آمار کل " واردات از" کشور "ايتاليا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 10,477,768 967,385,207,878 Rls. 56,936,926 $
2 1391 ايتاليا 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 3,975,748 878,264,899,987 Rls. 46,372,209 $
3 1391 ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,665,023 777,304,183,763 Rls. 51,686,683 $
4 1391 ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,168,245 606,521,360,227 Rls. 38,354,684 $
5 1391 ايتاليا 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پکيج دو منظوره (آبگرمکن بهدا شتي وگرمايشي ) 2,406,514 429,270,822,251 Rls. 26,023,965 $
6 1391 ايتاليا 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 629,558 295,031,161,774 Rls. 24,064,532 $
7 1391 ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 1,255,637 294,226,713,293 Rls. 17,372,541 $
8 1391 ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,003,347 271,237,438,324 Rls. 15,452,028 $
9 1391 ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 426,558 262,873,386,382 Rls. 13,559,678 $
10 1391 ايتاليا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 13,139,002 251,245,196,044 Rls. 15,477,490 $
11 1391 ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 311,040 250,964,045,936 Rls. 14,635,340 $
12 1391 ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 996,897 232,807,613,691 Rls. 14,206,048 $
13 1391 ايتاليا 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 996,038 202,268,264,569 Rls. 9,086,247 $
14 1391 ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 195,671 188,104,351,813 Rls. 12,159,726 $
15 1391 ايتاليا 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 256,196 186,670,528,127 Rls. 7,631,228 $
16 1391 ايتاليا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 29,152 164,067,483,095 Rls. 9,792,194 $
17 1391 ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 208,227 145,794,988,145 Rls. 8,898,585 $
18 1391 ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 780,251 143,287,013,502 Rls. 8,335,802 $
19 1391 ايتاليا 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 84,600 140,934,982,643 Rls. 7,963,865 $
20 1391 ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 192,826 139,533,456,317 Rls. 7,447,559 $
21 1391 ايتاليا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 278,559 136,037,932,573 Rls. 7,767,928 $
22 1391 ايتاليا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 573,867 134,921,051,801 Rls. 7,281,504 $
23 1391 ايتاليا 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 2,564 134,454,540,284 Rls. 8,333,356 $
24 1391 ايتاليا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 206,670 132,327,933,841 Rls. 9,463,753 $
25 1391 ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 84,977 128,700,952,990 Rls. 6,748,228 $
26 1391 ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 410,345 127,805,508,830 Rls. 9,461,076 $
27 1391 ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 897,311 127,423,881,359 Rls. 8,026,755 $
28 1391 ايتاليا 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 484,668 124,974,410,892 Rls. 9,758,004 $
29 1391 ايتاليا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 1,699,651 123,166,839,355 Rls. 10,215,985 $
30 1391 ايتاليا 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 1,416,737 110,257,546,540 Rls. 8,993,275 $
31 1391 ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,955,181 108,399,689,519 Rls. 8,507,852 $
32 1391 ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 822,844 101,929,521,425 Rls. 7,381,544 $
33 1391 ايتاليا 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا ي وسايل نقليه آبي بکارميرود)بقدرت حدا کثر40مگاوا ت 75,820 94,733,228,371 Rls. 7,727,017 $
34 1391 ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 394,172 94,491,765,933 Rls. 6,254,051 $
35 1391 ايتاليا 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 242,446 89,394,843,104 Rls. 7,291,586 $
36 1391 ايتاليا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 2,133,000 85,855,840,525 Rls. 5,993,128 $
37 1391 ايتاليا 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 137,605 83,187,256,127 Rls. 3,433,935 $
38 1391 ايتاليا 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 513,920 81,519,760,519 Rls. 3,319,238 $
39 1391 ايتاليا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 726,513 80,691,897,864 Rls. 5,600,173 $
40 1391 ايتاليا 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 4,883,303 79,257,893,736 Rls. 4,393,597 $
