آمار کل " واردات از" کشور "ايرلند" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 ايرلند 21069090 سايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,158,074 323,716,963,834 Rls. 21,188,934 $
2 1391 ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 107,190 297,768,930,741 Rls. 19,103,656 $
3 1391 ايرلند 02044200 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,با ا ستخوا ن ,يخ زده 1,816,091 183,697,000,000 Rls. 14,479,667 $
4 1391 ايرلند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 1,747,156 177,810,000,000 Rls. 9,119,882 $
5 1391 ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 752,683 156,210,568,582 Rls. 9,519,369 $
6 1391 ايرلند 29304000 متيونين 640,000 41,788,437,214 Rls. 3,183,679 $
7 1391 ايرلند 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 47,116 35,153,693,500 Rls. 1,431,663 $
8 1391 ايرلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 290,314 28,617,954,728 Rls. 2,066,492 $
9 1391 ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 301,634 27,097,183,170 Rls. 1,823,750 $
10 1391 ايرلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 336,720 26,292,083,703 Rls. 1,492,669 $
11 1391 ايرلند 20098990 سايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 243,379 18,334,202,382 Rls. 848,804 $
12 1391 ايرلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 200,000 13,578,405,605 Rls. 1,107,537 $
13 1391 ايرلند 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 7,102 9,719,436,667 Rls. 792,776 $
14 1391 ايرلند 20079100 مركبات 160,783 9,262,952,379 Rls. 755,543 $
15 1391 ايرلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 9,187 8,552,109,026 Rls. 520,523 $
16 1391 ايرلند 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 688 7,088,189,550 Rls. 318,060 $
17 1391 ايرلند 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 1,600 6,526,861,500 Rls. 532,370 $
18 1391 ايرلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 110,656 6,001,605,188 Rls. 393,699 $
19 1391 ايرلند 28352500 هيدروژنواورتوفسفات كلسيم (فسفات دي كلسيك) 300,000 5,392,000,000 Rls. 219,374 $
20 1391 ايرلند 28272000 کلرورکلسيم 4,070 4,168,712,443 Rls. 243,248 $
21 1391 ايرلند 02042200 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند,باا ستخوا ن , تازه يا سرد کرده 52,004 4,080,000,000 Rls. 332,790 $
22 1391 ايرلند 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 100,000 4,077,968,400 Rls. 332,624 $
23 1391 ايرلند 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 100,000 4,013,251,425 Rls. 327,345 $
24 1391 ايرلند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 11,862 3,794,074,529 Rls. 309,468 $
25 1391 ايرلند 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 840 3,625,821,451 Rls. 295,744 $
26 1391 ايرلند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,447 3,322,781,971 Rls. 270,404 $
27 1391 ايرلند 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 29,827 3,026,850,626 Rls. 179,356 $
28 1391 ايرلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 458 2,732,872,651 Rls. 222,910 $
29 1391 ايرلند 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 110,000 2,725,656,058 Rls. 222,321 $
30 1391 ايرلند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 38,330 2,616,380,000 Rls. 213,408 $
31 1391 ايرلند 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 1,127 2,540,135,499 Rls. 207,189 $
32 1391 ايرلند 38123010 آنتي ا کسيدا نها 20,000 2,508,637,043 Rls. 102,139 $
33 1391 ايرلند 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 2,019 2,375,393,558 Rls. 96,765 $
34 1391 ايرلند 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 8,525 2,372,928,118 Rls. 193,550 $
35 1391 ايرلند 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,268 1,958,853,895 Rls. 114,616 $
36 1391 ايرلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 37,430 1,816,711,403 Rls. 109,806 $
37 1391 ايرلند 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 4,770 1,739,029,200 Rls. 141,846 $
38 1391 ايرلند 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 2,230 1,590,966,235 Rls. 64,713 $
39 1391 ايرلند 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 262 1,576,485,434 Rls. 128,588 $
40 1391 ايرلند 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,970 1,513,024,158 Rls. 61,543 $
41 1391 ايرلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,085 1,363,599,752 Rls. 64,483 $
42 1391 ايرلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 664 1,333,090,781 Rls. 108,735 $
43 1391 ايرلند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 11,777 1,219,625,463 Rls. 99,480 $
44 1391 ايرلند 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 1,480 1,199,675,833 Rls. 97,853 $
45 1391 ايرلند 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 252 1,184,713,759 Rls. 48,302 $
