آمار کل " واردات از" کشور "بلغارستان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 بلغارستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 315,727 19,483,720,989 Rls. 1,195,187 $
2 1391 بلغارستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 4,079,944 13,368,336,969 Rls. 1,090,403 $
3 1391 بلغارستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 40,670 11,082,930,000 Rls. 903,991 $
4 1391 بلغارستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 10,700 10,501,861,248 Rls. 744,781 $
5 1391 بلغارستان 21069080 کمكمل غذايي، 91,913 9,190,696,720 Rls. 749,649 $
6 1391 بلغارستان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 32,096 8,357,832,669 Rls. 340,330 $
7 1391 بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 79,730 6,892,408,104 Rls. 492,087 $
8 1391 بلغارستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 29,231 6,453,799,196 Rls. 270,196 $
9 1391 بلغارستان 01012910 اسب براي مسابقه 17,350 6,018,844,174 Rls. 281,549 $
10 1391 بلغارستان 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 40,042 5,114,682,225 Rls. 333,008 $
11 1391 بلغارستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 82,482 4,715,824,979 Rls. 384,651 $
12 1391 بلغارستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,453 4,507,284,490 Rls. 262,079 $
13 1391 بلغارستان 25070010 کائولن 1,276,000 4,057,128,261 Rls. 215,124 $
14 1391 بلغارستان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 6,599 3,967,877,831 Rls. 331,193 $
15 1391 بلغارستان 85361030 فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت . 123,521 3,283,416,194 Rls. 232,148 $
16 1391 بلغارستان 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 84,160 3,120,753,972 Rls. 254,548 $
17 1391 بلغارستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 26,069 2,935,966,796 Rls. 220,682 $
18 1391 بلغارستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 13,870 2,560,645,771 Rls. 208,862 $
19 1391 بلغارستان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 100,575 2,475,680,280 Rls. 125,863 $
20 1391 بلغارستان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 2,025 2,465,777,949 Rls. 201,124 $
21 1391 بلغارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 31,740 2,407,410,165 Rls. 157,517 $
22 1391 بلغارستان 70109040 بطريهاي بي رنگ باظرفيت ا سمي يک ليتر وکمترا زا ن 237,022 2,158,610,280 Rls. 176,069 $
23 1391 بلغارستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 3,180 2,070,769,737 Rls. 84,202 $
24 1391 بلغارستان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 20,151 1,851,615,293 Rls. 151,029 $
25 1391 بلغارستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 25,600 1,755,782,299 Rls. 143,212 $
26 1391 بلغارستان 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 25,200 1,250,364,281 Rls. 101,987 $
27 1391 بلغارستان 33051000 شامپوها 46,092 1,184,691,977 Rls. 48,302 $
28 1391 بلغارستان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 6,350 1,178,139,993 Rls. 47,906 $
29 1391 بلغارستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,744 1,110,816,768 Rls. 65,218 $
30 1391 بلغارستان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 1,220 1,107,323,782 Rls. 90,320 $
31 1391 بلغارستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 21,706 953,089,801 Rls. 61,978 $
32 1391 بلغارستان 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 18,100 915,619,320 Rls. 74,683 $
33 1391 بلغارستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 10,189 858,633,612 Rls. 70,035 $
34 1391 بلغارستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 17,616 769,575,035 Rls. 62,771 $
35 1391 بلغارستان 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 21,588 698,291,822 Rls. 28,434 $
36 1391 بلغارستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 3,452 547,143,661 Rls. 44,628 $
37 1391 بلغارستان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 9,427 545,571,006 Rls. 44,500 $
38 1391 بلغارستان 01012990 سايرا سببه جز مولد نژاد خالص واسب براي مسابقه 4,100 442,334,670 Rls. 36,080 $
39 1391 بلغارستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 608 411,914,559 Rls. 16,755 $
40 1391 بلغارستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 9,871 382,287,377 Rls. 31,182 $
41 1391 بلغارستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 8,962 365,868,920 Rls. 29,842 $
42 1391 بلغارستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 4,860 351,676,810 Rls. 28,685 $
43 1391 بلغارستان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 12,861 347,180,866 Rls. 28,318 $
44 1391 بلغارستان 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 3,196 289,466,760 Rls. 23,611 $
45 1391 بلغارستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 12 262,717,023 Rls. 10,682 $
46 1391 بلغارستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 119,630 237,788,866 Rls. 19,396 $
47 1391 بلغارستان 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 984 235,396,504 Rls. 19,200 $
48 1391 بلغارستان 10059010 ذرت بسته بندي شده به هرشكل .حالت وميزان . 10,396 230,796,450 Rls. 18,825 $
49 1391 بلغارستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 22,000 230,408,310 Rls. 18,794 $
