آمار کل " واردات از" کشور "بوسني وهرزگوين" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 بوسني وهرزگوين 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 131,361 2,109,393,369 Rls. 108,870 $
2 1391 بوسني وهرزگوين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 10,630 1,871,394,731 Rls. 76,076 $
3 1391 بوسني وهرزگوين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 15,425 644,278,395 Rls. 26,317 $
4 1391 بوسني وهرزگوين 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 22,870 622,686,317 Rls. 25,394 $
5 1391 بوسني وهرزگوين 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيکل. 500 553,347,405 Rls. 22,495 $
6 1391 بوسني وهرزگوين 85111000 شمع هاي جرقه زن 2,363 429,467,500 Rls. 35,030 $
7 1391 بوسني وهرزگوين 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 140 309,062,434 Rls. 28,020 $
8 1391 بوسني وهرزگوين 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 361 285,868,827 Rls. 11,631 $
9 1391 بوسني وهرزگوين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 625 212,515,566 Rls. 9,278 $
10 1391 بوسني وهرزگوين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 5 25,714,283 Rls. 2,097 $
مجموع کل
7,063,728,828 ريال
مجموع کل
345,208 دلار
[1]