آمار کل " واردات از" کشور "بلژيک" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 بلژيک 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 104,101 359,670,557,762 Rls. 22,142,542 $
2 1391 بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 1,132,738 327,113,108,570 Rls. 22,338,250 $
3 1391 بلژيک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,092,042 290,547,031,337 Rls. 13,151,114 $
4 1391 بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 414,522 190,449,162,320 Rls. 10,799,423 $
5 1391 بلژيک 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 11,331 100,106,152,338 Rls. 6,020,845 $
6 1391 بلژيک 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 65,619 68,431,900,278 Rls. 4,230,594 $
7 1391 بلژيک 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 134,021 67,809,326,810 Rls. 5,530,940 $
8 1391 بلژيک 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 30,780 66,649,931,457 Rls. 3,937,286 $
9 1391 بلژيک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 42,400 63,426,362,512 Rls. 3,378,753 $
10 1391 بلژيک 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 1,306,800 55,808,574,429 Rls. 4,552,086 $
11 1391 بلژيک 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 104,994 52,448,950,000 Rls. 2,132,678 $
12 1391 بلژيک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 12,104 44,339,864,869 Rls. 2,758,124 $
13 1391 بلژيک 39191010 نوا رچسب ويژه پوشک کامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي حداكثر20سانتيمتر 222,298 43,199,284,267 Rls. 2,388,846 $
14 1391 بلژيک 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 643,348 39,444,432,686 Rls. 2,824,588 $
15 1391 بلژيک 25051010 شن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 756,000 38,916,921,365 Rls. 3,595,184 $
16 1391 بلژيک 37031000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساسشده، عکسبرداري نشده به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر 427,044 36,990,683,241 Rls. 2,207,378 $
17 1391 بلژيک 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 7,218 34,955,831,738 Rls. 2,382,292 $
18 1391 بلژيک 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 133,210 33,714,104,460 Rls. 1,793,506 $
19 1391 بلژيک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 13,290 30,462,226,902 Rls. 2,484,684 $
20 1391 بلژيک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 4,809 29,031,058,104 Rls. 1,554,566 $
21 1391 بلژيک 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 216,500 28,734,359,068 Rls. 1,174,171 $
22 1391 بلژيک 30022000 واكسنکها براي پزشكي 1,008 26,108,919,328 Rls. 2,129,602 $
23 1391 بلژيک 84431700 ماشينکآلات چاپ گراور (Gravure) 6,003 25,392,290,000 Rls. 1,035,532 $
24 1391 بلژيک 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 181,096 24,866,481,344 Rls. 1,077,073 $
25 1391 بلژيک 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 1,524,000 23,897,345,256 Rls. 1,361,072 $
26 1391 بلژيک 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 28,050 22,746,049,126 Rls. 924,674 $
27 1391 بلژيک 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 323,151 22,548,824,574 Rls. 1,370,829 $
28 1391 بلژيک 23012000 آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از ماهي يا قشرداران، صدفکداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات 523,775 22,378,856,892 Rls. 1,825,355 $
29 1391 بلژيک 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 29,407 22,126,316,255 Rls. 1,804,757 $
30 1391 بلژيک 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 792,000 21,027,222,427 Rls. 1,219,820 $
31 1391 بلژيک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 115,640 20,278,146,656 Rls. 1,266,711 $
32 1391 بلژيک 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 7,500 19,906,850,626 Rls. 1,241,036 $
33 1391 بلژيک 28352610 مونو كلسيم فسفات 1,074,825 19,641,343,000 Rls. 845,237 $
34 1391 بلژيک 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 320,770 19,349,177,753 Rls. 1,109,083 $
35 1391 بلژيک 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 16,176 18,060,775,128 Rls. 1,410,335 $
36 1391 بلژيک 90221410 دستگاه ماموگرا ف 6,822 17,750,634,653 Rls. 1,447,849 $
37 1391 بلژيک 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 407,101 16,902,184,204 Rls. 1,153,765 $