41 1391 ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 6,177 78,698,703,170 Rls. 4,653,766 $
42 1391 ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,243,291 78,380,903,069 Rls. 5,210,079 $
43 1391 ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 461,399 78,111,511,105 Rls. 5,170,214 $
44 1391 ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 734,178 75,820,427,696 Rls. 4,364,498 $
45 1391 ايتاليا 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 92,530 74,099,388,332 Rls. 5,892,512 $
46 1391 ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 706,833 72,834,159,712 Rls. 4,872,745 $
47 1391 ايتاليا 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 62,785 71,779,306,118 Rls. 2,929,183 $
48 1391 ايتاليا 84305000 ماشين آلات خودروبرا ي خاک بردا ري, تسطيح, گودبردا ري,كوبيدن وسفت كردن زمين وغيره كه درجاي ديگرمذکورنباشد 169,595 64,140,453,753 Rls. 3,072,230 $
49 1391 ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 118,962 61,945,591,640 Rls. 4,429,171 $
50 1391 ايتاليا 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 168,402 61,763,852,543 Rls. 3,291,463 $
51 1391 ايتاليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 151,331 61,319,429,517 Rls. 3,954,429 $
52 1391 ايتاليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 131,207 61,204,783,846 Rls. 3,346,338 $
53 1391 ايتاليا 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 949,336 61,069,866,231 Rls. 4,839,422 $
54 1391 ايتاليا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 5,509,189 61,060,721,162 Rls. 4,980,483 $
55 1391 ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 100,585 59,301,951,718 Rls. 4,109,887 $
56 1391 ايتاليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 31,094 58,064,282,031 Rls. 4,504,387 $
57 1391 ايتاليا 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 3,377,477 57,800,087,163 Rls. 3,253,094 $
58 1391 ايتاليا 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 11,570,738 57,400,708,305 Rls. 4,681,950 $
59 1391 ايتاليا 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 593,500 57,255,967,868 Rls. 4,670,144 $
60 1391 ايتاليا 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 118,003 54,827,385,791 Rls. 2,983,080 $
61 1391 ايتاليا 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 143,956 54,088,316,069 Rls. 2,252,322 $
62 1391 ايتاليا 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 130,440 53,751,026,163 Rls. 3,180,786 $
63 1391 ايتاليا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 274,910 52,982,876,447 Rls. 3,898,316 $
64 1391 ايتاليا 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 385,800 52,827,338,511 Rls. 2,588,070 $
65 1391 ايتاليا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 77,216 52,018,675,316 Rls. 3,339,459 $
66 1391 ايتاليا 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 156,237 51,106,433,875 Rls. 2,516,197 $
67 1391 ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 82,515 50,615,428,726 Rls. 4,128,502 $
68 1391 ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 742,962 50,370,725,776 Rls. 2,464,685 $
69 1391 ايتاليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 896,152 48,250,779,571 Rls. 3,196,926 $
70 1391 ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 87,040 47,471,766,660 Rls. 2,387,924 $
71 1391 ايتاليا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 71,463 46,823,699,498 Rls. 2,836,748 $
72 1391 ايتاليا 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 89,122 45,974,354,200 Rls. 2,809,856 $
73 1391 ايتاليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 23,449 45,163,623,755 Rls. 2,663,194 $
74 1391 ايتاليا 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 677,903 44,972,038,867 Rls. 2,841,068 $
75 1391 ايتاليا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 978,300 44,745,872,696 Rls. 2,522,292 $
76 1391 ايتاليا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 2,387,658 44,626,758,998 Rls. 2,107,745 $
77 1391 ايتاليا 98842930 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ،به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 21%لغايت 30% 464,247 43,981,691,179 Rls. 3,587,414 $
78 1391 ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 171,526 43,811,405,208 Rls. 2,839,194 $
79 1391 ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 164,556 42,002,925,947 Rls. 3,048,059 $