46 1391 ايرلند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,207 1,125,113,042 Rls. 91,771 $
47 1391 ايرلند 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 1,267 1,114,258,294 Rls. 56,120 $
48 1391 ايرلند 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 25,888 1,040,593,347 Rls. 84,877 $
49 1391 ايرلند 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 15,200 1,020,100,384 Rls. 83,206 $
50 1391 ايرلند 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 5,225 1,010,555,489 Rls. 41,081 $
51 1391 ايرلند 38123040 پايدا رکننده ها برپايه قلع 37,600 975,982,121 Rls. 60,326 $
52 1391 ايرلند 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 24,000 970,420,962 Rls. 79,153 $
53 1391 ايرلند 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 2,250 874,435,879 Rls. 71,324 $
54 1391 ايرلند 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 300 858,373,534 Rls. 70,014 $
55 1391 ايرلند 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 273 836,316,272 Rls. 68,215 $
56 1391 ايرلند 30064030 اكريل 655 814,308,914 Rls. 33,159 $
57 1391 ايرلند 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 390 801,121,191 Rls. 65,344 $
58 1391 ايرلند 84341000 ماشين هاي شيردوش 1,560 778,117,459 Rls. 32,031 $
59 1391 ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,450 775,106,000 Rls. 63,222 $
60 1391 ايرلند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,145 729,218,281 Rls. 41,440 $
61 1391 ايرلند 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 5,683 694,701,382 Rls. 28,244 $
62 1391 ايرلند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 6,983 637,294,455 Rls. 51,982 $
63 1391 ايرلند 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,160 603,138,189 Rls. 49,196 $
64 1391 ايرلند 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 6,560 601,870,169 Rls. 49,092 $
65 1391 ايرلند 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 280 578,702,228 Rls. 23,545 $
66 1391 ايرلند 29319000 ساير تركيبات آلي غيرآلي غير مذكور 1,000 574,176,600 Rls. 23,390 $
67 1391 ايرلند 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 2,240 573,876,172 Rls. 31,059 $
68 1391 ايرلند 28256000 ا کسيدهاي ژرمانيم وا کسيد زيرکنيوم 5,000 554,619,053 Rls. 45,238 $
69 1391 ايرلند 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 315 550,941,690 Rls. 44,938 $
70 1391 ايرلند 90261010 فلومتر 78 464,479,081 Rls. 18,914 $
71 1391 ايرلند 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 8,507 447,063,414 Rls. 36,465 $
72 1391 ايرلند 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 10,000 420,735,893 Rls. 34,318 $
73 1391 ايرلند 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 400 360,918,208 Rls. 29,439 $
74 1391 ايرلند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 652 343,878,756 Rls. 28,049 $
75 1391 ايرلند 85394900 لامپهاي ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 35 340,593,681 Rls. 13,875 $
76 1391 ايرلند 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 5,440 318,819,056 Rls. 26,005 $
77 1391 ايرلند 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,670 299,482,738 Rls. 24,428 $
78 1391 ايرلند 84821000 بلبرينگ. 50 295,499,345 Rls. 24,103 $
79 1391 ايرلند 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 85 292,059,022 Rls. 23,822 $
80 1391 ايرلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 200 291,798,079 Rls. 23,801 $
81 1391 ايرلند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 300 286,420,101 Rls. 23,362 $
82 1391 ايرلند 29161500 اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها 7,200 271,785,462 Rls. 22,168 $
83 1391 ايرلند 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 6,600 264,800,322 Rls. 21,599 $
84 1391 ايرلند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 5 253,537,138 Rls. 10,311 $
85 1391 ايرلند 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 241 247,521,237 Rls. 16,621 $
86 1391 ايرلند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 278 229,239,612 Rls. 9,346 $
87 1391 ايرلند 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 1,360 226,512,036 Rls. 18,476 $
88 1391 ايرلند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 669 216,181,086 Rls. 16,239 $
89 1391 ايرلند 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 19 193,306,780 Rls. 15,767 $
90 1391 ايرلند 49030000 کتابهاي تصوير,نقاشي يارنگ آميزي, برا ي کودکان 6,000 188,217,000 Rls. 15,352 $
91 1391 ايرلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 36 154,767,344 Rls. 12,624 $
92 1391 ايرلند 39269010 کيسه کلوست ازموادپلاستيكي 34 149,731,180 Rls. 12,213 $
93 1391 ايرلند 28332939 ساير سولفاتهاي آهن بجز فروسولفات آب دار وبدون آب 20,000 148,009,756 Rls. 12,073 $