38 1391 بلژيک 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 148,433 16,888,402,303 Rls. 1,323,209 $
39 1391 بلژيک 21069090 سايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 494,864 16,851,280,281 Rls. 1,105,738 $
40 1391 بلژيک 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,033 16,684,029,323 Rls. 678,400 $
41 1391 بلژيک 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 68,000 16,600,000,000 Rls. 1,353,997 $
42 1391 بلژيک 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 30,154 15,622,840,177 Rls. 1,062,859 $
43 1391 بلژيک 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 48,909 14,805,500,349 Rls. 740,863 $
44 1391 بلژيک 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 817,620 14,798,873,597 Rls. 932,761 $
45 1391 بلژيک 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 200,000 14,655,270,000 Rls. 665,001 $
46 1391 بلژيک 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 48,400 14,571,611,038 Rls. 598,959 $
47 1391 بلژيک 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 272,500 14,215,482,410 Rls. 869,018 $
48 1391 بلژيک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,436 14,193,489,509 Rls. 832,395 $
49 1391 بلژيک 31043000 سولفات پتاسيم 490,000 13,730,000,000 Rls. 558,994 $
50 1391 بلژيک 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 7,430 13,597,625,159 Rls. 1,109,105 $
51 1391 بلژيک 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 1,463,350 12,894,885,893 Rls. 1,051,785 $
52 1391 بلژيک 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 340,633 12,564,655,174 Rls. 884,778 $
53 1391 بلژيک 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 21,970 12,491,425,199 Rls. 508,650 $
54 1391 بلژيک 28230000 ا کسيدهاي تيتان 145,375 12,281,441,593 Rls. 776,145 $
55 1391 بلژيک 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 209,560 12,278,466,081 Rls. 818,724 $
56 1391 بلژيک 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 120,500 12,157,962,635 Rls. 766,497 $
57 1391 بلژيک 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 304,339 12,155,786,385 Rls. 1,131,454 $
58 1391 بلژيک 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 464,000 12,055,206,808 Rls. 603,351 $
59 1391 بلژيک 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 95,017 11,865,904,452 Rls. 681,930 $
60 1391 بلژيک 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 2,154 11,828,585,692 Rls. 488,523 $
61 1391 بلژيک 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 484,860 11,588,739,802 Rls. 718,677 $
62 1391 بلژيک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 7,792 11,512,994,595 Rls. 668,200 $
63 1391 بلژيک 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 973,826 11,285,623,785 Rls. 821,102 $
64 1391 بلژيک 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 106,856 11,264,460,900 Rls. 603,089 $
65 1391 بلژيک 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 180,304 11,126,929,894 Rls. 711,139 $
66 1391 بلژيک 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 64,860 11,077,494,002 Rls. 451,001 $
67 1391 بلژيک 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 340,650 10,777,791,790 Rls. 438,193 $
68 1391 بلژيک 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 166,549 10,521,787,880 Rls. 427,837 $
69 1391 بلژيک 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 193,492 10,480,210,374 Rls. 561,957 $
70 1391 بلژيک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 135,680 10,285,788,001 Rls. 603,044 $
71 1391 بلژيک 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 424,132 10,224,327,025 Rls. 601,996 $
72 1391 بلژيک 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 37,656 9,721,169,030 Rls. 408,231 $
73 1391 بلژيک 21069080 کمكمل غذايي، 45,595 9,364,883,136 Rls. 763,857 $
74 1391 بلژيک 29302000 تيوكارباماتکها و دي تيو كارباماتکها 319,920 9,274,876,552 Rls. 756,515 $
75 1391 بلژيک 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 23,842 9,100,000,000 Rls. 791,236 $
76 1391 بلژيک 29181300 املاح و استرهاي اسيد تارتريك 117,825 9,095,429,301 Rls. 486,202 $
77 1391 بلژيک 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 425,710 9,077,297,381 Rls. 452,772 $
78 1391 بلژيک 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 41,826 9,058,330,499 Rls. 368,539 $
79 1391 بلژيک 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 3,340 9,036,642,593 Rls. 485,258 $
