آمار کل " واردات از" کشور "تاجيکستان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 تاجيکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 5,556,907 167,114,282,249 Rls. 11,440,130 $
2 1391 تاجيکستان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,590,420 56,121,787,125 Rls. 3,617,022 $
3 1391 تاجيکستان 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 458,402 55,116,429,181 Rls. 2,600,987 $
4 1391 تاجيکستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 2,123,360 42,387,827,205 Rls. 2,883,204 $
5 1391 تاجيکستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 702,848 28,959,665,698 Rls. 1,426,658 $
6 1391 تاجيکستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 287 24,745,318,879 Rls. 1,007,816 $
7 1391 تاجيکستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 144,792 24,399,673,818 Rls. 1,427,744 $
8 1391 تاجيکستان 21069080 کمكمل غذايي، 66,316 18,807,931,716 Rls. 1,534,089 $
9 1391 تاجيکستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 23,356 17,468,593,563 Rls. 1,125,766 $
10 1391 تاجيکستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 888 13,169,458,723 Rls. 704,390 $
11 1391 تاجيکستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 291,209 8,598,054,410 Rls. 701,309 $
12 1391 تاجيکستان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 40,600 8,093,028,248 Rls. 329,249 $
13 1391 تاجيکستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 3,678 7,882,993,606 Rls. 399,443 $
14 1391 تاجيکستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 546,836 7,442,040,754 Rls. 302,780 $
15 1391 تاجيکستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 105,886 7,276,310,303 Rls. 371,019 $
16 1391 تاجيکستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 2,410 7,205,198,538 Rls. 292,906 $
17 1391 تاجيکستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 11,780 5,815,153,470 Rls. 305,613 $
18 1391 تاجيکستان 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 214,408 4,917,906,152 Rls. 200,428 $
19 1391 تاجيکستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 503,000 4,722,132,529 Rls. 349,969 $
20 1391 تاجيکستان 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 238,455 4,517,590,103 Rls. 368,482 $
21 1391 تاجيکستان 84291122 بلدوزرمستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر چرخ زنجيري ؤ باقدرت موتوربيش از 330اسب بخار 33,000 3,875,741,540 Rls. 316,129 $
22 1391 تاجيکستان 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 438 3,737,647,209 Rls. 304,865 $
23 1391 تاجيکستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 33,760 3,709,923,641 Rls. 151,129 $
24 1391 تاجيکستان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,800 3,530,444,979 Rls. 287,965 $
25 1391 تاجيکستان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 58,022 2,913,571,578 Rls. 118,457 $
26 1391 تاجيکستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 380 2,850,884,281 Rls. 194,893 $
27 1391 تاجيکستان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 480 2,560,853,100 Rls. 105,415 $
28 1391 تاجيکستان 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 119,434 2,482,132,902 Rls. 100,916 $
29 1391 تاجيکستان 87054000 کاميونهاي بتون ساز (بتونير) 28,000 2,174,678,800 Rls. 177,380 $
30 1391 تاجيکستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 550 2,076,716,485 Rls. 84,550 $
31 1391 تاجيکستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 70,768 2,027,174,566 Rls. 140,008 $
32 1391 تاجيکستان 76069291 ک کک كويل آلومينيومي 274/0 و 295 ميليکمتر و عرض 20/1683 و 1742 ميليکمتربراي توليد بدنه قوطي دوتكه 34,892 1,959,291,993 Rls. 159,812 $
33 1391 تاجيکستان 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 202 1,754,922,692 Rls. 143,142 $
34 1391 تاجيکستان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 1,662 1,720,000,000 Rls. 140,294 $
35 1391 تاجيکستان 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 19 1,687,973,211 Rls. 137,681 $
36 1391 تاجيکستان 84295922 بيل مکانيکي مستعمل ، باسال ساخت پنج سال وکمتر،به قدرت بيش از 155اسب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 22,500 1,647,854,340 Rls. 134,409 $
37 1391 تاجيکستان 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 4,000 1,479,880,160 Rls. 60,251 $
38 1391 تاجيکستان 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 1,980 1,258,413,009 Rls. 51,320 $
39 1391 تاجيکستان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 2,050 1,054,921,943 Rls. 86,046 $
40 1391 تاجيکستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 61,240 1,038,471,040 Rls. 84,704 $
41 1391 تاجيکستان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 680 963,116,916 Rls. 39,268 $
