروفشارسنجهاي مربوطه دريک جعبه برا ي کنترل وتنظيم جريان گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان ) 251 203,643,045 Rls. 8,282 $
114 1391 ايالات متحده آمريکا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 795 197,330,616 Rls. 8,051 $
115 1391 ايالات متحده آمريکا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 10,900 188,022,960 Rls. 15,336 $
116 1391 ايالات متحده آمريکا 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 210 185,721,666 Rls. 15,149 $
117 1391 ايالات متحده آمريکا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 360 170,119,991 Rls. 7,003 $
118 1391 ايالات متحده آمريکا 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 3,213 168,242,005 Rls. 13,723 $
119 1391 ايالات متحده آمريکا 90261010 فلومتر 38 168,203,099 Rls. 6,839 $
120 1391 ايالات متحده آمريکا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 97 158,867,716 Rls. 12,958 $
121 1391 ايالات متحده آمريکا 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 40 152,198,159 Rls. 6,207 $
122 1391 ايالات متحده آمريکا 85340000 مدا رهاي چاپي 32 150,138,031 Rls. 6,338 $
123 1391 ايالات متحده آمريکا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,160 132,332,608 Rls. 10,794 $
124 1391 ايالات متحده آمريکا 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 1,127 128,071,686 Rls. 5,220 $
125 1391 ايالات متحده آمريکا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 16 123,910,095 Rls. 5,068 $
126 1391 ايالات متحده آمريکا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 1 111,236,868 Rls. 9,073 $
127 1391 ايالات متحده آمريکا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 6,857 104,006,390 Rls. 8,483 $
128 1391 ايالات متحده آمريکا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 240 102,506,787 Rls. 8,361 $
129 1391 ايالات متحده آمريکا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,525 101,279,578 Rls. 8,261 $
130 1391 ايالات متحده آمريکا 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 2,209 83,529,641 Rls. 6,813 $
131 1391 ايالات متحده آمريکا 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 71 82,000,000 Rls. 3,339 $
132 1391 ايالات متحده آمريکا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 270 77,355,192 Rls. 6,310 $
133 1391 ايالات متحده آمريکا 95089090 چرخ وفلك ،تاب ،سيرك سيار ،تئاتر سيار ،باغ وحش سيار 663 76,454,800 Rls. 6,236 $
134 1391 ايالات متحده آمريکا 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 8 74,114,794 Rls. 6,045 $
135 1391 ايالات متحده آمريکا 49029030 نشريات ومجلات علمي که کمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 700 73,205,748 Rls. 5,971 $
136 1391 ايالات متحده آمريکا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1 67,188,130 Rls. 2,733 $
137 1391 ايالات متحده آمريکا 30064040 سيمان پلي كربوكسيلات 77 61,105,975 Rls. 4,192 $
138 1391 ايالات متحده آمريکا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 16 59,758,720 Rls. 4,874 $
139 1391 ايالات متحده آمريکا 84524090 ا جزا وقطعات مبل ،پايه وسرپوش چرخهاي دوزندگي 5 57,700,000 Rls. 4,706 $
140 1391 ايالات متحده آمريکا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 19 51,652,030 Rls. 4,213 $
141 1391 ايالات متحده آمريکا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 3 49,495,500 Rls. 2,014 $
142 1391 ايالات متحده آمريکا 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 140 43,395,618 Rls. 3,540 $
143 1391 ايالات متحده آمريکا 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 1,861 41,063,955 Rls. 3,349 $
144 1391 ايالات متحده آمريکا 74032900 ساير آلياژهاي مس (باستثناءآلياژهاي مادر),که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 51 38,368,743 Rls. 3,130 $
145 1391 ايالات متحده آمريکا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 2,140 36,914,600 Rls. 3,011 $
146 1391 ايالات متحده آمريکا 33051000 شامپوها 300 33,251,812 Rls. 2,712 $
147 1391 ايالات متحده آمريکا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 169 29,292,277 Rls. 2,389 $
148 1391 ايالات متحده آمريکا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 10 28,889,549 Rls. 1,177 $
149 1391 ايالات متحده آمريکا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 39 28,623,903 Rls. 1,626 $
150 1391 ايالات متحده آمريکا 84133010 پمپ ا نژکتور 20 26,901,259 Rls. 2,194 $
151 1391 ايالات متحده آمريکا 81059000 مصنوعات ا زکبالت, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 100 26,461,203 Rls. 2,158 $
152 1391 ايالات متحده آمريکا 49029020 کاتالوگ هاي طبي که کمتر چهارباردر هفته منتشر مي شود 109 25,258,665 Rls. 2,060 $
153 1391 ايالات متحده آمريکا 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 18 22,753,000 Rls. 1,856 $
154 1391 ايالات متحده آمريکا 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 45 19,603,188 Rls. 1,599 $
155 1391 ايالات متحده آمريکا 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028،غيرمذکور درجاي ديگر 8 17,779,632 Rls. 725 $
156 1391 ايالات متحده آمريکا 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 25 17,160,092 Rls. 1,400 $
157 1391 ايالات متحده آمريکا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 5 16,731,412 Rls. 680 $
158 1391 ايالات متحده آمريکا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 297 15,169,254 Rls. 1,237 $
159 1391 ايالات متحده آمريکا 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 520 13,240,800 Rls. 1,080 $
160 1391 ايالات متحده آمريکا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 60 12,370,721 Rls. 1,009 $
161 1391 ايالات متحده آمريکا 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 180 11,982,279 Rls. 488 $
162 1391 ايالات متحده آمريکا 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 33 11,626,820 Rls. 948 $
163 1391 ايالات متحده آمريکا 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 15 11,000,000 Rls. 897 $
164 1391 ايالات متحده آمريکا 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 35 10,804,358 Rls. 881 $
165 1391 ايالات متحده آمريکا 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 205 8,625,030 Rls. 704 $
166 1391 ايالات متحده آمريکا 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 8 7,252,103 Rls. 295 $
167 1391 ايالات متحده آمريکا 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها 4 6,801,356 Rls. 555 $
168 1391 ايالات متحده آمريکا 84821000 بلبرينگ. 22 5,421,238 Rls. 442 $
169 1391 ايالات متحده آمريکا 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 6 5,344,027 Rls. 436 $
170 1391 ايالات متحده آمريکا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 2 4,443,265 Rls. 181 $
171 1391 ايالات متحده آمريکا 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 6 3,579,337 Rls. 292 $
172 1391 ايالات متحده آمريکا 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 27 3,326,751 Rls. 271 $
173 1391 ايالات متحده آمريکا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 5 1,971,360 Rls. 161 $
174 1391 ايالات متحده آمريکا 87089290 صداخفه كن ها ا(نباره ها ي اگزوز )،لوله هاي ا گزوز،وقطعات مربوطه بجز ا نوا ع مورد ا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 5 1,774,223 Rls. 145 $
175 1391 ايالات متحده آمريکا 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 27 1,603,800 Rls. 131 $
176 1391 ايالات متحده آمريکا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 25 1,355,362 Rls. 111 $
177 1391 ايالات متحده آمريکا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2 583,543 Rls. 48 $
مجموع کل
1,952,396,630,530 ريال
مجموع کل
132,430,292 دلار
[1]