80 1391 ايتاليا 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 133,300 40,152,922,542 Rls. 2,670,951 $
81 1391 ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 685,753 39,466,818,512 Rls. 2,666,566 $
82 1391 ايتاليا 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 30,557 39,180,092,204 Rls. 1,603,107 $
83 1391 ايتاليا 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 15,553 38,074,356,866 Rls. 2,140,765 $
84 1391 ايتاليا 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 96,540 37,719,653,249 Rls. 3,076,644 $
85 1391 ايتاليا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 63,703 37,182,741,198 Rls. 3,032,850 $
86 1391 ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 130,724 36,578,075,976 Rls. 2,528,670 $
87 1391 ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 223,738 36,238,728,354 Rls. 2,514,574 $
88 1391 ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 292,573 36,077,211,799 Rls. 2,332,929 $
89 1391 ايتاليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 28,298 35,789,922,561 Rls. 2,867,400 $
90 1391 ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 63,618 35,720,124,053 Rls. 1,523,383 $
91 1391 ايتاليا 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 564,171 35,419,614,971 Rls. 2,889,039 $
92 1391 ايتاليا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,620,001 35,321,816,182 Rls. 2,435,663 $
93 1391 ايتاليا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 47,962 34,737,455,358 Rls. 1,926,717 $
94 1391 ايتاليا 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 62,588 34,695,283,433 Rls. 2,829,958 $
95 1391 ايتاليا 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 165,441 34,150,363,145 Rls. 2,469,138 $
96 1391 ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 620,577 33,216,963,565 Rls. 2,143,787 $
97 1391 ايتاليا 21069080 کمكمل غذايي، 27,893 33,104,890,140 Rls. 2,700,236 $
98 1391 ايتاليا 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 63,997 32,274,474,845 Rls. 2,632,366 $
99 1391 ايتاليا 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 52,042 32,264,954,841 Rls. 1,943,958 $
100 1391 ايتاليا 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 335,521 31,873,096,479 Rls. 1,689,508 $
101 1391 ايتاليا 29419040 سفازولين سديم 8,420 31,763,960,330 Rls. 1,511,289 $
102 1391 ايتاليا 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 52,348 31,538,416,861 Rls. 1,982,243 $
103 1391 ايتاليا 39206120 فيلم متالايزازپلي كربنات ها 104,831 29,368,834,245 Rls. 2,395,500 $
104 1391 ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 566,247 29,254,300,108 Rls. 1,819,128 $
105 1391 ايتاليا 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 42,841 28,926,458,265 Rls. 2,359,417 $
106 1391 ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 177,927 28,919,330,681 Rls. 1,718,114 $
107 1391 ايتاليا 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 123,678 28,651,403,300 Rls. 1,597,274 $
108 1391 ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 143,513 28,393,913,032 Rls. 1,906,772 $
109 1391 ايتاليا 84861000 ماشين ها ودستگاهها براي ساخت گوي هاي بلورين وياويفرها 98,305 27,912,470,262 Rls. 1,694,063 $
110 1391 ايتاليا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 27,484 27,523,540,569 Rls. 1,167,552 $
111 1391 ايتاليا 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 6,512 27,296,363,029 Rls. 1,110,556 $
112 1391 ايتاليا 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 513,110 27,295,794,987 Rls. 2,157,950 $
113 1391 ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 514,614 27,115,876,111 Rls. 2,126,624 $
114 1391 ايتاليا 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 236,930 26,844,582,870 Rls. 1,091,649 $
115 1391 ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 24,008 26,769,183,343 Rls. 1,699,133 $
116 1391 ايتاليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 83,221 26,659,858,048 Rls. 1,578,649 $
117 1391 ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 239,104 26,029,601,258 Rls. 1,508,578 $
118 1391 ايتاليا 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 464 25,681,528,383 Rls. 1,495,922 $
119 1391 ايتاليا 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 4,300 25,374,739,100 Rls. 1,033,258 $
120 1391 ايتاليا 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 665,250 25,265,440,337 Rls. 1,347,493 $