80 1391 بلژيک 37025500 فيلم عکاسي رنگي بصورت رول, غيرا زنوع کاغذي ،مقواياموادنسجي و...بيش ا ز16 mmحدا کثرتا35 mmوطول بيش ا ز30 12,733 8,685,812,971 Rls. 353,830 $
81 1391 بلژيک 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 16,555 8,576,434,987 Rls. 699,546 $
82 1391 بلژيک 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 49,250 8,312,254,302 Rls. 375,675 $
83 1391 بلژيک 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 2,180 8,280,000,000 Rls. 337,298 $
84 1391 بلژيک 44111391 پروفيل روكش شده 404,668 8,128,009,247 Rls. 560,297 $
85 1391 بلژيک 23062000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانه كتان 845,748 8,061,236,065 Rls. 575,574 $
86 1391 بلژيک 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 9,653 8,034,703,337 Rls. 875,049 $
87 1391 بلژيک 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي 77,640 7,987,629,004 Rls. 325,247 $
88 1391 بلژيک 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 5,087 7,941,105,451 Rls. 728,809 $
89 1391 بلژيک 29349990 سايرا سيدهاي نوکلوئيک وا ملاح آن هاوترکيبات هتروسيکليک غيرمذکور درجاي ديگر 200 7,903,769,597 Rls. 321,972 $
90 1391 بلژيک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 22,665 7,828,150,393 Rls. 323,043 $
91 1391 بلژيک 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 251,438 7,785,802,355 Rls. 402,737 $
92 1391 بلژيک 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 18,482 7,745,723,624 Rls. 320,732 $
93 1391 بلژيک 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 761,964 7,726,338,239 Rls. 630,207 $
94 1391 بلژيک 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 82,000 7,662,654,089 Rls. 625,013 $
95 1391 بلژيک 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 22,320 7,528,764,462 Rls. 369,099 $
96 1391 بلژيک 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 261,360 7,449,351,391 Rls. 369,214 $
97 1391 بلژيک 90183110 سرنگ يک سي سي برا ي ا نسولين 31,148 7,352,861,270 Rls. 599,744 $
98 1391 بلژيک 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 142,760 7,134,149,344 Rls. 437,004 $
99 1391 بلژيک 13023100 آگارآگار حتي تغيير يافته 10,100 7,127,836,810 Rls. 425,357 $
100 1391 بلژيک 39045000 پليمرهاي کلرور وينيليدن , به ا شکال ا بتدا ئي - 88,050 6,994,070,801 Rls. 328,508 $
101 1391 بلژيک 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 4,875 6,895,186,284 Rls. 447,834 $
102 1391 بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,914 6,876,385,936 Rls. 442,496 $
103 1391 بلژيک 84481110 دا بي ژا کارد 33,865 6,763,665,592 Rls. 551,686 $
104 1391 بلژيک 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 300,000 6,752,613,498 Rls. 402,919 $
105 1391 بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 8,460 6,743,583,818 Rls. 342,077 $
106 1391 بلژيک 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 205 6,611,072,289 Rls. 270,049 $
107 1391 بلژيک 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 77,616 6,417,215,313 Rls. 523,427 $
108 1391 بلژيک 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليکه ا ز200متربيشترنباشد 11,700 6,307,357,777 Rls. 408,315 $
109 1391 بلژيک 90261010 فلومتر 3,174 6,292,115,244 Rls. 259,009 $
110 1391 بلژيک 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,566 6,129,237,337 Rls. 450,986 $
111 1391 بلژيک 84821000 بلبرينگ. 21,905 6,116,549,710 Rls. 498,330 $
112 1391 بلژيک 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 83,966 5,912,423,291 Rls. 482,253 $
113 1391 بلژيک 69099010 گلوله هاي سرا ميکي که دا را ي بيش ا ز50%وزني آلومين ويامخلوط ياترکيبي از آلومين و سيليس باشد 96,000 5,738,546,510 Rls. 468,071 $
114 1391 بلژيک 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 47,905 5,728,081,699 Rls. 364,978 $
115 1391 بلژيک 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 3,769 5,706,250,200 Rls. 311,171 $
116 1391 بلژيک 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 2,870 5,703,943,044 Rls. 323,241 $
117 1391 بلژيک 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 148,500 5,663,936,136 Rls. 344,042 $
118 1391 بلژيک 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 13,124 5,601,579,763 Rls. 445,469 $
119 1391 بلژيک 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 12,600 5,551,539,904 Rls. 452,817 $