50 1391 بلغارستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,048 227,264,125 Rls. 18,537 $
51 1391 بلغارستان 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 9,230 225,959,169 Rls. 18,431 $
52 1391 بلغارستان 38249030 موا دآبکاري 2,005 191,849,501 Rls. 15,648 $
53 1391 بلغارستان 85365030 ا ستارترمهتابي 1,320 174,292,260 Rls. 7,097 $
54 1391 بلغارستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,046 173,020,515 Rls. 14,113 $
55 1391 بلغارستان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 282 172,537,872 Rls. 14,073 $
56 1391 بلغارستان 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 100 157,448,680 Rls. 6,404 $
57 1391 بلغارستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,090 154,499,003 Rls. 12,602 $
58 1391 بلغارستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,850 146,967,609 Rls. 11,988 $
59 1391 بلغارستان 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 4,823 144,487,763 Rls. 11,785 $
60 1391 بلغارستان 28054000 جيوه 500 138,611,127 Rls. 11,306 $
61 1391 بلغارستان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 397 134,260,847 Rls. 10,951 $
62 1391 بلغارستان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 1,440 130,392,810 Rls. 10,636 $
63 1391 بلغارستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 5,358 124,898,376 Rls. 10,187 $
64 1391 بلغارستان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 507 121,000,400 Rls. 9,870 $
65 1391 بلغارستان 73211130 فرگازي توکار 2,700 115,309,043 Rls. 9,405 $
66 1391 بلغارستان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 1,914 82,183,096 Rls. 6,703 $
67 1391 بلغارستان 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 2,750 71,381,851 Rls. 5,822 $
68 1391 بلغارستان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 900 68,097,499 Rls. 5,554 $
69 1391 بلغارستان 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 2,616 61,821,314 Rls. 5,043 $
70 1391 بلغارستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 510 53,736,483 Rls. 4,383 $
71 1391 بلغارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 123 52,404,501 Rls. 4,274 $
72 1391 بلغارستان 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 940 49,452,180 Rls. 4,034 $
73 1391 بلغارستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 171 49,013,403 Rls. 1,993 $
74 1391 بلغارستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,615 45,652,095 Rls. 3,724 $
75 1391 بلغارستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,606 43,360,799 Rls. 3,537 $
76 1391 بلغارستان 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 72 38,994,511 Rls. 3,181 $
77 1391 بلغارستان 84821000 بلبرينگ. 200 36,443,600 Rls. 2,973 $
78 1391 بلغارستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 605 35,210,584 Rls. 2,872 $
79 1391 بلغارستان 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 500 30,667,299 Rls. 2,501 $
80 1391 بلغارستان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 30 25,410,957 Rls. 2,073 $
81 1391 بلغارستان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 5 19,699,368 Rls. 1,607 $
82 1391 بلغارستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 31 18,412,707 Rls. 749 $
83 1391 بلغارستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 385 16,795,548 Rls. 1,370 $
84 1391 بلغارستان 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 25 15,081,087 Rls. 1,230 $
85 1391 بلغارستان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 1,350 14,813,000 Rls. 1,208 $
86 1391 بلغارستان 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 46 13,847,674 Rls. 564 $
87 1391 بلغارستان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 265 11,082,252 Rls. 904 $
88 1391 بلغارستان 84501990 سايرماشينهاي رختشويي خانگي ياغيرخانگي باظرفيت حداكثر تا10kg,غيرمذکوردرجاي ديگر 140 10,722,196 Rls. 875 $
89 1391 بلغارستان 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 283 10,298,155 Rls. 840 $
90 1391 بلغارستان 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 325 9,330,860 Rls. 761 $
91 1391 بلغارستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 218 8,865,802 Rls. 723 $
92 1391 بلغارستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 168 8,865,802 Rls. 723 $
93 1391 بلغارستان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 340 7,588,995 Rls. 619 $
94 1391 بلغارستان 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 300 7,368,350 Rls. 601 $
95 1391 بلغارستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 150 6,952,270 Rls. 567 $
96 1391 بلغارستان 65070000 نوار داخلي، آستر، روپوش، اسكلت كلاه، آفتابگير و بند زير چانه، براي كلاه. 24 6,025,301 Rls. 491 $
97 1391 بلغارستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 171 5,090,445 Rls. 415 $
98 1391 بلغارستان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 10 4,858,833 Rls. 198 $
99 1391 بلغارستان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 70 3,028,869 Rls. 247 $
100 1391 بلغارستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 7 414,705 Rls. 34 $
101 1391 بلغارستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1 400,323 Rls. 33 $
مجموع کل
159,182,926,577 ريال
مجموع کل
10,838,075 دلار
[1]