121 1391 ايتاليا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 116,327 25,085,496,730 Rls. 1,475,515 $
122 1391 ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 382,504 24,954,558,645 Rls. 1,549,013 $
123 1391 ايتاليا 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 237,468 24,402,306,427 Rls. 1,615,910 $
124 1391 ايتاليا 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,659 23,997,998,213 Rls. 1,279,252 $
125 1391 ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 296,417 23,413,111,669 Rls. 1,686,021 $
126 1391 ايتاليا 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 60,242 23,227,840,163 Rls. 946,189 $
127 1391 ايتاليا 69032030 گلوله سرا ميکي داراي بيش از50%وزني الومين يامخلوط ياتركيبي ازالومين وسيليس 560,935 23,213,042,000 Rls. 2,004,965 $
128 1391 ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 160,189 22,984,563,266 Rls. 1,474,114 $
129 1391 ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 215,136 22,885,689,568 Rls. 1,725,822 $
130 1391 ايتاليا 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 81,810 22,519,200,085 Rls. 1,803,043 $
131 1391 ايتاليا 38123040 پايدا رکننده ها برپايه قلع 108,680 21,951,744,377 Rls. 1,316,774 $
132 1391 ايتاليا 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذکوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 11,420 21,924,986,343 Rls. 891,513 $
133 1391 ايتاليا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 987,056 21,713,605,758 Rls. 1,570,747 $
134 1391 ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 51,507 21,650,198,552 Rls. 1,148,209 $
135 1391 ايتاليا 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 14,910 21,603,040,015 Rls. 1,509,016 $
136 1391 ايتاليا 84659300 ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل کردن برا ي کارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 30,740 21,594,460,719 Rls. 897,709 $
137 1391 ايتاليا 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 125,841 21,576,664,806 Rls. 1,759,924 $
138 1391 ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 101,615 21,401,392,466 Rls. 1,260,716 $
139 1391 ايتاليا 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 22,116 20,595,851,518 Rls. 1,558,243 $
140 1391 ايتاليا 84411000 ماشينهاي برش 34,780 20,572,597,991 Rls. 1,099,505 $
141 1391 ايتاليا 90321000 ترموستات 49,116 20,375,018,622 Rls. 1,325,693 $
142 1391 ايتاليا 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 103,040 20,259,681,663 Rls. 1,652,503 $
143 1391 ايتاليا 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 131,926 20,087,701,540 Rls. 1,638,475 $
144 1391 ايتاليا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 207,288 19,897,745,662 Rls. 1,264,935 $
145 1391 ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 337,783 19,871,609,435 Rls. 1,238,337 $
146 1391 ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 163,742 19,841,505,160 Rls. 1,358,586 $
147 1391 ايتاليا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 10,901 19,816,733,698 Rls. 964,245 $
148 1391 ايتاليا 84323010 دستگاه كشت مستقيم، نشاء كار (TRANS PLANTER) 105,210 19,495,136,104 Rls. 970,463 $
149 1391 ايتاليا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 97,434 19,466,947,643 Rls. 1,216,493 $
150 1391 ايتاليا 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 41,882 19,404,647,900 Rls. 1,582,761 $
151 1391 ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 46,540 19,190,007,250 Rls. 1,065,878 $
152 1391 ايتاليا 84541000 کنورتيسورا زنوعي که درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 153,978 19,101,151,758 Rls. 1,641,940 $
153 1391 ايتاليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 59,839 19,066,076,213 Rls. 1,132,464 $
154 1391 ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 135,860 18,794,742,537 Rls. 1,121,994 $
155 1391 ايتاليا 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 186,045 18,730,373,197 Rls. 1,642,466 $
156 1391 ايتاليا 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 262,763 18,710,000,001 Rls. 1,526,101 $
157 1391 ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 309,882 18,525,616,465 Rls. 1,200,948 $
158 1391 ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 114,708 18,478,089,984 Rls. 1,205,851 $
159 1391 ايتاليا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 189,594 18,468,165,304 Rls. 1,246,133 $
160 1391 ايتاليا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 82,004 18,375,119,859 Rls. 1,000,809 $