120 1391 بلژيک 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 92 5,549,987,040 Rls. 249,867 $
121 1391 بلژيک 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 1,026 5,521,500,078 Rls. 450,367 $
122 1391 بلژيک 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 310,500 5,500,685,341 Rls. 448,669 $
123 1391 بلژيک 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 101,768 5,480,427,791 Rls. 447,017 $
124 1391 بلژيک 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 900 5,277,136,021 Rls. 214,526 $
125 1391 بلژيک 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 138,560 5,227,101,170 Rls. 342,263 $
126 1391 بلژيک 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 201 5,162,132,530 Rls. 268,001 $
127 1391 بلژيک 32061900 پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100 120,000 5,117,233,163 Rls. 417,393 $
128 1391 بلژيک 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,307 4,944,714,479 Rls. 340,560 $
129 1391 بلژيک 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 627,750 4,800,300,162 Rls. 391,542 $
130 1391 بلژيک 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 24,580 4,782,613,500 Rls. 194,748 $
131 1391 بلژيک 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 2,976 4,778,390,042 Rls. 267,261 $
132 1391 بلژيک 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 16,600 4,760,750,790 Rls. 195,972 $
133 1391 بلژيک 27101920 روغن صنعتي 55,804 4,738,638,528 Rls. 276,625 $
134 1391 بلژيک 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 207,360 4,738,099,396 Rls. 386,468 $
135 1391 بلژيک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 8,500 4,658,594,937 Rls. 379,983 $
136 1391 بلژيک 27101930 گريس 32,338 4,619,477,773 Rls. 352,545 $
137 1391 بلژيک 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 648 4,595,867,770 Rls. 248,631 $
138 1391 بلژيک 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 16,699 4,593,054,282 Rls. 338,866 $
139 1391 بلژيک 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 154,000 4,471,493,320 Rls. 364,722 $
140 1391 بلژيک 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 129,352 4,466,270,096 Rls. 260,861 $
141 1391 بلژيک 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 22,883 4,448,153,075 Rls. 238,952 $
142 1391 بلژيک 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 230,925 4,389,829,680 Rls. 308,921 $
143 1391 بلژيک 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 27,660 4,316,368,864 Rls. 312,791 $
144 1391 بلژيک 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 130,500 4,176,764,943 Rls. 340,682 $
145 1391 بلژيک 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 148,500 4,160,484,747 Rls. 339,354 $
146 1391 بلژيک 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 148,500 4,035,095,968 Rls. 329,127 $
147 1391 بلژيک 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 8,850 4,025,444,635 Rls. 313,063 $
148 1391 بلژيک 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 4,036 4,013,652,327 Rls. 327,378 $
149 1391 بلژيک 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 24,000 3,939,482,817 Rls. 321,328 $
150 1391 بلژيک 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 1,807 3,936,913,600 Rls. 160,618 $
151 1391 بلژيک 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 129,338 3,926,273,141 Rls. 257,216 $
152 1391 بلژيک 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 1,779 3,912,017,838 Rls. 164,166 $
153 1391 بلژيک 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 48,000 3,901,000,000 Rls. 158,829 $
154 1391 بلژيک 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 19,900 3,872,904,760 Rls. 312,603 $
155 1391 بلژيک 34021310 الكل چرب اتوكسيله 65,950 3,829,694,919 Rls. 227,249 $
156 1391 بلژيک 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 27,219 3,684,780,837 Rls. 226,062 $
157 1391 بلژيک 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 37,108 3,575,681,132 Rls. 203,267 $
158 1391 بلژيک 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 71,900 3,510,597,238 Rls. 286,346 $
159 1391 بلژيک 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 48,434 3,496,496,565 Rls. 252,845 $
160 1391 بلژيک 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 20,617 3,485,678,100 Rls. 232,930 $
161 1391 بلژيک 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 17,969 3,421,104,669 Rls. 275,396 $
