آمار کل " واردات از" کشور "بنگلادش" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 27,042,094 455,271,918,608 Rls. 28,665,358 $
2 1391 بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 12,534,902 189,616,399,237 Rls. 14,191,812 $
3 1391 بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 5,612,000 136,546,904,377 Rls. 8,616,204 $
4 1391 بنگلادش 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 25,000 2,857,225,000 Rls. 116,180 $
5 1391 بنگلادش 53031090 کنف وسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات خام ياخيسانده بجزا لياف کهنه کنف به استثناي كتان ، شاهدانه ورامي 171,000 1,757,016,901 Rls. 143,313 $
6 1391 بنگلادش 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 83,000 1,451,060,498 Rls. 109,813 $
7 1391 بنگلادش 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 150 652,522,000 Rls. 53,224 $
8 1391 بنگلادش 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 50,000 444,024,334 Rls. 18,115 $
9 1391 بنگلادش 53039000 آخال وضايعات كنف وساير الياف نسجي ازپوسته ساقه نباتات غيرمذكور درجاي ديگر از جمله آخال نخ والياف پس مانده آن 42,000 382,728,604 Rls. 31,218 $
10 1391 بنگلادش 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,806 60,688,480 Rls. 4,950 $
11 1391 بنگلادش 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 4 1,232,130 Rls. 101 $
مجموع کل
789,041,720,169 ريال
مجموع کل
51,950,288 دلار
[1]