161 1391 ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 127,823 18,348,720,009 Rls. 1,012,350 $
162 1391 ايتاليا 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 19,012 18,270,143,666 Rls. 1,490,224 $
163 1391 ايتاليا 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 1,388,893 18,179,687,989 Rls. 1,251,820 $
164 1391 ايتاليا 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,036,218 18,032,026,557 Rls. 943,246 $
165 1391 ايتاليا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 31,520 18,010,576,061 Rls. 1,464,318 $
166 1391 ايتاليا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 244,505 17,926,512,238 Rls. 1,119,241 $
167 1391 ايتاليا 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 7,699 17,903,330,899 Rls. 1,002,721 $
168 1391 ايتاليا 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 144,556 17,898,651,193 Rls. 896,462 $
169 1391 ايتاليا 90322000 مانوستات 57,480 17,850,047,340 Rls. 957,976 $
170 1391 ايتاليا 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 2,550 17,682,521,064 Rls. 761,557 $
171 1391 ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 57,710 17,381,597,636 Rls. 934,220 $
172 1391 ايتاليا 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 63,454 17,339,493,562 Rls. 1,018,090 $
173 1391 ايتاليا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 537,223 17,033,792,401 Rls. 1,083,126 $
174 1391 ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 74,045 16,932,563,825 Rls. 940,035 $
175 1391 ايتاليا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 44,741 16,913,541,430 Rls. 1,361,818 $
176 1391 ايتاليا 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 12,889 16,882,309,630 Rls. 939,863 $
177 1391 ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 71,600 16,864,881,468 Rls. 1,375,602 $
178 1391 ايتاليا 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 499,614 16,652,796,664 Rls. 882,662 $
179 1391 ايتاليا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 47,690 16,534,690,639 Rls. 1,021,322 $
180 1391 ايتاليا 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 20,942 16,382,822,314 Rls. 801,182 $
181 1391 ايتاليا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 20,250 16,298,776,402 Rls. 672,204 $
182 1391 ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 310,545 16,263,246,809 Rls. 957,429 $
183 1391 ايتاليا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 500 16,154,866,552 Rls. 1,317,689 $
184 1391 ايتاليا 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 34,949 16,124,704,731 Rls. 798,592 $
185 1391 ايتاليا 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 442,489 16,052,709,737 Rls. 901,642 $
186 1391 ايتاليا 32091020 رنگ آستري کاتافروز ED(ا لکترودي پوزيشن )Deposition-Electro براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 201,841 16,002,753,009 Rls. 779,348 $
187 1391 ايتاليا 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 350,000 15,994,908,596 Rls. 970,634 $
188 1391 ايتاليا 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 43,287 15,992,750,328 Rls. 1,091,527 $
189 1391 ايتاليا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 215,652 15,989,309,373 Rls. 869,538 $
190 1391 ايتاليا 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 741 15,935,212,317 Rls. 925,100 $
191 1391 ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 14,786 15,852,580,914 Rls. 1,044,085 $
192 1391 ايتاليا 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 140 15,836,458,334 Rls. 785,042 $
193 1391 ايتاليا 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 9,433 15,814,153,607 Rls. 646,579 $
194 1391 ايتاليا 28364000 کربنات هاي پتاسيم 840,766 15,796,464,068 Rls. 1,284,565 $
195 1391 ايتاليا 62041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 51,767 15,722,153,781 Rls. 1,271,099 $
196 1391 ايتاليا 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 90,776 15,597,740,510 Rls. 924,423 $
197 1391 ايتاليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 51,692 15,175,100,464 Rls. 970,207 $
198 1391 ايتاليا 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 101,418 15,010,004,763 Rls. 1,211,299 $
199 1391 ايتاليا 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 207,030 14,922,156,951 Rls. 1,217,142 $
200 1391 ايتاليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 59,893 14,901,198,536 Rls. 848,358 $
مجموع کل
14,037,298,142,644 ريال
مجموع کل
871,060,131 دلار