162 1391 بلژيک 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 7,279 3,336,589,395 Rls. 259,546 $
163 1391 بلژيک 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده. 120,200 3,310,633,853 Rls. 181,122 $
164 1391 بلژيک 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 41,360 3,247,016,123 Rls. 132,030 $
165 1391 بلژيک 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 20,251 3,231,417,083 Rls. 263,574 $
166 1391 بلژيک 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 7,123 3,109,643,412 Rls. 253,641 $
167 1391 بلژيک 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 31,917 3,084,000,000 Rls. 125,821 $
168 1391 بلژيک 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 17,000 3,041,405,556 Rls. 124,083 $
169 1391 بلژيک 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 13,720 3,009,141,626 Rls. 126,571 $
170 1391 بلژيک 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 17,940 2,982,083,045 Rls. 167,173 $
171 1391 بلژيک 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 39,171 2,880,618,157 Rls. 117,117 $
172 1391 بلژيک 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 9,374 2,839,580,042 Rls. 231,613 $
173 1391 بلژيک 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 203,594 2,799,361,967 Rls. 228,333 $
174 1391 بلژيک 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,380 2,787,490,790 Rls. 227,365 $
175 1391 بلژيک 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 5,500 2,780,409,359 Rls. 226,787 $
176 1391 بلژيک 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 76,000 2,773,119,316 Rls. 226,192 $
177 1391 بلژيک 44111291 پروفيل روكش شده 172,000 2,726,270,323 Rls. 222,371 $
178 1391 بلژيک 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 128,500 2,637,748,024 Rls. 119,556 $
179 1391 بلژيک 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 7,160 2,612,009,239 Rls. 106,521 $
180 1391 بلژيک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 255 2,600,550,027 Rls. 203,900 $
181 1391 بلژيک 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 13,687 2,555,509,748 Rls. 208,443 $
182 1391 بلژيک 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 12,430 2,547,931,225 Rls. 123,511 $
183 1391 بلژيک 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 39,240 2,531,173,061 Rls. 206,458 $
184 1391 بلژيک 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 35,148 2,517,204,841 Rls. 135,734 $
185 1391 بلژيک 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 133,121 2,512,782,952 Rls. 121,560 $
186 1391 بلژيک 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 170,000 2,494,677,659 Rls. 158,068 $
187 1391 بلژيک 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 39,170 2,470,005,931 Rls. 189,113 $
188 1391 بلژيک 29209000 ساير استرهاي ساير اسيدهاي غير آلي غيرفلزي (به استثناي استرهاي هالوژنورهاي هيدروژن )واملاح آنها،مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكوردرجاي ديگر 105,600 2,463,108,218 Rls. 200,906 $
189 1391 بلژيک 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 22,000 2,448,000,000 Rls. 99,666 $
190 1391 بلژيک 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 2,230 2,355,755,870 Rls. 95,844 $
191 1391 بلژيک 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 5,300 2,336,503,964 Rls. 190,579 $
192 1391 بلژيک 21069020 ا مولسيفاير 39,533 2,333,663,005 Rls. 169,840 $
193 1391 بلژيک 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 24,000 2,323,919,376 Rls. 139,275 $
194 1391 بلژيک 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 1,715 2,213,617,458 Rls. 132,123 $
195 1391 بلژيک 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 8,160 2,177,585,900 Rls. 88,534 $
196 1391 بلژيک 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 2,700 2,173,117,708 Rls. 177,253 $
197 1391 بلژيک 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 9,416 2,154,781,922 Rls. 175,757 $
198 1391 بلژيک 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 71,500 2,136,191,847 Rls. 86,879 $
199 1391 بلژيک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,320 2,133,938,869 Rls. 127,519 $
200 1391 بلژيک 39089010 رزين پلي آميد (گريدهاردنر )به اشكال ابتدايي 7,000 2,128,738,187 Rls. 94,381 $
مجموع کل
3,429,292,866,560 ريال
مجموع کل
209,926,461 دلار