42 1391 تاجيکستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 8,247 953,594,920 Rls. 38,830 $
43 1391 تاجيکستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 15,893 895,019,835 Rls. 73,003 $
44 1391 تاجيکستان 28042900 گازهاي کمياب (باستثناي آرگون) 460 849,792,933 Rls. 45,200 $
45 1391 تاجيکستان 87042200 وسايل نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني ترا کمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن 26,000 808,228,240 Rls. 65,924 $
46 1391 تاجيکستان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 209 640,820,342 Rls. 33,552 $
47 1391 تاجيکستان 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 10,216 560,050,041 Rls. 45,681 $
48 1391 تاجيکستان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 1,825 465,217,347 Rls. 23,792 $
49 1391 تاجيکستان 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 7,390 378,260,524 Rls. 30,853 $
50 1391 تاجيکستان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 2,000 348,180,460 Rls. 28,400 $
51 1391 تاجيکستان 29151200 املاح اسيد فرميك 39,800 317,744,361 Rls. 25,917 $
52 1391 تاجيکستان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 2,500 316,381,560 Rls. 25,806 $
53 1391 تاجيکستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 24,300 253,104,426 Rls. 24,422 $
54 1391 تاجيکستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 811 189,223,786 Rls. 15,434 $
55 1391 تاجيکستان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 272 186,607,368 Rls. 15,221 $
56 1391 تاجيکستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 1,254 182,964,756 Rls. 14,924 $
57 1391 تاجيکستان 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 30,000 180,380,943 Rls. 14,713 $
58 1391 تاجيکستان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 6 172,053,000 Rls. 7,000 $
59 1391 تاجيکستان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 150 168,042,485 Rls. 13,707 $
60 1391 تاجيکستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 893 145,252,280 Rls. 11,848 $
61 1391 تاجيکستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 358 137,236,509 Rls. 11,194 $
62 1391 تاجيکستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 382 135,444,262 Rls. 5,509 $
63 1391 تاجيکستان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 150 109,008,720 Rls. 4,441 $
64 1391 تاجيکستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 6,500 101,022,400 Rls. 8,240 $
65 1391 تاجيکستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 362 98,163,877 Rls. 8,007 $
66 1391 تاجيکستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 260 81,867,954 Rls. 6,678 $
67 1391 تاجيکستان 29151100 اسيد فرميك 11,080 75,920,320 Rls. 6,193 $
68 1391 تاجيکستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 285 74,021,464 Rls. 6,038 $
69 1391 تاجيکستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 177 72,853,279 Rls. 5,942 $
70 1391 تاجيکستان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 234 48,274,180 Rls. 3,938 $
71 1391 تاجيکستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 165 32,457,559 Rls. 2,647 $
72 1391 تاجيکستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 4,050 29,609,026 Rls. 2,415 $
73 1391 تاجيکستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 40 28,141,840 Rls. 2,295 $
74 1391 تاجيکستان 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 310 21,769,609 Rls. 1,776 $
75 1391 تاجيکستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,200 20,835,870 Rls. 1,700 $
76 1391 تاجيکستان 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 35 13,627,358 Rls. 1,112 $
77 1391 تاجيکستان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 35 11,021,280 Rls. 899 $
78 1391 تاجيکستان 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 21 10,085,203 Rls. 687 $
79 1391 تاجيکستان 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 140 9,857,040 Rls. 804 $
80 1391 تاجيکستان 85340000 مدا رهاي چاپي 17 9,487,264 Rls. 774 $
81 1391 تاجيکستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 25 8,319,821 Rls. 679 $
82 1391 تاجيکستان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 44 7,204,380 Rls. 588 $
83 1391 تاجيکستان 84118100 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت حدا کثر5000کيلووا ت 39 5,914,224 Rls. 482 $
84 1391 تاجيکستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 30 5,013,880 Rls. 409 $
85 1391 تاجيکستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 700 3,800,600 Rls. 310 $
86 1391 تاجيکستان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 20 2,344,675 Rls. 95 $
87 1391 تاجيکستان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 40 2,042,419 Rls. 167 $
مجموع کل
570,432,255,275 ريال
مجموع کل
35,045,883 دلار
[1]