94 1391 ايرلند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 800 145,607,874 Rls. 7,938 $
95 1391 ايرلند 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 4 145,384,704 Rls. 11,858 $
96 1391 ايرلند 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 80 141,801,608 Rls. 11,566 $
97 1391 ايرلند 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 49,410 129,550,000 Rls. 10,567 $
98 1391 ايرلند 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 1,280 128,200,888 Rls. 10,457 $
99 1391 ايرلند 28366000 کربنات باريم 20,952 116,032,500 Rls. 9,464 $
100 1391 ايرلند 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 1,500 112,705,069 Rls. 9,193 $
101 1391 ايرلند 84439190 ساير اجزاء وقطعات چاپگرها ، ماشين هاي كپي ، فكس غير از كارتريج ليزري 210 106,544,829 Rls. 8,690 $
102 1391 ايرلند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 20 99,150,450 Rls. 8,087 $
103 1391 ايرلند 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 1,574 97,544,267 Rls. 7,956 $
104 1391 ايرلند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 4,800 95,360,000 Rls. 7,778 $
105 1391 ايرلند 90183910 سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway) 45 90,802,667 Rls. 7,406 $
106 1391 ايرلند 27030010 پيت ماس 41,180 87,132,375 Rls. 7,107 $
107 1391 ايرلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 383 85,429,289 Rls. 4,064 $
108 1391 ايرلند 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 20 82,494,063 Rls. 3,522 $
109 1391 ايرلند 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 280 81,189,630 Rls. 6,622 $
110 1391 ايرلند 28391100 متاسيليکات هاي سديم 6,100 77,963,387 Rls. 6,359 $
111 1391 ايرلند 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 138 73,470,400 Rls. 5,993 $
112 1391 ايرلند 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 422 62,056,259 Rls. 5,062 $
113 1391 ايرلند 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 1,220 59,937,661 Rls. 4,889 $
114 1391 ايرلند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 65 58,504,065 Rls. 4,772 $
115 1391 ايرلند 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 60 54,829,785 Rls. 4,472 $
116 1391 ايرلند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 162 53,401,397 Rls. 2,171 $
117 1391 ايرلند 34051000 واكسکها، كرمکها و فرآوردهکهاي همانند براي كفش يا چرم 1,652 53,351,229 Rls. 4,352 $
118 1391 ايرلند 90321000 ترموستات 28 52,857,337 Rls. 4,311 $
119 1391 ايرلند 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 119 51,015,496 Rls. 2,081 $
120 1391 ايرلند 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 45 41,839,206 Rls. 3,413 $
121 1391 ايرلند 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 18 35,840,035 Rls. 2,923 $
122 1391 ايرلند 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 358 32,337,985 Rls. 2,638 $
123 1391 ايرلند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 10 32,102,932 Rls. 2,619 $
124 1391 ايرلند 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رشده, که درجاي ديگري مذکورنباشند. 88 30,142,442 Rls. 1,226 $
125 1391 ايرلند 58063900 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زسايرموا دنسجي. 85 29,235,617 Rls. 2,385 $
126 1391 ايرلند 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 300 28,996,247 Rls. 2,365 $
127 1391 ايرلند 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 131 28,644,106 Rls. 2,336 $
128 1391 ايرلند 84716020 موشوا ره (mouse) 78 26,670,381 Rls. 2,175 $
129 1391 ايرلند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 130 24,778,634 Rls. 2,021 $
130 1391 ايرلند 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 137 22,716,052 Rls. 1,853 $
131 1391 ايرلند 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 24 13,323,210 Rls. 1,087 $
132 1391 ايرلند 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 250 12,677,000 Rls. 1,034 $
133 1391 ايرلند 74061000 پودروفلس مس باساختارغيرلايه ا ي. 10 7,206,047 Rls. 293 $
134 1391 ايرلند 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 70 7,092,084 Rls. 578 $
135 1391 ايرلند 28322090 ساير سولفيت ها بجز سولفيت سرب 25 7,029,636 Rls. 573 $
136 1391 ايرلند 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 1 3,916,796 Rls. 319 $
137 1391 ايرلند 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 6 3,449,964 Rls. 281 $
138 1391 ايرلند 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 1 2,888,269 Rls. 236 $
139 1391 ايرلند 85068090 سايرقوه هاوباطريها غيراز نيم قلمي ،قلمي ،متوسط ،بزرگ ودكمه اي غيرمذکوردرجاي ديگر 5 1,866,614 Rls. 76 $
140 1391 ايرلند 28351090 سايرفسفينات هاوفسفيت ها بجزفسفيت سرب 5 1,232,130 Rls. 101 $
141 1391 ايرلند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1 918,884 Rls. 37 $
مجموع کل
1,475,621,736,386 ريال
مجموع کل
95,472,315 دلار
[1]